Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat is Gods koninkrijk?

Wat is Gods koninkrijk?

 Wat is Gods koninkrijk?

WAT was het thema van Jezus’ prediking? Volgens Jezus zelf was het Gods koninkrijk (Lukas 4:43). Als mensen naar hem luisterden, hoorden ze hem het woord koninkrijk vast dikwijls gebruiken. Wisten ze niet waar hij het over had? Vroegen ze hem wat dat koninkrijk was? Nee. In de evangeliën komen we dergelijke vragen niet tegen. Was Gods koninkrijk dan een vertrouwd begrip voor die mensen?

In de oude geschriften die door de Joden als heilig werden beschouwd, werd dat koninkrijk beschreven; in levendige en concrete bewoordingen werd onthuld wat het is en wat het tot stand zal brengen. Tegenwoordig kunnen we op vrijwel dezelfde manier nog meer over het Koninkrijk te weten komen: door de Bijbel te raadplegen. Laten we eens stilstaan bij zeven waarheden die de Bijbel ons over het Koninkrijk leert. De eerste drie lagen binnen het bereik van de Joden in Jezus’ tijd en daarvoor. De volgende drie werden in de eerste eeuw door Christus of door zijn apostelen onthuld. De laatste waarheid is in onze tijd duidelijk geworden.

1. Gods koninkrijk is een echte regering, een regering die eeuwig zal blijven. In de eerste Bijbelprofetie werd onthuld dat God de getrouwe mensheid een redder zou sturen. Die werd het „zaad” genoemd en zou de verschrikkelijke dingen die door de opstand van Adam, Eva en Satan begonnen waren, ongedaan maken (Genesis 3:15). Veel later kreeg de trouwe koning David iets opwindends over dit „zaad” of de Messias te horen. Hij zou over een koninkrijk regeren. Die regering zou verschillen van alle andere regeringen. Ze zou van eeuwige duur zijn. — 2 Samuël 7:12-14.

 2. Gods koninkrijk zal een eind maken aan alle menselijke regeringen. De profeet Daniël kreeg een visioen waarin hij een reeks wereldmachten zag die zich tot in onze tijd zou uitstrekken. Let eens op de opwindende climax van dat visioen: „In de dagen van die [laatste menselijke] koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.” Alle koninkrijken of regeringen van deze wereld — met hun oorlogen, onderdrukking en corruptie — zullen dus voor altijd vernietigd worden. Zoals uit Daniëls profetie blijkt, zal Gods koninkrijk binnen afzienbare tijd over de hele aarde regeren (Daniël 2:44, 45). Het zal niet alleen een concrete realiteit zijn, maar ook de enige nog bestaande regering. *

3. Gods koninkrijk zal een eind maken aan oorlogen, ziekte, hongersnood en zelfs de dood. Opwindende Bijbelprofetieën onthullen wat Gods koninkrijk hier op aarde zal doen. Het zal tot stand brengen wat geen enkele menselijke organisatie ooit heeft gedaan of zou kunnen doen. Stelt u zich eens voor: alle oorlogswapens voor altijd vernietigd! „Hij doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde” (Psalm 46:9). Geen dokters, ziekenhuizen en ziekten meer. „Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24). Geen hongersnoden, voedseltekorten en ondervoeding meer. „Er zal volop koren op aarde blijken te zijn” (Psalm 72:16). Geen begrafenissen, dodenwaken, begraafplaatsen en mortuaria meer, net zomin als het verdriet waarmee die gepaard gaan. De dood, onze onverzettelijke vijand, zal eindelijk overwonnen zijn. God „zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen”. — Jesaja 25:8.

4. Gods koninkrijk heeft een door God uitgekozen Regeerder. De Messias heeft niet zichzelf aangesteld en is ook niet door onvolmaakte mensen gekozen. Hij is door Jehovah God persoonlijk uitgekozen. De titels Messias en Christus geven dat ook te kennen. Beide woorden betekenen „Gezalfde”. Deze Koning is dus door Jehovah gezalfd of voor zijn speciale ambt aangewezen. God zegt over hem: „Zie! Mijn knecht, die ik stevig vasthoud! Mijn uitverkorene, die mijn ziel heeft goedgekeurd! Ik heb mijn geest in hem gelegd. Gerechtigheid voor de natiën zal hij voortbrengen” (Jesaja 42:1; Mattheüs 12:17, 18). Wie weet beter dan onze Schepper wat voor Regeerder we nodig hebben?

5. De Regeerder van Gods koninkrijk heeft tegenover de hele mensheid bewezen dat hij die positie waardig is. Jezus van Nazareth bleek de voorzegde Messias te zijn. Hij werd geboren in de geslachtslijn die God precies had aangegeven (Genesis 22:18; 1 Kronieken 17:11; Mattheüs 1:1). Toen hij op aarde was, vervulde hij een groot aantal profetieën over de Messias die eeuwen voordien opgetekend waren. Hij werd ook vanuit de hemel geïdentificeerd als de Messias. Hoe? Nu, God sprak vanuit de hemel om hem als zijn eigen Zoon te identificeren; engelen wezen Jezus aan als de voorzegde Messias; en Jezus verrichtte wonderen — vaak in aanwezigheid van honderden of zelfs duizenden ooggetuigen — die duidelijk door Gods kracht plaatsvonden. * Jezus liet steeds weer zien wat voor Regeerder hij zou zijn. Hij was niet alleen in staat mensen te helpen, hij wilde het ook (Mattheüs 8:1-3). Hij was onzelfzuchtig, meedogend, moedig en nederig. Het verslag over zijn leven op aarde kan iedereen in de Bijbel lezen.

6. Gods koninkrijk telt 144.000 mederegeerders van de Christus. Jezus zei dat anderen, onder wie zijn apostelen, in de hemel met hem zouden regeren. Hij noemde die groep de „kleine kudde” (Lukas 12:32). Later werd tegen de apostel Johannes gezegd dat die kleine kudde uit 144.000 leden zou bestaan. Ze zouden een  opwindende taak in de hemel hebben: samen met Christus als koningen regeren en als priesters dienen. — Openbaring 5:9, 10; 14:1, 3.

7. Gods koninkrijk, dat nu in de hemel regeert, is gereed om over de hele aarde te gaan regeren. Deze laatste waarheid is een van de opwindendste die we te weten kunnen komen. De Bijbel bevat heel wat bewijzen dat Jezus zijn gezag als Koning in de hemel heeft ontvangen. Hij regeert daar nu, in onze tijd, en heel binnenkort zal hij zijn heerschappij over de hele aarde uitbreiden en de schitterende profetieën vervullen die we al genoemd hebben. Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat Gods koninkrijk nu regeert? En wanneer zal het over de aarde gaan regeren?

[Voetnoten]

^ ¶5 Dergelijke profetieën maken duidelijk dat Gods koninkrijk niet iets is wat zich in ons hart bevindt, zoals velen geleerd is. Zie het artikel „Veelgestelde vragen” op blz. 13.