Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Armageddon — Gods oorlog die een eind maakt aan alle oorlogen

Armageddon — Gods oorlog die een eind maakt aan alle oorlogen

 Armageddon — Gods oorlog die een eind maakt aan alle oorlogen

„Ze vinden het afschuwelijk een medeschepsel te doden; daarom is oorlog in hun ogen iets onbegrijpelijks en weerzinwekkends, iets waarvoor in hun taal geen woord bestaat.” — BESCHRIJVING VAN DE INUIT OP GROENLAND DOOR DE NOORSE ONTDEKKINGSREIZIGER FRIDTJOF NANSEN IN 1888.

WIE zou het niet heerlijk vinden om in een maatschappij te leven waar oorlog „iets onbegrijpelijks en weerzinwekkends” is? Wie verlangt er niet naar een wereld waarin zelfs geen woord voor oorlog bestaat omdat oorlogvoering iets onbekends is? Zo’n wereld kan onwaarschijnlijk lijken, vooral als we voor de totstandkoming ervan op mensen hopen.

Maar in de profetie van Jesaja belooft God zelf dat hij zo’n wereld tot stand zal brengen: „Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen. Natie zal tegen natie geen zwaard opheffen, ook zullen zij de oorlog niet meer leren.” — Jesaja 2:4.

Het is duidelijk dat de huidige wereld met haar twintig miljoen soldaten in actieve dienst en de ongeveer twintig oorlogen van dit moment enorm zal moeten veranderen wil die belofte vervuld worden. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat de almachtige God, Jehovah, in de menselijke aangelegenheden zal moeten ingrijpen. Dat ingrijpen van Jehovah’s kant vindt zijn hoogtepunt in wat de Bijbel Armageddon noemt. — Openbaring 16:14, 16.

Hoewel het woord Armageddon in recente jaren in de betekenis van een mondiale nucleaire holocaust is gebruikt, geeft een woordenboek de voornaamste betekenis van het woord als volgt weer: „De plaats van een grote en beslissende strijd tussen de krachten van goed en kwaad.” Zal het goede ooit het kwaad overwinnen, of is zo’n veldslag pure fictie?

We kunnen moed putten uit de herhaaldelijke vermelding in de Bijbel dat er een eind komt aan het kwaad. „De zondaars zullen een eind nemen op de aarde”, voorzegt de psalmist. „Wat de goddelozen betreft, zij zullen er niet meer zijn” (Psalm 104:35). „De oprechten zijn het die op de aarde zullen verblijven, en de onberispelijken zijn het die erop zullen overblijven”, lezen we in het boek Spreuken. „Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden; en wat de verraderlijken betreft, zij zullen ervan worden weggerukt.” — Spreuken 2:21, 22.

De Bijbel maakt ook duidelijk dat de goddelozen hun macht niet zonder slag of stoot zullen prijsgeven; vandaar de noodzaak van een  beslissende daad van God om alle kwaad, ook het kwaad van de oorlog, uit te bannen (Psalm 2:2). De naam die de Bijbel aan die unieke strijd geeft, Armageddon, is veelzeggend.

Vroegere veldslagen bij Megiddo

Het woord Armageddon betekent „Berg van Megiddo”. De historische stad Megiddo heeft samen met de omliggende Vlakte van Jizreël een lange geschiedenis van beslissende veldslagen gekend. „Door de geschiedenis heen zijn Megiddo en het Jizreëldal dé locaties geweest voor veldslagen die de loop van de beschaving hebben bepaald”, schrijft de historicus Eric H. Cline in The Battles of Armageddon.

Zoals Cline uiteenzet, zijn de bij Megiddo gestreden veldslagen vaak beslissend gebleken. Mongoolse legers, die in de dertiende eeuw een groot deel van Azië onder de voet liepen, leden hun eerste nederlaag in dit dal. Niet ver van Megiddo versloegen de Britse strijdkrachten onder generaal Edmund Allenby de Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een militair geschiedschrijver beschreef Allenby’s overwinning als „een van de snelst besliste veldtochten en een van de meest beslissende veldslagen in de hele geschiedenis”.

Bij Megiddo zijn ook beslissende Bijbelse veldslagen gestreden. Rechter Barak overwon er de Kanaänitische strijdkrachten van Sisera (Rechters 4:14-16; 5:19-21). Gideon versloeg in de nabijheid ervan met een groepje van driehonderd man een enorm Midianitisch leger (Rechters 7:19-22). Koning Saul en zijn zoon Jonathan stierven op de nabijgelegen berg Gilboa toen Filistijnse strijdkrachten het Israëlitische leger versloegen. — 1 Samuël 31:1-7.

Wegens Megiddo’s strategische geografische ligging zijn daar en in het aangrenzende dal in de afgelopen vierduizend jaar tientallen veldslagen geleverd. Een historicus heeft er minstens 34 geteld!

Megiddo’s geschiedenis en strategische ligging houden ongetwijfeld verband met het figuurlijke gebruik van het woord Armageddon. Hoewel dat woord maar één keer in de Bijbel voorkomt, blijkt uit de context in het boek Openbaring heel duidelijk dat Armageddon van invloed zal zijn op het leven van iedereen op aarde.

 Armageddon volgens de Bijbel

Hoewel veel oorlogen die in het verleden bij Megiddo zijn gevoerd beslissend zijn gebleken, heeft geen ervan een eind gemaakt aan al het kwaad. Bij geen ervan hebben echt in absolute zin de krachten van het goede zich met de krachten van het kwaad gemeten. Het is logisch dat een dergelijke strijd van God moet uitgaan. Zoals Jezus eens zei, ’is niemand goed, behalve één, God’ (Lukas 18:19). Bovendien noemt de Bijbel Armageddon uitdrukkelijk Gods oorlog.

In de Bijbel lezen we in het boek Openbaring dat „de koningen van de gehele bewoonde aarde” bijeengebracht zullen worden voor „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige” (Openbaring 16:14). Het profetische verslag voegt daaraan toe: „En ze vergaderden hen tot de plaats die in het Hebreeuws Har–Magedon [of Armageddon] wordt genoemd” (Openbaring 16:16). * Later wordt in Openbaring uitgelegd dat „de koningen der aarde en hun legers vergaderd [zullen worden] om de oorlog te voeren tegen degene die op het paard zat en tegen zijn leger” (Openbaring 19:19). Die ruiter wordt geïdentificeerd als niemand minder dan Jezus Christus. — 1 Timotheüs 6:14, 15; Openbaring 19:11, 12, 16.

Wat moeten we uit die verzen concluderen? Dat Armageddon een oorlog is tussen God en de strijdkrachten van de ongehoorzame mensheid. Waarom zouden Jehovah en zijn Zoon, Jezus Christus, zo’n oorlog voeren? Onder andere omdat Armageddon degenen zal „verderven die de aarde verderven” (Openbaring 11:18). Bovendien zal er een vredige wereld door tot stand komen, „een nieuwe aarde, die wij overeenkomstig zijn [Gods] belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen”. — 2 Petrus 3:13.

 Waarom is Armageddon nodig?

Kunt u zich moeilijk voorstellen dat Jehovah, een „God van liefde”, zijn Zoon, de „Vredevorst”, opdracht zou geven een oorlog te voeren? (2 Korinthiërs 13:11; Jesaja 9:6) Als u hun beweegredenen begrijpt, zal de zaak u ongetwijfeld duidelijk zijn. Het boek Psalmen beschrijft Jezus als een krijgsman te paard. Waarom voert hij oorlog? Christus rijdt, zo legt de psalmist uit, „voor de zaak van waarheid en ootmoed en rechtvaardigheid”. Hij voert oorlog omdat hij rechtvaardigheid liefheeft en goddeloosheid haat. — Psalm 45:4, 7.

De Bijbel beschrijft ook Jehovah’s reactie op het onrecht dat hij in de huidige wereld ziet. „De Heer ziet dat er geen recht heerst en is diep verontwaardigd”, schrijft de profeet Jesaja. „Het heil trekt hij aan als een pantser, bevrijding zet hij op als een helm, wraak doet hij aan als een kleed, ijver slaat hij om als een mantel.” — Jesaja 59:15, 17, Groot Nieuws Bijbel.

Zolang er goddelozen aan de macht zijn, zullen de rechtvaardigen geen vrede en zekerheid kennen (Spreuken 29:2; Prediker 8:9). We kunnen corruptie en goddeloosheid nu eenmaal niet los zien van de mensen die zich daaraan schuldig maken. Voor duurzame vrede en rechtvaardigheid moet daarom een prijs betaald worden: de verwijdering van de goddelozen. „De goddeloze is een losprijs voor de rechtvaardige”, schreef Salomo. — Spreuken 21:18.

Omdat God de Rechter is, kunnen we er zeker van zijn dat het oordeel dat aan de goddelozen wordt voltrokken, in alle gevallen rechtvaardig zal zijn. „Zal de Rechter van de gehele aarde geen recht doen?”, vroeg Abraham. Het antwoord, zo leerde Abraham, is dat Jehovah altijd rechtvaardig is! (Genesis 18:25) Bovendien verzekert de Bijbel ons dat Jehovah er geen behagen in schept de goddelozen te vernietigen; hij doet dat alleen als er geen andere mogelijkheid meer is. — Ezechiël 18:32; 2 Petrus 3:9.

Neem Armageddon serieus

Aan welke kant zullen wij staan in die beslissende strijd? De meesten van ons gaan er automatisch van uit dat we aan de kant van de krachten van het goede staan. Maar hoe kunnen we daar zeker van zijn? „Zoekt rechtvaardigheid, zoekt zachtmoedigheid”, luidt de dringende raad van de profeet Zefanja (Zefanja 2:3). Het is Gods wil dat „alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen”, zegt de apostel Paulus. — 1 Timotheüs 2:4.

De waarheid te weten komen over Jehovah en zijn voornemen de aarde van goddeloosheid te ontdoen, is een eerste stap tot redding. Rechtvaardigheid oefenen is een tweede stap; die bezorgt ons Gods gunst en bescherming.

Als we die belangrijke stappen doen, kunnen we zelfs uitzien naar Armageddon, een oorlog die echt een eind zal maken aan de oorlogen die mensen voeren. Als die strijd voorbij is, zullen de mensen overal op aarde oorlog als iets onbegrijpelijks en weerzinwekkends bezien. ’Zij zullen de oorlog niet meer leren’! — Jesaja 2:4.

[Voetnoot]

^ ¶17 Zie voor een bespreking van de vraag of Armageddon een letterlijke plaats is het artikel „Veelgestelde vragen” op blz. 31.

[Inzet op blz. 5]

Gods ingrijpen in de menselijke aangelegenheden wordt Armageddon genoemd

[Illustratie op blz. 6]

Megiddo

[Illustratie op blz. 6]

Gideon en zijn mannen wonnen een beslissende veldslag bij Megiddo

[Illustratie op blz. 6, 7]

Als Armageddon voorbij is, zullen de mensen wereldwijd oorlog als iets onbegrijpelijks en weerzinwekkends bezien

[Illustratie op blz. 8]

De waarheid te weten komen over Jehovah en zijn voornemen is een eerste stap tot redding