Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 16

Wees altijd dankbaar voor de losprijs

Wees altijd dankbaar voor de losprijs

‘De Mensenzoon is (...) gekomen om (...) zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen.’ — MARK. 10:45.

LIED 18 Dankbaar voor de losprijs

VOORUITBLIK *

1-2. Wat is de losprijs, en waarom hebben we die nodig?

TOEN de volmaakte man Adam zondigde, verspeelde hij de kans op eeuwig leven, niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn toekomstige kinderen. Wat Adam deed, was niet goed te praten. Hij zondigde opzettelijk. Maar zijn kinderen speelden er geen rol in (Rom. 5:12, 14). Kon er iets worden gedaan om ze te bevrijden van de doodstraf die hun voorvader terecht kreeg? Ja! Kort na Adams zonde begon Jehovah geleidelijk te onthullen hoe hij miljoenen nakomelingen van Adam zou verlossen van de vloek van zonde en de dood (Gen. 3:15). Op zijn vastgestelde tijd zou Jehovah vanuit de hemel zijn Zoon sturen om ‘zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen’ (Mark. 10:45; Joh. 6:51).

2 Wat is de losprijs? In de christelijke Griekse Geschriften is het de prijs die Jezus betaalde om terug te kopen wat Adam was kwijtgeraakt (1 Kor. 15:22). Waarom hebben we de losprijs nodig? Omdat Jehovah’s norm van gerechtigheid, zoals die in zijn wet is vastgelegd, ‘een leven voor een leven’ eist (Ex. 21:23, 24). Adam verloor zijn volmaakte leven. Om te voldoen aan Gods gerechtigheid offerde Jezus zijn volmaakte leven als mens (Rom. 5:17). Zo kon hij een ‘Eeuwige Vader’ worden voor iedereen die in de losprijs gelooft (Jes. 9:6; Rom. 3:23, 24).

3. Waarom was Jezus volgens Johannes 14:31 en 15:13 bereid om zijn volmaakte leven te offeren?

3 Jezus was bereid zijn leven te offeren omdat hij heel veel van zijn hemelse Vader en van ons houdt. (Lees Johannes 14:31; 15:13.) Die liefde motiveerde hem tot het eind trouw te blijven en de wil van zijn Vader te volbrengen. Daardoor zal Jehovah’s oorspronkelijke doel met de mens en de aarde worden gerealiseerd. In dit artikel zullen we bekijken waarom God Jezus zo erg liet lijden voordat hij stierf. We zullen ook kort stilstaan bij het voorbeeld van een Bijbelschrijver die heel dankbaar was voor de losprijs. En tot slot zullen we zien hoe je je dankbaarheid voor de losprijs kunt tonen en hoe je je waardering voor het offer van Jehovah en Jezus kunt vergroten.

WAAROM MOEST JEZUS LIJDEN?

Denk erover na hoe erg Jezus heeft geleden om voor ons in de losprijs te voorzien! (Zie alinea 4)

4. Beschrijf hoe Jezus stierf.

4 Stel je eens voor wat Jezus op zijn laatste dag meemaakt. Hoewel hij een beroep kan doen op legioenen engelen om hem te beschermen, laat hij zich oppakken door Romeinse soldaten, die hem genadeloos afranselen (Matth. 26:52-54; Joh. 18:3; 19:1). Ze gebruiken een zweep waarmee zijn rug wordt opengereten. Later leggen ze een zware balk op zijn opengereten rug. Hij begint de paal naar de terechtstellingsplaats te slepen, maar al gauw krijgt een omstander het bevel die te dragen (Matth. 27:32). Als Jezus op de plek komt waar hij zal sterven, nagelen de soldaten zijn handen en voeten aan de paal. Het gewicht van zijn lichaam maakt de spijkerwonden nog pijnlijker. Zijn vrienden treuren en zijn moeder huilt, maar de Joodse regeerders bespotten hem (Luk. 23:32-38; Joh. 19:25). Tergend langzaam kruipen de uren voorbij. Zijn hart en longen krijgen het zwaar te verduren. Ademhalen wordt steeds moeilijker. Met zijn laatste adem roept hij triomfantelijk zijn laatste gebedsvolle woorden uit. Dan buigt hij zijn hoofd en sterft (Mark. 15:37; Luk. 23:46; Joh. 10:17, 18; 19:30). Wat een trage, pijnlijke en vernederende manier om te sterven!

5. Wat vond Jezus erger dan de manier waarop hij werd gedood?

5 De terechtstelling zelf was voor Jezus nog niet het allerergste. Wat hem veel meer kwelde was de beschuldiging waarop zijn terechtstelling was gebaseerd. Hij was ten onrechte beschuldigd van godslastering — een gebrek aan respect voor God of Gods naam (Matth. 26:64-66). Alleen al de gedachte aan die aanklacht kwelde hem zo dat hij hoopte dat zijn Vader hem die vernedering zou besparen (Matth. 26:38, 39, 42). Waarom stond Jehovah toe dat zijn geliefde Zoon leed en stierf? Laten we eens stilstaan bij drie redenen.

6. Waarom moest Jezus aan een paal worden gehangen?

6 Ten eerste. Jezus moest aan een paal worden gehangen om de Joden te verlossen van een speciale vloek (Gal. 3:10, 13). Ze hadden ermee ingestemd zich aan Gods wet te houden, maar dat was ze niet gelukt. Daarom kwam deze vloek nog boven op hun veroordeling als nageslacht van de zondige Adam (Rom. 5:12). Volgens Gods wet aan Israël moest iemand worden terechtgesteld als hij een zonde had begaan waarop de doodstraf stond. Daarna werd zijn lichaam in bepaalde gevallen aan een paal gehangen (Deut. 21:22, 23; 27:26). * Doordat Jezus aan een paal werd gehangen, maakte hij het juist voor het volk dat hem verwierp mogelijk voordeel te trekken van de losprijs.

7. Wat is een tweede reden waarom God zijn Zoon lijden liet ondergaan?

7 Ten tweede. God liet zijn Zoon lijden omdat hij hem aan het opleiden was voor zijn toekomstige rol als onze Hogepriester. Jezus ondervond hoe moeilijk het is God onder de zwaarste beproevingen te gehoorzamen. Hij voelde zo veel druk dat hij ‘met sterk geroep en tranen’ om hulp bad. Omdat hij zelf zware emotionele stress heeft meegemaakt, begrijpt hij wat we nodig hebben en ‘kan hij degenen die op de proef worden gesteld te hulp komen’. Wat zijn we Jehovah dankbaar dat hij voor ons een barmhartige Hogepriester heeft aangesteld die ‘mee kan voelen met onze zwakheden’! (Hebr. 2:17, 18; 4:14-16; 5:7-10)

8. Wat is een derde reden waarom God toestond dat Jezus zo zwaar op de proef werd gesteld?

8 Ten derde. Jehovah liet toe dat Jezus zulk lijden onderging zodat een belangrijke vraag werd beantwoord: kunnen mensen Jehovah trouw blijven als ze zwaar op de proef worden gesteld? Satan zegt van niet. Hij beweert dat ze God dienen om zelfzuchtige redenen. En hij denkt dat ze net als hun voorvader Adam niet aan Jehovah toegewijd zijn (Job 1:9-11; 2:4, 5). Omdat Jehovah ervan overtuigd was dat zijn Zoon loyaal zou blijven, liet hij hem op de proef stellen tot de grens van wat een mens aankan. Jezus bleef trouw en bewees dat Satan een leugenaar is.

EEN BIJBELSCHRIJVER MET VEEL WAARDERING VOOR DE LOSPRIJS

9. Welk voorbeeld heeft Johannes gegeven?

9 De leer van de losprijs heeft het geloof van heel wat christenen versterkt. Ze zijn ondanks tegenstand blijven prediken en hebben vaak hun hele leven allerlei beproevingen doorstaan. Neem het voorbeeld van Johannes. Hij heeft waarschijnlijk meer dan 60 jaar loyaal de waarheid over Christus en de losprijs gepredikt. Toen hij al ver in de 90 was, was hij blijkbaar zo’n groot gevaar voor het Romeinse Rijk dat hij naar het eiland Patmos werd verbannen. Wat had hij misdaan? ‘Over God spreken en van Jezus getuigen’ (Openb. 1:9). Wat een geweldig voorbeeld van geloof en volharding!

10. Hoe laten de Bijbelboeken van Johannes zien dat hij waardering had voor de losprijs?

10 Johannes uitte zijn diepe liefde voor Jezus en zijn waardering voor de losprijs in de Bijbelboeken die hij schreef. Daarin heeft hij het meer dan 100 keer over de losprijs of de dingen die daardoor mogelijk zijn gemaakt. Hij schreef bijvoorbeeld: ‘Als iemand toch een zonde begaat, dan hebben we een helper bij de Vader: Jezus Christus, een rechtvaardige’ (1 Joh. 2:1, 2). Johannes liet ook uitkomen hoe belangrijk het is ‘over Jezus te getuigen’ (Openb. 19:10). Hij was duidelijk heel dankbaar voor de losprijs. Hoe kunnen wij onze waardering tonen?

HOE KUN JE JE DANKBAARHEID VOOR DE LOSPRIJS TONEN?

Als je echt waardering hebt voor de losprijs, weersta je de verleiding om te zondigen (Zie alinea 11) *

11. Wat kan ons helpen verleiding te weerstaan?

11 Weersta de verleiding om te zondigen. Als je echt waardering hebt voor de losprijs, denk je niet: Ik hoef niet zo m’n best te doen om verleiding te weerstaan. Als ik iets verkeerds doe, vraag ik gewoon om vergeving. In plaats daarvan zeg je als je in de verleiding komt iets verkeerds te doen: Nee! Hoe zou ik zoiets kunnen doen na alles wat Jehovah en Jezus voor me hebben gedaan? Je kunt Jehovah om kracht vragen en hem smeken: laat niet toe dat ik aan verleiding toegeef (Matth. 6:13).

12. Hoe kun je de raad uit 1 Johannes 3:16-18 toepassen?

12 Heb je broeders en zusters lief. Als je dat doet, toon je ook waardering voor de losprijs. Jezus gaf zijn leven namelijk niet alleen voor jou maar ook voor je broeders en zusters. Als hij voor hen wilde sterven, moet hij heel veel van ze houden. (Lees 1 Johannes 3:16-18.) Je toont je liefde voor je broeders en zusters door de manier waarop je met ze omgaat (Ef. 4:29, 31–5:2). Je kunt ze bijvoorbeeld helpen als ze ziek zijn of als ze moeilijkheden meemaken zoals een natuurramp. Maar wat moet je doen als een broeder of zuster iets zegt of doet dat je kwetst?

13. Waarom moet je vergeven?

13 Merk je dat je soms boos blijft op je broeder of zuster? (Lev. 19:18) Denk dan aan dit advies: ‘Blijf elkaar verdragen en elkaar van harte vergeven, ook als iemand een reden heeft om over een ander te klagen. Zoals Jehovah jullie van harte vergeven heeft, zó moeten jullie vergeven’ (Kol. 3:13). Elke keer dat je een broeder of zuster vergeeft, laat je je hemelse Vader zien dat je echt dankbaar bent voor de losprijs. Hoe kun je je waardering voor dat geschenk van Jehovah vergroten?

HOE KUN JE JE WAARDERING VOOR DE LOSPRIJS VERGROTEN?

14. Wat is één manier om je waardering voor de losprijs te vergroten?

14 Bedank Jehovah voor de losprijs. ‘Ik denk dat het belangrijk is de losprijs elke dag in mijn gebeden te noemen en Jehovah ervoor te bedanken’, zegt Joanna, een zuster van 83 in India. Als je voor jezelf bidt, bedenk dan welke specifieke fouten je die dag hebt gemaakt en vraag Jehovah vervolgens om vergeving. Als je een ernstige zonde hebt begaan, zul je natuurlijk ook de hulp van de ouderlingen nodig hebben. Ze zullen naar je luisteren en je liefdevol raad uit Gods Woord geven. Ze zullen met je bidden en Jehovah vragen je op basis van Jezus’ offer te vergeven ‘zodat je genezen kunt worden’ (Jak. 5:14-16).

15. Waarom moet je tijd inruimen om over de losprijs te lezen en te mediteren?

15 Mediteer over de losprijs. ‘Elke keer dat ik over Jezus’ lijden lees,’ zegt Rajamani, een zuster van 73, ‘krijg ik tranen in m’n ogen.’ Misschien vind jij het ook verdrietig na te denken over de lijdensweg van Gods Zoon. Maar hoe meer je over het offer van Jezus mediteert, hoe meer liefde je krijgt voor hem en zijn Vader. Waarom zou je van de losprijs geen speciaal studieproject maken? Dat zal je helpen erover te mediteren.

Met een eenvoudige maaltijd liet Jezus zijn discipelen zien hoe ze zijn offer konden herdenken (Zie alinea 16)

16. Wat is het voordeel als je anderen over de losprijs leert? (Zie cover.)

16 Leer anderen over de losprijs. Elke keer dat je anderen over de losprijs vertelt, krijg je er meer waardering voor. We hebben geweldige hulpmiddelen om anderen te leren waarom Jezus voor ons moest sterven. Je kunt bijvoorbeeld les 4 gebruiken uit de brochure God heeft goed nieuws voor ons! Die les heeft de titel ‘Wie is Jezus Christus?’ Je kunt ook verwijzen naar hoofdstuk 5 van het boek Wat kun je leren uit de Bijbel? De titel van dat hoofdstuk is: ‘De losprijs is het grootste cadeau van God’. Daarnaast vergroten we elk jaar onze waardering voor de losprijs door de herdenking van Jezus’ dood bij te wonen en daar ijverig anderen voor uit te nodigen. Jehovah heeft ons de grote eer gegeven anderen over zijn Zoon te onderwijzen!

17. Waarom is de losprijs het mooiste dat God de mensheid heeft gegeven?

17 We hebben dus alle reden om onze waardering voor de losprijs te vergroten. Dankzij de losprijs kun je een hechte vriendschap met Jehovah hebben ook al ben je onvolmaakt. Dankzij de losprijs zal al het werk van de Duivel ongedaan worden gemaakt (1 Joh. 3:8). Dankzij de losprijs zal Jehovah’s oorspronkelijke doel met de aarde worden bereikt. De hele planeet zal een paradijs worden. Iedereen die je dan treft, houdt van Jehovah en dient hem. Zoek dus elke dag naar manieren om te laten zien hoe dankbaar je bent voor de losprijs — het mooiste dat God de mensheid heeft gegeven!

LIED 20 U gaf uw eigen Zoon

^ ¶5 Waarom moest Jezus lijden en sterven? Dit artikel beantwoordt die vraag en helpt ons om onze waardering voor de losprijs te vergroten.

^ ¶6 Bij de Romeinen bestond het gebruik veroordeelde misdadigers aan een paal te nagelen of vast te binden terwijl ze nog leefden. Jehovah stond toe dat zijn Zoon op die manier ter dood werd gebracht.

^ ¶55 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: Elk van de broeders biedt weerstand aan een verleiding: naar ongepaste beelden kijken, roken of smeergeld aannemen.