Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Mythe 4: God is een Drie-eenheid

Mythe 4: God is een Drie-eenheid

Hoe is deze mythe ontstaan?

„Men zou de indruk kunnen krijgen dat het dogma van de Drie-eenheid alles welbeschouwd een uitvinding uit het eind van de 4de eeuw is. In zekere zin is dit zo (...) Vóór het einde van de 4de eeuw had de formulering ’één God in drie Personen’ geen vaste voet gekregen en was ze zeker niet volledig opgenomen in het christelijke leven en de belijdenis van het christelijke geloof” (New Catholic Encyclopedia [1967], Deel 14, blz. 299).

„Het Concilie van Nicea kwam op 20 mei 325 bijeen. Constantijn trad zelf als voorzitter op, leidde actief de discussies en stelde (...) persoonlijk de doorslaggevende formule voor die in de door het concilie afgekondigde geloofsbelijdenis werd opgenomen en waarin de verhouding tussen Christus en God, namelijk dat Christus ’van hetzelfde wezen met de Vader’ was, tot uitdrukking werd gebracht. (...) Geïntimideerd door de keizer ondertekenden de bisschoppen op slechts twee na de geloofsbelijdenis, velen van hen zeer tegen hun zin” (Encyclopædia Britannica [1970], Deel 6, blz. 386).

Wat zegt de Bijbel?

„Vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ’Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat” (Handelingen 7:55, 56, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Wat maakte dit visioen duidelijk? Vervuld van Gods heilige geest zag Stefanus Jezus „aan Gods rechterhand” staan. Jezus werd dus niet God na zijn opstanding tot leven in de hemel, maar een afzonderlijk geestelijk wezen. Er wordt in dit verslag geen melding gemaakt van een derde persoon naast God. Ondanks pogingen om passages in de Bijbel te vinden die het dogma van de Drie-eenheid ondersteunen, schreef de dominicaner priester Marie-Émile Boismard: „Nergens in het Nieuwe Testament lezen we dat er drie personen in één God zijn” (À l’aube du christianisme — La naissance des dogmes).

Het dogma dat Constantijn voorstond, was bedoeld om een eind te maken aan meningsverschillen binnen de vierde-eeuwse kerk. Maar in werkelijkheid wierp het nog een vraag op: was Maria, de vrouw die Jezus ter wereld bracht, „de Moeder Gods”?

Vergelijk deze Bijbelverzen: Mattheüs 26:39; Johannes 14:28; 1 Korinthiërs 15:27, 28; Kolossenzen 1:15, 16

FEIT:

Het dogma van de Drie-eenheid is een uitvinding uit het einde van de vierde eeuw