Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een mondiaal probleem, een mondiale oplossing

Een mondiaal probleem, een mondiale oplossing

 Een mondiaal probleem, een mondiale oplossing

LIJDEN is er over de hele wereld, en velen reageren daar meelevend op. In ziekenhuizen bijvoorbeeld maakt het personeel lange dagen om zieke en gewonde mensen te helpen. Brandweerlieden, politiemensen, wetgevers en reddingswerkers doen hun best om het lijden van anderen te verlichten of te voorkomen. Door zulke inspanningen worden velen op het persoonlijke vlak geholpen, maar er is geen mens of organisatie die het lijden over de hele aarde kan wegnemen. God kan echter een wereldwijde oplossing brengen, en hij zal dat ook doen.

Die verzekering lezen we in het laatste boek van de Bijbel: „Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4). Sta eens stil bij de reikwijdte van die belofte. Het is een  samenvatting van Gods voornemen om een eind te maken aan al het lijden. Hij zal dat doen door de aarde te bevrijden van oorlog, honger, ziekte en onrecht, en van alle slechte mensen. Geen mens kan dat tot stand brengen.

Wat Gods koninkrijk zal doen

God zal zijn beloften vervullen via de op één na machtigste persoon in het universum: de uit de dood opgestane Jezus Christus. Er komt een tijd dat Jezus onbelemmerd als Koning over de hele aarde zal regeren. De mensen zullen niet langer geregeerd worden door menselijke koningen, presidenten of politici. Ze zullen één Koning hebben, en één regering: Gods koninkrijk.

Dat koninkrijk zal een eind maken aan alle menselijke regeringen. Lang geleden voorzei de Bijbel: „De God des hemels [zal] een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan” (Daniël 2:44). Alle mensen over de hele aarde zullen verenigd zijn onder één rechtvaardige regering: Gods koninkrijk.

Toen Jezus als mens op aarde was, sprak hij vaak over dat koninkrijk. Hij noemde het in het modelgebed, waarin hij zijn discipelen instructies gaf om te bidden: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). Merk op dat Jezus het Koninkrijk in verband brengt met Gods wil, en het is Gods wil om over de hele aarde een eind te maken aan lijden.

Gods rechtvaardige regering zal zegeningen brengen die geen enkele menselijke regering ooit zou kunnen bewerkstelligen. Bedenk dat Jehovah zijn Zoon als een losprijs heeft gegeven, zodat mensen eeuwig leven konden krijgen. Onder het weldadige bestuur van het Koninkrijk zullen de mensen tot volmaaktheid groeien. Wat zal het gevolg zijn? Jehovah „zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen” (Jesaja 25:8).

Sommigen vragen zich misschien af: Waarom heeft God niet eerder ingegrepen? Waar wacht hij op? Jehovah had veel eerder kunnen ingrijpen om een eind te maken aan al het lijden of het zelfs te voorkomen. Maar hij heeft het laten voortduren, niet uit eigenbelang, maar voor het eeuwige welzijn van zijn kinderen op aarde. Zorgzame ouders laten soms toe dat hun kind iets naars doormaakt als ze weten dat het op lange termijn voordelen afwerpt. Zo zijn er ook goede redenen waarom Jehovah tijdelijk toelaat dat mensen lijden, en die redenen worden in de Bijbel uitgelegd. Ze hebben te maken met zaken zoals vrije wil, zonde en een vraagstuk in verband met de rechtmatigheid van Jehovah’s bestuur. De Bijbel legt ook uit dat het een boosaardig geestelijk schepsel tijdelijk is toegestaan de wereld te regeren. *

Hoewel de ruimte hier te beperkt is om al die redenen te bespreken, zijn er twee feiten die ons hoop en aanmoediging kunnen geven. Het eerste is: Jehovah zal al het lijden dat we misschien hebben ondergaan, ruimschoots goedmaken. Bovendien verzekert hij ons: „De vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen” (Jesaja 65:17). God zal de ellende en de pijn die het gevolg zijn van de tijdelijke toelating van het kwaad, volledig en voorgoed ongedaan maken.

Het tweede feit is: God heeft een onveranderlijke tijd vastgesteld om een eind te maken aan het lijden. We hebben gelezen dat de profeet Habakuk vroeg hoe lang Jehovah geweld en conflicten zou toelaten. Jehovah antwoordde: „Het visioen is nog voor de bestemde tijd. (...) Het zal niet te laat komen” (Habakuk 2:3). In het volgende artikel zullen we zien dat die „bestemde tijd” nabij is.

[Voetnoot]

^ ¶9 Zie voor een gedetailleerde bespreking van de redenen waarom God lijden toelaat hfst. 11 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

 [Kader op blz. 7]

Bijbelteksten die op een schitterende toekomst wijzen

GEEN OORLOGEN MEER:

„Komt, aanschouwt de activiteiten van Jehovah, hoe hij verbazingwekkende gebeurtenissen op de aarde heeft gesteld. Hij doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde” (Psalm 46:8, 9).

DIERBAREN KOMEN TERUG:

’Er zal een opstanding zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen’ (Handelingen 24:15).

VOEDSEL VOOR IEDEREEN:

„Er zal volop koren op aarde blijken te zijn; op de top der bergen zal overvloed zijn” (Psalm 72:16).

ER ZAL GEEN ZIEKTE MEER ZIJN:

„Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24).

SLECHTE MENSEN ZULLEN VERDWENEN ZIJN:

„Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden; en wat de verraderlijken betreft, zij zullen ervan worden weggerukt” (Spreuken 2:22).

ER ZAL RECHTVAARDIGHEID HEERSEN:

„Zie! Een koning [Christus Jezus] zal regeren voor louter rechtvaardigheid; en wat vorsten betreft, zij zullen als vorsten heersen voor louter gerechtigheid” (Jesaja 32:1).

[Illustraties op blz. 7]

Gods koninkrijk zal al het lijden dat we misschien hebben ondergaan, goedmaken