Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bouwt u op zand of op rots?

Bouwt u op zand of op rots?

 Bouwt u op zand of op rots?

LEEST u graag de Bijbel? Zet u zelfs tijd opzij om met een van Jehovah’s Getuigen geregeld de Bijbel te bestuderen? Dan vindt u ongetwijfeld dat de kennis die u hebt gekregen, u geholpen heeft beter te begrijpen waarom er momenteel zo veel problemen in deze wereld zijn (Openbaring 12:9, 12). Verder hebben talloze Bijbelpassages u in moeilijke tijden troost en ook een hoop voor de toekomst gegeven. — Psalm 145:14; 147:3; 2 Petrus 3:13.

Het verkrijgen van nauwkeurige Bijbelkennis is een belangrijke stap voor iemand die een volgeling van Christus wil worden. Maar het is niet de enige stap. Om een ware christen te blijven, vooral als uw geloof op de proef wordt gesteld, moet een Bijbelstudent nog iets belangrijks ondernemen. Wat dan wel? Laten we voor het antwoord op die vraag eens kort stilstaan bij de Bergrede, een toespraak die Jezus op een berg in Galilea hield. — Mattheüs 5:1, 2.

Twee huizen getest

Kent u de inhoud van de Bergrede? U kunt deze beroemde toespraak vinden in de evangeliën van Mattheüs en Lukas (Mattheüs 5:1–7:29; Lukas 6:20-49). Het kost maar twintig minuten om de hele toespraak te lezen. Toch staan er meer dan twintig aanhalingen uit de Hebreeuwse Geschriften en meer dan vijftig stijlfiguren in. Eén stijlfiguur — een illustratie over twee huizen die gebouwd werden — is bijzonder omdat Jezus er zijn toespraak mee besluit. Als u begrijpt wat die laatste illustratie betekent, zal dat u helpen te zien hoe u als volgeling van Christus staande kunt blijven onder alle geloofsbeproevingen die u maar kunnen overkomen.

Jezus zei: „Een ieder daarom die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een beleidvol man, die zijn huis op de rots bouwde. En de regen stroomde neer en de stortvloeden kwamen en de winden waaiden en beukten tegen dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Voorts zal een ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis op het zand bouwde. En de regen stroomde neer en de stortvloeden kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in, en zijn ineenstorting was groot.” — Mattheüs 7:24-27.

Een man die „diep ging graven”

Welke belangrijke waarheid leerde Jezus zijn discipelen met deze illustratie over de twee bouwers? Laten we Jezus’ woorden eens nader bekijken om dat te weten te komen. Wat valt u op in verband met de twee huizen? Beide huizen werden door dezelfde rampspoedige gebeurtenissen getroffen. Misschien leken de huizen wel op elkaar. Ze kunnen ook in dezelfde omgeving hebben gestaan, misschien zelfs naast elkaar. Toch was het ene op zand gebouwd en het andere op een rots. Hoe kan dat? Omdat de beleidvolle man, zoals het evangelie van Lukas zegt, „diep ging graven” om een rotslaag te bereiken (Lukas 6:48). Het gevolg was dat het huis van de beleidvolle man stevig stond.

 Wat wilde Jezus duidelijk maken? Hij vertelde de illustratie niet om te beklemtonen hoe de huizen eruitzagen of waar ze stonden of hoe sterk de elementen waren, maar om te laten uitkomen wat de bouwers deden. De ene man ging diep graven, de andere deed dat niet. Hoe kunt u net als de beleidvolle man diep graven? Jezus zelf vatte samen waar het in de illustratie om ging. Hij zei: „Waarom dan noemt gij mij ’Heer! Heer!’, maar doet niet de dingen die ik zeg? Een ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u tonen op wie hij gelijkt: Hij gelijkt op een mens die . . . diep ging graven en een fundament op de rots legde.” — Lukas 6:46-48.

Alleen maar naar Bijbels onderwijs luisteren of thuis de Bijbel lezen, is als het neerzetten van een huis op zand; er is geen graafwerk voor nodig. Maar Christus’ onderwijs toepassen is een hele uitdaging. Er moet diep gegraven worden om een stevige rotslaag te bereiken.

Of u als volgeling van Christus stevig in uw schoenen staat, hangt er dus van af of u toepast wat u hoort. Als u in uw dagelijks leven toepast wat u door Bijbelstudie leert, bent u als de beleidvolle man die diep ging graven. Daarom moet elke Bijbelstudent serieus nadenken over de vraag: Ben ik een hoorder of een dader? Lees en bestudeer ik de Bijbel alleen maar, of volg ik de geboden van de Bijbel op bij het nemen van beslissingen?

Diep graven heeft goede resultaten

Neem bijvoorbeeld de ervaring van José. Zijn ouders brachten hem respect voor de morele maatstaven van de Bijbel bij, maar hij bestudeerde Gods Woord nooit zelf. „Toen ik het huis uit ging,” zegt José, „probeerde ik goed te leven, maar ik omringde me met slechte vrienden. Ik ging drugs gebruiken, leidde een immoreel leven en was altijd aan het vechten en ruziën.”

Uiteindelijk besloot José anders te gaan leven en ging hij serieus de Bijbel bestuderen. „Wat me er echt toe aanzette te veranderen,” zegt José, „was het lezen en begrijpen van Jezus’ Bergrede. Maar het kostte tijd om mijn persoonlijkheid en mijn levenswijze te veranderen. Eerst was ik bang wat mijn ’vrienden’ van me zouden denken, maar die vrees overwon ik. Ik stopte met liegen en gebruikte geen schunnige taal meer en ik begon de vergaderingen van Jehovah’s Getuigen bij te wonen. Ik kwam erachter dat een eenvoudig leven leiden en Bijbelse raad toepassen echt blijvend gelukkig maakt, zoals Jezus heeft beloofd.” — Mattheüs 5:3-12.

Wat zullen de gevolgen zijn als u diep graaft om op een rots te bouwen — dat wil zeggen, als u ijverig toepast wat u in Gods Woord leest? Jezus zei: „Toen er nu een stortvloed kwam, beukte de rivier tegen dat huis aan, maar was  niet krachtig genoeg om het te doen wankelen, omdat het goed gebouwd was” (Lukas 6:48). Als u goed bouwt door toe te passen wat u leert, zullen met stormen te vergelijken beproevingen uw huis niet kunnen verwoesten en het zelfs niet doen wankelen. Wat een geruststellende gedachte!

De discipel Jakobus, een halfbroer van Jezus, noemde nog een zegen die is weggelegd voor Bijbelstudenten die niet alleen hoorders maar ook echt daders zijn van Gods geschreven Woord. Jakobus schreef: „Wordt echter daders van het woord en niet alleen hoorders . . . Wie daarentegen tuurt in de volmaakte wet, die tot de vrijheid behoort, en daarbij blijft, die zal, omdat hij geen vergeetachtig hoorder maar een dader van het werk is geworden, gelukkig zijn doordat hij het doet.” — Jakobus 1:22-25.

Zij die de raad uit de Bijbel toepassen, zijn beslist gelukkig. Dat geluk geeft volgelingen van Christus de kracht om staande te blijven in de met stormen te vergelijken beproevingen die hun geloof en de oprechtheid van hun toewijding aan God op de proef stellen.

Wat gaat u doen?

Toen Jezus zijn Bergrede uitsprak, beklemtoonde hij dat het dienen van Jehovah God vaak een kwestie is van keuzes maken. Jezus onderwees bijvoorbeeld dat iemand óf een zuiver oog óf een boos oog heeft, dat hij óf God óf de rijkdom als slaaf dient, dat hij óf op de smalle óf op de brede weg loopt (Mattheüs 6:22-24; 7:13, 14). En in de laatste illustratie, die van de twee bouwers, stelde Jezus zijn volgelingen voor nog een keuze: óf als een beleidvol man óf als een dwaas man te werk gaan.

Als u oprecht blijft toepassen wat u van de Bijbelstudie leert, gaat u beleidvol te werk. Diep graven om op een rots te bouwen leidt inderdaad tot zegeningen, zowel nu als in de toekomst. — Spreuken 10:25.

[Illustraties op blz. 30]

Of we als christen staande blijven, hangt ervan af of we toepassen wat we leren