Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | GODS GROOTSTE GESCHENK: NEEMT U HET AAN?

Gods grootste geschenk: Waarom zo kostbaar?

Gods grootste geschenk: Waarom zo kostbaar?

Wanneer heeft een geschenk echt waarde voor u? Waarschijnlijk zijn daar vier factoren bij betrokken: (1) van wie u het hebt gekregen, (2) waarom u het hebt gekregen, (3) wat het heeft gekost en (4) of het iets was wat u echt nodig had. Hierover nadenken kan ons helpen meer waardering te krijgen voor de losprijs, Gods grootste geschenk.

VAN WIE?

Sommige geschenken zijn kostbaar omdat we ze hebben gekregen van iemand in een hoge positie of van iemand die we bewonderen. Andere geschenken, die misschien weinig geld waard zijn, zijn bijzonder omdat ze van een geliefd familielid of een goede vriend komen. Dat was het geval met Russells cadeau aan Jordan. Hoe is dit van toepassing op het geschenk van de losprijs?

Allereerst zegt de Bijbel dat ‘God zijn eniggeboren Zoon naar de wereld heeft uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven’ (1 Johannes 4:9). Dat maakt dit geschenk zo kostbaar. Niemand heeft een hogere positie dan God. Een Hebreeuwse psalmist schreef over hem: ‘Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde’ (Psalm 83:18). We hebben dus een geschenk gekregen van de allerhoogste bron.

Bovendien is God ‘onze Vader’ (Jesaja 63:16). Hij heeft ons leven gegeven. En hij zorgt voor ons zoals een toegewijde vader voor zijn kinderen zorgt. God vroeg enkelen van zijn aanbidders uit de oudheid, die hij met Efraïm aansprak: ‘Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? (...) Dan raak ik diep bewogen. Ik móet mij over hem ontfermen’ (Jeremia 31:20, De Nieuwe Bijbelvertaling). God denkt ook zo over zijn aanbidders in deze tijd. Hij is niet alleen onze almachtige Maker maar ook onze trouwe Vader en Vriend. Dat maakt een geschenk van hem nog waardevoller.

 WAAROM?

Sommige geschenken zijn kostbaar, omdat ze niet uit plichtsbesef maar uit liefde zijn gegeven. Een onzelfzuchtige gever verwacht niet iets terug te krijgen voor zijn goedheid.

God heeft zijn Zoon voor ons gegeven omdat hij van ons houdt. In de Bijbel staat: ‘Hierdoor werd de liefde Gods in ons geval openbaar gemaakt, dat God zijn eniggeboren Zoon naar de wereld heeft uitgezonden.’ De reden? ‘Opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven’ (1 Johannes 4:9). God was niet verplicht dit te doen. ‘De losprijs die door Christus Jezus is betaald’ is dan ook een uiting van Gods ‘onverdiende goedheid’ (Romeinen 3:24).

Waarom is Gods geschenk een daad van ‘onverdiende goedheid’? In de Bijbel wordt uitgelegd: ‘God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren’ (Romeinen 5:8). Onzelfzuchtige liefde bewoog God ertoe om zwakke, hulpeloze, zondige mensen te helpen. We hebben geen recht op die liefde en we kunnen hem nooit terugbetalen. Zijn geschenk is de grootste uiting van liefde ooit!

WAT KOSTTE HET?

Sommige geschenken zijn kostbaar omdat het de gever veel heeft gekost. Als iemand bereid is iets af te staan wat hem veel waard is en het aan ons geeft, is dat geschenk extra waardevol voor ons omdat de gever iets heeft opgeofferd.

God ‘heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven’ (Johannes 3:16). Jezus was de dierbaarste persoon die hij had kunnen geven. Tijdens de miljarden jaren waarin God het heelal maakte, werkte Jezus met hem samen en werd ‘degene op wie hij dag aan dag bijzonder gesteld was’ (Spreuken 8:30). Jezus is Gods geliefde Zoon en het ‘beeld van de onzichtbare God’ (Kolossenzen 1:13-15). Er is nooit een hechtere band geweest dan die tussen God en zijn Zoon.

Toch heeft God ‘zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard’ (Romeinen 8:32). Jehovah heeft ons het allerbeste gegeven wat hij had. Geen enkel geschenk heeft hem meer gekost.

DRINGEND NODIG

Soms is een geschenk waardevol omdat we het nodig hebben, dringend nodig zelfs. We zouden bijvoorbeeld heel dankbaar zijn als iemand vrijwillig zou betalen voor een levensreddende medische behandeling waar we zelf geen geld voor hebben. Dat zou inderdaad een onbetaalbaar geschenk zijn!

‘Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden’ (1 Korinthiërs 15:22). Als nakomelingen van Adam zijn we allemaal ‘stervende’ en kunnen we niet ontkomen aan ziekte en dood of ons verzoenen met God en vrij van schuld zijn tegenover hem. En als nietige mensen kunnen we onszelf of iemand anders niet ‘levend’ maken. Zoals in de Bijbel staat: ‘Ze kunnen niemand beschermen tegen de dood, zichzelf niet en een ander niet. Ze kunnen het leven niet van God kopen. (...) Niemand kan dat betalen, nooit’ (Psalm 49:8, 9 [7, 8], Bijbel in Gewone Taal). We hebben dringend hulp nodig, omdat wij de losprijs niet kunnen betalen. Als we op onszelf aangewezen waren, zouden we hulpeloos zijn.

Omdat hij zo veel van ons houdt, heeft Jehovah bereidwillig betaald voor de levensreddende ‘behandeling’ die we nodig hebben, zodat door bemiddeling van Jezus ‘allen levend gemaakt worden’. Hoe maakt de losprijs dat mogelijk? ‘Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Geloof in het vergoten bloed van Jezus maakt het dus mogelijk  vergeving van zonde te krijgen en eeuwig te leven (1 Johannes 1:7; 5:13). En wat zal de losprijs doen voor onze familie en vrienden die gestorven zijn? ‘Aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens [Jezus]’ (1 Korinthiërs 15:21). *

Geen enkel geschenk is ooit door een hogere bron of met meer liefde gegeven dan het offer van Jezus. Nooit heeft iemand zo veel voor ons opgegeven als Jehovah. En geen enkel geschenk was dringender nodig dan het enige offer dat ons bevrijdt van zonde en de dood. Geen enkel geschenk kan ook maar in de buurt komen van de onbeschrijfelijke waarde van de losprijs.

 

^ ¶19 Zie voor meer informatie over Gods voornemen om de doden op te wekken hoofdstuk 7 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen en te vinden op www.jw.org.