Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wist u dit?

Wist u dit?

 Wist u dit?

Welke capaciteit had de gegoten zee in de tempel van Salomo?

Het verslag in 1 Koningen 7:26 zegt dat de zee „tweeduizend bath-maten” water voor de priesters bevatte, terwijl het parallelverslag in 2 Kronieken 4:5 het over „drieduizend bath-maten” heeft. * Er wordt wel beweerd dat het verschil te wijten is aan een schrijffout in Kronieken.

De Nieuwe-Wereldvertaling helpt ons te begrijpen hoe deze twee teksten met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. In 1 Koningen 7:26 staat: „Tweeduizend bath-maten bevatte ze gewoonlijk.” Merk op dat 2 Kronieken 4:5 zegt: „Als vat kon ze drieduizend bath-maten bevatten.” In 2 Kronieken 4:5 wordt dus de totale capaciteit van het tempelbekken vermeld, hoeveel er maximaal in zou kunnen, terwijl 1 Koningen 7:26 vermeldt hoeveel water er gewoonlijk in werd gedaan. Met andere woorden, het bekken zat nooit helemaal vol. Kennelijk werd het meestal voor maar twee derde gevuld.

[Voetnoot]

^ ¶3 „Tweeduizend bath-maten” komt overeen met 44.000 liter en „drieduizend bath-maten” met 66.000 liter.

Waarom betaalden Jezus en Petrus hun tempelbelasting met één munt?

In Jezus’ tijd moest elke Joodse man van boven de twintig jaarlijks twee drachmen, of een didrachme, tempelbelasting betalen, wat neerkwam op ongeveer twee daglonen. Toen er een vraag rees over het betalen van deze belasting, zei Jezus tegen Petrus: „Ga naar de zee, werp een vishaak uit en grijp de eerste vis die bovenkomt, en wanneer gij zijn bek opendoet, zult gij een statergeldstuk vinden. Neem dat en geef het hun voor mij en u.” — Mattheüs 17:24-27.

Volgens veel geleerden is de hier genoemde stater een tetradrachme. Die munt was vier drachmen waard, oftewel de tempelbelasting voor twee personen. Er waren veel meer tetradrachmen dan didrachmen in omloop. Een Bijbels woordenboek zegt dan ook: „Het schijnt dat de Joden de tempelbelasting dikwijls met zijn tweeën betaalden.” — The New Bible Dictionary.

Bovendien werden er kosten berekend als iemand die de belasting voor slechts één persoon kwam voldoen, daarvoor geld moest wisselen. Die toeslag kon wel 8 procent bedragen. Betaalde je echter voor twee personen tegelijk, dan gold die toeslag niet. Dus zelfs in dit kleine detail komt Mattheüs’ verslag overeen met wat er over de gebruiken in Jezus’ tijd bekend is.

[Illustratie op blz. 15]

Tetradrachme (vergroot afgebeeld)