Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Laat je liefde niet verkoelen

Laat je liefde niet verkoelen

‘Wegens het toenemen der wetteloosheid zal de liefde van de meesten verkoelen.’ — MATTH. 24:12.

LIEDEREN: 38, 128

1, 2. (a) Op wie waren Jezus’ woorden in Mattheüs 24:12 in eerste instantie van toepassing? (b) Hoe blijkt uit het boek Handelingen dat de liefde van de meeste eerste-eeuwse christenen sterk bleef? (Zie beginplaatje.)

TOEN Jezus uitlegde waaraan mensen het einde van het tijdperk zouden kunnen herkennen, zei hij onder andere dat ‘de liefde van de meesten zou verkoelen’ (Matth. 24:3, 12). In de eerste eeuw lieten de Joden, die beweerden Gods volk te zijn, hun liefde voor God inderdaad verkoelen.

2 In tegenstelling daarmee lieten de meeste christenen in die tijd zien dat ze wél liefde hadden voor God, voor hun geloofsgenoten en voor niet-gelovigen. Ze bleven druk bezig met het bekendmaken van ‘het goede nieuws over de Christus’ (Hand. 2:44-47; 5:42). Toch lieten ook sommige christenen hun liefde verkoelen.

3. Wat was er misschien de oorzaak van dat de liefde van sommige christenen was verkoeld?

3 Jezus zei tegen de eerste-eeuwse christenen in Efeze: ‘Ik heb dit tegen u, dat gij de liefde die gij eerst hadt, hebt verlaten’ (Openb. 2:4). Wat kan daar de oorzaak van zijn geweest?  Misschien waren ze beïnvloed door de wereld, door mensen om hen heen die gericht waren op het vlees (Ef. 2:2, 3). Efeze was een enorm welvarende stad waarin luxe, vrije tijd en comfort erg belangrijk werden gevonden. Veel inwoners waren alleen maar bezig met zelfzuchtige pleziertjes, waardoor onzelfzuchtige liefde werd verdrongen. Het was een verdorven stad waarin schaamteloos gedrag en grove immoraliteit heel normaal waren.

4. (a) Waarom kunnen we zeggen dat in onze tijd de liefde is verkoeld? (b) Op welke drie terreinen moeten we onze liefde sterk houden?

4 Jezus’ profetie over de liefde die zou verkoelen, gaat ook in deze tijd in vervulling. Mensen hebben tegenwoordig steeds minder liefde voor God. Miljoenen mensen hebben hem de rug toegekeerd en kijken voor de oplossing van problemen op naar menselijke organisaties. De liefde in de wereld blijft afnemen. Maar net als in de gemeente in het oude Efeze kunnen ook christenen in deze tijd nonchalant worden en hun liefde laten verkoelen. We gaan nu bespreken hoe we onze liefde (1) voor Jehovah, (2) voor Bijbelse waarheden en (3) voor onze broeders en zusters sterk kunnen houden.

LIEFDE VOOR JEHOVAH

5. Waarom is liefde voor God belangrijk?

5 Voordat Jezus voorzei dat de liefde zou verkoelen, zei hij voor wie we vooral liefde moeten hebben: ‘“Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.” Dit is het grootste en eerste gebod’ (Matth. 22:37, 38). Intense liefde voor God helpt ons om zijn geboden te gehoorzamen, om te volharden en om het slechte te haten. (Lees Psalm 97:10.) Maar Satan en zijn wereld proberen ervoor te zorgen dat onze liefde voor God afneemt.

6. Wat is het gevolg van het feit dat mensen geen liefde voor God hebben?

6 De wereld waarin we leven heeft een verwrongen kijk op liefde. Mensen hebben geen liefde meer voor de Schepper, maar ‘hebben zichzelf lief’ (2 Tim. 3:2). Deze wereld, waarvan Satan de heerser is, zet aan tot ‘de begeerte van het vlees en de begeerte der ogen en het opzichtige geuren met de middelen voor levensonderhoud die men heeft’ (1 Joh. 2:16). De apostel Paulus zei wat er kon gebeuren als je je op het vlees richt: ‘Het bedenken van het vlees betekent de dood (...) want het bedenken van het vlees betekent vijandschap met God’ (Rom. 8:6, 7). Degenen die hun leven lang bezig zijn geweest met spullen of met seksuele verlangens zijn inderdaad teleurgesteld geraakt en hebben zichzelf veel pijn bezorgd (1 Kor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10).

7. Met welke gevaren hebben we in deze tijd te maken?

7 Veel atheïsten, agnostici en evolutionisten promoten ideeën die bedoeld zijn om niet alleen de liefde voor God weg te nemen, maar ook het geloof dat hij überhaupt bestaat. Ze hebben veel mensen ervan overtuigd dat iemand wel heel naïef of dom moet zijn om in een Schepper te geloven. Verder hebben veel mensen meer respect voor wetenschappers dan voor de Schepper (Rom. 1:25). Als je naar zulke ideeën luistert, schept dat afstand tussen jou en Jehovah, en kan je liefde verkoelen (Hebr. 3:12).

8. (a) Met welke ontmoedigende situaties hebben veel broeders en zusters te maken? (b) Welke verzekering vinden we in Psalm 136?

8 Ook ontmoediging kan ons geloof verzwakken en onze liefde voor God verkoelen.  In deze slechte wereld onder Satans macht krijgen wij allemaal weleens te maken met ontmoedigende situaties (1 Joh. 5:19). Misschien ondervind je op dit moment problemen vanwege ouderdom of een slechte gezondheid, of heb je financiële moeilijkheden. Of misschien voel je je onbekwaam, zijn bepaalde verwachtingen niet uitgekomen of ben je ergens in tekortgeschoten. Denk dan nooit dat Jehovah je verlaten heeft. In plaats daarvan is het goed om diep na te denken over Bijbelteksten waarin Jehovah ons van zijn blijvende liefde verzekert. Bijvoorbeeld Psalm 136:23, waar staat dat hij, vanwege zijn loyale liefde die eeuwig blijft bestaan, aan zijn aanbidders dacht toen ze het zwaar hadden. Er komt inderdaad nooit een eind aan Jehovah’s loyale liefde voor zijn aanbidders. Daarom kun je er zeker van zijn dat hij je hulpgeroep hoort en erop reageert (Ps. 116:1; 136:24-26).

9. Hoe hield Paulus zijn liefde voor Jehovah sterk?

9 Net als de psalmdichter bleef Paulus denken aan Jehovah’s voortdurende steun. Dat hielp hem sterk te blijven. Hij schreef: ‘Jehovah is mijn helper; ik wil niet bevreesd zijn. Wat kan een mens mij doen?’ (Hebr. 13:6) Die sterke overtuiging van Jehovah’s liefdevolle zorg hielp Paulus om goed met problemen om te gaan. Hij liet niet toe dat negatieve dingen hem ontmoedigden. Het is zelfs zo dat hij tijdens zijn gevangenschap verschillende aanmoedigende brieven schreef (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1). Ook toen hij ernstig werd beproefd, hield hij zijn liefde voor Jehovah sterk. Hij bleef steun zoeken bij ‘de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking’ (2 Kor. 1:3, 4). Hoe kunnen we Paulus’ voorbeeld volgen en onze liefde voor Jehovah sterk houden?

Toon liefde voor Jehovah (Zie alinea 10)

10. Hoe kunnen we onze liefde voor Jehovah sterk houden?

10 Een belangrijke manier om je liefde voor Jehovah sterk te houden, wordt door Paulus beschreven: ‘Bidt zonder ophouden.’ Ook schreef hij: ‘Houdt aan in het gebed’ (1 Thess. 5:17; Rom. 12:12). Communicatie met Jehovah is het fundament van een hechte band met hem (Ps. 86:3). Als je voldoende tijd neemt om je diepste gedachten en gevoelens tegenover Jehovah te uiten, krijg je vanzelf een hechtere band met je hemelse Vader, de ‘Hoorder van het gebed’ (Ps. 65:2). En als je merkt dat Jehovah je gebeden beantwoordt, groeit je liefde voor hem. Je gaat dan steeds beter beseffen dat ‘Jehovah nabij allen is die hem aanroepen’ (Ps. 145:18). Dat vertrouwen in Jehovah’s liefdevolle steun zal je helpen goed om te gaan met toekomstige beproevingen op je geloof.

LIEFDE VOOR BIJBELSE WAARHEDEN

11, 12. Hoe kunnen we diepe liefde ontwikkelen voor Bijbelse waarheden?

11 Als christenen koesteren we de waarheid. Gods Woord is de ultieme bron van waarheid. Jezus bad: ‘Uw woord is waarheid’ (Joh. 17:17). Liefde voor de waarheid begint dan ook met het verkrijgen van nauwkeurige kennis van Gods Woord (Kol. 1:10). Maar alleen kennis verkrijgen is niet genoeg. De schrijver van Psalm 119 helpt ons te begrijpen wat liefde voor Bijbelse waarheden echt inhoudt. (Lees Psalm 119:97-100.) Hoe vaak op een dag neem jij de tijd om na te denken over wat je in de Bijbel hebt gelezen? Als je mediteert over de voordelen van het toepassen ervan, zal je waardering voor Bijbelse waarheden groeien.

 12 De psalmdichter zei verder: ‘Hoe zacht voor mijn gehemelte zijn uw woorden geweest, meer dan honing voor mijn mond!’ (Ps. 119:103) Ook wij kunnen genieten van het smaakvolle geestelijke voedsel dat we van Gods organisatie krijgen. Als we iets eten wat we lekker vinden, nemen we de tijd om ervan te genieten. Zo nemen we ook de tijd om de ‘verrukkelijke woorden’ van waarheid in ons op te nemen, zodat we ze niet vergeten en zodat we anderen ermee kunnen helpen (Pred. 12:10).

13. Wat hielp Jeremia om liefde te ontwikkelen voor de waarheid uit de Schrift, en wat deed die waarheid met hem?

13 De profeet Jeremia hield van de waarheid uit de Schrift. Merk op wat voor effect Gods woorden op zijn hart hadden: ‘Uw woorden werden gevonden en ik at ze vervolgens op; en uw woord wordt mij tot uitbundige vreugde en verheuging van mijn hart; want uw naam is over mij uitgeroepen, o Jehovah, God der legerscharen’ (Jer. 15:16). Jeremia at en verteerde Gods kostbare woorden in figuurlijke zin door erover te mediteren. Zo ontwikkelde hij oprechte waardering voor het voorrecht dat hij Gods naam mocht dragen. Zorgt jouw liefde voor Bijbelse waarheden ervoor dat je waardering hebt voor het unieke voorrecht Gods naam te dragen en zijn Koninkrijk in deze tijd van het einde bekend te maken?

Toon liefde voor Bijbelse waarheden (Zie alinea 14)

14. Hoe kunnen we onze liefde voor Bijbelse waarheden sterker maken?

14 Naast Bijbellezen en het lezen van onze Bijbelse publicaties kunnen we diepe liefde voor Bijbelse waarheden ontwikkelen door regelmatig de vergaderingen te bezoeken. De wekelijkse studie van de Bijbel aan de hand van De Wachttoren is een belangrijke manier waarop we onderwezen worden. Om het onderwerp goed te begrijpen, is het nodig elke Wachttoren-studie goed voor te bereiden, onder andere door alle genoemde Bijbelteksten op te zoeken. Je kunt De Wachttoren tegenwoordig in veel talen van jw.org downloaden of in de JW Library-app lezen. In sommige bestandsformaten kun je de genoemde  Bijbelteksten snel tevoorschijn halen. Maar of je de studie nu digitaal of op papier voorbereidt, lees de Bijbelteksten goed en mediteer erover. Dan zal je liefde voor Bijbelse waarheden groeien. (Lees Psalm 1:2.)

LIEFDE VOOR ONZE BROEDERS EN ZUSTERS

15, 16. (a) Welke verplichting hebben we volgens Johannes 13:34, 35? (b) Wat heeft liefde voor onze broeders en zusters te maken met onze liefde voor God en de Bijbel?

15 Jezus zei op zijn laatste avond op aarde tegen zijn discipelen: ‘Ik geef u een nieuw gebod, dat gij elkaar liefhebt; net zoals ik u heb liefgehad, dat ook gij elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt’ (Joh. 13:34, 35).

16 Liefde voor onze broeders en zusters is gekoppeld aan de liefde die we voor Jehovah hebben. Het één gaat niet zonder het ander. De apostel Johannes schreef: ‘Wie zijn broeder, die hij heeft gezien, niet liefheeft, kan God, die hij niet heeft gezien, niet liefhebben’ (1 Joh. 4:20). Onze liefde voor Jehovah en voor onze broeders en zusters is ook nog gekoppeld aan onze liefde voor de Bijbel. Waarom? Omdat liefde voor Bijbelse waarheden ons motiveert het Bijbelse gebod te gehoorzamen om van God en van onze broeders en zusters te houden (1 Petr. 1:22; 1 Joh. 4:21).

Toon liefde voor je broeders en zusters (Zie alinea 17)

17. Hoe kunnen we onze liefde tonen?

17 Lees 1 Thessalonicenzen 4:9, 10. Op welke praktische manieren kun je je liefde voor je broeders en zusters tonen? Misschien heeft een oudere broeder of zuster vervoer naar de vergaderingen nodig. Een weduwe kan hulp nodig hebben bij wat reparaties bij haar thuis (Jak. 1:27). Of je kunt aandacht, aanmoediging en troost geven aan broeders en zusters — jong of oud — die ontmoedigd of depressief zijn, of die met andere moeilijkheden te maken hebben (Spr. 12:25; Kol. 4:11). Laat in woord en daad zien dat je echt houdt van ‘hen die aan ons verwant zijn in het geloof’ (Gal. 6:10).

18. Wat zal je helpen kleine meningsverschillen met een broeder of zuster op te lossen?

18 De Bijbel heeft voorspeld dat egoïsme en hebzucht kenmerkend zouden zijn voor ‘de laatste dagen’ (2 Tim. 3:1, 2). Daarom moeten we als christenen ons best doen om te groeien in liefde voor God, voor Bijbelse waarheden en voor elkaar. Natuurlijk kun je af en toe kleine meningsverschillen met een broeder of zuster hebben. Wat is het dan een zegen voor de gemeente als liefde je motiveert om meningsverschillen op een liefdevolle manier op te lossen! (Ef. 4:32; Kol. 3:14) Laat je liefde dus nooit verkoelen! Heb intense liefde voor Jehovah, voor zijn Woord en voor je broeders en zusters.