Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Geef eer aan wie eer toekomt

Geef eer aan wie eer toekomt

‘Aan Degene die op de troon zit en aan het Lam zij de zegen en de eer en de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid.’ — OPENB. 5:13.

LIEDEREN: 10, 16

1. Waarom verdienen sommigen eer, en wat gaan we nu bespreken?

IEMAND eer geven betekent dat je diegene speciale aandacht geeft en respect voor hem hebt. Zo iemand heeft iets gedaan waardoor hij die aandacht en dat respect verdient. Of hij heeft een belangrijke positie. Maar wie moeten we eer geven, en waarom?

2, 3. (a) Waarom verdient vooral Jehovah eer? (Zie beginplaatje.) (b) Wie is het Lam uit Openbaring 5:13, en waarom verdient hij eer?

2 Zoals Openbaring 5:13 aangeeft, verdienen ‘Degene die op de troon zit en (...) het Lam’ eer. In hoofdstuk 4 van Openbaring geven geestelijke wezens in de hemel ons een reden waarom Jehovah, ‘Degene die tot in alle eeuwigheid leeft’, eer verdient. Ze zeggen: ‘Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen, en vanwege uw wil bestonden ze en werden ze geschapen’ (Openb. 4:9-11).

3 Het Lam is Jezus Christus, ‘het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). De Bijbel zegt dat hij superieur is aan alle mensen die ooit koning zijn geweest of dat nu zijn.  Daarin staat over hem: ‘Hij, de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als heren regeren, die alleen onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan’ (1 Tim. 6:14-16). Welke andere koning is ooit uit vrije wil als losprijs voor onze zonden gestorven? Heb je ook niet hetzelfde gevoel als de duizenden hemelse wezens die uitriepen: ‘Het Lam, dat geslacht werd, is waardig de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en zegen te ontvangen’? — Openb. 5:12.

4. Waarom moeten we Jehovah en Christus eren?

4 Jehovah en Christus eren is niet optioneel. Ons eeuwige leven hangt ervan af. Jezus’ woorden in Johannes 5:22, 23 leggen dat duidelijk uit: ‘De Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon toevertrouwd, opdat allen de Zoon zouden eren evenals zij de Vader eren. Hij die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem heeft gezonden.’ (Lees Psalm 2:11, 12.)

5. Waarom verdienen mensen in het algemeen een mate van eer en respect?

5 Mensen zijn gemaakt ‘naar Gods beeld’ (Gen. 1:27). De meeste mensen hebben, in verschillende mate, enkele eigenschappen die God ook heeft. Ze zijn in staat om van anderen te houden, vriendelijk te zijn en met anderen mee te leven. Mensen zijn gemaakt met een geweten. Ze hebben normaal gesproken dan ook een innerlijk besef — dat overigens niet altijd in lijn is met Gods maatstaven — van goed en kwaad, van wat eerlijk is en oneerlijk, wat gepast is en ongepast (Rom. 2:14, 15). De meeste mensen houden van reinheid en schoonheid. Over het algemeen willen ze vrede. Dus of ze het nu beseffen of niet, tot op zekere hoogte lijken ze op Jehovah. Om die reden verdienen ze een mate van eer en respect (Ps. 8:5).

EVENWICHTIG ZIJN IN HET GEVEN VAN EER

6, 7. Hoe verschillen Getuigen van Jehovah van veel andere mensen als het gaat om het geven van eer?

6 Er is evenwicht nodig om te bepalen hoe je een ander eer geeft en in welke mate. De meeste onvolmaakte mensen worden sterk beïnvloed door de geest van Satans wereld. Daarom hebben velen de neiging om bepaalde mensen te verafgoden in plaats van ze een gepaste mate van eer en respect te geven. Ze plaatsen religieuze of politieke leiders, sporthelden, acteurs, zangers of andere celebrity’s op een voetstuk en bezien ze vaak als halve goden. Jong en oud bezien hen als rolmodel. Veel mensen imiteren hun maniertjes of gedrag, of kleden zich hetzelfde.

7 Echte christenen hebben niet zo’n verwrongen kijk op het vereren van mensen. Van alle mensen die hebben geleefd, was alleen Jezus het perfecte rolmodel (1 Petr. 2:21). God zou er niet blij mee zijn als we mensen meer eer zouden geven dan ze verdienen. Daarom moeten we deze fundamentele waarheid in gedachte houden: ‘Allen hebben gezondigd en bereiken niet de heerlijkheid Gods’ (Rom. 3:23). Geen mens verdient eer die grenst aan afgoderij.

8, 9. (a) Hoe bezien Jehovah’s Getuigen gezagsdragers? (b) Tot op welke hoogte is het gepast om ze eer te geven?

8 Bepaalde mensen in deze maatschappij hebben een mate van gezag. Er zijn bijvoorbeeld ambtenaren die  de orde en rust moeten waarborgen en voor de behoeften van de burgers moeten zorgen. Daar heeft iedereen voordeel van. In overeenstemming hiermee gaf Paulus christenen de raad om mensen in die posities als ‘superieure autoriteiten’ te bezien aan wie christenen onderworpen moeten zijn. Hij gaf de raad: ‘Geeft aan allen wat hun toekomt: aan hem die vraagt om de belasting, de belasting (...) aan hem die vraagt om eer, die eer’ (Rom. 13:1, 7).

9 Als Getuigen van Jehovah geven we gezagsdragers natuurlijk eer. Wat dat inhoudt, kan per land verschillen. We willen graag met ze samenwerken. Maar onze eer en samenwerking hebben natuurlijk wel een grens. We gaan nooit zo ver dat we God ongehoorzaam worden of onze christelijke neutraliteit schenden. (Lees 1 Petrus 2:13-17.)

10. Hoe gingen aanbidders van Jehovah uit de oudheid om met overheden en gezagsdragers?

10 We kunnen veel leren van hoe Jehovah’s aanbidders uit de oudheid met overheden en gezagsdragers omgingen. Toen Caesar Augustus een volkstelling in het hele rijk verordende, deden Jozef en Maria wat er van ze werd gevraagd. Ze reisden naar Bethlehem, ondanks het feit dat Maria hoogzwanger was van haar eerste kindje (Luk. 2:1-5). Later, toen Paulus ergens van beschuldigd werd, verdedigde hij zich respectvol en toonde gepaste eer aan koning Herodes Agrippa en aan Festus, de stadhouder van de Romeinse provincie Judea (Hand. 25:1-12; 26:1-3).

11, 12. (a) Waarom maken we onderscheid tussen gezagsdragers en religieuze leiders? (b) Wat was het resultaat toen een Oostenrijkse Getuige respect toonde voor een politicus?

11 Maar Jehovah’s Getuigen geven geen speciale eer aan religieuze leiders, ook al zou dat van ze verwacht worden. Valse religie geeft een verkeerde voorstelling van Jehovah en verdraait leringen uit zijn Woord. Daarom behandelen we religieuze leiders zoals we iedereen behandelen; we geven ze geen speciale eer. We houden in gedachte dat Jezus dat soort mensen in zijn tijd huichelaars en blinde gidsen noemde (Matth. 23:23, 24). Maar gezagsdragers geven we wel een gepaste mate van eer en respect. Dat kan positieve, zelfs onverwachte, resultaten hebben.

12 Leopold Engleitner was een ijverige Getuige uit Oostenrijk. De nazi’s hadden hem gearresteerd en hem op de trein gezet naar het concentratiekamp Buchenwald. In dezelfde trein zat nog een gevangene, Heinrich Gleissner, een voormalige Oostenrijkse politicus die bij de nazi’s uit de gratie was geraakt. Onderweg legde broeder Engleitner respectvol zijn geloofsovertuiging aan Heinrich Gleissner uit, die aandachtig luisterde. Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte Heinrich Gleissner herhaaldelijk zijn invloed om de Getuigen in Oostenrijk te helpen. Waarschijnlijk kun je je nog meer voorbeelden te binnen brengen van de resultaten die het kan hebben als Getuigen respect tonen voor gezagsdragers en hun de eer geven die volgens de Bijbel gepast is.

ANDEREN DIE EER VERDIENEN

13. Wie verdienen vooral eer en respect, en waarom?

13 Onze geloofsgenoten verdienen zeker eer en respect, en dan met name de ouderlingen, die de leiding nemen. (Lees 1 Timotheüs 5:17.) We geven  deze broeders dan ook eer, ongeacht hun nationaliteit, opleiding, sociale status of financiële status. De Bijbel noemt ze ‘gaven in mensen’, en ze spelen een sleutelrol in Jehovah’s regeling om voor zijn aanbidders te zorgen (Ef. 4:8). Je kunt denken aan de gemeenteouderlingen, kringopzieners, bijkantoorcomitéleden en de leden van het Besturende Lichaam. De christenen in de eerste eeuw hadden veel waardering en respect voor degenen die waren aangesteld om de leiding te nemen, en wij willen hun voorbeeld volgen. We verafgoden bekende broeders niet. En als we bij ze in de buurt zijn, behandelen we ze niet alsof ze rechtstreeks uit de hemel zijn neergedaald. Maar we geven ze wel respect en eer vanwege hun harde werk en nederigheid. (Lees 2 Korinthiërs 1:24; Openbaring 19:10.)

14, 15. Wat is het verschil tussen echte christelijke herders en degenen die alleen maar zeggen dat te zijn?

14 Zulke ouderlingen zijn nederige herders. Ze willen niet behandeld worden als een of andere beroemdheid. Hierin verschillen ze van veel religieuze leiders, zowel in deze tijd als in de eerste eeuw. Jezus zei over hen: ‘Zij zijn gesteld op de voornaamste plaats bij de avondmaaltijden en de voorste zitplaatsen in de synagogen en de begroetingen op de marktplaatsen’ (Matth. 23:6, 7).

15 Christelijke herders gehoorzamen Jezus’ woorden: ‘Gij moet u geen Rabbi laten noemen, want één is uw leraar, terwijl gij allen broeders zijt. Noemt bovendien niemand op aarde uw vader, want één is uw Vader, de Hemelse. Laat u ook geen “leiders” noemen, want één is uw Leider, de Christus. De grootste onder u moet echter uw dienaar zijn. Al wie zich verhoogt, zal vernederd worden, en al wie zich vernedert, zal verhoogd worden’ (Matth. 23:8-12). Het is duidelijk waarom ouderlingen in gemeenten over de hele wereld de liefde, de eer en het respect van hun broeders en zusters winnen.

Ouderlingen verdienen liefde, eer en respect voor hun nederige dienst (Zie alinea 13-15)

16. Waarom moeten we moeite blijven doen om te begrijpen en toe te passen wat de Bijbel zegt over het geven van eer?

16 Het kan wat tijd kosten om een evenwichtige kijk te krijgen op wie we eer geven en hoe. Dat gold ook voor de eerste-eeuwse christenen (Hand. 10:22-26; 3 Joh. 9, 10). Maar het is de moeite waard om toe te passen wat de Bijbel over dit  onderwerp zegt, omdat dat veel voordelen met zich meebrengt.

DE VOORDELEN VAN HET GEVEN VAN EER

17. Wat zijn enkele voordelen van het geven van eer aan degenen die een positie van autoriteit hebben?

17 Als we eer geven aan en respect hebben voor gezagsdragers, is de kans groter dat ze ons recht om te prediken zullen respecteren. Vaak krijgen ze een positieve kijk op onze prediking. Enkele jaren geleden woonde Birgit, een pionierster in Duitsland, de diploma-uitreiking van haar dochter bij. De leraren zeiden tegen Birgit dat ze door de jaren heen met veel plezier gewerkt hadden met Getuigenkinderen, en dat het heel jammer zou zijn als er geen Getuigen meer op hun school zouden zitten. Birgit legde ze uit: ‘We leren onze kinderen zich aan Gods maatstaven te houden. Dat houdt onder andere in dat ze eerbied en respect voor hun leraren moeten hebben.’ Een leraar zei: ‘Als alle kinderen zouden zijn als de kinderen van Getuigen, zou het hier voor leerkrachten een paradijs zijn.’ Enkele weken later bezocht een van de leraren een congres in Leipzig.

18, 19. Wat is de juiste manier om eer te geven aan ouderlingen?

18 In Gods Woord staan volmaakte en wijze principes die ons helpen ouderlingen gepaste eer te geven. (Lees Hebreeën 13:7, 17.) We kunnen en moeten ze complimentjes geven voor hun harde werk. Ook willen we meewerken met de richtlijnen die ze geven. Zo helpen we eraan mee dat ze hun taken met plezier blijven doen. Maar eer geven betekent niet dat we een ‘prominente’ ouderling helemaal proberen na te doen — zijn kleding en uiterlijke verzorging, zijn manier van onderwijzen of zelfs zijn manier van praten. Als we dat zouden doen, kan het lijken alsof we mensen navolgen. Maar die zijn onvolmaakt. We moeten Jezus navolgen.

19 We helpen de ouderlingen door ze gepaste eer en respect te geven, en ze niet als beroemdheden te behandelen. Dan is het makkelijker voor ze om nederig te blijven en niet ten prooi te vallen aan gevoelens van superioriteit of zelfingenomenheid.

20. Welke voordelen heeft het als je anderen eer geeft?

20 Wat heb je er zelf aan als je anderen gepaste eer geeft? Het voorkomt dat je alleen maar met jezelf bezig bent en dat je te veel van jezelf gaat denken als jij degene bent die eer krijgt. Het helpt je ook om de lijn van Jehovah’s organisatie te volgen; we willen geen mens, of het nu een medegelovige is of iemand anders, overdreven of ongepaste eer geven. En het getuigt van wijsheid, want het voorkomt dat je tot struikelen wordt gebracht als zo iemand je teleurstelt.

21. Wat is het grootste voordeel van het geven van gepaste eer aan wie eer toekomt?

21 Het grootste voordeel van het geven van gepaste eer aan wie daar recht op heeft, is dat we op die manier Jehovah blij maken. We doen dan wat hij van ons verlangt en bewijzen op die manier onze trouw aan hem. En dan heeft Jehovah een weerwoord voor iedereen die hem belastert (Spr. 27:11). Veel mensen in deze wereld hebben een verwrongen kijk op het geven van eer. We kunnen echt dankbaar zijn dat Jehovah ons helpt de dingen te bezien zoals hij ze beziet.