Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

U kunt voor altijd op aarde leven

U kunt voor altijd op aarde leven

WAT EEN GEWELDIG VOORUITZICHT! Onze Schepper heeft beloofd ons eeuwig leven te geven, hier op aarde. Maar velen vinden dat moeilijk te geloven. ‘Iedereen gaat een keer dood’, hoor je vaak. ‘Dat hoort gewoon bij het leven.’ Anderen geloven dat eeuwig leven wel mogelijk is, maar niet hier op aarde. Ze zeggen dat je alleen eeuwig kunt leven als je eerst sterft en naar de hemel gaat. Wat denkt u?

Kijk eens wat de Bijbel zegt over de volgende drie vragen: Is de mens gemaakt om maar zo kort te leven? Wat was Gods oorspronkelijke doel met de aarde en de mens? Hoe komt het dat we sterven?

DE MENS IS UNIEK

Van alle levensvormen die God op aarde heeft geschapen, is de mens echt uniek. De Bijbel laat zien dat alleen de mens naar Gods ‘beeld’ is gemaakt (Genesis 1:26, 27). Dat betekent dat mensen zijn gemaakt met dezelfde eigenschappen en karaktertrekken als God, zoals liefde en een rechtvaardigheidsgevoel.

Verder zijn mensen gemaakt met het vermogen om na te denken en te redeneren. Ook hebben we spirituele behoeften en een besef van moraliteit. Door dat alles kunnen we onder de indruk raken van de grootsheid van het heelal en van de wonderen van de natuur. We kunnen genieten van kunst, muziek en poëzie. Bovendien hebben we het unieke vermogen om de Schepper te aanbidden. Door zulke vermogens zijn mensen compleet verschillend van alle andere levende wezens op aarde.

Zou God mensen zulke bijzondere eigenschappen hebben gegeven, en ook het schijnbaar grenzeloze potentieel om die verder te ontwikkelen, als het zijn bedoeling was dat we maar een paar jaar zouden leven? De waarheid is dat God mensen deze unieke eigenschappen en vermogens heeft gegeven zodat we hier op aarde voor eeuwig van het leven zouden kunnen genieten.

GODS OORSPRONKELIJKE DOEL

Maar sommigen zeggen dat het niet Gods bedoeling was dat mensen voor altijd op aarde zouden leven. Ze beweren dat de aarde gemaakt is als tijdelijke woonplaats, een proefterrein om te zien wie het verdienen om naar de hemel te gaan en voor eeuwig bij God te wonen. Maar als dat waar was, zou dat dan niet betekenen dat God verantwoordelijk is voor al het slechte in de wereld? Dat zou in strijd zijn met Gods persoonlijkheid. De Bijbel zegt over God: ‘Al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van trouw, zonder onrecht; rechtvaardig en oprecht is hij’ (Deuteronomium 32:4).

De Bijbel laat duidelijk zien wat Gods oorspronkelijke doel was met de aarde: ‘De hemel is van Jehovah, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven’ (Psalm 115:16). God maakte de aarde als een prachtige, blijvende woonplaats voor de mensen, en hij vulde de aarde met alles wat we nodig hebben voor een zinvol, eindeloos leven (Genesis 2:8, 9).

‘De hemel is van Jehovah, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven.’ — Psalm 115:16

De Bijbel laat ook duidelijk zien wat Gods oorspronkelijke doel was met de mens. Hij gaf het eerste mensenpaar de opdracht: ‘Vul de aarde en onderwerp haar, en heb het gezag over (...) alle dieren die zich op de aarde bewegen’ (Genesis 1:28). Wat was het een prachtig voorrecht om voor de aarde te mogen zorgen en het paradijs over de hele aarde te mogen uitbreiden! Adam en Eva en hun nakomelingen hadden dus het vooruitzicht om voor altijd op aarde te leven, niet om uiteindelijk naar de hemel te gaan.

WAAROM STERVEN WE?

Maar hoe komt het dan dat we sterven? De Bijbel laat zien dat een van Gods engelen, die later Satan de Duivel werd genoemd, in opstand kwam en in de Hof van Eden Gods plan probeerde te saboteren.

Hij zette onze voorouders, Adam en Eva, ertoe aan zich aan te sluiten bij zijn opstand tegen God. Toen Satan beweerde dat God ze iets goeds onthield, namelijk het recht om zelf te bepalen wat goed en slecht was, kozen ze partij voor Satan en keerden ze God de rug toe. Het gevolg? Ze stierven uiteindelijk. Dat was precies waarvoor God ze had gewaarschuwd. Ze verloren het vooruitzicht om voor altijd in een paradijs op aarde te leven (Genesis 2:17; 3:1-6; 5:5).

De opstand van Adam en Eva heeft tot op deze dag gevolgen gehad voor alle mensen. Gods Woord zegt: ‘Door één mens [Adam] is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid’ (Romeinen 5:12). We sterven omdat we zonde en dood hebben geërfd van onze eerste ouders, niet vanwege een of ander ondoorgrondelijk, van tevoren bepaald plan van God.

U KUNT VOOR ALTIJD OP AARDE LEVEN

De opstand in Eden had geen invloed op Gods oorspronkelijke doel met de mens en de aarde. Gods volmaakte liefde en rechtvaardigheidsgevoel zetten hem ertoe aan een manier te vinden om ons te bevrijden van overgeërfde zonde en dood. De apostel Paulus legde uit: ‘De zonde betaalt als loon de dood. Maar God geeft als gave eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer’ (Romeinen 6:23). Uit liefde gaf God zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, ‘zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben’ (Johannes 3:16). Jezus gaf bereidwillig zijn leven als loskoopoffer, waardoor hij alles terugkocht wat Adam had verloren. a

Binnenkort zal Gods belofte dat de aarde een paradijs wordt een realiteit zijn. Wat moet u doen om dit mee te kunnen maken? Jezus gaf de aansporing: ‘Ga naar binnen door de nauwe poort, want breed is de poort en wijd is de weg die naar de vernietiging leidt, en veel mensen gaan daardoor naar binnen. Maar nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en maar weinig mensen vinden die’ (Mattheüs 7:13, 14). U hebt uw toekomst dus zelf in de hand. Wat zult u doen?

a Zie voor meer informatie over wat de losprijs voor u kan betekenen, les 27 van het boek Voor eeuwig gelukkig!, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen en gratis te download op www.jw.org.