Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vijf redenen om God te vrezen en niet mensen

Vijf redenen om God te vrezen en niet mensen

 Vijf redenen om God te vrezen en niet mensen

DE JONGE man was aangenaam verrast. Er was net iets totaal onverwachts gebeurd. Zijn gesprek met twee Getuigen van Jehovah was een hele openbaring geweest. Hij zat al jaren met de vraag waarom God lijden toelaat, maar nu had hij een duidelijk antwoord uit de Bijbel gekregen. Hij wist niet dat de Bijbel zo veel waardevolle en bemoedigende informatie bevatte.

Een paar minuten nadat zijn bezoekers waren vertrokken, stormde zijn hospita zijn kamer binnen en vroeg: „Wie waren dat?”

De jonge man werd daar zo door overvallen dat hij niets wist te zeggen.

„Nou, ik weet wel wie dat zijn”, schreeuwde ze, „en als je ze weer binnenlaat, kun je je spullen pakken en ergens anders een kamer zoeken!”

Toen liep ze weg en sloeg de deur achter zich dicht.

Ware volgelingen van Christus verwachten tegenstand

Wat deze jonge man meemaakte is niet ongewoon. Gods Woord, de Bijbel, legt uit: „Allen die met godvruchtige toewijding in vereniging met Christus Jezus wensen te leven, zullen ook vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12). Ware christenen zijn over het algemeen niet populair en zijn dat ook nooit geweest. Waarom niet? De apostel Johannes vertelde zijn medechristenen: „Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze.” Satan de Duivel wordt ook beschreven als „een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden”  (1 Johannes 5:19; 1 Petrus 5:8). Mensenvrees is een van Satans doeltreffendste wapens.

Zelfs Jezus Christus, die zo veel goeds heeft gedaan en geen zonde heeft begaan, werd bespot en vervolgd. Hij merkte op: „Zij hebben mij zonder reden gehaat” (Johannes 15:25). De avond voor zijn dood bereidde hij zijn volgelingen voor met de woorden: „Indien de wereld u haat, gij weet dat ze mij eerder dan u heeft gehaat. Denkt aan het woord dat ik tot u heb gezegd: Een slaaf is niet groter dan zijn meester. Indien zij mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen” (Johannes 15:18, 20).

Om die reden hebben velen geaarzeld een standpunt voor de ware aanbidding in te nemen. Over degenen die bij een bepaalde gelegenheid naar Jezus hadden gezocht, zegt de Bijbel: „Niemand sprak natuurlijk in het openbaar over hem, uit vrees voor de joden” (Johannes 7:13; 12:42). De religieuze leiders in die tijd dreigden iedereen die geloof stelde in Christus te verstoten. Zo werden veel mensen ervan weerhouden christen te worden (Handelingen 5:13).

Later, toen het christendom vaste voet had gekregen, ontstond er „een zware vervolging” tegen de gemeente in Jeruzalem (Handelingen 8:1). De christenen hadden zelfs in het hele Romeinse Rijk met tegenstand te maken. Vooraanstaande mannen in Rome zeiden tegen de apostel Paulus: „Wat deze sekte aangaat, het is ons bekend dat ze overal tegenspraak ondervindt” (Handelingen 28:22). Ware christenen werden inderdaad overal tegengestaan.

Zelfs in deze tijd gebruikt Satan nog steeds mensenvrees als wapen om te voorkomen dat velen ware volgelingen van Christus worden. Oprechte mensen die de Bijbel met Jehovah’s Getuigen bestuderen, worden op school, op hun werk, in de buurt waar ze wonen of in hun vriendenkring tegengestaan of bespot. Ze zijn misschien bang om respect, vrienden of materiële ondersteuning te verliezen. In sommige streken op het platteland zijn boeren bang dat buren misschien niet meer willen helpen bij de oogst of geen bescherming meer willen bieden aan hun vee. Ondanks die angst zijn miljoenen mensen echter vastbesloten hun vertrouwen op God te stellen en in navolging van Jezus Christus in harmonie met Gods Woord te leven. Jehovah heeft hen daarvoor gezegend.

Waarom God vrezen in plaats van mensen

De Bijbel spoort ons aan God te vrezen, niet mensen: „De vrees voor Jehovah is het begin van wijsheid” (Psalm 111:10). Dat betekent niet dat we angst voor hem voelen, maar dat we het willen vermijden iets te doen wat onze Levengever zou mishagen. Het is een term die nauw verband houdt met liefde. Maar waarom zouden we God moeten vrezen in plaats van mensen? Laten we eens vijf redenen bekijken.

1 Jehovah is de Allerhoogste. Jehovah is veel machtiger dan enig mens. Door God te vrezen, nemen we een standpunt in voor de Almachtige, voor wie „natiën zijn als een druppel uit een emmer” (Jesaja 40:15). Omdat God almachtig is, heeft hij de macht om elk wapen dat gesmeed zal worden tegen degenen die hem loyaal zijn, onschadelijk te maken (Jesaja 54:17). En omdat hij zal bepalen wie het waard is eeuwig leven te ontvangen, doen we er goed aan ons door niets ervan te laten weerhouden over hem te leren en zijn wil te doen (Openbaring 14:6, 7).

2 God zal ons helpen en beschermen. „Het beven voor mensen, dat spant een strik, maar hij die op Jehovah vertrouwt, zal beschermd worden”, zegt de Bijbel in Spreuken 29:25. Mensenvrees is een strik omdat we erdoor kunnen terugdeinzen voor ons geloof in God uit te komen. God verzekert ons van zijn vermogen om ons te redden: „Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Blik niet rond, want ik ben uw God. Ik wil u sterken. Ik wil u werkelijk helpen. Ik wil u werkelijk stevig vasthouden met mijn rechterhand van rechtvaardigheid” (Jesaja 41:10).

3 God houdt van degenen die tot hem naderen. Paulus schreef de volgende ontroerende woorden: „Ik ben ervan overtuigd dat noch dood noch leven, noch engelen noch regeringen, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enige andere schepping ons zal kunnen  scheiden van Gods liefde, die in Christus Jezus, onze Heer, is” (Romeinen 8:37-39). Als we leren op God te vertrouwen en hem te gehoorzamen, kunnen we de onverbrekelijke liefde van de Universele Soeverein ervaren. Wat een voorrecht!

4 We hebben waardering voor alles wat God voor ons heeft gedaan. Jehovah is onze Schepper, degene die leven mogelijk heeft gemaakt. Bovendien heeft hij niet alleen voor de noodzakelijke levensbehoeften gezorgd maar ook voor de dingen die het leven prettig en interessant maken. Hij is beslist de Bron van elke goede gave (Jakobus 1:17). David, een getrouwe man uit de oudheid die waardering had voor Gods liefdevolle goedheid, schreef: „Vele dingen hebt gijzelf gedaan, o Jehovah, mijn God, ja, uw wonderwerken en uw gedachten jegens ons (...) Ze zijn te talrijk geworden om ze te kunnen verhalen” (Psalm 40:5).

5 Sommige tegenstanders zullen misschien veranderen. U kunt degenen die u tegenstand bieden helpen door geen compromis te sluiten maar vast te houden aan uw vrees voor God en uw liefde voor hem. Neem bijvoorbeeld Jezus’ familieleden. Aanvankelijk stelden ze geen geloof in hem. Ze zeiden: „Hij heeft zijn verstand verloren” (Markus 3:21; Johannes 7:5). Na Jezus’ dood en opstanding werden velen van hen gelovigen. Jezus’ halfbroers Jakobus en Judas schreven zelfs delen van de Bijbel. Dan was er nog de fanatieke vervolger Saulus die later de apostel Paulus werd. Sommige mensen die nu problemen voor ons veroorzaken, zullen misschien door ons moedige standpunt gaan inzien dat we de ware volgelingen van Jezus Christus zijn (1 Timotheüs 1:13).

Zo was er een vrouw in Afrika, Aberash, die tot God had gebeden of ze de waarheid mocht vinden. Toen ze aan een Bijbelstudie met Jehovah’s Getuigen was begonnen, kreeg ze met felle tegenstand van haar familie en religieuze voorgangers te maken. Enkele familieleden die ook met Bijbelstudie waren begonnen, hielden daar vanwege mensenvrees weer mee op. Maar ze bad tot God om hulp en moed en werd als een van Jehovah’s Getuigen gedoopt. Wat was het resultaat? Acht van haar familieleden werden door haar voorbeeld aangemoedigd, begonnen opnieuw met Bijbelstudie en maken goede geestelijke vorderingen.

U kunt mensenvrees overwinnen

Doe alles wat u kunt om uw liefde voor God te versterken. Dan voorkomt u dat u ten prooi valt aan mensenvrees. Dat kunt u doen door de Bijbel te bestuderen en te mediteren over teksten als Hebreeën 13:6, waar staat: „Jehovah is mijn helper; ik wil niet bevreesd zijn. Wat kan een mens mij doen?” Denk aan de redenen waarom het goed en verstandig is om God te vrezen in plaats van mensen.

Denk ook aan de vele zegeningen die voortvloeien uit het toepassen van wat u uit de Bijbel leert. U kunt bevredigende antwoorden vinden op belangrijke levensvragen. U kunt praktische wijsheid opdoen om met de uitdagingen van het leven om te gaan. U kunt genieten van een schitterende hoop ondanks de verbijsterende toestanden in deze tijd. En u kunt de almachtige God op elk moment in gebed benaderen.

De apostel Johannes schreef: „De wereld gaat bovendien voorbij en ook haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid” (1 Johannes 2:17). Het is nu de tijd om standvastig te zijn en in de vrees voor God te wandelen. In plaats van toe te geven aan mensenvrees kunt u ervoor kiezen gunstig te reageren op Gods aansporing: „Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord kan geven aan hem die mij hoont” (Spreuken 27:11). Wat een groot voorrecht!

Bedenk dat geen mens u kan geven wat God zal geven aan degenen die hem vrezen: „Het gevolg van ootmoed en de vrees voor Jehovah is rijkdom en heerlijkheid en leven” (Spreuken 22:4).

[Illustratie op blz. 14]

Door de moed van Aberash gaan acht familieleden door met hun Bijbelstudie