Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Over hoop voor de doden

Over hoop voor de doden

 Wat we van Jezus leren

Over hoop voor de doden

Jezus heeft minstens drie personen opgewekt, waarmee hij liet zien dat er hoop is voor de doden (Lukas 7:11-17; 8:49-56; Johannes 11:1-45). Om de hoop voor de doden te begrijpen, moeten we eerst wat meer weten over de oorzaak en het ontstaan van de dood.

Waarom worden we ziek en sterven we?

Als Jezus mensen hun zonden vergaf, werden ze genezen. Toen er een verlamde man naar Jezus werd gebracht, zei Jezus: „’Wat is bijvoorbeeld gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op en loop? Opdat gij echter zult weten dat de Zoon des mensen de macht heeft op aarde zonden te vergeven — ’ toen zei hij tot de verlamde: ’Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis’” (Mattheüs 9:2-6). Zonde is dus de oorzaak van ziekte en dood. Onze overgeërfde zonde is bij de eerste mens, Adam, ontstaan. — Lukas 3:38; Romeinen 5:12.

Waarom stierf Jezus?

Jezus heeft nooit gezondigd. Daarom had hij niet hoeven sterven. Door in onze plaats te sterven, betaalde Jezus de prijs voor onze zonden. Hij zei dat zijn bloed „ten behoeve van velen vergoten [zou] worden tot vergeving van zonden”. — Mattheüs 26:28.

Jezus zei ook dat „de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs in ruil voor velen” (Mattheüs 20:28). Jezus noemde de prijs die hij betaalde „een losprijs” omdat anderen erdoor bevrijd worden van de dood. Jezus zei ook: „Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben en het in overvloed zouden hebben” (Johannes 10:10). Om de hoop voor de doden volledig te begrijpen, moeten we ook weten in wat voor toestand zij zich nu bevinden.

 Wat gebeurt er bij de dood?

Toen Jezus’ vriend Lazarus stierf, beschreef Jezus wat er bij de dood gebeurt. Hij zei tegen zijn discipelen: „’Lazarus, onze vriend, is gaan rusten, maar ik ga erheen [naar Bethanië] om hem uit de slaap te wekken.’ . . . Zij meenden dat hij sprak van het rusten in de slaap. Toen zei Jezus daarom ronduit tot hen: ’Lazarus is gestorven.’” Zo maakte Jezus duidelijk dat de doden slapen, zich van niets bewust zijn. — Johannes 11:1-14.

Toen Jezus zijn vriend Lazarus opwekte, was hij al vier dagen dood. Toch staat er in de Bijbel geen enkele uitspraak van Lazarus over wat hij in die periode had meegemaakt. Lazarus was zich toen hij dood was van niets bewust, hij wist niets. — Prediker 9:5, 10; Johannes 11:17-44.

Wat is de hoop voor de doden?

De doden zullen weer tot leven komen en het vooruitzicht hebben eeuwig te leven. Jezus zei: „Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn [Jezus’] stem zullen horen en te voorschijn zullen komen.” — Johannes 5:28, 29.

Deze hoop is een uiting van Gods liefde. Jezus zei: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.” — Johannes 3:16; Openbaring 21:4, 5.

Zie voor meer informatie hoofdstuk 6 van het boek Wat leert de bijbel echt? *

[Voetnoot]

^ ¶15 Uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.