Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wie leidt Gods volk in deze tijd?

Wie leidt Gods volk in deze tijd?

‘Houdt hen in gedachtenis die onder u de leiding nemen.’ — HEBR. 13:7.

LIEDEREN: 123, 126

1, 2. Wat hebben de apostelen zich na Jezus’ hemelvaart misschien afgevraagd?

JEZUS’ apostelen stonden op de Olijfberg naar de hemel te turen. Ze hadden net gezien hoe hun vriend en Meester, Jezus, omhoog werd geheven en achter een wolk verdween (Hand. 1:9, 10). Twee jaar lang had hij ze onderwezen, aangemoedigd en geleid. Nu was hij weg. Wat zouden ze doen?

2 Jezus had zijn volgelingen de opdracht gegeven: ‘Gij zult getuigen van mij zijn zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot de verst verwijderde streek der aarde’ (Hand. 1:8). Hoe zouden ze die opdracht ooit kunnen uitvoeren? Natuurlijk had Jezus beloofd dat ze binnenkort heilige geest zouden krijgen (Hand. 1:5). Maar voor een internationale predikingscampagne was ook leiding en organisatie nodig. In het verleden had Jehovah zichtbare vertegenwoordigers gebruikt om zijn volk te leiden en te organiseren. De apostelen vroegen zich daarom misschien af: gaat Jehovah nu een nieuwe leider aanstellen?

3. (a) Welke belangrijke beslissing namen de trouwe apostelen na Jezus’ hemelvaart? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

 3 Nog geen twee weken later raadpleegden Jezus’ discipelen de Schrift, baden om leiding en kozen Matthias uit als 12de apostel in de plaats van Judas Iskariot (Hand. 1:15-26). Waarom was die keus zo belangrijk voor hen en voor Jehovah? Ze beseften dat er 12 apostelen moesten zijn. * Jezus had de apostelen niet alleen uitgekozen om bij hem te zijn tijdens zijn bediening. Hij had ze opgeleid om onder Gods volk een cruciale rol te vervullen. Wat was die rol, en hoe stelden Jehovah en Jezus hen in staat die rol te vervullen? Welke soortgelijke regeling bestaat er in deze tijd? En hoe kunnen we ‘hen in gedachtenis houden die onder ons de leiding nemen’, vooral degenen die ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ vormen? — Hebr. 13:7; Matth. 24:45.

EEN ZICHTBAAR BESTUUR ONDER EEN ONZICHTBARE LEIDER

4. Welke rol vervulden de apostelen en andere ouderlingen in Jeruzalem?

4 Met Pinksteren 33 begonnen de apostelen de leiding te nemen in de christelijke gemeente. Bij die gelegenheid ‘stond Petrus op met de elf’ en hij deelde levensreddende waarheden met een grote menigte van joden en proselieten (Hand. 2:14, 15). Velen van hen werden christenen en bleven ‘zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen’ (Hand. 2:42). De apostelen waren ook verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de gemeente (Hand. 4:34, 35). Verder voorzagen ze in de geestelijke behoeften van Gods volk. Ze zeiden: ‘Wij zullen ons aan gebed en aan de bediening van het woord wijden’ (Hand. 6:4). En ze stuurden ervaren christenen naar nieuwe gebieden om daar te gaan prediken (Hand. 8:14, 15). Later gingen andere gezalfde ouderlingen de apostelen helpen bij hun taken. Ze vormden een besturend lichaam dat leiding gaf aan alle gemeenten (Hand. 15:2).

5, 6. (a) Hoe werd het besturende lichaam door heilige geest geholpen? (Zie beginplaatje.) (b) Hoe hielpen engelen het besturende lichaam? (c) Hoe werd het besturende lichaam door Gods Woord geleid?

5 Christenen in de eerste eeuw erkenden dat het Jehovah was die dit besturende lichaam via hun Leider, Jezus, leidde. Hoe wisten ze dat? Ten eerste werd het besturende lichaam geholpen door heilige geest (Joh. 16:13). Alle gezalfde christenen ontvingen heilige geest. Maar die kracht stelde de apostelen en andere ouderlingen in Jeruzalem in staat om hun specifieke rol te vervullen. In 49 n.Chr. bijvoorbeeld werd het besturende lichaam door heilige geest geleid om een beslissing te nemen over de besnijdeniskwestie. De gemeenten ondersteunden die beslissing. Als gevolg daarvan ‘werden de gemeenten aanhoudend in het geloof bevestigd en namen ze van dag tot dag voortdurend in aantal toe’ (Hand. 16:4, 5). Uit de brief over de besnijdeniskwestie bleek duidelijk hoeveel liefde en geloof het besturende lichaam had, eigenschappen die het resultaat zijn van heilige geest (Hand. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23).

6 Ten tweede werd het besturende lichaam ondersteund door engelen. Een engel leidde Petrus naar Cornelius, die de eerste onbesneden niet-Joodse christen werd. Nadat Petrus tot Cornelius en zijn familieleden had gepredikt, ontvingen ze heilige geest, ook al waren ze niet besneden.  Dat zette de apostelen en andere broeders ertoe aan zich te onderwerpen aan Gods wil en onbesneden niet-Joodse christenen in de gemeente te aanvaarden (Hand. 11:13-18). Bovendien ondersteunden engelen actief het predikingswerk, waarover het besturende lichaam het opzicht had (Hand. 5:19, 20). Ten derde werd het besturende lichaam geleid door Gods Woord. Of die gezalfde ouderlingen nu leerstellige kwesties behandelden of organisatorische instructies gaven, ze lieten zich leiden door de Schrift (Hand. 1:20-22; 15:15-20).

7. Waarom kunnen we zeggen dat Jezus de leiding had over de eerste-eeuwse christenen?

7 Hoewel het besturende lichaam dus gezag had in de gemeente, erkenden de leden van het besturende lichaam dat hun Leider Jezus was. ‘Hij [Christus] heeft sommigen gegeven als apostelen’, schreef Paulus. ‘Laten wij (...) door liefde opgroeien in alle dingen in hem die het hoofd is, Christus’ (Ef. 4:11, 15). In plaats van zich naar een prominente apostel te vernoemen, ‘werden de discipelen door goddelijke voorzienigheid christenen genoemd’ (Hand. 11:26). Het is waar dat Paulus zei dat het belangrijk was ‘vast te houden aan de overleveringen’: instructies die afkomstig waren van de apostelen en andere broeders die de leiding hadden, en die gebaseerd waren op de Bijbel. Maar hij voegde eraan toe: ‘Ik wil echter dat gij weet dat het hoofd van iedere man [onder wie elk lid van het besturende lichaam] de Christus is (...) en God het hoofd van de Christus’ (1 Kor. 11:2, 3). Onder het gezag van Jehovah was het Jezus die in de gemeente de leiding nam.

‘DIT IS GEEN MENSENWERK’

8, 9. Welke belangrijke rol speelde broeder Russell aan het einde van de 19de eeuw?

8 Aan het einde van de 19de eeuw wilden Charles Taze Russell en enkele van zijn medewerkers de ware christelijke aanbidding herstellen. Om Bijbelse waarheden in verschillende talen te verspreiden, werd Zion’s Watch Tower Tract Society * in 1884 wettelijk geregistreerd, met broeder Russell als president. Hij was een uitstekende Bijbelstudent, en hij ontmaskerde moedig valse leerstellingen, zoals de Drie-eenheid en de onsterfelijkheid van de ziel. Hij begreep dat Christus onzichtbaar zou terugkeren en dat ‘de bestemde tijden der natiën’ zouden eindigen in 1914 (Luk. 21:24). Broeder Russell gaf royaal zijn tijd, energie en geld om deze waarheden met anderen te delen. Het was duidelijk dat hij in die cruciale tijd door Jehovah en Jezus werd gebruikt.

9 Broeder Russell zocht geen eer voor zichzelf. In 1896 schreef hij: ‘Wij wensen geen hulde, geen verering, voor onszelf of onze geschriften; evenmin willen wij Eerwaarde of Rabbi genoemd worden. Ook willen wij niet dat er een groep naar ons wordt genoemd.’ Later zei hij: ‘Dit is geen mensenwerk.’

10. (a) Wanneer stelde Jezus ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ aan? (b) Vertel hoe het Besturende Lichaam geleidelijk losgekoppeld werd van het Genootschap.

10 In 1919, drie jaar na broeder Russells dood, stelde Jezus ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ aan. Met welk doel? Om zijn huisknechten ‘te rechter tijd hun voedsel te geven’ (Matth. 24:45). In die jaren voorzag een kleine groep gezalfde broeders die diende op het hoofdkantoor in Brooklyn, in geestelijk voedsel voor Jezus’ volgelingen. De uitdrukking ‘besturend lichaam’ verscheen voor het eerst in de jaren veertig in onze publicaties. In  die tijd werd er weinig onderscheid gemaakt tussen het besturende lichaam en de bestuursleden van het Genootschap (Watch Tower Bible and Tract Society). Maar in 1971 werd er duidelijk verschil gemaakt tussen de leden van het Besturende Lichaam en de bestuursleden van het Genootschap, dat een wettelijk instrument was en niet een Bijbels orgaan. Vanaf toen konden gezalfde broeders leden worden van het Besturende Lichaam terwijl ze geen bestuursleden van het Genootschap waren. Tegenwoordig dienen ook verantwoordelijke broeders van de ‘andere schapen’ als bestuursleden van het Genootschap en van andere rechtspersonen die door Gods volk worden gebruikt. Zo kan het Besturende Lichaam zich focussen op het geven van leiding en Bijbels onderwijs (Joh. 10:16; Hand. 6:4). In De Wachttoren van 15 juli 2013 staat dat ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ een kleine groep gezalfde broeders is die het Besturende Lichaam vormt.

Besturend lichaam, jaren 50

11. Hoe functioneert het Besturende Lichaam?

11 Het Besturende Lichaam neemt als groep belangrijke beslissingen. Hoe? De leden vergaderen wekelijks, wat de eenheid en communicatie ten goede komt (Spr. 20:18). Elk jaar rouleert het voorzitterschap van die vergaderingen, aangezien geen enkel lid van het Besturende Lichaam belangrijker is dan de andere leden (1 Petr. 5:1). Zo rouleert ook het voorzitterschap van elk van de zes comités van het Besturende Lichaam. Geen enkel lid van het Besturende Lichaam beziet zichzelf als leider van zijn broeders en zusters. Elk van hen beziet zichzelf als een van de ‘huisknechten’ die gevoed worden door de getrouwe slaaf en die zich onderwerpen aan de leiding van die slaaf.

De getrouwe slaaf heeft sinds zijn aanstelling in 1919 Gods volk van geestelijk voedsel voorzien (Zie alinea 10, 11)

‘WIE IS WERKELIJK DE GETROUWE EN BELEIDVOLLE SLAAF?’

12. Wat kunnen we ons afvragen, aangezien het Besturende Lichaam geen goddelijke openbaringen krijgt en niet onfeilbaar is?

12 Het Besturende Lichaam krijgt geen goddelijke openbaringen en is ook niet onfeilbaar. Er kunnen fouten worden gemaakt op leerstellig of organisatorisch gebied. In de Index van Wachttoren-publicaties staat onder het kopje ‘Geloofsopvattingen opgehelderd’ een lijst met aanpassingen in ons begrip van Bijbelse leringen, beginnend bij 1870. Jezus zei niet dat zijn getrouwe slaaf volmaakt geestelijk voedsel zou klaarmaken. Hoe kunnen we dan Jezus’ vraag beantwoorden: ‘Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf?’ (Matth. 24:45) We gaan drie bewijzen bespreken die aantonen dat het Besturende Lichaam die rol vervult — dezelfde bewijzen die we hebben besproken in verband met het besturende lichaam in de eerste eeuw.

13. Hoe wordt het Besturende Lichaam geholpen door heilige geest?

13 Het Besturende Lichaam wordt geholpen door heilige geest. Dankzij de heilige geest is het Besturende Lichaam in staat geweest Bijbelse waarheden te begrijpen die voorheen niet werden begrepen. Denk bijvoorbeeld aan de lijst die in de vorige alinea werd genoemd. Geen mens zou zulke ‘diepe dingen Gods’ zelf hebben kunnen ontdekken en uitleggen. (Lees 1 Korinthiërs 2:10.) Het Besturende Lichaam herkent zich in de woorden van Paulus: ‘Deze dingen spreken wij ook, niet met woorden die door menselijke wijsheid worden geleerd, maar met woorden die door de geest worden geleerd’ (1 Kor. 2:13). Hoe kan het dat er, na eeuwen van afval en geestelijke duisternis, sinds 1919 zo’n toename in geestelijk inzicht is gekomen?  Dat kan alleen door heilige geest mogelijk zijn gemaakt!

14. Hoe wordt Gods volk volgens Openbaring 14:6, 7 in deze tijd geholpen door engelen?

14 Het Besturende Lichaam wordt ondersteund door engelen. Het Besturende Lichaam heeft het opzicht over een internationaal predikingswerk dat door ruim acht miljoen verkondigers wordt gedaan — een enorme taak! Hoe komt het dat dit werk zo veel succes heeft? Onder andere omdat er engelen bij betrokken zijn. (Lees Openbaring 14:6, 7.) Vaak bellen verkondigers aan bij personen die net daarvoor om hulp hebben gebeden. * En het predikingswerk blijft groeien, zelfs in landen waar felle tegenstand is. Dit alles zou nooit mogelijk zijn zonder de hulp van engelen.

15. Welk contrast bestaat er tussen het Besturende Lichaam en kerkleiders? Geef een voorbeeld.

15 Het Besturende Lichaam krijgt leiding via Gods Woord. (Lees Johannes 17:17.) Een voorbeeld. In De Wachttoren van 1 september 1973 stond de vraag: ‘Komen personen die niet met hun verslaving aan tabak gebroken hebben, voor de doop in aanmerking?’ Het antwoord was: ‘De schriftuurlijke bewijzen duiden op de conclusie dat zij hier niet voor in aanmerking komen.’ Nadat een aantal Bijbelteksten waren geciteerd, legde het artikel uit waarom iemand die weigert te stoppen met roken, moet worden uitgesloten (1 Kor. 5:7; 2 Kor. 7:1). Er stond: ‘Dit  vertegenwoordigt geen poging om op een willekeurige, dictatoriale wijze te handelen. De striktheid gaat in werkelijkheid van God uit, die zijn gedachten kenbaar maakt door middel van zijn geschreven Woord.’ Welke andere religie is bereid geweest zich zo volledig door Gods Woord te laten leiden, zelfs als dat voor sommige leden heel lastig zou worden? In een recent boek over religie in de VS wordt gezegd: ‘Kerkleiders hebben regelmatig hun leerstellingen aangepast om die te laten aansluiten bij de mening en overtuiging van hun leden, en bij wat in de maatschappij gangbaar is.’ Het Besturende Lichaam laat zich niet leiden door wat populair is bij de meeste mensen, maar door Gods Woord. Is dat geen bewijs dat het Jehovah is die zijn volk leidt?

DENK AAN DEGENEN DIE DE LEIDING NEMEN

16. Wat is een manier om het Besturende Lichaam ‘in gedachtenis te houden’?

16 Lees Hebreeën 13:7. Het woord dat met ‘houdt in gedachtenis’ is vertaald, kan ook ‘noemen’ betekenen. Dus één manier om ‘hen in gedachtenis te houden die onder ons de leiding nemen’ is het Besturende Lichaam in je gebeden noemen (Ef. 6:18). Denk na over de verantwoordelijkheid die ze hebben om ons van geestelijk voedsel te voorzien, het wereldwijde predikingswerk te leiden en de vrijwillige bijdragen te beheren. Ze kunnen onze vele gebeden voor hen goed gebruiken!

17, 18. (a) Hoe kunnen we met het Besturende Lichaam samenwerken? (b) Waarom moeten we ons inzetten voor het predikingswerk?

17 We denken ook aan het Besturende Lichaam door hun instructies te gehoorzamen. Die krijgen we via onze publicaties en op gemeentevergaderingen, kringvergaderingen en congressen. Daarnaast stelt het Besturende Lichaam kringopzieners aan, die op hun beurt ouderlingen aanstellen. Zowel kringopzieners als ouderlingen werken nauw samen met het Besturende Lichaam door zich zorgvuldig te houden aan de richtlijnen die ze krijgen. Toon respect voor onze Leider, Jezus, door gehoorzaam te zijn aan de mannen die hij gebruikt om ons leiding te geven (Hebr. 13:17).

18 Nog een manier waarop we aan het Besturende Lichaam kunnen denken, is door ons best te doen in het predikingswerk. Paulus moedigde christenen aan om het geloof na te volgen van degenen die de leiding hadden. De getrouwe slaaf heeft bewezen een groot geloof te hebben door ijverig te prediken en het goede nieuws te bevorderen. Ben jij een van de andere schapen en ondersteun je de gezalfden bij dit belangrijke werk? Wat zul je dan blij zijn als Jezus tegen je zegt: ‘Voor zover gij het voor een van de geringsten van deze broeders van mij hebt gedaan, hebt gij het voor mij gedaan’ (Matth. 25:34-40).

19. Waarom wil jij Jezus navolgen?

19 Toen Jezus naar de hemel terugkeerde, liet hij zijn volgelingen niet in de steek (Matth. 28:20). Hij had zelf de hulp ervaren van de heilige geest, van de engelen en van Gods Woord. Die hadden hem geholpen leiding te geven toen hij op aarde was. Daarom heeft hij ervoor gezorgd dat de getrouwe slaaf in onze tijd dezelfde hulp krijgt. De leden van het Besturende Lichaam blijven ‘het Lam volgen waarheen hij ook gaat’ (Openb. 14:4). Als je hun leiding volgt, volg je dus onze Leider, Jezus. Hij zal ons binnenkort naar eeuwig leven leiden (Openb. 7:14-17). Geen enkele menselijke leider kan ons dat beloven.

^ ¶3 Kennelijk was het Jehovah’s wil dat twaalf apostelen de toekomstige ‘twaalf fundamentstenen’ van het Nieuwe Jeruzalem zouden vormen (Openb. 21:14). Daarom was het niet nodig om trouwe apostelen bij hun dood te vervangen.

^ ¶8 Sinds 1955 bekend als Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ ¶14 Zie ‘Grondig getuigenis afleggen’ van Gods koninkrijk, blz. 58, 59.