Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zal de aarde vergaan?

Zal de aarde vergaan?

 Zal de aarde vergaan?

„HET einde van de wereld blijft een interessant thema, op z’n minst in films.” Die woorden zijn van de columnist John Scalzi. Waarom wordt het publiek gefascineerd door films over het einde van de wereld? „Omdat ze inspelen op onze angsten”, redeneerde Scalzi. Bent u het daarmee eens? Hebben we gegronde redenen om ons angstig af te vragen hoe en wanneer de aarde, en al het leven erop, zou kunnen vergaan?

Bijna dagelijks horen we over natuurrampen die ergens op aarde dood en verderf zaaien. Angstaanjagende videobeelden van zulke verwoestingen worden op tv en internet steeds weer herhaald. Als we overspoeld worden met beelden van echte mensen en echte plaatsen die vernietigd worden, is het niet moeilijk het einde van de wereld als een levensechte bedreiging en niet louter als stof voor films te zien.

Zulke angsten worden nog gevoed door wetenschappers die met theorieën komen over de manier waarop de aarde zou kunnen vergaan. Sommige voorspellen zelfs wat we de houdbaarheidsdatum van de aarde zouden kunnen noemen. In maart 2008 stond in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society te lezen dat enkele astronomen voorspellen dat over ongeveer 7,59 miljard jaar de zon onze planeet zal verzwelgen en laten verdampen.

Zal de aarde werkelijk ooit vergaan?

Heeft onze planeet een houdbaarheidsdatum?

De Bijbel verzekert ons: „Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan” (Prediker 1:4, De Nieuwe Bijbelvertaling). Jehovah God heeft de aarde veilig „op haar vaste plaatsen gegrondvest” en haar zo ontworpen dat ze „tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig” meegaat (Psalm 104:5). Klinken die door God geïnspireerde woorden te mooi om waar te zijn? Waarom zou u geloven dat onze aarde niet zal vergaan, terwijl er wetenschappers zijn die iets anders beweren?

Denk eens aan de producten die een winkel in voorraad heeft. Op sommige staat een houdbaarheidsdatum. Wie heeft die datum vastgesteld? Was het gewoon een gefundeerde schatting van de winkelchef? Natuurlijk niet! De fabrikant heeft de houdbaarheidsdatum vastgesteld. We hebben vertrouwen in die datum omdat de fabrikant zijn producten beter kent dan ieder ander. Hoeveel te meer vertrouwen moeten we dan hebben in de Maker van onze planeet! Zijn Woord zegt duidelijk dat hij ’de aarde heeft gegrondvest’ om eeuwig stand te houden. Er is geen sprake van een houdbaarheidsdatum! — Psalm 119:90, NBV.

Maar is het mogelijk dat door het onverantwoordelijke gedrag van mensen de planeet onherstelbare schade wordt toegebracht? Absoluut niet! In tegenstelling tot menselijke fabrikanten ’vermag Jehovah alles’ (Job 42:2). Daarom kan hij vol vertrouwen garanderen: „Mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, (...) zal stellig succes hebben” (Jesaja 55:11). We kunnen er zeker van zijn dat „onze Maker” zich er door niets van zal laten weerhouden zijn voornemen met de aarde te verwezenlijken (Psalm 95:6). Wat is dat voornemen, en hoe zal God het vervullen?

Gods koninkrijk zal Zijn voornemen verwezenlijken

Gods Woord geeft ons niet alleen de garantie dat de aarde nooit zal vergaan, maar vertelt ons bovendien dat hij „haar geformeerd heeft om ook bewoond te worden” (Jesaja 45:18). Hoewel onze aarde al duizenden jaren bewoond wordt, is dat op zich geen vervulling van Gods voornemen.

 Jehovah is een „gelukkige God” en „heeft gerechtigheid lief” (1 Timotheüs 1:11; Psalm 37:28). Het is zijn bedoeling dat alle mensen een gelukkig leven vrij van onrecht hebben. Om zijn voornemen te verwezenlijken, zou God één Koninkrijk in de hemel oprichten dat over de hele aarde zal regeren (Daniël 2:44). Toen Jezus op aarde was, sprak hij geregeld over Gods Koninkrijksregering. Hij moedigde zijn discipelen aan erom te bidden, omdat hij op de hoogte was van alle zegeningen die de aarde onder de regering van dat koninkrijk ten deel zouden vallen (Mattheüs 6:9, 10; 24:14). Wat zijn enkele van die zegeningen?

Er zal vrede en zekerheid heersen, omdat God belooft dat hij een eind zal maken aan alle oorlogen. — Psalm 46:9.

Er zal voor iedereen volop voedsel zijn. — Psalm 72:16.

De gezondheidszorg zal geen probleem zijn, want „geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek.’” — Jesaja 33:24.

Treuren zal niet nodig zijn, want „de dood zal niet meer zijn”. — Openbaring 21:4.

God belooft dat zijn aanbidders hun eigen huis zullen bouwen, in zekerheid zullen wonen en ’voor eeuwig blij zullen zijn’. — Jesaja 65:17-24.

U verlangt ongetwijfeld naar omstandigheden zoals de hierboven geschetste. Jehovah koestert het vurige verlangen om alles wat hij heeft voorzegd te verwezenlijken (Jesaja 9:6, 7). Het kan echter zijn dat u zich afvraagt: Er zijn al duizenden jaren verstreken sinds Gods beloften in de Bijbel werden opgetekend. Waarom zijn ze nog niet vervuld?

Gods geduld leidt tot onze redding

Wees ervan verzekerd dat ’Jehovah niet traag is ten aanzien van zijn belofte’. De Bijbel legt uit dat God liefdevol geduld met ons heeft gehad. We worden dan ook aangemoedigd ’het geduld van onze Heer als redding te beschouwen’ (2 Petrus 3:9, 15). Maar waarom is Gods geduld nodig geweest voor redding?

Allereerst weet God dat hij, wil hij rechtvaardige mensen van een veilige en comfortabele plaats om te wonen kunnen voorzien, degenen zal moeten „verderven die de aarde verderven” (Openbaring 11:18). Maar omdat Jehovah van mensen houdt, ’wenst hij niet dat er iemand vernietigd wordt’. Bijgevolg heeft onze hemelse Vader geduldig geprobeerd „de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen”. Met dat doel laat Jehovah wereldwijd de boodschap over zijn koninkrijk prediken (Ezechiël 3:17, 18). * Allen die gunstig op Gods waarschuwing reageren en hun leven in harmonie brengen met zijn rechtvaardige beginselen, zullen gered worden en zich in eeuwig leven in een aards paradijs verheugen.

Wend u tot God en word gered

Het staat vast dat de Bijbel ’goed nieuws’ voor ons bevat (Mattheüs 24:14). De Bijbel geeft ons Gods onfeilbare woord dat onze aarde nooit zal vergaan! Bovendien kunnen we er volgens de Bijbelprofetieën van op aan dat ’over nog maar een korte tijd de goddeloze er niet meer zal zijn’. Weldra zullen alleen degenen die in Gods ogen rechtvaardig zijn „de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:9-11, 29; Mattheüs 5:5; Openbaring 21:3, 4). Tot dan zal God geduldig blijven roepen: „Wendt u tot mij en wordt gered, gij allen aan de einden der aarde” (Jesaja 45:22). Hoe gaat u daarop reageren?

Waarom zou u niet het besluit nemen u tot God te wenden? Psalm 37:34 geeft ons de aansporing: „Hoop op Jehovah en houd zijn weg, en hij zal u verhogen om de aarde in bezit te nemen.” Jehovah’s Getuigen zullen u graag helpen meer te weten te komen over Gods eeuwige voornemen met de aarde en hoe u dat voornemen werkelijkheid kunt zien worden.

[Voetnoot]

^ ¶21 In gehoorzaamheid aan Jezus’ gebod in Mattheüs 28:19, 20 besteden ruim zeven miljoen Getuigen van Jehovah in 236 landen jaarlijks zo’n anderhalf miljard uur aan het geven van onderwijs over Gods grootse voornemen met de aarde.

[Illustratieverantwoording op blz. 22]

NASA photo