Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Alcohol op de juiste plaats houden

Alcohol op de juiste plaats houden

 Alcohol op de juiste plaats houden

TONY, die in het eerste artikel werd genoemd, had een heel ander leven kunnen hebben als hij had toegegeven dat hij een drankprobleem had. Maar omdat hij in staat leek zonder zichtbare symptomen heel wat glazen achterover te slaan, dacht hij dat hij zijn leven onder controle had. Hoe kwam het dat hij zijn situatie zo slecht kon inschatten?

Zijn beoordelingsvermogen was door overmatig alcoholgebruik vervormd. Of Tony het nu besefte of niet, zijn hersenen, die zijn fysieke, psychische en emotionele toestand nu juist onder controle moesten houden, functioneerden niet goed als hij te veel gedronken had. Hoe meer hij dronk, hoe minder zijn hersenen in staat waren zijn toestand goed te beoordelen.

Een tweede reden waarom Tony zijn situatie zo slecht kon inschatten, was de onweerstaanbare drang om zijn drinkpatroon te handhaven. Allen, die in de voorgaande artikelen werd genoemd, ontkende aanvankelijk dat hij een alcoholprobleem had. „Ik dronk stiekem,” geeft hij toe, „en ik zocht uitvluchten en probeerde mijn overmatige alcoholgebruik te bagatelliseren. Ik had maar één doel: mijn drankgebruik veiligstellen.” Ook al was het voor anderen duidelijk dat de drank Tony en Allen in zijn greep kreeg, zij bleven zichzelf wijsmaken dat alles normaal was. Beide mannen moesten actie ondernemen om hun drankgebruik onder controle te krijgen. Maar hoe?

Doe iets!

Velen die met overmatig drinken zijn gestopt, hebben actie ondernomen in overeenstemming met Jezus’ woorden: „Indien nu uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is nuttiger voor u  dat gij een van uw ledematen verliest, dan dat uw gehele lichaam in Gehenna wordt geworpen” (Mattheüs 5:29).

Natuurlijk moedigde Jezus niet tot zelfverminking aan. Hij gebruikte beeldspraak om duidelijk te maken dat we bereid moeten zijn alles wat onze band met God kan schaden, uit ons leven te verwijderen. Dat kan heel pijnlijk zijn, maar het zal ons beschermen tegen de denkwijze en het soort situaties die tot drankmisbruik kunnen leiden. Dus als anderen er hun bezorgdheid over hebben geuit dat uw alcoholgebruik overmatig aan het worden is, doe dan stappen om het onder controle te krijgen. * Als duidelijk is dat u uw drankgebruik niet kunt beheersen, wees dan bereid helemaal geen alcohol meer te drinken. Hoe pijnlijk dat misschien ook is, het is minder pijnlijk dan een verwoest leven.

Bent u geneigd te veel te drinken, ook al bent u geen alcoholist? Welke praktische stappen kunnen u dan helpen om alcohol op de juiste plaats te houden?

Wat u zal helpen

1. Heb geloof in de kracht van herhaalde, oprechte gebeden. De Bijbel geeft iedereen die door Jehovah God goedgekeurd wil worden, deze raad: „Laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus” (Filippenzen 4:6, 7). Waar kunt u om bidden om deze vrede te krijgen?

Geef eerlijk toe dat u een probleem hebt met alcohol, een probleem dat u zelf moet oplossen. Vertel God wat u eraan wilt doen, en hij zal uw pogingen om een oplossing te vinden en ergere problemen te voorkomen, zegenen. „Wie zijn overtredingen bedekt, zal geen succes hebben, maar wie ze belijdt en laat, zal barmhartigheid worden betoond” (Spreuken 28:13). Ook Jezus zei dat we kunnen bidden: „Breng ons niet in verzoeking, maar bevrijd ons van dat wat goddeloos is” (Mattheüs 6:13, vtn.). Maar hoe kunt u in overeenstemming met die gebeden te werk gaan, en waar kunt u antwoord vinden op uw smeekbeden?

2. Put kracht uit Gods Woord. „Het woord van God is levend en oefent kracht uit (...) en het kan gedachten en bedoelingen van het hart onderscheiden” (Hebreeën 4:12). Veel voormalige zware drinkers zijn geholpen door elke dag Bijbelverzen te lezen en erover te mediteren. „Gelukkig is de man die niet in de raad der goddelozen heeft gewandeld,” schreef een godvrezende psalmist, „maar zijn lust is in de wet van Jehovah, en in diens wet leest hij dag en nacht met gedempte stem. (...) Al wat hij doet, zal gelukken” (Psalm 1:1-3).

Allen, die door zijn Bijbelstudie met Jehovah’s Getuigen de kracht heeft gekregen om met overmatig alcoholgebruik te stoppen, zegt: „Als de Bijbel en Bijbelse principes me niet hadden geholpen te stoppen met drinken, zou ik nu dood zijn. Daar ben ik van overtuigd.”

3. Ontwikkel zelfbeheersing. De Bijbel zegt over voormalige dronkaards in de christelijke gemeente dat ze gereinigd waren „met de geest van onze God” (1 Korinthiërs 6:9-11). Hoe ging dat in zijn werk? Om te beginnen werden ze geholpen zich niet meer aan ’drinkgelagen en brasserijen’ over te geven door zelfbeheersing aan te kweken, een eigenschap die met de hulp van Gods heilige geest kan worden ontwikkeld. „Bedrinkt u (...) niet aan wijn, waarin losbandigheid is, maar blijft vervuld worden met geest” (Efeziërs 5:18; Galaten 5:21-23). Jezus Christus beloofde dat „de Vader in de hemel heilige geest [zou] geven aan wie hem erom vragen”. Dus: „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden” (Lukas 11:9, 13).

Zij die Jehovah op een aanvaardbare manier willen aanbidden, kunnen zelfbeheersing ontwikkelen door de Bijbel te lezen en te bestuderen, en door vaak en vanuit het hart te bidden. Geef niet toe aan ontmoediging, maar aanvaard  deze belofte in Gods Woord: „Wie met het oog op de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij het derhalve niet opgeven te doen wat voortreffelijk is, want te zijner tijd zullen wij oogsten indien wij het niet moe worden” (Galaten 6:8, 9).

4. Kies de juiste vrienden. „Hij die met wijzen wandelt, zal wijs worden, maar wie zich met de verstandelozen inlaat, zal het slecht vergaan” (Spreuken 13:20). Vertel uw vrienden dat u zich vast hebt voorgenomen uw alcoholgebruik onder controle te houden. Gods Woord waarschuwt echter van tevoren dat als u ’overdaad van wijn, brasserijen en drinkpartijen’ opgeeft, sommige vroegere vrienden ’vreemd zullen staan te kijken en ermee voort zullen gaan schimpend over u te spreken’ (1 Petrus 4:3, 4). Wees bereid de omgang te staken met mensen die uw besluit om uw drankgebruik onder controle te houden, ondermijnen.

5. Stel een duidelijke limiet vast. „Wordt niet langer naar dit samenstel van dingen gevormd, maar wordt veranderd door uw geest te hervormen, opdat gij u ervan kunt vergewissen wat de goede en welgevallige en volmaakte wil van God is” (Romeinen 12:2). Als u zich bij het vaststellen van uw persoonlijke limiet laat leiden door de principes uit Gods Woord en niet door uw vrienden of „dit samenstel van dingen”, zult u een levenswijze volgen die aanvaardbaar is voor God. Maar hoe kunt u vaststellen wat voor u een veilige limiet is?

Elke hoeveelheid drank die uw oordeel vertroebelt en uw denkvermogen aantast, is voor u te veel. Als u ervoor kiest alcohol te gebruiken, is het niet verstandig een vage limiet te stellen die zweeft tussen nuchterheid en dronkenschap. Laat niet toe dat ontkenning een eerlijke beoordeling van uw drankgebruik in de weg staat. Stel een duidelijke, veilige limiet vast binnen de grenzen van de bescheidenheid — een limiet die ervoor zorgt dat u zich niet aan drank te buiten gaat.

 6. Leer nee te zeggen. „Laat uw woord Ja gewoon Ja betekenen, en uw Neen, Neen” (Mattheüs 5:37). Leer het aandringen van een vriendelijke maar onnadenkende gastheer of -vrouw die u alcohol aanbiedt, beleefd af te wijzen. „Uw spreken zij altijd minzaam, gekruid met zout, opdat gij weet hoe gij een ieder een antwoord behoort te geven” (Kolossenzen 4:6).

7. Zoek persoonlijke hulp. Roep de hulp in van meelevende vrienden die u kunnen sterken in uw besluit om uw drankgebruik onder controle te houden en die geestelijke hulp kunnen bieden. „Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben voor hun harde werk. Want indien een van hen zou vallen, kan de ander zijn metgezel oprichten” (Prediker 4:9, 10; Jakobus 5:14, 16). Ook het Amerikaanse Nationale Instituut voor Alcoholmisbruik en Alcoholisme adviseert: „Minder gaan drinken kan soms moeilijk zijn. Vraag uw familie en vrienden om u te helpen uw doel te bereiken.”

8. Blijf bij uw besluit. „Wordt (...) daders van het woord en niet alleen hoorders, door uzelf met valse overleggingen te bedriegen. Wie daarentegen tuurt in de volmaakte wet, die tot de vrijheid behoort, en daarbij blijft, die zal, omdat hij geen vergeetachtig hoorder maar een dader van het werk is geworden, gelukkig zijn doordat hij het doet” (Jakobus 1:22, 25).

Een verslaving overwinnen

Niet iedereen die overmatig drinkt wordt een alcoholist. Maar sommigen gaan zo veel drinken, of zo vaak, dat ze aan alcohol verslaafd raken. Omdat alcoholverslaving een fysieke en psychische afhankelijkheid van een krachtige drug is, hebben deze mensen vaak meer nodig dan wilskracht en geestelijke hulp om zich ervan los te maken. „Toen ik ophield met drinken,” vertelt Allen, „was de pijn als gevolg van de onthouding afschuwelijk. Toen besefte ik dat ik behalve de geestelijke hulp die ik kreeg, ook een medische behandeling nodig had.”

Veel drinkers hebben een medische behandeling nodig ter ondersteuning van hun geestelijke strijd om zich los te maken van  alcoholmisbruik en er definitief mee te breken. * Soms moeten ze in het ziekenhuis opgenomen worden om hevige onthoudingsverschijnselen tegen te gaan of om medicatie te krijgen die de extreme hunkering naar alcohol vermindert en hen helpt door te zetten. De Zoon van God, die wonderen heeft verricht, zei: „Zij die sterk zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn wel” (Markus 2:17).

Voordelen van het toepassen van Gods raad

De verstandige raad die de Bijbel in verband met alcohol geeft, is afkomstig van de ware God, die het beste met ons voorheeft. Hij wil niet alleen dat we nu gelukkig zijn maar heeft ons blijvende welzijn op het oog. Allen zegt twintig jaar nadat hij met drinken gestopt is: „Het was geweldig te weten dat ik anders kon zijn, te leren dat Jehovah me wilde helpen mijn leven weer op orde te brengen, dat hij . . .” Allen stokt en probeert zijn tranen te bedwingen, want de herinneringen worden hem te machtig. „Eh, . . . te weten dat Jehovah je begrijpt en om je geeft en voor de hulp zorgt die je nodig hebt — dat was ongelofelijk.”

Dus als alcohol u in zijn greep heeft, door misbruik of verslaving, geef de moed dan niet te snel op en trek niet de conclusie dat er geen hoop meer is. Allen en talloze anderen hebben zich in dezelfde situatie bevonden als u en zijn minder gaan drinken of zijn er helemaal mee gestopt. Ze hebben er geen spijt van, en dat zult u ook niet hebben.

Of u er nu voor kiest met mate of helemaal niet te drinken, luister naar Gods liefdevolle oproep: „O indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn geboden zoudt schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier, en uw rechtvaardigheid als de golven der zee” (Jesaja 48:18).

[Voetnoten]

^ ¶24 Er zijn heel wat behandelcentra, ziekenhuizen en ontwenningskuren die hulp kunnen bieden. De Wachttoren spreekt zich niet voor een bepaalde behandeling uit. Iedereen moet zorgvuldig de mogelijkheden evalueren en dan een persoonlijke beslissing nemen die niet in strijd is met Bijbelse principes.

[Kader/Illustratie op blz. 8]

Krijgt alcohol u in zijn greep?

U zou u kunnen afvragen:

• Drink ik meer dan vroeger?

• Drink ik vaker dan vroeger?

• Ben ik sterkere drank gaan gebruiken?

• Drink ik om stress aan te kunnen of problemen te vergeten?

• Hebben vrienden of familie hun bezorgdheid geuit over mijn drankgebruik?

• Heeft mijn drankgebruik me thuis, op mijn werk of op reis problemen bezorgd?

• Is het moeilijk een week niet te drinken?

• Voel ik me niet op mijn gemak als anderen niet drinken?

• Wil ik voor anderen niet weten hoeveel ik drink?

Als u een of meer van deze vragen met ja beantwoordt, moet u misschien stappen doen om uw drankgebruik onder controle te houden.

[Kader/Illustratie op blz. 9]

Goede beslissingen nemen in verband met alcohol

Overweeg voordat u alcohol gebruikt:

Is het raadzaam te drinken, of kan ik het beter niet doen?

Aanbeveling: Iemand die geen maat weet te houden, kan beter niet drinken.

Hoeveel mag ik drinken?

Aanbeveling: Stel uw limiet vast voordat de alcohol uw oordeel vertroebelt.

Wanneer zal ik drinken?

Aanbevelingen: Niet voordat u gaat autorijden of iets anders gaat doen waarvoor u alert moet zijn; niet voordat u zich met religieuze activiteiten gaat bezighouden; niet tijdens de zwangerschap; niet als u bepaalde medicijnen gebruikt.

Waar zal ik drinken?

Aanbevelingen: In een gezonde sfeer; niet stiekem; niet in het bijzijn van mensen die aanstoot nemen aan alcohol.

Met wie zal ik drinken?

Aanbevelingen: Met vrienden of familieleden die een positieve invloed op u hebben; niet met probleemdrinkers.

[Kader/Illustratie op blz. 10]

Hoe Gods Woord een dronkaard heeft geholpen

Supot, die in Thailand woont, was een zware drinker. In het begin dronk hij alleen ’s avonds. Langzamerhand begon hij ’s morgens te drinken en daarna ook tussen de middag. Hij dronk vaak alleen maar om dronken te worden. Maar toen begon hij de Bijbel te bestuderen met Jehovah’s Getuigen. Hij leerde dat dronkenschap niet aanvaardbaar is voor Jehovah God, en daarom stopte hij met drinken. Maar na een tijdje viel hij weer in zijn oude drinkgewoonte terug. Zijn gezin was ten einde raad.

Maar Supot hield nog steeds van Jehovah en wilde hem op de juiste manier aanbidden. Zijn vrienden bleven hem helpen en moedigden zijn vrouw en kinderen aan om meer tijd met hem door te brengen en hem niet als een hopeloos geval te beschouwen. In die periode heeft de onverbloemde uitspraak in 1 Korinthiërs 6:10 dat ’dronkaards Gods koninkrijk niet zullen beërven’ hem geholpen de ernst van zijn situatie in te zien. Hij besefte dat hij een uiterste poging moest doen om zijn drankprobleem te overwinnen.

Dit keer was Supot vastbesloten helemaal met drinken te stoppen. Met de kracht van Gods heilige geest, de leiding van Gods Woord en de hulp van zijn gezin en van de gemeente werd hij geestelijk sterker en overwon hij zijn hunkering naar alcohol. Zijn gezin was dolblij toen hij als symbool van zijn opdracht aan God werd gedoopt. Nu heeft hij de hechte band met God waarnaar hij altijd had verlangd, en hij gebruikt zijn tijd om anderen in geestelijk opzicht te helpen.