Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Blijf gefocust op de kwestie die echt belangrijk is

Blijf gefocust op de kwestie die echt belangrijk is

‘Opdat men weet dat gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen de Allerhoogste zijt over heel de aarde.’ — PS. 83:18.

LIEDEREN: 9, 22

1, 2. (a) Met welke belangrijke kwestie hebben alle mensen te maken? (b) Hoe belangrijk is een goed begrip van die kwestie?

VOOR veel mensen in deze tijd is geld het belangrijkste in hun leven. Ze zijn voornamelijk bezig met rijk worden of met het behouden van hun rijkdom. Anderen zijn vooral bezig met hun gezin, gezondheid of persoonlijke prestaties.

2 Maar alle mensen zijn betrokken bij een heel belangrijke kwestie: de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit. We moeten oppassen dat we die kwestie niet uit het oog verliezen. Hoe zou dat kunnen gebeuren? We zouden zo in beslag kunnen worden genomen door het dagelijks leven dat we vergeten hoe belangrijk de rechtvaardiging van Gods soevereiniteit eigenlijk is. Of we zouden kunnen toelaten dat we meer bezig zijn met onze eigen problemen dan met die grote kwestie. Maar hoe meer we gefocust zijn op de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit, hoe beter we zullen kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Ook zullen we een hechtere band met Jehovah krijgen.

WAAROM IS DEZE KWESTIE ZO BELANGRIJK?

3. Wat beweert Satan in verband met Gods bestuur?

3 Satans opstand heeft vragen opgeroepen over de rechtmatigheid van Jehovah’s soevereiniteit — Jehovah’s recht om te regeren.  Hij beweert dat Gods bestuur corrupt is en dat Jehovah ons iets goeds onthoudt. Volgens de Duivel zouden mensen veel gelukkiger en beter af zijn als ze zichzelf zouden besturen (Gen. 3:1-5). Satan suggereerde ook dat geen mens Jehovah écht trouw is — dat elk mens Jehovah’s bestuur zal afwijzen als de druk maar groot genoeg wordt (Job 2:4, 5). Vanwege die strijdvraag geeft Jehovah mensen de tijd om erachter te komen hoe zwaar het leven zonder zijn rechtvaardige bestuur is.

4. Waarom moet de strijdvraag in verband met soevereiniteit beantwoord worden?

4 Natuurlijk weet Jehovah dat Satans beschuldigingen vals zijn. Waarom laat Jehovah de kwestie dan bestaan en geeft hij Satan de tijd om zijn gelijk te bewijzen? Bij het antwoord op die vraag zijn alle mensen en engelen betrokken. (Lees Psalm 83:18.) Het eerste mensenpaar heeft immers Jehovah’s bestuur afgewezen, en sindsdien hebben velen hun voorbeeld gevolgd. Hierdoor zouden sommigen zich kunnen afvragen of er waarheid schuilt in Satans beweringen. Zolang dit vraagstuk nog niet is opgelost, zowel voor mensen als voor engelen, zal er strijd blijven bestaan tussen landen, rassen, stammen, families en individuele personen. Maar zodra Jehovah’s soevereiniteit gerechtvaardigd is — zodra is bewezen dat Jehovah het recht heeft om te regeren — zal iedereen zich voor altijd aan zijn rechtvaardige bestuur onderwerpen. De vrede in het universum zal hersteld zijn (Ef. 1:9, 10).

5. Welke rol spelen wij in de soevereiniteitskwestie?

5 Er zal bewezen zijn dat God de rechtmatige Soeverein is; het bestuur van Satan en van mensen zal duidelijk gefaald hebben en zal verwijderd worden. Het bestuur van God door middel van zijn Messiaanse Koninkrijk zal slagen. Degenen die Jehovah trouw zijn gebleven, zullen bewezen hebben dat mensen in staat zijn een standpunt in te nemen voor Gods bestuur (Jes. 45:23, 24). Wil jij ook bekendstaan als iemand die Jehovah’s soevereiniteit ondersteunt? Dan is het belangrijk dat je gefocust blijft op die kwestie en begrijpt hoe belangrijk die is.

DE RECHTVAARDIGING VAN GODS SOEVEREINITEIT — BELANGRIJKER DAN ONZE REDDING

6. Hoe belangrijk is de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit?

6 Zoals gezegd is de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit een heel belangrijke kwestie. Het is belangrijker dan ons persoonlijk geluk. Maar betekent dit dat onze redding onbelangrijk is of dat Jehovah niet echt om ons geeft? Nee. Waarom kunnen we dat zeggen?

7, 8. Waarom kunnen we zeggen dat de redding van mensen betrokken is bij de rechtvaardiging van Gods soevereiniteit?

7 Jehovah heeft veel liefde voor de mensheid. Hij was bereid het bloed van zijn Zoon te gebruiken om ons eeuwig leven te kunnen geven (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9). Als Jehovah zich niet aan zijn belofte zou houden, zou de Duivel God terecht een leugenaar kunnen noemen die mensen goede dingen onthoudt. Satan zou dan kunnen zeggen dat Gods bestuur oneerlijk is. Tegenstanders zouden met recht kunnen zeggen: ‘Waar is nu de beloofde tegenwoordigheid van hem? Ach wat, van de dag af dat onze voorvaders zijn ontslapen, blijven alle dingen precies zo als sedert het begin der schepping’ (2 Petr. 3:3, 4). Daarom zal Jehovah erop toezien dat de rechtvaardiging van zijn soevereiniteit ook de redding van gehoorzame mensen omvat! (Lees Jesaja 55:10, 11.) Verder is Jehovah’s soevereiniteit gebaseerd op liefde. We kunnen er dus zeker van zijn dat  Jehovah altijd om zijn trouwe aanbidders zal geven en hen zal waarderen (Ex. 34:6).

8 Het feit dat Jehovah’s soevereiniteit zo belangrijk is, betekent niet dat onze redding onbelangrijk voor hem is. Maar we moeten de soevereiniteitskwestie en onze eigen redding in het juiste perspectief bezien. Dat juiste perspectief is belangrijk om gefocust te kunnen blijven op die kwestie en een standpunt te kunnen innemen voor Jehovah’s rechtvaardige bestuur.

HET JUISTE PERSPECTIEF KRIJGEN

9. Wat beweerde Satan over Job? (Zie beginplaatje.)

9 Uit het boek Job, een van de oudste Bijbelboeken, blijkt duidelijk hoe belangrijk het is om dingen in het juiste perspectief te bezien. We lezen daarin Satans bewering dat als Job met zware beproevingen te maken zou krijgen, hij God de rug zou toekeren. Satan stelde voor dat Jehovah Job iets zou aandoen. Jehovah wilde dat niet, maar hij liet wel toe dat Satan Job op de proef stelde. Jehovah zei: ‘Al wat hij heeft, is in uw hand.’ (Lees Job 1:7-12.) In korte tijd verloor Job zijn dienaren, zijn middelen van bestaan en zijn tien geliefde kinderen. En Satan zorgde ervoor dat het leek alsof God de oorzaak van deze ellende was (Job 1:13-19). Satan sloeg Job ook nog met een pijnlijke, walgelijke ziekte (Job 2:7). Alsof dat nog niet erg genoeg was, gingen zijn vrouw en drie nepvrienden ook nog eens dingen zeggen die erg ontmoedigend waren (Job 2:9; 3:11; 16:2).

10. (a) Hoe liet Job zien dat hij Jehovah trouw was? (b) Wat moest Job nog leren?

10 Het resultaat? Satans bewering bleek totaal niet te kloppen. Job weigerde Jehovah de rug toe te keren (Job 27:5). Toch bezag hij bepaalde zaken tijdelijk niet in het juiste perspectief. Hij was zo bezig om zijn eigen rechtvaardigheid te bewijzen dat hij vergat wat echt belangrijk was. Hij eiste zelfs een reden voor zijn lijden (Job 7:20; 13:24). En terecht, denk je misschien, gezien alles wat Job heeft moeten doorstaan. Maar Jehovah vond het nodig Jobs manier van denken te corrigeren. Wat zei hij tegen Job?

11, 12. Wat wilde Jehovah Job leren, en hoe reageerde Job?

11 Gods woorden aan Job beslaan vier hoofdstukken in het boek Job — hoofdstuk 38 tot 41. Nergens lezen we dat Jehovah Job de specifieke reden vertelde voor zijn lijden. Het was niet Jehovah’s doel Job te vertellen waarom hij leed, alsof Hij zichzelf moest rechtvaardigen. Jehovah wilde Job helpen in te zien hoe klein hij was in vergelijking met Zijn grootheid. Hij hielp Job ook in te zien dat er grotere kwesties  waren om zich op te focussen. (Lees Job 38:18-21.) Dat hielp Job om dingen weer in het juiste perspectief te bezien.

12 Was het niet wat hard van Jehovah om zulke rechtstreekse raad aan Job te geven nadat die al zo veel had moeten doorstaan? Nee, en dat was ook niet hoe Job erover dacht. Job begreep Jehovah’s raad en schatte die naar waarde. Hij nam zelfs terug wat hij had gezegd en zei: ‘Ik heb werkelijk berouw in stof en as.’ Jehovah’s raad was rechtstreeks geweest, maar die raad had Job wel geholpen om anders tegen zijn problemen aan te kijken (Job 42:1-6). Eerder had Job ook al raad gehad van Elihu (Job 32:5-10). Nadat Job goed op Jehovah’s correctie had gereageerd en zijn manier van denken had bijgesteld, liet Jehovah anderen weten hoeveel waardering hij had voor het feit dat Job hem trouw was gebleven ondanks zware beproevingen (Job 42:7, 8).

13. Hoe had Job, zelfs lang nadat zijn beproevingen voorbij waren, voordeel van Jehovah’s raad?

13 Zelfs lang nadat de beproevingen voorbij waren, kon Job teren op de raad die hij van Jehovah had gekregen. Er zal immers tijd overheen zijn gegaan voordat alles weer goed was. Het is waar dat Jehovah het laatste deel van Jobs leven ‘meer zegende dan zijn begin’. Hij kreeg bijvoorbeeld later ‘zeven zonen en drie dochters’ (Job 42:12-14). Maar hoewel Job van die kinderen hield, zal hij zijn overleden kinderen natuurlijk wel gemist hebben. Ook kwamen er waarschijnlijk een tijdlang steeds weer nare herinneringen bij hem naar boven. Zelfs als hij uiteindelijk beter begreep waarom hij zo had moeten lijden, kan hij zich van tijd tot tijd afgevraagd hebben waarom hij zo erg had moeten lijden. Maar wat hij ook gedacht heeft, hij kon nadenken over Jehovah’s raad. Dat zal hem geholpen hebben de juiste kijk te behouden en zal hem getroost hebben (Ps. 94:19).

Bezie je eigen problemen in het juiste perspectief en houd voor ogen waar het allemaal om draait (Zie alinea 14)

14. Wat kunnen we van Jobs ervaring leren?

14 Ook wij kunnen een juiste kijk op dingen krijgen en getroost worden door het verslag over Job. Het is immers ‘tot ons onderricht geschreven, opdat wij door middel van onze volharding en door middel van de vertroosting uit de Schriften hoop zouden hebben’ (Rom. 15:4). Wat is de les? Voornamelijk dit: Ga niet zó op in je eigen leven dat je uit het oog verliest wat belangrijker is — de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit. En houd in gedachte wat je rol is in deze belangrijke kwestie — net als Job trouw aan Jehovah blijven, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

15. Wat bereiken we door Jehovah onder moeilijke omstandigheden trouw te blijven?

15 Jobs verslag kan ons troost geven.  Het leert ons dat als we lijden ondergaan, dat niet betekent dat Jehovah niet blij met ons is. Beproevingen geven ons de mogelijkheid om te laten zien dat we kiezen voor Gods soevereiniteit (Spr. 27:11). Onze volharding leidt tot ‘een goedgekeurde toestand’ en versterkt onze hoop. (Lees Romeinen 5:3-5.) Uit Jobs verslag blijkt dat ‘Jehovah zeer teder in genegenheid en barmhartig is’ (Jak. 5:11). Daarom kunnen we er zeker van zijn dat hij iedereen die zijn soevereiniteit hooghoudt, zal belonen. En die gedachte helpt ons om altijd met geduld en vreugde te volharden (Kol. 1:11).

GEFOCUST BLIJVEN

16. Waarom moeten we onszelf eraan herinneren hoe belangrijk de rechtvaardiging van Gods soevereiniteit is?

16 Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om gefocust te blijven op de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit. Misschien voel je je soms overweldigd door je problemen. Zelfs relatief kleine problemen kunnen in je hoofd heel groot worden als je erover blijft nadenken. Daarom is het goed om jezelf er regelmatig aan te herinneren hoe belangrijk het is Gods soevereiniteit te ondersteunen als je het moeilijk hebt.

17. Wat moeten we doen om gefocust te blijven op wat echt belangrijk is?

17 Als je gefocust wilt blijven op wat echt belangrijk is, is het goed om druk bezig te blijven in Jehovah’s dienst. Neem het voorbeeld van Renee, die een beroerte kreeg, chronische pijn had en tegen kanker vocht. Tijdens haar behandelingen in ziekenhuizen gaf ze getuigenis aan het ziekenhuispersoneel, patiënten en bezoekers. In één ziekenhuis gaf ze 80 uur getuigenis in maar twee en een halve week. Zelfs toen haar dood naderde, bleef Renee gefocust op Jehovah’s soevereiniteit. Dat gaf haar innerlijke rust en maakte de situatie draaglijker voor haar.

18. Noem een voorbeeld dat laat uitkomen waarom het goed is om je op Jehovah’s soevereiniteit te focussen.

18 Maar we willen natuurlijk ook gefocust blijven op Gods soevereiniteit als we te maken hebben met de ongemakken en zorgen van het dagelijks leven. Jennifer moest drie dagen op een luchthaven wachten voor een vlucht naar huis. De ene vlucht na de andere werd geannuleerd. Ze voelde zich alleen en was doodmoe, en ze had makkelijk kunnen zwelgen in zelfmedelijden. Maar ze bad of Jehovah haar wilde laten inzien hoe ze anderen in dezelfde situatie in geestelijk opzicht kon helpen. Het resultaat? Ze kon veel mensen getuigenis geven en verspreidde veel lectuur. Ze zegt: ‘Hoewel de situatie niet prettig was, voelde ik dat Jehovah me zegende. Ik kon een echte Getuige van hem zijn doordat hij me de kracht gaf om over hem te vertellen.’ Ze bleef gefocust op Jehovah’s voornemen.

19. Wat is een belangrijk kenmerk van Jehovah’s volk?

19 Alleen Gods volk begrijpt hoe belangrijk Jehovah’s soevereiniteit is. Dat begrip onderscheidt ware religie van valse religie. Als ware aanbidders moeten wij er daarom allemaal voor zorgen dat we Jehovah’s soevereiniteit blijven ondersteunen.

20. Wat vindt Jehovah van de moeite die je doet om zijn soevereiniteit te ondersteunen?

20 Je kunt er zeker van zijn dat Jehovah waardering heeft voor de moeite die je doet om zijn soevereiniteit te ondersteunen door middel van je trouwe dienst en je volharding onder moeilijke omstandigheden (Ps. 18:25). Het volgende artikel zal verder ingaan op de vraag waarom Jehovah’s soevereiniteit jouw steun verdient en hoe je die steun kunt geven.