Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Blijf neutraal in een verdeelde wereld

Blijf neutraal in een verdeelde wereld

‘Betaalt (...) God wat van God is.’ — MATTH. 22:21.

LIEDEREN: 33, 137

1. Hoe kunnen we zowel God als menselijke regeringen gehoorzamen?

GODS WOORD zegt dat we gehoorzaam moeten zijn aan menselijke regeringen, maar ook dat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen (Hand. 5:29; Tit. 3:1). Is dat een tegenstrijdigheid? Nee. Het principe van relatieve onderworpenheid helpt ons deze geboden te begrijpen en gehoorzamen. Jezus vatte dit principe als volgt samen: ‘Betaalt caesar terug wat van caesar, maar God wat van God is’ [1] (Matth. 22:21). Hoe volgen we die richtlijn? We onderwerpen ons aan de autoriteit van de regering van het land waar we wonen door de wetten te gehoorzamen, de overheidsfunctionarissen te respecteren en de belastingen te betalen (Rom. 13:7). Maar als regeringsautoriteiten van ons vragen om God ongehoorzaam te zijn, dan zullen we dat respectvol weigeren.

2. Hoe laten we zien dat we geen partij kiezen in de politiek van deze wereld?

2 Eén manier om God terug te betalen waar hij recht op heeft, is door neutraal te blijven als het gaat om de politiek van deze wereld (Jes. 2:4). We bieden dus geen tegenstand aan menselijke regeringen, die bestaan omdat Jehovah dat toelaat. Maar we promoten ook geen patriottische of nationalistische activiteiten  (Rom. 13:1, 2). We lobbyen niet, stemmen niet bij politieke verkiezingen, stellen ons niet kandidaat voor een regeringsfunctie en proberen ook niet regeringen te veranderen.

3. Waarom moeten we neutraal blijven?

3 De Bijbel geeft verschillende redenen waarom God van ons verlangt dat we neutraal blijven. Eén reden is dat we daarmee Jezus navolgen, die ‘geen deel van de wereld’ was. Hij koos nooit partij in de politiek en oorlogen van de wereld (Joh. 6:15; 17:16). Nog een reden om neutraal te blijven is dat we zo loyale onderdanen van Gods Koninkrijk kunnen zijn. Hoe zouden we anders met een rein geweten kunnen prediken dat Gods Koninkrijk de enige oplossing is voor de problemen van de mensheid? En terwijl valse religie onder haar leden verdeeldheid veroorzaakt door zich met politiek te bemoeien, bewaren wij wereldwijd de eenheid onder elkaar door politiek neutraal te blijven (1 Petr. 2:17).

4. (a) Hoe weten we dat het moeilijker gaat worden om neutraal te blijven? (b) Waarom moeten we ons er nu al op voorbereiden neutraal te blijven?

4 Misschien leef je in een land waar het politieke klimaat stabiel is en men tolerant tegenover de ware aanbidding lijkt te staan. Maar we kunnen verwachten dat de neutraliteitskwestie een grotere rol zal gaan spelen naarmate we dichter bij het einde van Satans wereld komen. Veel mensen zijn nu al ‘niet ontvankelijk voor enige overeenkomst’ en ‘onbezonnen’, dus de wereld zal alleen maar meer verdeeld en gepolariseerd raken (2 Tim. 3:3, 4). In sommige landen hebben onze broeders en zusters al te maken gekregen met onverwachte situaties die hun neutraliteit op de proef stelden, vanwege snelle veranderingen in het politieke klimaat. Begrijp je waarom we nu al ons besluit om neutraal te blijven moeten versterken? Als we daarmee wachten tot we geconfronteerd worden met een lastige situatie, zullen we misschien zwichten en onze neutraliteit schenden. Hoe kunnen we ons op zulke moeilijke situaties voorbereiden? Laten we vier belangrijke manieren bespreken.

BEZIE MENSELIJKE REGERINGEN ZOALS JEHOVAH ZE BEZIET

5. Hoe denkt Jehovah over menselijke regeringen?

5 Eén manier om ons voor te bereiden, is door politieke systemen nu al te bezien zoals Jehovah ze beziet. Hoewel sommige regeringen rechtvaardig lijken, is het nooit Jehovah’s bedoeling geweest dat mensen over elkaar zouden heersen (Jer. 10:23). Menselijke regeringen bevorderen nationalisme, wat de mensheid verdeelt. Zelfs de beste menselijke leiders zijn niet in staat om alle problemen op te lossen. En sinds 1914 zijn menselijke regeringen rivalen geworden van Gods Koninkrijk. Binnenkort zal dit Koninkrijk aan alle regeringen een eind maken. (Lees Psalm 2:2, 7-9.)

6. Hoe moeten we omgaan met personen die autoriteit hebben in de regering?

6 God laat de politieke structuur van de wereld bestaan, omdat die een mate van stabiliteit geeft, wat ons helpt bij het prediken van het goede nieuws (Rom. 13:3, 4). Jehovah zegt zelfs dat we voor autoriteiten moeten bidden, zodat we Hem in vrijheid kunnen aanbidden (1 Tim. 2:1, 2). Net als Paulus doen we een beroep op regeringsautoriteiten wanneer we oneerlijk behandeld worden (Hand. 25:11). Hoewel de Bijbel leert dat Gods tegenstander, Satan, macht heeft over politieke systemen, staat er niet dat Satan elke leider of elke overheidsfunctionaris persoonlijk aanstuurt (Luk. 4:5, 6). Daarom moeten we het vermijden te suggereren dat een bepaalde overheidsfunctionaris door de Duivel wordt aangestuurd. In plaats daarvan moeten we als het om ‘regeringen en autoriteiten’ gaat ‘over niemand nadelig spreken’ (Tit. 3:1, 2).

7. Wat voor manier van denken moeten we vermijden?

 7 We gehoorzamen God door nooit een voorkeur te ontwikkelen voor een specifieke politicus of partij, zelfs als die in ons voordeel lijkt te werken. Hoe zou onze neutraliteit in dit opzicht op de proef kunnen worden gesteld? Stel dat het volk in opstand komt en probeert een onderdrukkend regime, waar ook Gods aanbidders onder hebben geleden, omver te werpen. Natuurlijk doen we niet met de opstandelingen mee. Maar ben je het wel met ze eens en hoop je dat het ze zal lukken? (Ef. 2:2) We moeten niet alleen in onze woorden en daden neutraal blijven, maar ook in ons hart.

WEES ‘OMZICHTIG’ EN ‘ONSCHULDIG’

8. Hoe kunnen we ‘omzichtig’ en ‘onschuldig’ zijn wanneer het moeilijk wordt neutraal te blijven?

8 Ten tweede kunnen we neutraal blijven als we in lastige situaties ‘zo omzichtig als slangen en toch zo onschuldig als duiven’ zijn. (Lees Mattheüs 10:16, 17.) We zijn ‘omzichtig’ of behoedzaam door gevaren van tevoren te herkennen, en we blijven ‘onschuldig’ door niet toe te staan dat we vanwege die gevaren zwichten. Denk eens na over enkele potentiële uitdagingen en hoe we ermee om kunnen gaan.

9. Waar moeten we tijdens gesprekken voor oppassen?

9 Gesprekken. We moeten voorzichtig zijn wanneer politieke kwesties ter sprake komen. Als we bijvoorbeeld met iemand over Gods Koninkrijk praten, moeten we het vermijden het beleid van een politieke partij of een politiek leider te prijzen of te bekritiseren. Concentreer je op punten van overeenkomst door te focussen op het onderliggende probleem, en niet op politieke oplossingen die worden voorgesteld. Laat dan aan de hand van de Bijbel zien hoe Gods regering het probleem volledig en blijvend zal oplossen. Als er gevoelige kwesties zoals het homohuwelijk of abortus ter sprake komen, maak dan duidelijk wat Gods normen zijn en leg uit hoe we die in ons leven toepassen. Blijf tijdens het gesprek strikt neutraal als het gaat om de politieke aspecten van deze onderwerpen. We kiezen geen partij in de vraag welke wetten ingevoerd, afgeschaft of gewijzigd zouden moeten worden, en we zetten niemand onder druk om het eens te zijn met ons standpunt.

10. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we neutraal blijven terwijl we iets in de media lezen of zien?

10 De media. Informatie die als ‘nieuws’ wordt uitgezonden, wordt vaak op een bevooroordeelde en vooringenomen manier gepresenteerd. De media fungeren soms als instrument van het politieke systeem. In landen waarin de media onder staatstoezicht staan, zijn nieuwsberichten soms overduidelijk gekleurd. Maar zelfs christenen die in zogenaamde vrije landen wonen, moeten ervoor oppassen dat ze niet de vooroordelen van een verslaggever overnemen. Vraag jezelf af: luister ik graag naar iemand in de media omdat ik het eens ben met zijn of haar politieke voorkeuren? Als dat zo is, dan zou het misschien goed zijn om op zoek te gaan naar een objectievere bron van informatie. Het is in ieder geval verstandig om grenzen te stellen aan de hoeveelheid informatie die je tot je neemt uit bronnen die een politieke agenda promoten. En vergelijk wat je hoort altijd met ‘het patroon van gezonde woorden’ uit de Bijbel (2 Tim. 1:13).

11. Waarom kan het moeilijk zijn neutraal te blijven als onze bezittingen erg belangrijk voor ons zijn?

11 Materialisme. Als we aan onze bezittingen gehecht zijn, maken we het onszelf moeilijk om onder beproevingen neutraal te blijven. Ruth uit Malawi zag verschillende Getuigen schipperen toen ze in de jaren 70 vervolgd werden. Ze zegt: ‘Ze konden geen afstand doen van hun comfortabele leven. Sommigen  werden samen met ons verbannen, maar sloten zich later bij de politieke partij aan en keerden terug naar huis om onder de ongemakken van het leven in het vluchtelingenkamp uit te komen.’ Maar de overgrote meerderheid van Gods volk is neutraal gebleven, ondanks economische druk of het verlies van alles wat ze bezaten (Hebr. 10:34).

12, 13. (a) Hoe beziet Jehovah de menselijke familie? (b) Hoe weten we of we te trots op ons land worden?

12 Ongepaste trots. Mensen scheppen vaak op over hun ras, stam, cultuur, stad of land. Maar we weten dat zulke ongepaste trots haaks staat op Jehovah’s kijk op menselijke regeringen en de menselijke familie. Natuurlijk verwacht Jehovah niet dat we onze cultuur verloochenen. Culturele verschillen laten juist de prachtige diversiteit van de menselijke familie goed uitkomen. Tegelijkertijd moeten we in gedachte houden dat in Jehovah’s ogen alle mensen gelijkwaardig zijn (Rom. 10:12).

13 Ongepaste trots vanwege onze afkomst ligt vaak aan de basis van nationalisme en kan de eerste stap zijn tot het schenden van onze neutraliteit. Christenen zijn niet immuun voor ongepaste trots, want zelfs enkelen in de eerste-eeuwse gemeenten discrimineerden hun geloofsgenoten vanwege hun afkomst (Hand. 6:1). Hoe weten we of zoiets zich bij ons aan het ontwikkelen is? Stel dat een broeder of zuster uit een ander land je een suggestie geeft. Zou je de suggestie dan afwijzen met de gedachte ‘hier doen we alles beter’? Als dat zo is, denk dan aan de Bijbelse raad om ‘met ootmoedigheid des geestes’ een ander ‘superieur aan onszelf’ te achten (Fil. 2:3).

LAAT JEHOVAH JE HELPEN

14. Hoe kan gebed ons helpen, en welk Bijbels voorbeeld bewijst dat?

14 Ten derde kunnen we neutraal blijven als we Jehovah om hulp vragen. Bid om heilige geest, die je geduld en zelfbeheersing kan geven — eigenschappen die we nodig hebben als een overheid corrupt of onrechtvaardig is. Je kunt Jehovah ook om wijsheid vragen, zodat je situaties kunt herkennen waarin het moeilijk zou kunnen zijn neutraal te blijven en zodat je er goed mee om kunt gaan (Jak. 1:5). Wat als je vanwege je loyaliteit aan Jehovah gevangenzit of een andere straf opgelegd krijgt? Bid dan om de kracht die je nodig hebt om je geloof moedig te verdedigen en om onder wat voor vervolging dan ook te volharden. (Lees Handelingen 4:27-31.)

15. Hoe kan de Bijbel ons helpen neutraal te blijven? (Zie ook het kader ‘Gods Woord versterkte hun overtuiging’.)

15 Jehovah kan je kracht geven door middel van zijn Woord. Mediteer over teksten die je zullen helpen neutraal te blijven in moeilijke situaties. Leer ze nu uit je hoofd, zodat ze je later kunnen helpen als je geen beschikking zou hebben over een Bijbel. Gods Woord kan ook je hoop op toekomstige Koninkrijkszegeningen versterken. Deze hoop is essentieel om onder vervolging te kunnen volharden (Rom. 8:25). Kies gedeelten die zegeningen beschrijven waar jij persoonlijk naar uitkijkt, en probeer je voor te stellen hoe het zal zijn als je in het paradijs van die zegeningen geniet.

LEER VAN ANDERE TROUWE AANBIDDERS

16, 17. Wat kunnen we leren van de voorbeelden van Gods trouwe aanbidders die neutraal zijn gebleven? (Zie beginplaatje.)

16 Ten vierde kunnen we neutraal blijven als we een voorbeeld nemen aan trouwe aanbidders van Jehovah. Dat kan ons de wijsheid en kracht geven die we nodig hebben om te volharden. Neem Sadrach, Mesach en Abednego. Zij weigerden een beeld te  aanbidden dat de Babylonische staat vertegenwoordigde. (Lees Daniël 3:16-18.) Hun voorbeeld geeft veel Getuigen in deze tijd de moed om te weigeren de vlag te aanbidden van het land waarin ze wonen. Ook Jezus hield zich volledig afzijdig van de politieke en maatschappelijke conflicten van de wereld. Omdat hij wist wat zijn discipelen aan zijn voorbeeld zouden hebben, zei hij: ‘Schept moed! ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33).

17 Veel Getuigen in onze tijd hebben hun neutraliteit bewaard. Sommigen zijn lichamelijk mishandeld, gevangengezet of zelfs voor hun geloof gestorven. Je kunt veel aan hun voorbeeld hebben. Barış uit Turkije vertelt: ‘Franz Reiter was een jonge broeder die geëxecuteerd werd omdat hij weigerde zich aan te sluiten bij Hitlers leger. Uit de brief die hij de avond voor zijn dood aan zijn moeder schreef, blijkt zijn grote geloof en vertrouwen in Jehovah, en ik wilde zijn voorbeeld volgen als ik met zo’n beproeving te maken zou krijgen.’ [2]

18, 19. (a) Hoe kunnen de broeders en zusters in je gemeente je helpen neutraal te blijven? (b) Waartoe heeft dit artikel je aangemoedigd?

18 Ook de broeders en zusters in je gemeente kunnen je helpen neutraal te blijven. Laat de ouderlingen weten met wat voor moeilijke situaties je te maken hebt, want zij kunnen je evenwichtige Bijbelse raad geven. Broeders en zusters in de gemeente zullen je aanmoedigen als ze weten voor welke uitdagingen je staat. Vraag of ze voor je willen bidden. Maar natuurlijk moeten we dat ook voor hen doen (Matth. 7:12). Het item ‘Jehovah’s Getuigen die vanwege hun geloof gevangenzitten: Per land’, dat je op jw.org kunt vinden onder NIEUWS > JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN, kan je helpen om specifiek te zijn in je gebeden. Het bevat links naar lijsten van Getuigen die nu vanwege hun geloof gevangenzitten. Kies enkele namen en bid of Jehovah die broeders en zusters wil helpen hun neutraliteit te bewaren (Ef. 6:18-20).

19 Naarmate we dichter bij het einde van menselijke regeringen komen, hoeven we niet verbaasd te zijn als ze steeds minder tolerant worden ten aanzien van onze loyaliteit aan Jehovah en zijn Koninkrijk. Het is dus enorm belangrijk dat we nu ons besluit versterken om onze neutraliteit te bewaren in een verdeelde wereld.

^ [1] (alinea 1) Jezus gebruikte hier caesar, de hoogste menselijke regeerder in die tijd, als symbool voor de overheid of staat.

^ [2] (alinea 17) Zie Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk, blz. 662 en het kader ‘Hij stierf voor Gods eer’ in hoofdstuk 14 van het boek Gods Koninkrijk regeert!