Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 31

Bezie het gebed als een eer

Bezie het gebed als een eer

‘Laat mijn gebed zijn als wierook die voor u is bereid.’ — PS. 141:2.

LIED 47 Bid elke dag tot Jehovah

VOORUITBLIK *

1. Hoe moet je het gebed bezien?

 DE Maker van hemel en aarde heeft je een bijzondere eer gegeven. Hij staat je toe hem in gebed te naderen. Denk daar eens over na. Je kunt bij Jehovah je hart uitstorten wanneer je maar wilt en in welke taal maar ook. En je hoeft er geen afspraak voor te maken. Is het vanaf een bed in het ziekenhuis of vanuit een cel in de gevangenis? Je kunt ervan op aan dat je lieve hemelse Vader luistert. Wat zijn we dankbaar voor dat mooie geschenk!

2. Hoe gaf David blijk van waardering voor het gebed?

2 Koning David voelde zich vereerd dat hij mocht bidden. Hij zong voor Jehovah: ‘Laat mijn gebed zijn als wierook die voor u is bereid’ (Ps. 141:1, 2). In Davids tijd gebruikten de priesters heilige wierook bij de ware aanbidding. Die wierook werd met veel zorg bereid (Ex. 30:34, 35). Davids vergelijking met wierook impliceert dat hij goed wilde nadenken over wat hij tegen zijn hemelse Vader wilde zeggen. Ook wij willen natuurlijk graag dat onze gebeden aangenaam zijn voor Jehovah.

3. Wat moet je houding zijn als je Jehovah in gebed nadert, en waarom?

3 Als je tot Jehovah bidt, moet je niet te familiair zijn. Bid juist met een houding van diep respect. Denk aan de bijzondere visioenen van Jesaja, Ezechiël, Daniël en Johannes. Hoewel ze van elkaar verschillen, hebben ze ook iets gemeen. Jehovah wordt altijd afgebeeld als een majestueuze Koning. Jesaja ‘zag Jehovah op een hoge en verheven troon zitten’ (Jes. 6:1-3). Ezechiël zag Jehovah op zijn hemelse wagen zitten, ‘omgeven door een schittering als die van een regenboog’ (Ezech. 1:26-28). Daniël zag ‘de Oude van Dagen’ met witte kleding en vuurvlammen die van zijn troon kwamen (Dan. 7:9, 10). En Johannes zag Jehovah op een troon die omgeven was door iets dat eruitzag als een prachtige smaragdgroene regenboog (Openb. 4:2-4). Als je nadenkt over de onvergelijkelijke glorie van Jehovah, ga je beseffen wat een eer het is hem in gebed te mogen naderen en hoe belangrijk het is dat respectvol te doen. Maar waarover kun je bidden?

‘BID DUS OP DEZE MANIER’

4. Wat leren we van de eerste woorden in het voorbeeldgebed in Mattheüs 6:9, 10?

4 Lees Mattheüs 6:9, 10. In de Bergrede leerde Jezus zijn discipelen te bidden op een manier die God blij maakt. ‘Bid dus op deze manier’, zei hij. Om te beginnen noemde hij belangrijke kwesties die direct verband houden met Jehovah’s voornemen: de heiliging van zijn naam, de komst van zijn Koninkrijk waardoor al zijn vijanden worden vernietigd en de goede dingen die hij voor de aarde en de mensen gaat doen. Door zulke dingen in je gebed te noemen, laat je zien dat je Gods wil belangrijk vindt.

5. Is het passend om over persoonlijke dingen te bidden?

5 Jezus liet vervolgens in het gebed zien dat het gepast is over persoonlijke dingen te bidden. Je kunt Jehovah vragen om je het voedsel te geven dat je die dag nodig hebt, je zonden te vergeven, je te beschermen tegen beproeving en je te redden van de goddeloze (Matth. 6:11-13). Als je Jehovah daar om vraagt, erken je dat je van hem afhankelijk bent en dat je graag zijn goedkeuring wilt krijgen.

Waar kan een man met zijn vrouw over bidden? (Zie alinea 6) *

6. Mag je alleen bidden over de dingen die specifiek in het voorbeeldgebed worden genoemd? Leg uit.

6 Jezus verwachtte niet dat zijn volgelingen zich strikt zouden houden aan de bewoordingen van het voorbeeldgebed. In andere gebeden noemde hij verschillende dingen die hem op dat moment bezighielden (Matth. 26:39, 42; Joh. 17:1-26). Je kunt dus bidden over alles wat je bezighoudt. Als je voor een beslissing staat, kun je bidden om wijsheid en verstand (Ps. 119:33, 34). Als je op het punt staat met een moeilijke taak te beginnen, kun je bidden om inzicht en begrip (Spr. 2:6). Ouders kunnen bidden voor hun kinderen. En kinderen voor hun ouders. Daarnaast kunnen en moeten wij allemaal bidden voor de mensen tot wie we prediken en met wie we studeren. Maar voorkom dat je in je gebeden alleen maar dingen vraagt.

Waar kun je Jehovah in je gebeden voor danken en loven? (Zie alinea 7-9) *

7. Waarom moeten we Jehovah in gebed loven?

7 Vergeet niet om Jehovah in je gebeden te loven. Niemand verdient meer lof dan onze God. Hij is ‘goed en vergeeft graag’. Daarnaast is hij ‘een God die barmhartig en meelevend is, die niet snel kwaad wordt en die vol loyale liefde en trouw is’ (Ps. 86:5, 15). We hebben dus alle reden Jehovah te loven om wie hij is en wat hij doet.

8. Wat zijn enkele dingen waar je Jehovah voor kunt bedanken? (Psalm 104:12-15, 24)

8 Het is goed Jehovah in je gebeden niet alleen te loven maar ook te bedanken voor de schitterende dingen waarin hij voorziet. Je kunt hem bijvoorbeeld danken voor de prachtige kleuren van bloemen, de eindeloze variatie aan heerlijk voedsel en het aangename gezelschap van goede vrienden. Je liefhebbende Vader geeft je al die dingen en nog veel meer om je gelukkig te maken. (Lees Psalm 104:12-15, 24.) En het is nog belangrijker Jehovah te bedanken voor al het geestelijke voedsel waarin hij voorziet en de geweldige toekomsthoop die we hebben.

9. Wat kan ons helpen niet te vergeten Jehovah te bedanken? (1 Thessalonicenzen 5:17, 18)

9 We vergeten vaak heel makkelijk om Jehovah te bedanken voor alles wat hij voor ons doet. Wat kan je helpen eraan te denken? Je zou een lijst kunnen maken van specifieke dingen die je in gebed hebt gevraagd. Kijk die lijst regelmatig door. Als je ziet hoe Jehovah een verzoek heeft verhoord, bedank hem dan in gebed voor zijn hulp. (Lees 1 Thessalonicenzen 5:17, 18.) Bedenk wat het met jou doet als anderen je ergens voor bedanken. Je voelt je dan gewaardeerd en gelukkig. Hetzelfde geldt voor Jehovah. Als je eraan denkt hem te danken voor het verhoren van je gebeden, raakt dat zijn hart (Kol. 3:15). Maar wat is nog een belangrijke reden om onze God te danken?

DANK JEHOVAH VOOR ZIJN DIERBARE ZOON

10. Welke reden om Jehovah te bedanken kun je uit 1 Petrus 2:21 halen?

10 Lees 1 Petrus 2:21. Jehovah heeft zijn dierbare Zoon gestuurd om ons dingen te leren. We moeten Jehovah daarvoor danken. Door Jezus’ leven te bestuderen leer je heel veel over Jehovah en wat hem gelukkig maakt. En dankzij je geloof in het offer van Christus kun je een hechte, persoonlijke band en vrede met Jehovah hebben (Rom. 5:1).

11. Welke rol speelt Jezus in onze gebeden tot Jehovah?

11 We zijn Jehovah dankbaar dat we via zijn Zoon tot hem kunnen bidden. Jehovah gebruikt Jezus om onze verzoeken in te willigen. Het zijn de gebeden in Jezus’ naam waarnaar Jehovah luistert en die hij verhoort. Jezus legde uit: ‘Wat jullie ook vragen in mijn naam, dat zal ik doen, zodat de Vader geëerd wordt vanwege de Zoon’ (Joh. 14:13, 14).

12. Wat is nog een reden om Jehovah te bedanken voor zijn Zoon?

12 Jehovah vergeeft je zonden op basis van Jezus’ loskoopoffer. Volgens de Bijbel is Jezus onze ‘hogepriester’ die ‘heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemel’ (Hebr. 8:1). Jezus is onze ‘helper bij de Vader’ (1 Joh. 2:1). Wat zijn we dankbaar dat Jehovah ons een meelevende Hogepriester heeft gegeven die onze zwakheden begrijpt en ‘voor ons pleit’! (Rom. 8:34; Hebr. 4:15) We zijn onvolmaakt. Dus zonder Jezus’ offer zouden we Jehovah niet in gebed kunnen naderen. Je bent het er vast mee eens dat we Jehovah nooit genoeg kunnen bedanken voor het kostbare geschenk dat hij ons heeft gegeven: zijn dierbare Zoon!

BID VOOR JE BROEDERS EN ZUSTERS

13. Hoe liet Jezus op de avond voor zijn dood zien dat hij van zijn discipelen hield?

13 Op de avond voor zijn dood bad Jezus langdurig voor zijn discipelen. Hij vroeg zijn Vader ‘om over hen te waken vanwege de goddeloze’ (Joh. 17:15). Dat laat zien hoeveel Jezus van ze hield. Hij stond zelf vlak voor een zware beproeving. Toch was hij bezorgd om het welzijn van zijn apostelen.

Wat kun je aan Jehovah vragen voor je broeders en zusters? (Zie alinea 14-16) *

14. Hoe kun je laten zien dat je van je broeders en zusters houdt?

14 Je kunt Jezus navolgen door je niet alleen te focussen op wat je zelf nodig hebt. Bid juist geregeld voor je broeders en zusters. Als we dat doen, houden we ons aan Jezus’ gebod om elkaar lief te hebben en laten we Jehovah zien hoeveel we van elkaar houden (Joh. 13:34). Voor je broeders en zusters bidden is echt de moeite waard. Gods Woord zegt: ‘Het smeekgebed van een rechtvaardige heeft een krachtige uitwerking’ (Jak. 5:16).

15. Waarom hebben broeders en zusters je gebeden nodig?

15 Je broeders en zusters hebben je gebeden nodig, want ze krijgen met veel moeilijkheden te maken, zoals ziekte, natuurrampen, burgeroorlog en vervolging. Vraag Jehovah ze te helpen het vol te houden. Daarnaast kun je bidden voor de zelfopofferende broeders en zusters die noodhulp geven. Als je persoonlijk iemand kent die met problemen te maken heeft, kun je in je gebed zijn of haar naam noemen. Je toont oprechte liefde voor je broeders en zusters als je Jehovah vraagt ze te helpen volharden.

16. Waarom moeten we bidden voor degenen die de leiding nemen?

16 Bid ook voor degenen die in de gemeente de leiding nemen. Daar zullen ze voordeel van hebben en dankbaar voor zijn. Paulus schreef: ‘Bid ook voor mij: dat als ik mijn mond opendoe, ik de woorden vind om vrijmoedig het heilige geheim van het goede nieuws bekend te kunnen maken’ (Ef. 6:19). Ook in deze tijd zijn er veel hardwerkende broeders die de leiding nemen. Je toont je liefde voor hen door Jehovah te vragen hun werk te zegenen.

ALS JE ANDEREN IN GEBED VOORGAAT

17-18. Wanneer kun je gevraagd worden anderen voor te gaan in gebed, en waar moet je dan aan denken?

17 Soms mag je misschien anderen voorgaan in gebed. Een zuster die een Bijbelstudie leidt zou bijvoorbeeld de zuster die met haar meedoet kunnen vragen om te bidden. Als die zuster de leerling niet zo goed kent, bidt ze misschien het liefst aan het eind van de studie. Dan zal ze beter weten wat ze in haar gebed kan zeggen.

18 Een broeder kan gevraagd worden een gebed uit te spreken op een vergadering of een velddienstbijeenkomst. Als je dat voorrecht krijgt, houd dan in gedachte wat het doel van de vergadering is. Het gebed mag niet gebruikt worden om de gemeente raad te geven of mededelingen te doen. Voor de meeste vergaderingen is in totaal vijf minuten ingeruimd voor lied en gebed. De broeder die bidt moet dus niet ‘veel woorden’ gebruiken, zeker niet aan het begin van de vergadering (Matth. 6:7).

GEEF PRIORITEIT AAN GEBED

19. Wat zal je helpen klaar te zijn voor Jehovah’s oordeelsdag?

19 Naarmate Jehovah’s oordeelsdag dichterbij komt, moet je in je leven nog meer prioriteit aan bidden geven. Jezus zei: ‘Blijf dus wakker en blijf smeken dat het je zal lukken om aan al deze dingen die moeten gebeuren te ontkomen en om vóór de Mensenzoon te staan’ (Luk. 21:36). Aanhoudend gebed zal je helpen geestelijk wakker te blijven zodat Gods dag je niet overvalt.

20. Hoe zorg je ervoor dat je gebeden als de aangename geur van wierook zijn?

20 Wat hebben we besproken? Bidden is een grote eer waar we heel dankbaar voor zijn. Het belangrijkste waar we om bidden zijn kwesties die direct verband houden met Jehovah’s voornemen. We geven uiting aan onze waardering voor Gods Zoon en zijn Koninkrijksbestuur. We bidden voor onze broeders en zusters. En natuurlijk bidden we over onze eigen fysieke en geestelijke behoeften. Als je goed nadenkt over wat je in je gebeden zegt, laat je zien dat je die bijzondere eer echt koestert. Je woorden zullen voor Jehovah als de aangename geur van wierook zijn. Je gebed ‘maakt hem blij’ (Spr. 15:8).

LIED 45 De meditatie van mijn hart

^ We zijn Jehovah heel dankbaar dat hij ons toestaat hem in gebed te naderen. We zorgen ervoor dat onze gebeden als de aangename geur van wierook voor hem zijn. Dit artikel laat zien waar je over kunt bidden en waar je aan moet denken als je anderen in gebed mag voorgaan.

^ BESCHRIJVING AFBEELDING: Een man bidt met zijn vrouw over de veiligheid van hun kind op school, de gezondheid van een van hun ouders en de vorderingen van iemand met wie de vrouw studeert.

^ BESCHRIJVING AFBEELDING: Een jonge broeder dankt Jehovah voor Jezus’ loskoopoffer, de aarde als prachtige woonplaats en gezond voedsel.

^ BESCHRIJVING AFBEELDING: Een zuster vraagt Jehovah in gebed om zijn geest voor het Besturende Lichaam en zijn hulp voor degenen die te maken hebben met een natuurramp of vervolging.