Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

U bent van harte welkom

U bent van harte welkom

MISSCHIEN bent u weleens langs een Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen bij u in de buurt gekomen en hebt u zich afgevraagd wat er daarbinnen gebeurt. Wist u dat hun wekelijkse vergaderingen voor iedereen toegankelijk zijn? Bezoekers zijn van harte welkom.

Maar wellicht hebt u enkele vragen. Waarom komen Jehovah’s Getuigen bijeen? Wat gebeurt er op zulke bijeenkomsten? En wat zeggen bezoekers die geen Getuigen van Jehovah zijn over hun vergaderingen?

„Roep het volk bijeen”

Sinds oude tijden komen mensen bijeen om God te aanbidden en over hem te leren. Bijna 3500 jaar geleden werd tegen de Israëlieten gezegd: „Roep het volk bijeen, de mannen en de vrouwen en de kleinen en uw inwonende vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat zij mogen luisteren en opdat zij mogen leren, daar zij Jehovah, uw God, moeten vrezen en er zorg voor moeten dragen alle woorden van deze wet te volbrengen” (Deuteronomium 31:12). In Israël werd dus zowel jong als oud geleerd Jehovah God te aanbidden en te gehoorzamen.

Eeuwen later, toen de christelijke gemeente werd opgericht, waren bijeenkomsten nog steeds een belangrijk kenmerk van de ware aanbidding. De apostel Paulus schreef: „Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen” (Hebreeën 10:24, 25, De Nieuwe Bijbelvertaling). Net zoals gezinsbanden versterkt worden als gezinsleden tijd met elkaar doorbrengen, zo worden ook de banden van liefde tussen degenen die God willen dienen versterkt als ze bijeenkomen om God te aanbidden.

In overeenstemming met die Bijbelse precedenten komen Jehovah’s Getuigen tweemaal per week in hun Koninkrijkszaal bijeen. Die bijeenkomsten helpen aanwezigen om Bijbelse beginselen te begrijpen, te waarderen en toe te passen. Waar mogelijk is het programma over de hele wereld hetzelfde, en elke vergadering heeft een specifiek geestelijk doel. Voor en na de vergaderingen vindt er onder de aanwezigen een „uitwisseling van aanmoediging” plaats door middel van opbouwende gesprekken (Romeinen 1:12). Wat gebeurt er op elk van die vergaderingen?

Bijbelse toespraak

De eerste vergadering die de meeste mensen bijwonen, is een Bijbelse toespraak bedoeld voor het algemene publiek, die doorgaans in het weekend gehouden wordt. Jezus Christus hield vaak openbare toespraken, waaronder de bekende Bergrede (Mattheüs 5:1; 7:28, 29). De apostel Paulus sprak de mannen van Athene toe (Handelingen 17:22-34). In navolging van die voorbeelden is een van de vergaderingen van Jehovah’s Getuigen een toespraak die speciaal bedoeld is voor het algemene publiek, van wie sommigen misschien voor de eerste keer een vergadering bijwonen.

De vergadering begint met een lied uit de bundel Zing lofzangen voor Jehovah *. Iedereen die dat wil, mag gaan staan en het lied meezingen. Na een kort gebed zal een ervaren spreker een toespraak van dertig minuten houden. (Zie het kader „Praktische toespraken voor het publiek”.) Zijn lezing is deugdelijk gebaseerd op de Bijbel. De spreker nodigt het publiek vaak uit toepasselijke Bijbelteksten op te zoeken en ze mee te lezen. Misschien wilt u daarom uw eigen exemplaar van de Bijbel meebrengen, of u kunt vóór de vergadering een exemplaar aan een van Jehovah’s Getuigen vragen.

 Wachttoren-studie

In de meeste gemeenten van Jehovah’s Getuigen volgt na de Bijbelse toespraak de Wachttoren-studie, een vraag-en-antwoordbespreking van een uur over een Bijbels onderwerp. Deze vergadering moedigt de aanwezigen aan het voorbeeld te volgen van de Bereeërs in Paulus’ tijd, die ’het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aannamen en zorgvuldig de Schriften onderzochten’ (Handelingen 17:11).

De Wachttoren-studie begint met een lied. De besproken informatie en de door de studieleider gestelde vragen verschijnen in de studie-uitgave van dit tijdschrift. U kunt een exemplaar van de studie-uitgave van een van Jehovah’s Getuigen krijgen. Onderwerpen die onlangs besproken werden, zijn: „Ouders, leid jullie kinderen op met liefde”, „Vergeldt niemand kwaad met kwaad” en „Waarom er binnenkort geen lijden meer zal zijn”. Hoewel de vergadering een vraag-en-antwoordbespreking is, is deelname geheel vrijwillig en zijn commentaren gewoonlijk afkomstig van degenen die het artikel en de ondersteunende Bijbelteksten van tevoren hebben gelezen en erover hebben nagedacht. De vergadering eindigt met een lied en gebed (Mattheüs 26:30; Efeziërs 5:19).

Gemeentebijbelstudie

Eén avond per week komen Jehovah’s Getuigen nog een keer in de Koninkrijkszaal bijeen voor een driedelig programma dat in totaal één uur en drie kwartier duurt. Het eerste deel is de gemeentebijbelstudie, die 25 minuten duurt. De aanwezigen worden geholpen om meer vertrouwd te raken met hun bijbel, om hun denkwijze en houding aan te passen en om betere discipelen van Christus te worden (2 Timotheüs 3:16, 17). Net als de Wachttoren-studie is deze vergadering een vraag-en-antwoordbespreking  van een Bijbels onderwerp. Degenen die commentaar geven doen dat vrijwillig. Het Bijbelstudiehulpmiddel is gewoonlijk een boek of een brochure, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

Waarom wordt er op de vergaderingen gebruikgemaakt van Bijbelse literatuur? In Bijbelse tijden was het niet voldoende om Gods Woord alleen maar te lezen. „Het werd toegelicht en er werd betekenis in gelegd; en zij bleven het voorgelezene begrijpelijk maken” (Nehemia 8:8). In recente jaren hebben publicaties over de boeken Jesaja, Daniël en Openbaring de bezoekers van deze vergaderingen geholpen die delen van de Bijbel beter te begrijpen.

Theocratische bedieningsschool

Na de gemeentebijbelstudie volgt de theocratische bedieningsschool. Deze vergadering van een halfuur is bedoeld om christenen te helpen de „kunst van onderwijzen” te ontwikkelen (2 Timotheüs 4:2). Heeft uw kind of een vriend bijvoorbeeld ooit een vraag over God of de Bijbel gesteld waarop u moeilijk een goed antwoord kon geven? De theocratische bedieningsschool kan u leren hoe u aanmoedigende, Bijbelse antwoorden op moeilijke vragen kunt geven. Dan kunnen we net als de profeet Jesaja zeggen: „De Soevereine Heer Jehovah zelf heeft mij de tong der onderwezenen gegeven, opdat ik de vermoeide met een woord weet te antwoorden” (Jesaja 50:4).

De theocratische bedieningsschool begint met een lezing gebaseerd op een gedeelte uit de Bijbel. Iedereen wordt aangemoedigd dat gedeelte in de voorafgaande week te lezen. Na de lezing nodigt de spreker de toehoorders uit korte commentaren te geven over punten uit dat leesgedeelte die ze nuttig vonden. Na deze bespreking houden leerlingen die zich op de school hebben laten inschrijven, een toegewezen presentatie.

Leerlingen krijgen een toewijzing om vanaf het podium een gedeelte uit de Bijbel voor te lezen of te demonstreren hoe een Bijbels onderwerp aan iemand anders onderwezen kan worden. Na elke oefenlezing prijst een ervaren raadgever de leerling voor wat hij of zij goed heeft gedaan, waarbij hij zijn commentaren baseert op het leerboek Trek voordeel van de  theocratische bedieningsschool. Later kan hij in een persoonlijk gesprek suggesties geven over manieren waarop de leerling vorderingen kan maken.

Dit afwisselende onderdeel van het programma is bedoeld om niet alleen de leerling te helpen, maar ook alle aanwezigen die hun lees-, spreek- en onderwijsbekwaamheden willen verbeteren. Na de theocratische bedieningsschool wordt de dienstvergadering ingeleid door een lied gebaseerd op een passage uit de Bijbel.

Dienstvergadering

Het laatste deel van het programma is de dienstvergadering. Door middel van lezingen, demonstraties, interviews en publieksdeelname leren de aanwezigen de Bijbel op een effectieve manier aan anderen te onderwijzen. Voordat Jezus zijn discipelen uitzond om te prediken, riep hij hen bijeen en gaf hun gedetailleerde instructies (Lukas 10:1-16). Omdat ze goed voorbereid waren op het evangelisatiewerk, hadden ze veel interessante ervaringen. Later kwamen Jezus’ volgelingen verslag bij hem uitbrengen (Lukas 10:17). De discipelen deelden vaak ervaringen met elkaar (Handelingen 4:23; 15:4).

Het schema voor het 35 minuten durende programma voor de dienstvergadering staat in een maandelijkse nieuwsbrief, Onze Koninkrijksdienst. Onlangs besproken onderwerpen zijn: „Als gezin Jehovah aanbidden”, „Waarom we steeds weer teruggaan” en „Volg Christus na in je bediening”. Het programma eindigt met een lied, en een van tevoren aangewezen lid van de gemeente spreekt een slotgebed uit.

Wat bezoekers hebben gezegd

Gemeenten doen hun best om iedereen zich welkom te laten voelen. Andrew bijvoorbeeld had veel negatieve verhalen over Jehovah’s Getuigen gehoord. Maar toen hij voor het eerst naar een vergadering kwam, was hij verbaasd dat hij zo hartelijk ontvangen werd. „Het was een heerlijke plek om te zijn”, vertelt Andrew. „Ik was heel erg verrast dat iedereen zo vriendelijk was en zo veel belangstelling voor me toonde.” Ashel, een tiener uit Canada, is het daarmee eens. „De vergadering was heel interessant! Ik kon alles makkelijk volgen.”

José, die in Brazilië woont, was in zijn gemeenschap berucht om zijn agressieve gedrag. Toch werd hij uitgenodigd een vergadering in de plaatselijke Koninkrijkszaal bij te wonen. „Iedereen in de Koninkrijkszaal verwelkomde me hartelijk, ook al wisten ze van mijn vroegere gedrag”, zegt hij. Atsushi, die in Japan woont, vertelt: „Ik moet toegeven dat ik me een beetje ongemakkelijk voelde toen ik voor het eerst een vergadering van Jehovah’s Getuigen bezocht. Maar ik ben gaan beseffen dat deze mensen heel normaal zijn. Ze deden er echt moeite voor me op mijn gemak te laten voelen.”

U bent welkom

Zoals uit de bovenstaande commentaren blijkt, kan het bezoeken van vergaderingen in de Koninkrijkszaal een heel lonende ervaring zijn. U zult meer over God te weten komen, en door het Bijbelse onderwijs dat u daar ontvangt, zal Jehovah God u leren „uzelf baat te verschaffen” (Jesaja 48:17).

De vergaderingen van Jehovah’s Getuigen zijn vrij toegankelijk, en er worden geen collectes gehouden. Wilt u graag een vergadering in de Koninkrijkszaal bij u in de buurt bijwonen? U bent van harte welkom.

^ ¶10 Alle publicaties waarnaar in dit artikel verwezen wordt, zijn uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.