Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wie is God?

Wie is God?

 Wie is God?

HOE zou u die vraag beantwoorden? Sommige mensen denken dat ze God goed kennen; ze beschouwen hem als een goede vriend. Anderen bezien God meer als een ver familielid. Ze geloven dat hij bestaat maar ze weten weinig over hem. Als u in God gelooft, hoe zou u de onderstaande vragen dan beantwoorden?

1. Is God een persoon?

2. Heeft God een naam?

3. Is Jezus de almachtige God?

4. Geeft God om mij?

5. Accepteert God alle vormen van aanbidding?

Als u anderen vraagt naar hun antwoord op die vragen, zult u waarschijnlijk zeer uiteenlopende reacties krijgen. Het is dan ook geen wonder dat er zich over God mythen en onjuiste denkbeelden hebben ontwikkeld.

Waarom de antwoorden ertoe doen

In een gesprek dat Jezus Christus bij een bron had met een gelovige vrouw, beklemtoonde hij hoe noodzakelijk het is de waarheid over God te weten. Die vrouw, een Samaritaanse, erkende dat Jezus een profeet was. Maar er was iets wat haar dwarszat. Jezus had een andere religie dan zij. Toen ze dat punt te berde bracht, zei Jezus ronduit tegen haar: „Gijlieden aanbidt wat gij niet kent” (Johannes 4:19-22). Kennelijk was Jezus van mening dat niet alle gelovige mensen God echt kennen.

 Bedoelde Jezus met wat hij zei dat niemand God echt kan kennen? Nee. Jezus zei vervolgens tegen deze vrouw dat „de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden, ja, want de Vader zoekt zulke mensen om hem te aanbidden” (Johannes 4:23). Behoort u tot degenen die God „met geest en waarheid” aanbidden?

Het is voor u van het grootste belang u van het antwoord op die vraag te vergewissen. Waarom? Jezus legde de nadruk op de noodzaak van nauwkeurige kennis toen hij bad: „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus” (Johannes 17:3). Uw vooruitzichten op toekomstig leven hangen dus nauw samen met het kennen van de waarheid over God!

Is het echt mogelijk de waarheid over God te weten? Jazeker! Hoe dan wel? Jezus zei over zichzelf: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij” (Johannes 14:6). Hij zei ook: „Niemand weet wie de Vader is, dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren” (Lukas 10:22).

De sleutel tot het kennen van God schuilt dus in de leringen van Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus belooft ons zelfs: „Als u vasthoudt aan mijn woord, dan bent u werkelijk leerlingen van Mij; dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8:31, 32, Willibrordvertaling).

Hoe zou Jezus de vijf eerder gestelde vragen dan beantwoorden?

[Illustratie op blz. 4]

Aanbidt u een God die u niet echt kent?