Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 18

Liefde en recht in de christelijke gemeente

Liefde en recht in de christelijke gemeente

‘Blijf elkaars lasten dragen, want zo vervul je de wet van de Christus.’ — GAL. 6:2.

LIED 12 Jehovah, onze God

VOORUITBLIK *

1. Van welke twee dingen kunnen we zeker zijn?

JEHOVAH houdt van zijn aanbidders. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Hij houdt ook van recht (Ps. 33:5). We kunnen daarom zeker zijn van twee dingen: (1) Het doet Jehovah pijn als zijn aanbidders onrechtvaardig worden behandeld. (2) Hij garandeert dat het recht zal zegevieren. In het eerste artikel van deze serie * hebben we gekeken naar de wet die God via Mozes aan Israël gaf. Die wet was gebaseerd op liefde en bevorderde gerechtigheid — voor iedereen maar vooral voor de kwetsbaren (Deut. 10:18). De wet laat zien hoeveel Jehovah om zijn aanbidders geeft.

2. Welke vragen gaan we beantwoorden?

2 De wet van Mozes eindigde in het jaar 33 toen de christelijke gemeente werd opgericht. Maar dat betekent zeker niet dat christenen de voordelen mislopen van een wet die gebaseerd is op liefde en die gerechtigheid bevordert. Christenen kregen een nieuwe wet. In dit artikel gaan we bespreken wat die wet is. Daarna gaan we in op drie vragen: Waarom kunnen we zeggen dat deze wet gebaseerd is op liefde? Waarom kunnen we zeggen dat hij gerechtigheid bevordert? Hoe moeten personen met autoriteit anderen volgens de wet behandelen?

WAT IS ‘DE WET VAN DE CHRISTUS’?

3. Wat omvat ‘de wet van de Christus’ waar in Galaten 6:2 over wordt gesproken?

3 Lees Galaten 6:2. Christenen staan onder ‘de wet van  de Christus’. Jezus schreef voor zijn volgelingen geen lijst met wetten op, maar hij gaf ze wel instructies, geboden en principes om naar te leven. ‘De wet van de Christus’ omvat alles wat Jezus onderwees. Laten we eens kijken wat we nog meer over die wet kunnen leren.

4-5. Op welke manieren onderwees Jezus, en wanneer deed hij dat?

4 Op welke manieren onderwees Jezus mensen? Om te beginnen door wat hij zei. Zijn woorden waren krachtig omdat hij de waarheid over God vertelde, het echte doel van het leven onderwees en leerde dat Gods Koninkrijk de oplossing is voor al het lijden (Luk. 24:19). Jezus onderwees ook door zijn voorbeeld. Met zijn manier van leven liet hij zijn volgelingen zien hoe zij moeten leven (Joh. 13:15).

5 Wanneer gaf Jezus onderwijs? Hij deed dat tijdens zijn bediening op aarde (Matth. 4:23). Ook onderwees hij kort na zijn opstanding. Toen hij bijvoorbeeld aan een groep discipelen verscheen — misschien wel meer dan 500 — gaf hij ze het gebod om ‘discipelen te maken’ (Matth. 28:19, 20; 1 Kor. 15:6). Als hoofd van de gemeente bleef Jezus zijn discipelen instructies geven toen hij naar de hemel was teruggekeerd. Zo gaf hij rond het jaar 96 de apostel Johannes de opdracht gezalfde christenen aanmoediging en raad te geven (Kol. 1:18; Openb. 1:1).

6-7. (a) Waar is Jezus’ onderwijs terug te vinden? (b) Hoe gehoorzaam je de wet van de Christus?

6 Waar is Jezus’ onderwijs terug te vinden? Veel van wat Jezus op aarde zei en deed staat in de vier evangeliën. De rest van de christelijke Griekse Geschriften — geschreven door mannen die door heilige geest geïnspireerd werden en die de ‘denkwijze van Christus’ hadden — helpt ons om nog beter te begrijpen hoe Jezus over dingen denkt (1 Kor. 2:16).

7 Lessen: Jezus’ onderwijs is van toepassing op elk aspect van het leven. De wet van de Christus beïnvloedt dus wat je thuis, in de gemeente en op het werk of op school doet. Je leert die wet kennen door de Griekse Geschriften te lezen en erover te mediteren. Je gehoorzaamt die wet door te leven naar de instructies, geboden  en principes in dat geïnspireerde verslag. Als je de wet van de Christus gehoorzaamt, gehoorzaam je onze liefdevolle God, Jehovah, de Bron van alles wat Jezus onderwees (Joh. 8:28).

EEN WET OP BASIS VAN LIEFDE

8. Wat is het fundament van de wet van de Christus?

8 Een stevig huis met een solide fundament geeft de bewoners een gevoel van veiligheid en zekerheid. Zo geeft ook een goede wet met een solide fundament degenen die ernaar leven een veilig en zeker gevoel. De wet van de Christus is gebouwd op het allerbeste fundament: liefde. Waarom kunnen we dat zeggen?

Als je liefdevol met anderen omgaat, gehoorzaam je ‘de wet van de Christus’ (Zie alinea 9-14) *

9-10. Uit welke voorbeelden blijkt dat Jezus gemotiveerd werd door liefde, en hoe kun je hem navolgen?

9 Ten eerste: alles wat Jezus deed werd gemotiveerd door liefde. Eén uiting van liefde is medelijden of medegevoel. Medelijden bewoog Jezus ertoe mensen te onderwijzen, zieken te genezen, hongerigen te voeden en doden op te wekken (Matth. 14:14; 15:32-38; Mark. 6:34; Luk. 7:11-15). Hoewel hem dat veel tijd en energie kostte, stelde hij de behoeften van anderen graag boven zijn eigen behoeften. Maar hij toonde vooral grote liefde door zijn leven voor anderen te geven (Joh. 15:13).

10 Lessen: Je kunt Jezus navolgen door de behoeften van anderen boven die van jezelf te stellen. Volg hem ook na door te leren meer medegevoel te hebben met de mensen in je gebied. Als je uit medegevoel het goede nieuws predikt en onderwijst, gehoorzaam je de wet van de Christus.

11-12. (a) Waaruit blijkt dat Jehovah veel om ons geeft? (b) Hoe kun je Jehovah’s liefde navolgen?

11 Ten tweede: Jezus onthulde de liefde van zijn Vader. Tijdens zijn bediening liet Jezus zien hoeveel Jehovah om zijn aanbidders geeft. Hij onderwees onder meer het volgende: Elk van ons is waardevol en kostbaar voor onze hemelse Vader (Matth. 10:31). Jehovah verwelkomt graag een verloren schaap dat berouw heeft en naar de gemeente terugkeert (Luk. 15:7, 10). Jehovah bewees zijn liefde voor ons door zijn Zoon als losprijs voor ons te geven (Joh. 3:16).

12 Lessen: Hoe kun je Jehovah’s liefde navolgen? (Ef. 5:1, 2) Bezie al je broeders en zusters als waardevol en kostbaar, en wees blij als je ‘een verloren schaap’ dat tot Jehovah terugkeert kunt verwelkomen (Ps. 119:176). Bewijs dat je van je broeders en zusters houdt door je tijd en energie te gebruiken om ze te helpen, vooral als ze dat hard nodig hebben (1 Joh. 3:17). Als je liefdevol met anderen omgaat, gehoorzaam je de wet van de Christus.

13-14. (a) Wat gebood Jezus zijn discipelen in Johannes 13:34, 35, en waarom is dat een nieuw gebod? (b) Hoe kun je dat gebod gehoorzamen?

13 Ten derde: Jezus gebood zijn volgelingen om zelfopofferende liefde te tonen. (Lees Johannes 13:34, 35.) Jezus’ gebod is nieuw omdat het om een liefde vraagt die niet vereist was onder de wet die God aan Israël gaf: heb je geloofsgenoten lief zoals Jezus jou liefheeft. Dat vraagt om zelfopofferende liefde. * We moeten zelfs meer van onze broeders en zusters houden dan van onszelf. Onze liefde voor hen moet zo ver gaan dat we bereid zijn ons leven voor hen te geven, zoals Jezus dat voor ons heeft gedaan.

14 Lessen: Hoe kun je het nieuwe gebod gehoorzamen? Eenvoudig gezegd, door offers  te brengen voor je broeders en zusters. Wees bereid om niet alleen het ultieme offer te brengen — je leven te geven — maar ook kleinere offers. Als je bijvoorbeeld moeite doet om geregeld een oudere broeder of zuster op te halen voor de vergadering, als je graag je eigenbelang opzijzet voor een dierbare of als je vrij neemt om mee te doen aan een hulpactie na een ramp, gehoorzaam je de wet van de Christus. Je draagt er dan ook toe bij dat je gemeente een plek is waar iedereen zich veilig en zeker kan voelen.

EEN WET DIE GERECHTIGHEID BEVORDERT

15-17. (a) Wat lieten Jezus’ daden zien over zijn gevoel voor gerechtigheid? (b) Hoe kun je Jezus navolgen?

15 In de Bijbel betekent recht of gerechtigheid in essentie het onpartijdig doen van wat God zegt dat juist is. Waarom kunnen we zeggen dat de wet van de Christus gerechtigheid bevordert?

Jezus was respectvol en vriendelijk voor vrouwen, ook als anderen minachtend op ze neerkeken (Zie alinea 16) *

16 Ten eerste: Jezus liet met zijn daden zien hoe hij over gerechtigheid dacht. In zijn tijd hadden de Joodse religieuze leiders een hekel aan niet-Joden, een afschuw van gewone Joden en een gebrek aan respect voor vrouwen. Maar Jezus was in zijn omgang met iedereen eerlijk en onpartijdig. Hij accepteerde ook niet-Joden die hem in geloof benaderden (Matth. 8:5-10, 13). Hij predikte onbevooroordeeld tot iedereen, rijk of arm (Matth. 11:5; Luk. 19:2, 9). Hij ging nooit hard of grof met vrouwen om. Integendeel, hij was respectvol en vriendelijk voor ze, ook als anderen minachtend op ze neerkeken (Luk. 7:37-39, 44-50).

17 Lessen: Je kunt Jezus navolgen door onpartijdig met anderen om te gaan en te prediken tot iedereen die wil luisteren — wat zijn sociale of religieuze achtergrond ook is. Christelijke mannen volgen zijn voorbeeld door vrouwen met respect te behandelen. Als je die dingen doet, gehoorzaam je de wet van de Christus.

18-19. Wat onderwees Jezus over gerechtigheid, en welke lessen leren we hieruit?

18 Ten tweede: Jezus gaf onderwijs over gerechtigheid. Hij onderwees principes die zijn volgelingen zouden helpen rechtvaardig met anderen om te gaan. Denk maar aan de Gulden Regel (Matth. 7:12). Iedereen wil graag rechtvaardig behandeld worden. Daarom moeten we anderen rechtvaardig behandelen. Dan worden zij er misschien toe bewogen ons ook zo te behandelen. Maar wat als je onrechtvaardig bent behandeld? Jezus leerde zijn volgelingen ook om erop te vertrouwen dat Jehovah ‘ervoor zal zorgen dat er recht wordt gedaan aan [degenen] die dag en nacht tot hem roepen’ (Luk. 18:6, 7). Die uitspraak is in feite een belofte: onze rechtvaardige God weet welke beproevingen we in de laatste dagen meemaken en hij zal ervoor zorgen dat er op zijn tijd recht wordt gedaan (2 Thess. 1:6).

19 Lessen: Als je leeft naar de principes die Jezus onderwees, zul je anderen rechtvaardig behandelen. En als je het slachtoffer bent geweest van onrecht in Satans wereld, kun je je troosten met de gedachte dat Jehovah ervoor zal zorgen dat je recht wordt gedaan.

HOE MOETEN PERSONEN MET AUTORITEIT ANDEREN BEHANDELEN?

20-21. (a) Hoe moeten personen met autoriteit anderen behandelen? (b) Hoe kan een man zelfopofferende liefde tonen, en hoe moet een vader met zijn kinderen omgaan?

20 Hoe moeten onder de wet van de Christus personen met autoriteit anderen behandelen? Omdat die wet gebaseerd is  op liefde, moeten ze degenen die onder hun zorg vallen liefdevol en met waardigheid behandelen. Ze moeten bedenken wat de benadering van Christus is: de benadering van liefde.

21 In het gezin. Een man moet van zijn vrouw houden ‘zoals de Christus van de gemeente heeft gehouden’ (Ef. 5:25, 28, 29). Hij moet de zelfopofferende liefde van Christus navolgen door de behoeften en belangen van zijn vrouw boven die van zichzelf te stellen. Sommige mannen vinden het moeilijk om zo’n liefde te tonen, misschien omdat ze niet zijn opgegroeid in een omgeving waarin het belangrijk werd gevonden liefdevol en rechtvaardig met elkaar om te gaan. Misschien is het moeilijk voor ze om slechte gewoonten af te leren. Maar ze moeten veranderingen aanbrengen om de wet van de Christus te gehoorzamen. Een man die zelfopofferende liefde toont, wint het respect van zijn vrouw. Een vader die echt van zijn kinderen houdt zal ze nooit mishandelen door wat hij zegt of doet (Ef. 4:31). In plaats daarvan toont hij zijn liefde en goedkeuring op zo’n manier dat zijn kinderen zich veilig en zeker voelen. Zo’n vader wint de liefde en het vertrouwen van zijn kinderen.

22. Van wie zijn de ‘schapen’ volgens 1 Petrus 5:1-3, en hoe moeten ze worden behandeld?

22 In de gemeente. Ouderlingen moeten bedenken dat de ‘schapen’ niet hun eigendom zijn (Joh. 10:16; lees 1 Petrus 5:1-3). De woorden ‘kudde van God’, ‘zoals God het wil’ en ‘Gods erfdeel’ herinneren ouderlingen eraan dat de schapen van Jehovah zijn. Hij wil dat zijn schapen liefdevol en teder worden behandeld (1 Thess. 2:7, 8). Ouderlingen die hun verantwoordelijkheid als herder liefdevol nakomen, krijgen Jehovah’s goedkeuring. Ook winnen ze de  liefde en het respect van hun broeders en zusters.

23-24. (a) Wat is de rol van ouderlingen in gevallen van ernstig kwaaddoen? (b) Waar moeten ouderlingen over nadenken als ze zulke zaken behandelen?

23 Welke rol spelen ouderlingen in gevallen van ernstig kwaaddoen? Hun rol is anders dan die van rechters en oudsten onder de wet die God aan Israël gaf. Onder die wet behandelden aangestelde mannen niet alleen geestelijke zaken maar ook burgerlijke en strafzaken. Maar onder de wet van de Christus is het de taak van de ouderlingen om alleen de geestelijke of religieuze aspecten van het kwaaddoen te behandelen. Ze erkennen dat overheden van God de verantwoordelijkheid hebben gekregen om burgerlijke en strafzaken te behandelen. Dat omvat het gezag om boetes of gevangenisstraffen op te leggen (Rom. 13:1-4).

24 Hoe behandelen ouderlingen de religieuze aspecten van ernstig kwaaddoen? Ze gebruiken de Bijbel om zaken af te wegen en beslissingen te nemen. Ze houden in gedachte dat de wet van de Christus gebaseerd is op liefde. Uit liefde denken ze erover na welke hulp er kan worden gegeven aan iedereen in de gemeente die het slachtoffer is van het kwaaddoen. En uit liefde vragen ze zich over de kwaaddoener af: Heeft hij berouw? Kunnen we hem helpen zijn band met Jehovah te herstellen?

25. Waar gaat het volgende artikel over?

25 Wat zijn we dankbaar dat we onder de wet van de Christus staan! Als we allemaal ons best doen om die te gehoorzamen, maken we van onze gemeente een plek waar iedereen zich geliefd, gewaardeerd en veilig kan voelen. Maar we leven in een wereld waarin slechte mensen ‘van kwaad tot erger vervallen’ (2 Tim. 3:13). We moeten op onze hoede blijven. Hoe kan de christelijke gemeente Gods gerechtigheid navolgen bij seksueel kindermisbruik? Het volgende artikel zal die vraag behandelen.

LIED 15 Leve onze Koning!

^ ¶5 Dit artikel en ook de volgende twee zijn deel van een serie artikelen die laten uitkomen waarom we erop kunnen vertrouwen dat Jehovah een God van liefde en recht is. Hij wil dat mensen gerechtigheid krijgen en hij troost degenen die in deze slechte wereld onrecht is aangedaan.

^ ¶1 Zie het artikel ‘Liefde en recht in het oude Israël’ in De Wachttoren van februari 2019.

^ ¶13 TERM TOEGELICHT: Zelfopofferende liefde zet je ertoe aan de behoeften en belangen van anderen boven die van jezelf te stellen. Je bent dan bereid iets op te geven of ergens van af te zien ter wille van anderen.

^ ¶61 BESCHRIJVING AFBEELDING: Jezus ziet een weduwe die haar enige zoon in de dood heeft verloren. Medelijden beweegt hem ertoe de jonge man op te wekken.

^ ¶63 BESCHRIJVING AFBEELDING: Jezus nuttigt een maaltijd in het huis van Simon, een farizeeër. Een vrouw, misschien een prostituee, heeft net Jezus’ voeten gewassen met haar tranen, ze met haar haar gedroogd en er olie over uitgegoten. Simon keurt de daden van de vrouw af, maar Jezus verdedigt haar.