Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Laat zien dat je in Jehovah’s beloften gelooft

Laat zien dat je in Jehovah’s beloften gelooft

‘Geloof is (...) het overtuigende bewijs van werkelijkheden die niet worden gezien.’ — HEBR. 11:1; vtn.

LIEDEREN: 54, 125

1. Hoe moeten we echt geloof bezien?

GELOOF is een kostbare eigenschap. Niet alle mensen hebben het (2 Thess. 3:2). Maar Jehovah geeft geloof aan al zijn aanbidders (Rom. 12:3; Gal. 5:22). We kunnen heel dankbaar zijn voor die eigenschap.

2, 3. (a) Welke zegeningen kunnen personen krijgen die geloof hebben? (b) Welke vragen gaan we nu bespreken?

2 Jehovah trekt mensen tot zich via Zijn Zoon (Joh. 6:44, 65). En als mensen in Jezus geloven, kunnen ze vergeving van zonden krijgen. Dat maakt het mogelijk om voor altijd een band met Jehovah te hebben (Rom. 6:23). Waar hebben we dat aan te danken? Als zondaars verdienen we eigenlijk de dood (Ps. 103:10). Maar Jehovah zag ons potentieel. Uit onverdiende goedheid heeft hij ons hart voor het goede nieuws geopend. Daardoor gingen we in Jezus geloven, met eeuwig leven in het vooruitzicht. (Lees 1 Johannes 4:9, 10.)

 3 Maar wat is geloof precies? Betekent het alleen maar weten wat voor zegeningen Jehovah voor ons in petto heeft? En belangrijker nog, hoe laten we zien dat we geloof hebben?

‘OEFENT IN UW HART GELOOF’

4. Leg uit waarom geloof meer is dan alleen begrip of kennis.

4 Geloof is veel meer dan alleen het begrijpen van Gods voornemen. Het is een sterke motiverende kracht die iemand ertoe aanzet in harmonie met Jehovah’s wil te leven. Geloof in Jehovah’s middel tot redding motiveert iemand om het goede nieuws met anderen te delen. Paulus legde uit: ‘Indien gij dat “woord in uw eigen mond”, dat Jezus Heer is, in het openbaar bekendmaakt en in uw hart geloof oefent dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Want met het hart oefent men geloof tot rechtvaardigheid, maar met de mond doet men een openbare bekendmaking tot redding’ (Rom. 10:9, 10; 2 Kor. 4:13).

5. Waarom is geloof zo belangrijk, en hoe kunnen we het sterk houden? Illustreer.

5 Het is duidelijk dat eeuwig leven in Gods nieuwe wereld afhankelijk is van een sterk geloof. Hoe belangrijk het is om ons geloof sterk te houden, kan vergeleken worden met het verzorgen van een plant. Een plant kan blijven groeien door een regelmatige toevoer van water, of kan verdorren door een gebrek aan water — uiteindelijk zelfs doodgaan. Zo is het ook met ons geloof. Als we niets aan ons geloof doen, zal het verzwakken en doodgaan (Luk. 22:32; Hebr. 3:12). Maar als we ons geloof voeden, zal het sterk blijven en blijven groeien — we zullen ‘gezond in geloof’ zijn (Tit. 2:2; 2 Thess. 1:3).

DE BIJBELSE BESCHRIJVING VAN GELOOF

6. Op welke twee manieren beschrijft Hebreeën 11:1 geloof?

6 In Hebreeën 11:1 (lees) kunnen we lezen hoe de Bijbel geloof beschrijft. Geloof omvat twee dingen die niet zichtbaar zijn voor ons: (1) ‘Dingen waarop wordt gehoopt.’ Dit kan toekomstige gebeurtenissen inhouden die voorspeld maar nog niet gebeurd zijn, zoals het einde van alle slechtheid en de nieuwe wereld. (2) ‘Werkelijkheden die niet worden gezien.’ In deze context duidt het Griekse woord dat met ‘duidelijke demonstratie’ is vertaald op ‘overtuigend bewijs’ van een onzichtbare realiteit, zoals het bestaan van Jehovah, Jezus, de engelen en de activiteiten van het hemelse Koninkrijk (Hebr. 11:3). Hoe laten we zien dat onze hoop levend is en dat we geloven in de onzichtbare dingen waar de Bijbel over spreekt? Door onze woorden en daden — zonder die twee elementen is ons geloof niet compleet.

7. Hoe helpt het voorbeeld van Noach ons te begrijpen wat het betekent geloof te hebben? (Zie beginplaatje.)

7 Hebreeën 11:7 heeft het over het geloof van Noach, die ‘nadat hem een goddelijke waarschuwing was gegeven aangaande dingen die nog niet werden gezien, godvruchtige vrees aan de dag heeft gelegd en een ark heeft gebouwd tot redding van zijn huisgezin’. Noach liet zien dat hij geloof had door een gigantische ark te bouwen. De mensen in zijn omgeving moeten hem ongetwijfeld gevraagd hebben waarom hij zo’n kolossaal ding aan het bouwen was. Hield Noach zijn mond erover of zei hij dat ze zich met hun eigen zaken moesten bemoeien? Nee, zijn geloof zette hem er juist toe aan  moedig getuigenis te geven en de mensen te waarschuwen voor Gods komende oordeel. Waarschijnlijk vertelde Noach ze precies wat Jehovah tegen hem had gezegd: ‘Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, omdat door hun toedoen de aarde vol van geweldpleging is (...). Ik breng de geweldige watervloed over de aarde om alle vlees waarin de levenskracht werkzaam is, van onder de hemel te verderven. Alles wat op de aarde is, zal de laatste adem uitblazen.’ Noach heeft natuurlijk ook verteld wat de mensen moesten doen om te overleven door Gods gebod te herhalen: ‘Gij moet in de ark gaan.’ Noach liet dus ook zien dat hij geloof had door ‘een prediker van rechtvaardigheid’ te zijn (Gen. 6:13, 17, 18; 2 Petr. 2:5).

8. Hoe legde de discipel Jakobus de betekenis van echt geloof uit?

8 De brief van Jakobus werd waarschijnlijk geschreven kort nadat Paulus zijn geïnspireerde beschrijving van geloof had geschreven. En ook Jakobus legde uit dat bij echt geloof actie betrokken is. ‘Toon mij uw geloof los van de werken,’ schreef hij, ‘en ik zal u mijn geloof tonen door mijn werken’ (Jak. 2:18). Daarna liet hij het duidelijke verschil zien  tussen gewoon geloven en laten zien dat je gelooft. De demonen geloven dat God bestaat, maar ze hebben geen echt geloof. In plaats daarvan werken ze de vervulling van Jehovah’s voornemen tegen (Jak. 2:19, 20). Vervolgens verwees Jakobus naar iemand die wél echt geloof had. Hij vroeg: ‘Werd Abraham, onze vader, niet rechtvaardig verklaard door werken, nadat hij zijn zoon Isaäk op het altaar had geofferd? Gij ziet dat zijn geloof met zijn werken samenwerkte en dat door zijn werken zijn geloof tot volmaaktheid werd gebracht.’ Om het punt dat geloof samen moet gaan met werken extra kracht bij te zetten, voegde Jakobus eraan toe: ‘Zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder werken dood’ (Jak. 2:21-23, 26).

9, 10. Hoe helpt de apostel Johannes ons te begrijpen hoe belangrijk het is om te laten zien dat je gelooft?

9 Meer dan 30 jaar later schreef de apostel Johannes zijn evangelie en drie brieven. Hij begreep de rijke betekenis van echt geloof, waar de andere Bijbelschrijvers over hadden geschreven. Johannes gebruikte, vaker dan andere Bijbelschrijvers, het Griekse werkwoord dat soms wordt weergegeven met ‘geloof oefenen’.

10 Johannes legde bijvoorbeeld uit: ‘Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven; hij die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de gramschap Gods blijft op hem’ (Joh. 3:36). Echt geloof komt onder andere tot uiting door gehoorzaamheid aan Jezus’ geboden. Johannes haalde vaak Jezus’ woorden aan die laten zien dat geloof een eigenschap is waar je elke dag mee bezig moet zijn (Joh. 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12).

11. Hoe tonen we waardering voor het feit dat we de waarheid kennen?

11 Wat kunnen we dankbaar zijn dat Jehovah zijn heilige geest heeft gebruikt om ons de waarheid bekend te maken en ons in staat te stellen geloof te hebben in het goede nieuws! (Lees Lukas 10:21.) We moeten Jehovah altijd blijven bedanken voor het feit dat hij ons tot zich heeft getrokken via zijn Zoon, ‘de Voornaamste Bewerker en Volmaker van ons geloof’ (Hebr. 12:2). Om te laten zien dat we die onverdiende goedheid waarderen, moeten we ons geloof blijven versterken door gebed en studie van Gods Woord (Ef. 6:18; 1 Petr. 2:2).

Laat zien dat je geloof hebt door elke gelegenheid aan te grijpen om de Koninkrijksboodschap met anderen te delen (Zie alinea 12)

12. Hoe laten we zien dat we geloof hebben?

12 We moeten in Jehovah’s beloften blijven geloven, en dat moet duidelijk te zien zijn voor anderen. Bijvoorbeeld doordat we over Gods Koninkrijk prediken en discipelen maken. Ook willen we ‘het goede doen jegens allen, maar vooral jegens hen die aan ons verwant zijn in het geloof’ (Gal. 6:10). En we doen ons best om ‘de oude persoonlijkheid met haar praktijken af te leggen’ door ons te beschermen tegen wat ons ook maar geestelijk kan verzwakken (Kol. 3:5, 8-10).

GELOOF IN GOD IS EEN DEEL VAN ONS FUNDAMENT

13. Hoe belangrijk is geloof in God, waarmee wordt het vergeleken en waarom?

13 ‘Zonder geloof’, zegt de Bijbel, ‘is het onmogelijk [God] welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken’ (Hebr. 11:6). Gods Woord zegt dat ‘geloof in God’ een van de eerste dingen is die iemand nodig heeft om een christen te zijn, en vergelijkt geloof met het fundament van een gebouw (Hebr. 6:1). Om ‘in Gods liefde’  te blijven, moeten christenen op dat fundament verder bouwen en andere belangrijke eigenschappen aan hun geloof toevoegen (Jud. 20, 21; lees 2 Petrus 1:5-7).

14, 15. Hoe belangrijk is geloof in vergelijking met liefde?

14 Schrijvers van de christelijke Griekse Geschriften benadrukten hoe belangrijk geloof is door er honderden keren naar te verwijzen. Geen andere christelijke eigenschap wordt vaker genoemd. Betekent dit dat geloof de belangrijkste christelijke eigenschap is?

15 Paulus schreef: ‘Al bezit ik al het geloof, zodat ik bergen kan verzetten, maar heb geen liefde, dan ben ik niets’ (1 Kor. 13:2). En denk er eens over na hoe Jezus de vraag beantwoordde: ‘Wat is het grootste gebod in de Wet?’ (Matth. 22:35-40) Liefde omvat veel belangrijke christelijke eigenschappen, waaronder geloof. De Bijbel zegt: ‘Liefde (...) gelooft alle dingen.’ Liefde zal ons helpen alles te geloven wat God in zijn Woord heeft laten opschrijven (1 Kor. 13:4, 7).

16, 17. (a) Laat zien hoe geloof en liefde in de Bijbel vaak in één adem worden genoemd. (b) Welke van de twee eigenschappen is belangrijker, en waarom?

16 Omdat zowel geloof als liefde zo belangrijk is, noemden christelijke Bijbelschrijvers deze eigenschappen vaak in één adem, vaak in één zin of zinsdeel. Paulus spoorde de broeders aan om ‘het borstharnas van geloof en liefde aan te hebben’ (1 Thess. 5:8). Petrus schreef: ‘Ofschoon gij [Jezus] nimmer hebt gezien, hebt gij hem lief. Ofschoon gij hem op het ogenblik niet aanschouwt, oefent gij toch geloof in hem’ (1 Petr. 1:8). Jakobus vroeg zijn gezalfde broeders: ‘Heeft God niet degenen die arm zijn ten aanzien van de wereld uitgekozen om rijk te zijn in geloof en erfgenamen van het koninkrijk, dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben?’ (Jak. 2:5) Johannes schreef: ‘Dit is [Gods] gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben’ (1 Joh. 3:23).

17 Hoewel geloof essentieel is, zullen aspecten van deze eigenschap verdwijnen als we de vervulling van Gods beloften meemaken en onze hoop een realiteit is geworden. Maar onze liefde voor Jehovah en onze naaste zal moeten blijven groeien. Daarom schreef Paulus: ‘Nu blijven echter geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde’ (1 Kor. 13:13).

EEN ONWEERLEGBAAR BEWIJS VAN GELOOF

18, 19. Wat is in deze tijd een bijzonder resultaat van geloof, en aan wie hebben we dat te danken?

18 Jehovah’s aanbidders in deze tijd tonen geloof in Gods opgerichte Koninkrijk. Het resultaat hiervan is een wereldwijd geestelijk paradijs met meer dan acht miljoen inwoners. In dit paradijs is de vrucht van Gods geest volop aanwezig (Gal. 5:22, 23). Een onweerlegbaar bewijs van echt geloof en liefde!

19 Geen mens kan hiervoor met de eer strijken. We hebben het allemaal te danken aan Jehovah. Het brengt hem eer, ‘een teken tot onbepaalde tijd dat niet afgesneden zal worden’ (Jes. 55:13). Het is ‘Gods gave’ dat we ‘door middel van geloof gered’ kunnen worden (Ef. 2:8). Ons geestelijke paradijs zal zich blijven uitbreiden en zal steeds mooier worden totdat de hele aarde gevuld is met volmaakte, rechtvaardige, gelukkige mensen tot eer van Jehovah. Laat dus zien dat je in Jehovah’s beloften gelooft!