Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Naar waarschuwingen luisteren kan uw leven redden!

Naar waarschuwingen luisteren kan uw leven redden!

OP 26 december 2004 werd Simeulue, een eiland voor de noordwestkust van Sumatra (Indonesië), getroffen door een aardbeving met een kracht van 9,1. Alle ogen waren op de zee gericht, die zich abnormaal snel terugtrok. Onmiddellijk renden de eilandbewoners naar de heuvels, terwijl ze ‘Smong! Smong!’ riepen, wat tsunami betekent. Binnen een halfuur beukten krachtige golven tegen de kust en vernielden ze de meeste huizen en dorpen.

Die verwoestende tsunami trof Simeulue als eerste. Toch zijn er van de 78.000 bewoners maar 7 omgekomen. Waarom was dat aantal zo betrekkelijk laag? * Een gezegde onder de bewoners is: ‘Als er een zware beving komt en de zee zich terugtrekt, ren dan naar de heuvels want het water zal snel het land opkomen!’ De bewoners van Simeulue wisten uit ervaring dat je aan de zee kunt zien of er een tsunami aankomt. Door deze waarschuwing serieus te nemen, bleven ze in leven.

De Bijbel spreekt over een toekomstige ramp, een ‘grote verdrukking zoals er sedert het begin der wereld tot nu toe niet is voorgekomen, neen, en ook niet meer zal voorkomen’ (Mattheüs 24:21). Maar dit betekent niet dat onze aardbol aan zijn eind zal komen door menselijk wangedrag of een verschrikkelijke natuurramp, want het is Gods voornemen dat de aarde voor eeuwig blijft bestaan (Prediker 1:4). De toekomstige verdrukking komt van God. Hij zal iedereen vernietigen die de aarde vernietigt. Dan zal er een eind komen aan slechtheid en lijden (Openbaring 11:18; Spreuken 2:22). Wat zal dat geweldig zijn!

Bovendien zullen bij de komende vernietiging geen onschuldige mensen sterven, zoals bij een tsunami, aardbeving of vulkaanuitbarsting. ‘God is liefde’, zegt de Bijbel. God, wiens naam Jehovah is, belooft dat ‘de rechtvaardigen de aarde zullen bezitten en er eeuwig op zullen verblijven’ (1 Johannes 4:8; Psalm 37:29). Maar hoe kun je de grote verdrukking overleven en die beloofde zegeningen meemaken? Door naar waarschuwingen te luisteren!

WEES ALERT OP VERANDERINGEN

We weten niet precies wanneer er een eind aan slechtheid en lijden zal komen. Jezus zei: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen.’ Toch moedigde hij ons aan ‘voortdurend te waken’ (Mattheüs 24:36; 25:13). Waarvoor? De Bijbel beschrijft wat de situatie in de wereld zou zijn voordat het einde komt. Net als de bewoners van Simeulue door het plotseling terugtrekken van de zee werden gewaarschuwd voor een tsunami, zouden we door de opvallende veranderingen in de  wereldgebeurtenissen weten dat het einde nabij is. In het kader worden enkele opvallende veranderingen genoemd die in de Bijbel staan.

Natuurlijk hebben sommige van de gebeurtenissen of omstandigheden die in het kader worden genoemd, eerder plaatsgevonden. Maar Jezus zei dat wanneer we ‘al deze dingen’ zouden zien, we zouden weten dat het einde nabij is (Mattheüs 24:33). Vraag u af: wanneer zagen we dat (1) deze dingen wereldwijd plaatsvonden, (2) ze in dezelfde periode plaatsvonden en (3) ze toenamen in frequentie, intensiteit of duur? Dat zien we nu heel duidelijk.

EEN UITING VAN GODS LIEFDE

Een voormalig president van de VS zei: ‘Waarschuwingssystemen (...) redden levens.’ Na de tsunami van 2004 werd in het getroffen gebied een waarschuwingssysteem opgezet om te voorkomen dat er ooit nog eens zo veel mensen zouden sterven. Zo heeft ook God voorzieningen getroffen om ons te waarschuwen voor de komst van het einde. De Bijbel voorzei: ‘Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).

Het afgelopen jaar alleen al hebben Jehovah’s Getuigen ruim 1,9 miljard uur besteed aan het bekendmaken van het goede nieuws in 240 landen en in meer dan 700 talen. Deze ontwikkeling bewijst duidelijk dat we vlak voor het einde staan. Jehovah’s Getuigen worden gemotiveerd door liefde voor hun naaste en doen daarom alles wat ze kunnen om anderen te waarschuwen voor Gods oordeelsdag, die snel dichterbij komt (Mattheüs 22:39). Het feit dat u deze informatie krijgt, bewijst  dat Jehovah van u houdt. Vergeet nooit dat God ‘niet wenst dat er iemand vernietigd wordt, maar wenst dat allen tot berouw geraken’ (2 Petrus 3:9). Zult u op Gods liefde reageren door naar waarschuwingen te luisteren?

VLUCHT NAAR EEN VEILIGE PLEK!

De bewoners van de kustdorpjes op Simeulue vluchtten de heuvels in zodra ze zagen dat de zee zich terugtrok. Ze wachtten niet tot het water terugkwam. Ze hebben het overleefd omdat ze meteen in actie kwamen. Als u de komende moeilijke periode wilt overleven, moet ook u ‘vluchten’ voordat het te laat is. Hoe? De profeet Jesaja had het over een aansporing die gedaan wordt in ‘het laatst der dagen’, de tijd waarin we nu leven. Hij schreef: ‘Komt, en laten wij opgaan naar de berg van Jehovah (...) en hij zal ons onderrichten omtrent zijn wegen, en wij willen zijn paden bewandelen’ (Jesaja 2:2, 3).

Boven op een berg heb je overzicht en ben je veilig. Zo worden veel mensen die ‘opgaan naar de berg van Jehovah’ — door hem via de Bijbel beter te leren kennen — geholpen veranderingen in hun leven aan te brengen (2 Timotheüs 3:16, 17). Op die manier gaan ze Gods ‘paden bewandelen’ en krijgen ze zijn goedkeuring en bescherming.

Doet u wat nodig is om Gods bescherming te ontvangen in deze moeilijke tijd? We moedigen u aan de in het kader genoemde teksten, die verder ingaan op wat de Bijbel over ‘de laatste dagen’ zegt, grondig te onderzoeken. Jehovah’s Getuigen in uw omgeving helpen u graag de teksten te begrijpen en toe te passen. Of kijk voor antwoord op uw vragen op onze website, www.jw.org/nl. Ga naar WAT DE BIJBEL LEERT > VRAGEN OVER DE BIJBEL.

^ ¶3 Door die tsunami verloren meer dan 220.000 mensen het leven. Het was een van de dodelijkste tsunami’s in de geschiedenis.