Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 29

Steun onze opziener Jezus

Steun onze opziener Jezus

‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.’ — MATTH. 28:18.

LIED 13 Jezus, ons voorbeeld

VOORUITBLIK *

1. Wat is Jehovah’s wil voor deze tijd?

 HET is in deze tijd Gods wil dat overal op aarde het goede nieuws van het Koninkrijk wordt gepredikt (Mark. 13:10; 1 Tim. 2:3, 4). Dat is Jehovah’s werk, en hij vindt het zo belangrijk dat hij zijn geliefde Zoon de leiding heeft gegeven. We kunnen er zeker van zijn dat de prediking onder Jezus’ bekwame supervisie naar tevredenheid van Jehovah zal zijn uitgevoerd voordat het einde komt (Matth. 24:14).

2. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

2 In dit artikel zullen we zien dat Jezus ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ gebruikt om in geestelijk voedsel te voorzien en zijn volgelingen te organiseren voor de grootste predikingscampagne in de geschiedenis (Matth. 24:45). We zullen ook zien wat elk van ons kan doen om Jezus en de getrouwe slaaf te ondersteunen.

JEZUS HEEFT HET OPZICHT OVER DE PREDIKING

3. Welke autoriteit heeft Jezus gekregen?

3 Jezus heeft de supervisie over de prediking. Hoe weten we dat? Kort voordat hij naar de hemel ging, kwam hij op een berg in Galilea met een aantal van zijn trouwe volgelingen samen. Hij zei tegen ze: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen.’ Merk op wat hij daarna zei: ‘Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken’ (Matth. 28:18, 19). Jezus kreeg dus onder meer het gezag om de prediking aan te sturen.

4. Hoe weten we dat Jezus nog steeds de leiding heeft over de prediking?

4 Jezus zei dat het prediken en maken van discipelen in ‘alle volken’ zou plaatsvinden en dat hij ‘alle dagen, tot het einde van het tijdperk’, met zijn volgelingen zou zijn (Matth. 28:20). Die woorden maken duidelijk dat er ook in onze tijd nog onder Jezus’ leiding zou worden gepredikt.

5. Hoe helpen we mee aan de vervulling van Psalm 110:3?

5 Jezus was niet bang dat er in de tijd van het einde te weinig werkers zouden zijn. Hij wist dat de profetische woorden van de psalmist in vervulling zouden gaan: ‘Op de dag dat je leger uittrekt, zal je volk zich bereidwillig aanbieden’ (Ps. 110:3). Als jij aan de prediking deelneemt, steun je Jezus en de getrouwe slaaf en help je mee aan de vervulling van die profetie. Maar hoewel het werk doorgaat, zijn er wel uitdagingen.

6. Wat is één uitdaging voor Koninkrijkspredikers in deze tijd?

6 Een van de uitdagingen in de prediking is tegenstand. Afvalligen, religieuze leiders en politici hebben een verkeerd beeld gecreëerd van ons werk. Door hun misleidende propaganda gaan familieleden, collega’s of anderen ons misschien onder druk zetten om te stoppen met de dienst voor Jehovah en de prediking. In sommige landen neemt tegenstand de vorm aan van intimidatie, bedreigingen, arrestaties en zelfs gevangenisstraf. Die reactie verbaast ons niet. Jezus voorspelde: ‘Jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat’ (Matth. 24:9). Dat we die haat ondervinden is juist een bewijs dat we Jehovah’s goedkeuring hebben (Matth. 5:11, 12). De Duivel zit achter die tegenstand. Maar hij kan niet tegen Jezus op! Dankzij Jezus’ steun bereikt het goede nieuws mensen uit alle volken.

7. Welke bewijzen zijn er dat Openbaring 14:6, 7 in vervulling gaat?

7 Nog een uitdaging voor de prediking van het Koninkrijk is de taalbarrière. Jezus voorzei in de openbaring die hij Johannes gaf dat het goede nieuws die barrière in onze tijd zou doorbreken. (Lees Openbaring 14:6, 7.) Hoe gebeurt dat? We geven zo veel mogelijk mensen de kans op de Koninkrijksboodschap te reageren. Op onze site, jw.org, is voor mensen overal ter wereld Bijbels materiaal beschikbaar in meer dan 1000 talen. En er is toestemming om ons belangrijkste studiehulpmiddel bij het maken van discipelen, Voor eeuwig gelukkig!, te vertalen in meer dan 700 talen. Daarnaast is er Bijbels materiaal beschikbaar in de vorm van video’s voor de doven en braillepublicaties voor de blinden. We zien profetieën uit de Bijbel in vervulling gaan. Mensen ‘uit alle talen van de volken’ leren de ‘zuivere taal’ van Bijbelse waarheid te spreken (Zach. 8:23; Zef. 3:9). Dat alles wordt bereikt onder de bekwame leiding van Jezus Christus.

8. Wat zijn tot nu toe de resultaten van de prediking?

8 In deze tijd zijn meer dan 8.000.000 mensen in 240 landen verbonden met Jehovah’s organisatie. En elk jaar laten nog eens tienduizenden zich dopen. Maar nog belangrijker is wat achter die aantallen zit: mensen die ‘de nieuwe persoonlijkheid’ met haar christelijke eigenschappen hebben aangedaan (Kol. 3:8-10). Velen die immoreel, gewelddadig, bevooroordeeld of nationalistisch waren zijn veranderd. De profetie in Jesaja 2:4 gaat in vervulling: ‘oorlog leren ze niet meer’. Door te blijven werken aan de nieuwe persoonlijkheid, dragen we eraan bij dat mensen zich tot Gods organisatie aangetrokken voelen en bewijzen we dat we volgelingen zijn van onze opziener Christus Jezus (Joh. 13:35; 1 Petr. 2:12). Dat is allemaal geen kwestie van toeval. Het gebeurt omdat Jezus ons de hulp geeft die we nodig hebben.

JEZUS STELT EEN SLAAF AAN

9. Wat is er in Mattheüs 24:45-47 over de tijd van het einde voorspeld?

9 Lees Mattheüs 24:45-47. Jezus voorspelde dat hij in de tijd van het einde een ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ zou aanstellen om in geestelijk voedsel te voorzien. Je zou dus verwachten dat die slaaf nu hard aan het werk is. En dat blijkt ook zo te zijn. Onze opziener gebruikt een kleine groep gezalfde mannen om Gods volk en geïnteresseerde mensen ‘op het juiste moment hun voedsel te geven’. Die broeders denken niet dat ze meesters over het geloof van anderen zijn (2 Kor. 1:24). In plaats daarvan erkennen ze dat Jezus Christus de ‘leider en aanvoerder’ van zijn volk is (Jes. 55:4).

10. Welke publicatie op de afbeeldingen heeft jou ervan overtuigd het pad naar eeuwig leven te gaan volgen?

10 Sinds 1919 zijn er uit de keuken van de getrouwe slaaf allerlei publicaties gekomen die mensen een voorproefje van gezond geestelijk voedsel gaven. In 1921 publiceerde de slaaf het boek De Harp Gods om geïnteresseerden basisleerstellingen uit de Bijbel te leren. Naarmate de tijden veranderden, kwamen er nog meer publicaties. Met welk boek heb jij je hemelse Vader leren kennen en liefhebben? Was dat ʻGod zij waarachtigʼ, De waarheid die tot eeuwig leven leidt, U kunt voor eeuwig in een paradijs op aarde leven, Kennis die tot eeuwig leven leidt, Wat leert de bijbel echt? of Wat kun je leren uit de Bijbel? Of misschien Voor eeuwig gelukkig!, ons nieuwste boek? Al die publicaties waren bedoeld om in te spelen op de behoefte van het moment.

11. Waarom is het belangrijk dat wij allemaal geestelijk voedsel krijgen?

11 Niet alleen pasgeïnteresseerde mensen maar wij allemaal hebben vast geestelijk voedsel nodig. Paulus schreef: ‘Vast voedsel is voor volwassen mensen.’ En daar voegde hij aan toe dat zulk geestelijk voedsel ons helpt ‘te onderscheiden wat goed of slecht is’ (Hebr. 5:14). In deze moeilijke tijd, waarin de moraal een dieptepunt heeft bereikt, kan het echt een uitdaging zijn je aan Jehovah’s normen te houden. Maar Jezus ziet erop toe dat we smakelijk geestelijk voedsel krijgen waaruit we de nodige kracht kunnen halen. De bron van dat voedsel is Gods geïnspireerde Woord, de Bijbel. En het is de getrouwe slaaf die het onder Jezus’ leiding bereidt en uitdeelt.

12. Hoe hebben we in navolging van Jezus Gods naam geëerd?

12 Net als Jezus hebben wij Gods naam de eer gegeven die hem toekomt (Joh. 17:6, 26). Zo hebben we in 1931 de Bijbelse naam Jehovah’s Getuigen aangenomen, waarmee we ons op een heel persoonlijke manier aan onze hemelse Vader hebben verbonden (Jes. 43:10-12). En vanaf oktober van dat jaar staat Gods naam op de voorkant van dit tijdschrift. Daarnaast heeft de Nieuwewereldvertaling Gods naam zijn rechtmatige plaats in de Bijbel teruggegeven. Wat een verschil met alle kerken die Jehovah’s naam uit hun vertalingen hebben verwijderd!

JEZUS ORGANISEERT ZIJN VOLGELINGEN

13. Wat overtuigt jou ervan dat Jezus nu de getrouwe en beleidvolle slaaf gebruikt?

13 Jezus heeft de getrouwe en beleidvolle slaaf gebruikt om op aarde een bijzondere organisatie op te zetten ter bevordering van de zuivere aanbidding. Hoe sta jij tegenover die organisatie? Misschien heb je net zo’n gevoel als Petrus, die tegen Jezus zei: ‘Naar wie zouden we moeten gaan? Jij hebt woorden van eeuwig leven’ (Joh. 6:68). Waar zou je op dit moment zijn als je niet in contact was gekomen met Jehovah’s organisatie? Christus gebruikt die organisatie om ervoor te zorgen dat we geestelijk goed gevoed zijn. Ook leidt hij ons op om onze dienst goed uit te voeren. Bovendien helpt hij ons ‘de nieuwe persoonlijkheid’ aan te doen zodat we Jehovah blij kunnen maken (Ef. 4:24).

14. Welke voordelen heb jij tijdens de COVID-19-pandemie ondervonden omdat je deel bent van Jehovah’s organisatie?

14 In tijden van crisis zorgt Jezus voor verstandige instructies. Toen de COVID-19-pandemie uitbrak, is wel gebleken wat de voordelen daarvan zijn. Terwijl veel mensen niet goed wisten wat ze moesten doen, zorgde Jezus ervoor dat wij duidelijke richtlijnen kregen voor onze veiligheid. We zijn aangemoedigd mondkapjes te dragen en afstand te houden. De ouderlingen zijn eraan herinnerd geregeld contact te onderhouden met iedereen in de gemeente en alert te zijn op hun fysieke en geestelijke behoeften (Jes. 32:1, 2). Via de updates van het Besturende Lichaam hebben we nog meer raad en aanmoediging gekregen.

15. Welke richtlijnen zijn er gegeven voor de vergaderingen en de prediking tijdens de pandemie, en wat zijn de resultaten geweest?

15 Tijdens de pandemie hebben we ook duidelijke instructies gekregen voor onze vergaderingen en de prediking. Al heel snel begonnen we videoconferentiesystemen te gebruiken voor onze gemeentevergaderingen, kringvergaderingen en congressen. Ook schakelden we over op getuigenis geven via brieven en via de telefoon. Jehovah heeft onze inspanningen gezegend. Veel bijkantoren hebben een aanzienlijke toename in het aantal verkondigers gemeld. Heel wat broeders en zusters hebben in deze tijd opbouwende ervaringen meegemaakt. (Zie het kader ‘ Jehovah zegent onze prediking’.)

16. Welk vertrouwen kunnen we hebben?

16 Sommigen vonden misschien dat de organisatie in de pandemie te voorzichtig was. Maar steeds weer zijn de aanwijzingen die we kregen heel verstandig gebleken (Matth. 11:19). Mediteer over de liefdevolle manier waarop Jezus zijn volk leidt. Dat geeft je het vertrouwen dat Jehovah en zijn geliefde Zoon met ons zullen zijn, wat er in de toekomst ook mag gebeuren. (Lees Hebreeën 13:5, 6.)

17. Hoe vind jij het om onder leiding van Jezus te werken?

17 Wat is het een zegen onder leiding van Jezus te mogen werken! We horen bij een organisatie die alle taalbarrières en elke culturele en nationale belemmering doorbreekt. We worden geestelijk goed gevoed en toegerust voor de prediking. Ieder van ons wordt individueel geholpen de nieuwe persoonlijkheid aan te doen. En we leren elkaar lief te hebben. We hebben dus alle reden om trots te zijn op onze opziener Jezus!

LIED 16 Dank God voor zijn Zoon, onze Koning

^ Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen prediken ijverig het goede nieuws. Ben jij een van hen? In dat geval werk je onder het opzicht van onze Heer Jezus Christus. Dit artikel belicht hoe we weten dat Jezus in deze tijd leiding geeft aan de prediking. Daarover mediteren zal ons motiveren om Jehovah onder leiding van Christus vastberaden te blijven dienen.