Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 37

Onderwerp je gewillig aan Jehovah

Onderwerp je gewillig aan Jehovah

‘Moeten we ons dan niet veel meer aan de Vader van ons geestelijke leven onderwerpen?’ — HEBR. 12:9.

LIED 9 Jehovah is onze Koning!

VOORUITBLIK *

1. Waarom moeten we ons aan Jehovah onderwerpen?

WE moeten ons aan Jehovah onderwerpen * omdat hij onze Schepper is. Als Schepper heeft hij het recht om zijn schepping normen op te leggen (Openb. 4:11). Maar er is nog een goede reden om hem te gehoorzamen: zijn manier van regeren is de beste. Door de eeuwen heen hebben heel wat menselijke machthebbers een mate van gezag over anderen gehad. Maar geen van die regeerders was zo wijs, liefdevol, barmhartig en meelevend als Jehovah (Ex. 34:6; Rom. 16:27; 1 Joh. 4:8).

2. Welke redenen om ons aan Jehovah te onderwerpen vinden we in Hebreeën 12:9-11?

2 Jehovah wil dat we hem niet alleen gehoorzamen uit ontzag, maar vooral uit liefde en omdat hij onze Vader is die van ons houdt. Paulus legt in zijn brief aan de Hebreeën uit dat we ons aan de Vader moeten onderwerpen omdat hij ons opleidt ‘voor ons bestwil’. (Lees Hebreeën 12:9-11.)

3. (a) Hoe laat je zien dat je aan Jehovah onderworpen bent? (b) Welke vragen gaan we beantwoorden?

3 Je onderwerpt je aan Jehovah door je best te doen hem in alles te gehoorzamen en door weerstand te bieden aan de neiging op je eigen verstand te vertrouwen (Spr. 3:5). Het wordt makkelijker je aan Jehovah te onderwerpen als je zijn prachtige eigenschappen leert kennen. Die eigenschappen  zie je terug in alles wat hij doet (Ps. 145:9). Hoe beter je Jehovah leert kennen, hoe meer je van hem gaat houden. En als je van hem houdt, heb je geen lange lijst met regeltjes nodig. Je probeert dan te denken en te voelen wat hij goed vindt en te vermijden wat slecht is (Ps. 97:10). Maar soms is het moeilijk om Jehovah gehoorzaam te zijn. Hoe komt dat? En wat kunnen ouderlingen, vaders en moeders leren van de gouverneur Nehemia, van koning David en van Maria, de moeder van Jezus?

WAAROM HET SOMS MOEILIJK IS

4-5. Waarom kan het volgens Romeinen 7:21-23 moeilijk zijn om je aan Jehovah te onderwerpen?

4 Een reden waarom het moeilijk kan zijn je aan Jehovah te onderwerpen, is dat we allemaal zonde hebben geërfd en onvolmaakt zijn. We hebben daarom opstandige neigingen. Toen Adam en Eva tegen God in opstand kwamen en van de verboden vrucht aten, begonnen ze hun eigen normen vast te stellen (Gen. 3:22). In deze tijd geven de meeste mensen er nog steeds de voorkeur aan Jehovah te negeren en zelf te bepalen wat goed en slecht is.

5 Zelfs personen die Jehovah kennen en liefhebben vinden het soms moeilijk zich volledig aan hem te onderwerpen. Ook Paulus had dat probleem. (Lees Romeinen 7:21-23.) Wij willen net als Paulus doen wat goed is in Jehovah’s ogen. Maar we moeten constant vechten tegen de neiging om verkeerde dingen te doen.

6-7. Wat is nog iets dat het soms moeilijk maakt je aan Jehovah te onderwerpen? Geef een voorbeeld.

6 Nog iets dat het moeilijk kan maken je aan Jehovah te onderwerpen, is de invloed van de cultuur waarin je bent grootgebracht. Veel menselijke opvattingen gaan tegen Jehovah’s wil in. Het kan een constant gevecht zijn om los te komen van denkbeelden die veel mensen beïnvloeden. Een voorbeeld.

7 Heel wat jongeren voelen zich onder druk gezet om veel geld te verdienen. Dat gold ook voor Mary. * Voordat ze Jehovah kende, ging ze naar een van de meest prestigieuze scholen in het land. Ze voelde de druk van haar familie om een goedbetaalde baan met veel status te krijgen. En dat wilde ze zelf ook. Toen ze Jehovah leerde kennen en van hem ging houden, veranderden haar doelen. Maar ze zegt: ‘Soms zie ik goede kansen om veel geld te verdienen, maar ik weet dat mijn geestelijke routine dan verstoord zou worden. Door mijn opvoeding vind ik het nog steeds moeilijk om nee te zeggen. Ik moet Jehovah smeken me te helpen weerstand te bieden aan de verleiding om werk aan te nemen dat me belemmert in mijn dienst voor hem’ (Matth. 6:24).

8. Wat gaan we nu bespreken?

8 Als je aan Jehovah onderworpen bent, heb je daar zelf voordeel van. Maar voor degenen die een mate van gezag hebben, zoals ouderlingen, vaders en moeders, is er nog een reden om Gods leiding te volgen. Hun onderworpenheid kan namelijk ook anderen tot voordeel zijn. Laten we eens naar een paar Bijbelse voorbeelden kijken die laten zien hoe Jehovah wil dat je je gezag gebruikt.

WAT OUDERLINGEN VAN NEHEMIA KUNNEN LEREN

Ouderlingen werken mee in de Koninkrijkszaal, net zoals Nehemia meehielp bij de herbouw van Jeruzalem (Zie alinea 9-11) *

9. Met welke uitdagingen kreeg Nehemia te maken?

9 Jehovah heeft ouderlingen de belangrijke verantwoordelijkheid toevertrouwd  voor zijn volk te zorgen (1 Petr. 5:2). Het is voor ouderlingen leerzaam te onderzoeken hoe Nehemia dat deed. Als gouverneur van Juda had hij veel gezag (Neh. 1:11; 2:7, 8; 5:14). Met welke uitdagingen kreeg Nehemia te maken? Hij had ontdekt dat de tempel was verontreinigd en de Levieten de wettelijk voorgeschreven steun niet kregen. De Joden schonden de sabbatswet en er waren mannen die met buitenlandse vrouwen waren getrouwd. Nehemia moest iets doen aan die moeilijke situatie (Neh. 13:4-30).

10. Hoe reageerde Nehemia op uitdagingen?

10 Nehemia was niet iemand die zijn gezag misbruikte door Gods volk zijn eigen normen op te leggen. Hij zocht altijd Jehovah’s leiding in gebed en hij onderwees het volk Jehovah’s wet (Neh. 1:4-10; 13:1-3). Ook werkte Nehemia nederig met zijn broeders mee, ook bij het herstellen van de muren van Jeruzalem (Neh. 4:15).

11. Hoe moeten ouderlingen volgens 1 Thessalonicenzen 2:7, 8 met de broeders en zusters in de gemeente omgaan?

11 Misschien krijgen ouderlingen niet met dezelfde problemen te maken als Nehemia. Toch kunnen ze hem op een aantal manieren navolgen. Ze werken bijvoorbeeld hard voor hun broeders en zusters. En ze voelen zich niet beter dan anderen omdat ze gezag hebben. In plaats daarvan gaan ze teder met de broeders en zusters om. (Lees 1 Thessalonicenzen 2:7, 8.) Hun diepe liefde en nederige houding zijn van invloed op hoe ze met anderen spreken. Een ervaren ouderling die Andrew heet, zegt: ‘Ik heb gemerkt dat de broeders en zusters meestal goed reageren als een ouderling vriendelijk en oprecht is. Het motiveert ze om met de ouderlingen samen te werken.’ Tony, een andere ervaren ouderling, zegt: ‘Ik probeer de raad uit Filippenzen 2:3 toe te passen en doe altijd mijn best om anderen als superieur aan  mezelf te bezien. Dat helpt me om me niet als een soort dictator te gedragen.’

12. Waarom is het belangrijk dat ouderlingen nederig zijn?

12 Ouderlingen moeten nederig zijn, net zoals Jehovah nederig is. Hoewel Jehovah de Soeverein van het universum is, ‘buigt hij zich diep’ om ‘de onbeduidende uit het stof te tillen’ (Ps. 18:35; 113:6, 7). Bovendien walgt hij van mensen die trots en arrogant zijn (Spr. 16:5).

13. Waarom moet een ouderling ‘zijn tong beteugelen’?

13 Een ouderling die zich aan Jehovah onderwerpt moet ‘zijn tong beteugelen’. Anders reageert hij misschien onvriendelijk als iemand hem respectloos behandelt (Jak. 1:26; Gal. 5:14, 15). Andrew zegt: ‘Soms was ik geneigd onvriendelijk te reageren als een broeder of zuster respectloos overkwam. Maar ik heb gemediteerd over het voorbeeld van trouwe mannen in de Bijbel, en daardoor ging ik beseffen hoe belangrijk het is nederig en zachtmoedig te zijn.’ Ouderlingen laten zien dat ze aan Jehovah onderworpen zijn door liefdevol en vriendelijk te zijn als ze met anderen in de gemeente praten, onder wie hun collega-ouderlingen (Kol. 4:6).

WAT VADERS VAN DAVID KUNNEN LEREN

14. Welke rol heeft Jehovah aan vaders gegeven, en wat verwacht hij van hen?

14 Jehovah heeft vaders de rol van gezinshoofd gegeven en verwacht dat ze hun kinderen opvoeden en corrigeren (1 Kor. 11:3; Ef. 6:4). Maar het gezag van een vader is beperkt — hij moet zich verantwoorden tegenover Jehovah, degene aan wie elke familie haar naam te danken heeft (Ef. 3:14, 15). Vaders laten zien dat ze aan Jehovah onderworpen zijn door hun gezag te gebruiken zoals hij dat wil. Ze kunnen veel leren van koning David.

Uit de gebeden van een vader moet zijn nederigheid spreken (Zie alinea 15-16) *

15. Waarom is David een goed voorbeeld voor vaders?

15 David was niet alleen het hoofd van zijn gezin maar ook van heel Israël. Als koning had hij veel macht. Soms misbruikte hij zijn macht en maakte hij ernstige fouten (2 Sam. 11:14, 15). Maar hij liet zien dat hij aan Jehovah onderworpen was door correctie te aanvaarden. Hij stortte zijn hart voor Jehovah uit in gebed. En hij deed zijn best om Jehovah’s raad op te volgen (Ps. 51:1-4). Daarnaast was hij nederig genoeg om goede raad te aanvaarden van zowel mannen als vrouwen (1 Sam. 19:11, 12; 25:32, 33). David leerde van zijn fouten en stelde zijn dienst voor Jehovah centraal in zijn leven.

16. Welke lessen kunnen vaders van David leren?

 16 Wat kunnen vaders van David leren? Maak geen misbruik van het gezag dat Jehovah je heeft gegeven. Geef je fouten toe en accepteer Bijbelse raad van anderen. Dan zal je gezin je respecteren om je nederigheid. Als je met je gezin bidt, stort dan je hart voor Jehovah uit. Laat ze horen hoeveel je op hem vertrouwt. En het belangrijkste is dat je dienst voor Jehovah centraal staat in je leven (Deut. 6:6-9). Je goede voorbeeld is een van de mooiste dingen die je je gezin kunt geven.

WAT MOEDERS VAN MARIA KUNNEN LEREN

17. Welke rol heeft Jehovah aan moeders gegeven?

17 Jehovah heeft de moeder een eervolle rol in het gezin gegeven. En ze heeft een mate van gezag over haar kinderen gekregen (Spr. 6:20). Wat een moeder zegt en doet, kan op de kinderen een diepgaande, permanente invloed hebben (Spr. 22:6). Moeders kunnen veel leren van Maria, de moeder van Jezus.

18-19. Wat kunnen moeders van Maria’s voorbeeld leren?

18 Maria was goed bekend met Gods Woord. Ze had een diep respect voor Jehovah en een hechte vriendschap met hem. Ze was bereid zich aan zijn leiding te onderwerpen, ook al betekende dit dat haar leven drastisch veranderde (Luk. 1:35-38, 46-55).

Als een moeder moe of geïrriteerd is, kost het haar misschien meer moeite om lief te zijn in haar gezin (Zie alinea 19) *

19 Hoe kun je als moeder het voorbeeld van Maria volgen? Ten eerste door met Bijbelstudie en persoonlijke gebeden je eigen vriendschap met Jehovah sterk te houden. En ten tweede door bereid te zijn dingen in je leven te veranderen. Stel dat je bent opgevoed door ouders die snel boos werden en altijd harde taal gebruikten. Daardoor kun je het idee hebben dat het normaal is kinderen zo op te voeden. Ook al ken je inmiddels Jehovah’s normen, toch kun je het nog steeds moeilijk vinden kalm te blijven en geduld met je kinderen te hebben, vooral als ze zich misdragen terwijl jij moe bent (Ef. 4:31). Op zulke momenten is het meer dan ooit belangrijk je in gebed op Jehovah te verlaten. Een moeder die Lydia heet, vertelt: ‘Soms moest ik hard bidden om niet tegen mijn zoon uit te vallen als hij niet luisterde. Ik moest weleens op mijn tong bijten en stil tot Jehovah bidden om hulp. Bidden maakt me kalm’ (Ps. 37:5).

20. Wat vinden sommige moeders moeilijk, en wat kunnen ze daaraan doen?

20 Sommige moeders vinden het moeilijk hun liefde voor hun kinderen te uiten  (Tit. 2:3, 4). Ze zijn misschien zelf opgevoed door ouders die geen hechte band met hun kinderen hadden. Als dat voor jou geldt, bedenk dan dat je niet dezelfde fouten hoeft te maken als je ouders. Een moeder die zich aan Jehovah’s wil onderwerpt, moet misschien leren hoe ze liefde kan uiten. Het kan moeilijk zijn om te veranderen wat je denkt, voelt en doet. Maar het is mogelijk, en die veranderingen zijn tot voordeel van jezelf en je gezin.

BLIJF JE AAN JEHOVAH ONDERWERPEN

21-22. Wat zijn volgens Jesaja 65:13, 14 de voordelen als je je aan Jehovah blijft onderwerpen?

21 David wist welke voordelen het heeft je aan Jehovah te onderwerpen. Hij schreef: ‘De bevelen van Jehovah zijn rechtvaardig en maken het hart blij. Het gebod van Jehovah is rein en laat de ogen stralen. Uw dienaar is erdoor gewaarschuwd. Wie ze opvolgt wordt rijk beloond’ (Ps. 19:8, 11). In deze tijd zien we duidelijk het verschil tussen degenen die zich aan Jehovah onderwerpen en degenen die zijn liefdevolle raad afwijzen. Wie zich aan Jehovah onderwerpen ‘zullen juichen vanwege de vreugde in hun hart’. (Lees Jesaja 65:13, 14.)

22 Als ouderlingen, vaders en moeders zich gewillig aan Jehovah onderwerpen, gaat hun leven erop vooruit, worden hun gezinnen gelukkiger en verenigt dat de hele gemeente. Maar het belangrijkste is dat ze Jehovah’s hart blij maken (Spr. 27:11). En dat is toch de grootste beloning die er is?

LIED 123 Volg theocratische leiding

^ ¶5 Dit artikel maakt duidelijk waarom we ons aan Jehovah moeten onderwerpen. Het laat ook uitkomen wat ouderlingen, vaders en moeders — die allemaal een mate van gezag hebben — kunnen leren van de gouverneur Nehemia, van koning David en van Maria, de moeder van Jezus.

^ ¶1 TERM TOEGELICHT: Het woord onderwerpen heeft een negatieve bijklank voor mensen die worden gedwongen een ander te gehoorzamen. Maar omdat Gods volk ervoor kiest hem gehoorzaam te zijn, heeft het concept onderworpenheid voor hen geen negatieve bijsmaak.

^ ¶7 Sommige namen in dit artikel zijn veranderd.

^ ¶62 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: Een ouderling helpt samen met zijn zoon mee aan het onderhoud van de Koninkrijkszaal, net zoals Nehemia meehielp met het herstellen van Jeruzalems muren.

^ ¶64 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een vader gaat zijn gezin voor in gebed tot Jehovah.

^ ¶66 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een jongen is al uren aan het gamen terwijl hij zijn huiswerk nog moet doen. Zijn moeder, moe na een dag werk, corrigeert hem zonder boos te worden of tegen hem uit te varen.