Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Over het gezinsleven

Over het gezinsleven

Wat we van Jezus leren

Over het gezinsleven

Welke kijk op het huwelijk maakt gezinnen gelukkig?

Het huwelijk is een heilige verbintenis. Toen aan Jezus werd gevraagd of echtscheiding geoorloofd was, zei hij: „Hebt gij niet gelezen dat hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en als vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft: ’Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en de twee zullen één vlees zijn’? Dus zijn zij niet langer twee, maar één vlees. Wat God derhalve onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen. (...) Ik zeg u dat al wie zich van zijn vrouw laat scheiden, behalve op grond van hoererij, en een ander trouwt, overspel pleegt” (Mattheüs 19:4-6, 9). Als huwelijkspartners Jezus’ raad opvolgen en elkaar trouw zijn, voelen alle gezinsleden zich geborgen en gelukkig.

Waarom maakt liefde voor God gezinnen gelukkig?

Jezus zei: „’Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.’ Dit is het grootste en eerste gebod.” Wat is het op één na grootste gebod? Jezus zei: „Gij moet uw naaste [met inbegrip van degenen die het dichtst bij u wonen: uw gezinsleden] liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:37-39). De sleutel tot gezinsgeluk is dus gelegen in een goede band met God, want liefde voor hem beweegt ons ertoe elkaar lief te hebben.

Hoe kunnen man en vrouw elkaar gelukkig maken?

Mannen maken hun vrouw gelukkig als ze Jezus’ voorbeeld volgen. Hij cijferde zich weg in zijn liefde voor zijn figuurlijke vrouw, de gemeente (Efeziërs 5:25). Jezus zei: ’De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’ (Mattheüs 20:28). Jezus was nooit autoritair of hardvochtig tegenover degenen die aan zijn zorg waren toevertrouwd; hij was verkwikkend (Mattheüs 11:28). Mannen moeten hun gezag daarom uitoefenen op een manier die iedereen in het gezin ten goede komt.

Vrouwen kunnen ook profijt trekken van Jezus’ voorbeeld. De Bijbel zegt dat „God het hoofd van de Christus” is en „de man (...) het hoofd van de vrouw” (1 Korinthiërs 11:3). Jezus vond het niet beneden zijn waardigheid om God onderdanig te zijn. Hij had diep respect voor zijn Vader. ’Ik doe altijd de dingen die hem behagen’, zei Jezus (Johannes 8:29). Een vrouw die zich uit liefde en respect voor God aan het gezag van haar man onderwerpt, draagt veel bij aan een gelukkig gezinsleven.

Wat kunnen ouders leren van Jezus’ houding tegenover kinderen?

Jezus bracht tijd met kinderen door en was geïnteresseerd in hun gedachten en gevoelens. De Bijbel zegt: „Jezus riep de kleintjes (...) bij zich en zei: ’Laat de jonge kinderen bij mij komen’” (Lukas 18:15, 16). Op een keer hadden mensen kritiek op een paar jongens die duidelijk voor hun geloof in Jezus uitkwamen. Maar Jezus prees de jongeren en reageerde op de kritiek met: „Hebt gij het volgende nooit gelezen: ’Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt gij u lof bereid’?” — Mattheüs 21:15, 16.

Wat kunnen kinderen van Jezus leren?

Jezus gaf kinderen een prachtig voorbeeld van belangstelling voor geestelijke zaken. Toen hij twaalf jaar was, werd hij gevonden „in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde”. Met welke uitwerking? „Allen die naar hem luisterden, stonden voortdurend verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden” (Lukas 2:42, 46, 47). Toch maakte Jezus’ kennis hem niet verwaand. Hij had er juist respect door voor zijn ouders. De Bijbel zegt: „Hij bleef aan hen onderworpen” (Lukas 2:51).

Zie voor meer informatie hoofdstuk 14 van het boek Wat leert de bijbel echt? *

[Voetnoot]

^ ¶14 Uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.