Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Onze bevrijding is nabij!

Onze bevrijding is nabij!

‘Richt u dan rechtop en heft uw hoofd omhoog, omdat uw bevrijding nabij komt.’ — LUK. 21:28.

LIEDEREN: 133, 43

1. Welke gebeurtenissen deden zich voor in 66 n.Chr.? (Zie beginplaatje.)

STEL je voor: het is het jaar 66 n.Chr. en je bent een christen in Jeruzalem. Het zijn onrustige tijden. Het begon allemaal toen de Romeinse stadhouder Florus beslag legde op zeventien talenten uit de schatkist van de heilige tempel. Onmiddellijk kwamen de Joden in opstand. Ze slachtten de Romeinse strijdkrachten af en verklaarden zich onafhankelijk van Rome. Maar Rome reageerde snel. Binnen drie maanden arriveerden er 30.000 soldaten onder leiding van de Romeinse bestuurder van Syrië, Cestius Gallus. De soldaten drongen al snel de buitenwijken van Jeruzalem binnen en de Joodse rebellen trokken zich terug richting de tempel. Nu beginnen de Romeinen de muur van het tempelterrein te ondermijnen. De hele stad raakt in paniek. Jij ziet dit allemaal gebeuren. Wat gaat er door je heen?

2. Wat moesten christenen in 66 n.Chr. doen, en hoe werd dit mogelijk gemaakt?

2 Ongetwijfeld weet je nog goed wat Jezus eerder had gezegd: ‘Wanneer gij voorts Jeruzalem door legerkampen ingesloten ziet, weet dan dat haar verwoesting nabij gekomen is’ (Luk. 21:20). Na die waarschuwing had Jezus ook nog instructies gegeven, waarvan je je nu afvraagt hoe je die ooit kunt opvolgen. Jezus zei namelijk: ‘Laten dan zij die in Judea zijn, naar de bergen vluchten, en laten zij die in haar midden zijn, eruit trekken, en laten zij die zich in de landstreken bevinden, er niet binnengaan’ (Luk. 21:21). Maar hoe kun je nou uit Jeruzalem vertrekken terwijl de stad is omsingeld door zo veel soldaten? Dan gebeurt er iets totaal onverwachts. Je ziet met eigen ogen hoe de Romeinse troepen zich beginnen terug te trekken! Zoals was voorzegd, wordt hun aanval ‘verkort’ (Matth. 24:22). Dit is de kans om Jezus’ instructies te gehoorzamen! Je vlucht onmiddellijk naar de bergen aan de overkant van de Jordaan, samen met alle andere trouwe christenen uit Jeruzalem en omgeving. * Later, in het jaar 70, komen de Romeinen terug met een nieuw leger en verwoesten Jeruzalem. Maar jij blijft in leven, omdat je gehoorzaam bent geweest aan Jezus’ instructies.

3. Wat zullen we binnenkort meemaken, en wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Heel binnenkort staat ieder van ons voor eenzelfde situatie. Jezus waarschuwde christenen niet alleen voor de verwoesting van Jeruzalem, die in de eerste eeuw plaatsvond; hij gebruikte die gebeurtenissen ook om duidelijk te maken wat er zal gebeuren wanneer straks plotseling de ‘grote verdrukking’ begint (Matth. 24:3, 21, 29). Net zoals trouwe christenen de verwoesting van Jeruzalem overleefden, zo zal ‘een grote schare’ de komende wereldwijde catastrofe overleven. (Lees Openbaring 7:9, 13, 14.) Wat vertelt de Bijbel ons over deze toekomstige gebeurtenissen? Het antwoord verdient onze volle aandacht, want ons leven hangt ervan af. We gaan nu inzoomen op die ontwikkelingen en kijken hoe we er allemaal persoonlijk mee te maken zullen krijgen.

HET BEGIN VAN DE GROTE VERDRUKKING

4. Hoe zal de grote verdrukking beginnen?

4 Hoe zal de grote verdrukking beginnen? Met de verwoesting van alle valse religie, die in de Bijbel ‘Babylon de Grote, de moeder van de hoeren’ wordt genoemd (Openb. 17:5-7). Waarom wordt valse religie met een hoer vergeleken? De geestelijken bedrijven hoererij met de leiders van deze slechte wereld. Ze zouden loyaal hun steun moeten geven aan Jezus en zijn Koninkrijk. In plaats daarvan steunen ze menselijke regeerders en negeren ze goddelijke principes, alleen maar om politieke invloed te krijgen. Wat een verschil met de zuivere aanbidding van de gezalfden, die juist met maagden worden vergeleken (2 Kor. 11:2; Jak. 1:27; Openb. 14:4). Door wie zal Babylon de Grote worden vernietigd? Jehovah zal ervoor zorgen dat de ‘tien hoorns’ van het ‘scharlakengekleurde wilde beest’ Zijn gedachte zullen uitvoeren. Deze horens zijn een afbeelding van alle politieke machten die hun steun geven aan de Verenigde Naties, het ‘scharlakengekleurde wilde beest’. (Lees Openbaring 17:3, 16-18.)

5, 6. Wat brengt ons tot de conclusie dat niet alle leden van Babylon de Grote zullen omkomen op het moment dat valse religie wordt vernietigd?

5 Betekent dit dat alle leden van Babylon de Grote zullen omkomen op het moment dat valse religie wordt vernietigd? Blijkbaar niet. Jehovah inspireerde de profeet Zacharia om te schrijven over die tijd. Iemand die tot valse religie had behoord, zal zeggen: ‘Ik ben geen profeet. Ik ben een man die de grond bebouwt, want een aardse mens zelf heeft mij van mijn jeugd af verworven.’ En als iemand hem vraagt: ‘Wat zijn deze wonden aan u tussen uw handen?’, dan antwoordt hij: ‘Die waarmee ik in het huis van wie mij intens liefhadden, ben geslagen’ (Zach. 13:4-6). Blijkbaar zullen zelfs sommige geestelijken hun religie verlaten en ontkennen dat ze er ooit deel van zijn geweest.

6 Hoe zal het Gods volk in die tijd vergaan? Jezus legt uit: ‘Indien die dagen trouwens niet werden verkort, zou geen vlees worden gered; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort’ (Matth. 24:22). We hebben al besproken dat in 66 n.Chr. de verdrukking in Jeruzalem werd ‘verkort’. Dit gaf ‘de uitverkorenen’, gezalfde christenen, de kans om de stad en haar omgeving te ontvluchten. Zo zal ook het eerste deel van de komende grote verdrukking worden ‘verkort’ ten behoeve van ‘de uitverkorenen’. De politieke ‘tien hoorns’ zullen niet de kans krijgen om Gods volk te vernietigen. In plaats daarvan zal er na de eerste aanval een korte onderbreking zijn.

EEN TIJD VAN BEPROEVING EN OORDEEL

7, 8. Welke gelegenheid zal zich voordoen nadat alle valsreligieuze organisaties zijn vernietigd, en hoe zal Gods volk dan opvallen?

7 Wat zal er gebeuren na de vernietiging van de valsreligieuze organisaties? Er begint dan een periode waarin we kunnen laten zien wat er in ons hart leeft. De meeste mensen zullen veiligheid zoeken bij menselijke organisaties die worden vergeleken met ‘de rotsen van de bergen’ (Openb. 6:15-17). Maar Jehovah’s volk zal in figuurlijke zin vluchten naar de bescherming die Jehovah biedt. In de eerste eeuw leidde de tijdelijke onderbreking van de Romeinse aanval niet tot een massabekering van joden tot het christendom. Het was een periode waarin degenen die al christenen waren in actie moesten komen en hun gehoorzaamheid konden tonen. Ook wij moeten niet verwachten dat er in de komende periode van relatieve rust tijdens de grote verdrukking plotseling heel veel personen in de waarheid gaan komen. In plaats daarvan zal het een tijd zijn waarin alle ware aanbidders de kans krijgen hun liefde voor Jehovah te tonen en hun steun te geven aan de broeders van Christus (Matth. 25:34-40).

8 We weten niet precies wat er allemaal zal gaan gebeuren in die tijd van beproeving, maar we kunnen wel verwachten dat we bepaalde offers zullen moeten brengen. In de eerste eeuw moesten de christenen hun bezittingen achterlaten en moeilijkheden verduren om te kunnen overleven (Mark. 13:15-18). Ben jij bereid materiële bezittingen op te geven om trouw te kunnen blijven? Zul je alles doen wat nodig is om je trouw aan Jehovah te bewijzen? Denk hier eens over na: net als Daniël zullen wij tegen die tijd de enigen zijn die ermee doorgaan onze God te aanbidden, wat er ook gebeurt (Dan. 6:10, 11).

9, 10. (a) Wat voor boodschap zal Gods volk tijdens de grote verdrukking bekendmaken? (b) Hoe zullen de vijanden van Gods volk reageren?

9 De grote verdrukking zal niet de tijd zijn om het ‘goede nieuws van het koninkrijk’ te prediken. Die tijd zal voorbij zijn; de tijd voor ‘het einde’ zal zijn gekomen! (Matth. 24:14) Dan zal Gods volk een krachtige oordeelsboodschap bekendmaken. Het is goed mogelijk dat die te maken zal hebben met het aankondigen van het definitieve einde van Satans goddeloze wereld. De Bijbel vergelijkt deze boodschap met hagelstenen: ‘Een grote hagel, waarvan elke steen ongeveer het gewicht van een talent had, viel uit de hemel op de mensen neer, en de mensen lasterden God wegens de plaag van de hagel, want de plaag ervan was ongewoon groot’ (Openb. 16:21).

10 Dat zal onze vijanden allemaal niet ontgaan. Ezechiël legt onder inspiratie uit wat Gog van Magog, een coalitie van landen, zal doen: ‘Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: “En het moet op die dag geschieden dat er dingen in uw hart zullen opkomen en gij zult stellig een schadelijk plan bedenken; en gij moet zeggen: ‘Ik zal optrekken tegen het land van het open plattelandsgebied. Ik zal komen over degenen die rust genieten, die in zekerheid wonen, allen wonend zonder muur, en zij hebben zelfs geen grendels en deuren.’ Het zal zijn om een grote buit te behalen en veel te plunderen, ten einde uw hand te doen terugkeren over opnieuw bewoonde verwoeste plaatsen en tegen een volk dat uit de natiën vergaderd is, één dat vermogen en bezit vergaart, degenen die op het middelpunt der aarde wonen”’ (Ezech. 38:10-12). Gods volk zal opvallen, in ‘het middelpunt’ staan. Als de landen dat zien, zullen ze zich niet kunnen bedwingen: ze zullen zowel de gezalfden van Jehovah aanvallen als degenen die hen ondersteunen.

11. (a) Wat moeten we in gedachte houden in verband met de volgorde van de gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking? (b) Hoe zullen mensen reageren op de tekenen die in de hemel zullen verschijnen?

11 Wat zal er vervolgens gebeuren? Terwijl we dat gaan bekijken, moeten we in gedachte houden dat de Bijbel niet precies onthult in welke volgorde alles zal plaatsvinden; het lijkt waarschijnlijk dat sommige gebeurtenissen elkaar zullen overlappen. Jezus zegt in zijn profetie over het besluit van dit samenstel: ‘Er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst der natiën, die vanwege het gebulder der zee en haar onstuimigheid geen uitweg weten, terwijl de mensen mat worden van vrees en verwachting omtrent de dingen die over de bewoonde aarde komen; want de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met kracht en grote heerlijkheid’ (Luk. 21:25-27; lees Markus 13:24-26). Wil dit zeggen dat er zich tekenen en gebeurtenissen zullen voordoen aan de letterlijke hemel? Dat moeten we afwachten. Hoe dan ook, deze tekenen zullen zorgen voor paniek en radeloosheid bij Gods vijanden.

We zullen onze toekomst positief tegemoetzien, overtuigd van onze bevrijding! (Zie alinea 12, 13)

12, 13. (a) Wat zal er gebeuren als Jezus komt ‘met kracht en grote heerlijkheid’? (b) Hoe zullen Jehovah’s aanbidders in die tijd reageren?

12 Wat zal er gebeuren als Jezus komt ‘met kracht en grote heerlijkheid’? Hij zal degenen belonen die getrouw zijn en degenen straffen die niet getrouw zijn (Matth. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30). Jezus vertelde een gelijkenis om hier meer informatie over te geven: ‘Wanneer de Zoon des mensen gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen. En alle natiën zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En de schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand’ (Matth. 25:31-33). Welk oordeel zullen de schapen en de bokken te horen krijgen? De gelijkenis eindigt met de woorden: ‘Dezen [de bokken] zullen heengaan in de eeuwige afsnijding, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven’ (Matth. 25:46).

13 Hoe zullen de bokken reageren als ze zich realiseren dat hun ‘de eeuwige afsnijding’ te wachten staat? Ze zullen ‘zich in weeklacht slaan’ (Matth. 24:30). Maar wat zal de reactie zijn van de broeders van Christus en hun trouwe metgezellen? Vol vertrouwen zullen ze doen wat Jezus zei: ‘Als nu deze dingen beginnen te geschieden, richt u dan rechtop en heft uw hoofd omhoog, omdat uw bevrijding nabij komt’ (Luk. 21:28). We zullen onze toekomst positief tegemoetzien, overtuigd van onze bevrijding!

HELDER SCHIJNEN IN HET KONINKRIJK

14, 15. Welke bijeenvergadering zal plaatsvinden na het begin van de aanval door Gog van Magog, en wat is hierbij betrokken?

14 Wat zal er gebeuren als Gog van Magog de aanval opent op Gods aanbidders? Zowel Mattheüs als Markus geven een beschrijving: ‘[De Zoon des mensen] zal de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier windstreken, van het uiteinde der aarde tot het uiteinde des hemels’ (Mark. 13:27; Matth. 24:31). Deze bijeenvergadering verwijst niet naar de eerste verzegeling van gezalfde christenen (het moment dat iemand wordt gezalfd). Ook gaat het niet over de definitieve verzegeling van de overgebleven gezalfden, want die vindt plaats vlak voordat de grote verdrukking begint (Matth. 13:37, 38; Openb. 7:1-4). Wat houdt het ‘bijeenvergaderen’ dat Jezus noemde dan wel in? Het gaat over het moment dat de gezalfden die nog op aarde zijn hun hemelse beloning zullen krijgen (1 Thess. 4:15-17; Openb. 14:1). Dit zal gebeuren op een bepaald moment na het begin van de aanval door Gog van Magog (Ezech. 38:11). Dan gaan de volgende woorden van Jezus in vervulling: ‘In die tijd zullen de rechtvaardigen zo helder schijnen als de zon in het koninkrijk van hun Vader’ (Matth. 13:43). *

15 Wil dit zeggen dat er sprake zal zijn van een ‘opname van de gemeente’ van gezalfden? Veel mensen in de christenheid geloven dat zij met hun menselijke lichaam in de hemel zullen worden opgenomen, en dat Jezus daarna zichtbaar zal terugkomen om over de aarde te regeren. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat het teken van de Zoon des mensen ‘in de hemel’ zal verschijnen en dat Jezus zal komen ‘op de wolken des hemels’ (Matth. 24:30). Beide uitdrukkingen duiden op onzichtbaarheid. Daar komt nog bij ‘dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven’. Degenen die in de hemel zullen worden opgenomen, moeten dus eerst ‘veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, gedurende de laatste trompet’. * (Lees 1 Korinthiërs 15:50-53.) Omdat de uitdrukking ‘opname van de gemeente’ aan een onbijbelse leerstelling doet denken, gebruiken we die term niet. Maar dat verandert niets aan het feit dat de overgebleven gezalfden in een ogenblik zullen worden opgenomen, of bijeenvergaderd.

16, 17. Wat moet er gebeuren voordat de bruiloft van het Lam in de hemel kan plaatsvinden?

16 Op het moment dat alle 144.000 gezalfden in de hemel zijn, kunnen de laatste voorbereidingen voor de bruiloft van het Lam beginnen (Openb. 19:9). Maar eerst moet er nog iets anders gebeuren. Zoals besproken, zal Gog een aanval doen op Gods volk, vlak voordat de overgebleven leden van de 144.000 in de hemel worden opgenomen (Ezech. 38:16). Hoe zal op deze aanval gereageerd worden? Op aarde zal het lijken of Gods aanbidders weerloos zijn. Ze zullen de instructies opvolgen die werden gegeven in de dagen van koning Josafat: ‘Gij zult in dit geval niet hoeven te strijden. Stelt u op, blijft staan en ziet de redding van Jehovah ten behoeve van u. O Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd, noch verschrikt’ (2 Kron. 20:17). Maar in de hemel zal er anders worden gereageerd. Sprekend over de tijd dat alle gezalfden in de hemel zullen zijn, zegt Openbaring 17:14 over de vijanden van Gods volk: ‘Dezen zullen strijden tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, omdat hij Heer der heren en Koning der koningen is. Ook de geroepenen en uitverkorenen en getrouwen met hem zullen dit doen.’ Samen met zijn 144.000 mederegeerders zal Jezus komen om Gods volk op aarde te redden.

17 Dit zal leiden tot Armageddon. In die oorlog zal Jehovah’s heilige naam verheerlijkt worden (Openb. 16:16). Alle mensen die als bokken worden aangemerkt, zullen ‘heengaan in de eeuwige afsnijding’. De aarde zal eindelijk worden gereinigd van alle slechtheid, en de grote schare zal het laatste deel van de grote verdrukking overleven. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het hoogtepunt van het boek Openbaring plaatsvinden: de bruiloft van het Lam (Openb. 21:1-4). * Alle overlevenden op aarde zullen Gods goedkeuring genieten en zijn liefde en vrijgevigheid ervaren. Wat zal dat een bijzondere bruiloft zijn! We hebben alle reden om er vol verwachting naar uit te zien. (Lees 2 Petrus 3:13.)

18. Wat zou ons vaste besluit moeten zijn met het oog op de bijzondere gebeurtenissen die ons te wachten staan?

18 Wat zouden we met het oog op deze bijzondere gebeurtenissen moeten doen? Petrus schreef onder inspiratie: ‘Aangezien al deze dingen aldus ontbonden zullen worden, wat voor mensen behoort gij dan wel te zijn in heilige gedragingen en daden van godvruchtige toewijding, verwachtend en goed in gedachte houdend de tegenwoordigheid van de dag van Jehovah (...). Daarom, geliefden, aangezien gij deze dingen verwacht, doet uw uiterste best om ten slotte door hem onbevlekt en onbesmet en in vrede bevonden te worden’ (2 Petr. 3:11, 12, 14). Wees dus vastberaden om geestelijk rein te blijven en de Koning van Vrede te ondersteunen.

^ ¶15 De menselijke lichamen van de gezalfden die dan leven, zullen niet in de hemel worden opgenomen (1 Kor. 15:48, 49). Hun lichamen zullen waarschijnlijk weggedaan worden, net zoals Jezus’ lichaam werd verwijderd.

^ ¶17 In Psalm 45 vinden we een aanwijzing over de volgorde van de gebeurtenissen. Eerst voert de Koning oorlog, daarna vindt de bruiloft plaats.