Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Blijf loyaal aan Gods Koninkrijk

Blijf loyaal aan Gods Koninkrijk

‘Zij zijn geen deel van de wereld.’ — JOH. 17:16.

LIEDEREN: 63, 129

1, 2. (a) Waarom is loyaliteit aan God belangrijk voor christenen, en hoe houdt dit verband met neutraliteit? (Zie beginplaatje.) (b) Waaraan zijn veel mensen loyaal, maar wat voor gevolgen kan dat hebben?

LOYALITEIT en neutraliteit zijn voor ware christenen belangrijke kwesties — niet alleen in tijden van oorlog, maar altijd. Waarom? Omdat iedereen die zich heeft opgedragen aan Jehovah, heeft beloofd van hem te houden, en loyaal en gehoorzaam aan hem te zijn (1 Joh. 5:3). We willen ons houden aan Zijn rechtvaardige maatstaven, waar we ook wonen en wat onze achtergrond, nationaliteit of cultuur ook is. We zijn meer gehecht aan Jehovah en zijn Koninkrijk dan aan wie of wat maar ook (Matth. 6:33). Dit vereist dat we ons als christenen afzijdig houden van alle geschillen en conflicten van deze wereld (Jes. 2:4; lees Johannes 17:11, 15, 16).

2 Mensen die ons geloof niet delen, zijn vaak trouw aan hun land, streek, cultuur of zelfs hun nationale sportteam. Helaas heeft dat vaak geleid tot wedijver en rivaliteit, en in extreme gevallen zelfs tot bloedvergieten en genocide. Mensen proberen zulke kwesties op allerlei manieren op te lossen. Soms kunnen wij of onze familie daar direct de gevolgen van ondervinden, omdat we nu eenmaal onderdeel zijn van deze maatschappij. Sommige beslissingen van de overheid kunnen echt indruisen tegen ons rechtvaardigheidsgevoel, dat we van Jehovah gekregen hebben (Gen. 1:27; Deut. 32:4). Maar hoe reageren we op zulke momenten? We zouden geneigd kunnen zijn om helemaal in die kwesties op te gaan en partij te kiezen.

3, 4. (a) Waarom blijven christenen neutraal in de conflicten van deze wereld? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Als er conflicten ontstaan, proberen regeringen mensen ervan te overtuigen dat ze partij moeten kiezen. Maar ware christenen kunnen daar niet aan toegeven. We doen niet mee aan politieke geschillen en nemen geen wapens op (Matth. 26:52). We laten ons niet beïnvloeden als mensen om ons heen het ene deel van Satans wereld willen verheffen boven het andere (2 Kor. 2:11). Omdat we geen deel van de wereld zijn, willen we niets te maken hebben met wereldse conflicten. (Lees Johannes 15:18, 19.)

4 Door onze onvolmaaktheid kan het moeilijk zijn om een verkeerde manier van denken te veranderen. Misschien worstelen we daarom nog met bepaalde neigingen die verdeeldheid kunnen veroorzaken (Jer. 17:9; Ef. 4:22-24). In dit artikel gaan we principes bespreken die ons kunnen helpen zulke neigingen te weerstaan. Ook gaan we zien hoe we onze manier van denken en ons geweten kunnen trainen, zodat we loyaal kunnen blijven aan Gods Koninkrijk.

WAAROM WE GEEN PARTIJ KIEZEN IN DE CONFLICTEN VAN DE WERELD

5, 6. Hoe ging Jezus om met de grote verschillen in de samenleving van zijn tijd, en waarom?

5 Soms is het moeilijk te bepalen hoe je in bepaalde situaties het best kunt reageren. Dan is het goed om je af te vragen: wat zou Jezus hebben gedaan? De samenleving waar Jezus deel van uitmaakte bestond uit mensen van verschillende regio’s, zoals Judea, Galilea en Samaria. Bijbelse verslagen laten zien dat er spanningen bestonden tussen mensen uit deze verschillende streken (Joh. 4:9). Ook waren er spanningen tussen het volk en de belastinginners (Matth. 9:11), tussen farizeeën en sadduceeën (Hand. 23:6-9), en tussen degenen die een opleiding aan de rabbijnse scholen hadden gevolgd en degenen die dat niet hadden gedaan (Joh. 7:49). Een andere bron van spanningen was de Romeinse overheersing; de Joden hadden een gruwelijke hekel aan de Romeinen. Hoewel Jezus erkende dat ‘redding uit de joden was’ en opkwam voor religieuze waarheid, onderwees hij zijn discipelen nooit dat ze beter waren dan anderen (Joh. 4:22). Hij spoorde ze juist aan om liefde te hebben voor alle mensen (Luk. 10:27).

6 Waarom nam Jezus afstand van de vooroordelen die de Joden hadden? Omdat zowel hij als zijn Vader geen partij kiezen in de conflicten van deze wereld. Voor Jehovah en Jezus zijn alle rassen, nationaliteiten of talen gelijkwaardig (Hand. 10:34, 35; Openb. 7:9, 13, 14). Jehovah heeft de eerste mensen zo gemaakt dat ze de hele aarde konden vullen met verschillende rassen (Gen. 1:27, 28). Net als Jehovah en Jezus moeten ook wij onpartijdig zijn (Matth. 5:43-48).

7, 8. (a) In welke kwestie moeten christenen partij kiezen? (b) Wat moeten christenen erkennen als het gaat om het oplossen van sociale en politieke problemen?

7 Toch is er een belangrijke kwestie waarbij we partij moeten kiezen: het ondersteunen van Jehovah’s universele soevereiniteit. De eerste die Jehovah’s manier van regeren aanvocht was Satan, in de hof van Eden. Sinds die tijd moet iedereen persoonlijk beslissen welke manier van regeren hij het best vindt — die van Jehovah of die van Satan. Kun jij naar eer en geweten zeggen dat je voor Jehovah kiest door naar zijn wetten en maatstaven te leven in plaats van dingen op je eigen manier te doen? Zie jij Gods Koninkrijk als dé oplossing voor de problemen van de mensheid? Of geloof je dat de mens in staat is om zichzelf te besturen? — Gen. 3:4, 5.

8 Jouw antwoorden op deze vragen zullen bepalen hoe je reageert als iemand je mening vraagt over omstreden onderwerpen. Politici, activisten en hervormers proberen al heel lang oplossingen te vinden voor problemen die voor verdeeldheid in de maatschappij zorgen. Hun inspanningen kunnen echt oprecht en goedbedoeld zijn. Maar christenen erkennen dat alleen Gods Koninkrijk de problemen van de mensheid kan oplossen; alleen dat Koninkrijk is de garantie voor rechtvaardigheid. Daarom moeten we in alles Jehovah’s leiding volgen. Als we allemaal zelf zouden bepalen welke oplossing de beste is, zou er dan niet binnen de kortste keren verdeeldheid in de gemeenten ontstaan?

9. Welk probleem bestond er in de eerste-eeuwse christelijke gemeente in Korinthe, en hoe moest dat volgens Paulus opgelost worden?

9 Merk op hoe sommige eerste-eeuwse christenen reageerden toen er in de gemeente verdeeldheid ontstond. Sommigen in Korinthe zeiden: ‘Ik behoor bij Paulus’, ‘Maar ik bij Apollos’, ‘Maar ik bij Cefas’, ‘Maar ik bij Christus’. Wat voor redenen ze hiervoor ook hadden, Paulus was verontwaardigd vanwege het effect op de gemeente. Het leek alsof ‘de Christus verdeeld’ was. Wat was de oplossing? Hoe kon verdere verdeeldheid worden voorkomen? Paulus spoorde de christenen aan: ‘Nu vermaan ik u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen in overeenstemming met elkaar spreekt en dat er geen verdeeldheid onder u is, maar dat gij nauw verenigd zijt in dezelfde geest en in dezelfde gedachtegang.’ Zo hoort er ook in deze tijd geen verdeeldheid te zijn in de christelijke gemeente (1 Kor. 1:10; lees Romeinen 16:17, 18).

10. Hoe illustreerde Paulus dat christenen politiek neutraal moeten blijven?

10 Paulus gaf gezalfde christenen de dringende raad om zich te concentreren op hun hemelse burgerschap en niet op de dingen op aarde (Fil. 3:17-20). * Ze moesten optreden als gezanten, of ambassadeurs, die Christus vertegenwoordigen. Ambassadeurs mengen zich niet in de politieke zaken van het land waarin ze werken. Zo zou het voor gezalfden ook niet goed zijn om zich te bemoeien met de politiek van de wereld (2 Kor. 5:20). Ook christenen met een aardse hoop zijn onderdanen van Gods Koninkrijk en daarom is het ook voor hen niet gepast om partij te kiezen in de conflicten van de wereld.

TRAIN JEZELF OM LOYAAL AAN JEHOVAH TE BLIJVEN

11, 12. (a) Waardoor kan het voor christenen een uitdaging zijn om loyaal te blijven aan Gods Koninkrijk? (b) Waar kreeg een zuster mee te maken, en hoe ging ze ermee om?

11 Bijna overal voelen mensen zich sterk verbonden met degenen met wie ze een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en taal delen. Vaak zijn ze erg trots op hun afkomst. In zo’n omgeving moeten christenen hun manier van denken en hun geweten trainen om onder alle omstandigheden neutraal te blijven. Hoe kunnen ze dat doen?

12 Neem het voorbeeld van Mirjeta * uit voormalig Joegoslavië. In haar jeugd was haar geleerd om Serviërs te haten. Maar toen ze leerde dat Jehovah onpartijdig is, en dat het Satan is die tot etnische verdeeldheid aanzet, deed ze haar uiterste best om nationalistische gevoelens de kop in te drukken. Toen laaide er etnisch geweld op in haar omgeving. Opnieuw kwamen er haatgevoelens bij haar naar boven, waardoor ze het moeilijk vond om tot Serviërs te prediken. Ze besefte dat ze niet gewoon maar achterover kon leunen en hopen dat die schadelijke gevoelens vanzelf weg zouden gaan. Ze smeekte Jehovah om hulp, niet alleen om dit probleem te overwinnen, maar ook om te kunnen gaan pionieren. ‘Ik ben erachter gekomen dat focussen op de dienst het beste is wat je kunt doen’, zegt ze. ‘Als ik tot mensen predik, probeer ik Jehovah’s liefdevolle persoonlijkheid na te volgen. Ik heb gemerkt dat negatieve gevoelens daardoor wegsmelten.’

13. (a) Welke vervelende situatie maakte een Getuige mee, en hoe reageerde ze? (b) Wat kunnen we leren van de ervaring van Zoila?

13 Een ander voorbeeld. Zoila komt oorspronkelijk uit Mexico, maar nu zit ze in een gemeente in Europa. Sommige broeders en zusters in die gemeente, die uit andere delen van Latijns-Amerika komen, maakten tactloze en kleinerende opmerkingen over haar geboorteland, de gewoonten daar en zelfs de muziek. Hoe zou jij daarop gereageerd hebben? Het is begrijpelijk dat Zoila zulke opmerkingen erg vervelend vond. Maar gelukkig was ze zo verstandig om Jehovah te vragen haar te helpen negatieve gevoelens te verwerpen. Helaas is deze situatie niet uniek. Of we nu onder broeders en zusters zijn of niet, we moeten altijd oppassen dat we niets zeggen of doen wat verdeeldheid kan veroorzaken, of wat een bepaalde groep mensen boven anderen zou verheffen (Rom. 14:19; 2 Kor. 6:3).

14. Wat kan je helpen om dezelfde kijk op mensen te hebben als Jehovah?

14 Woon je in een omgeving waar nationalisme heel normaal is? Of ben je misschien zo opgevoed? Merk je dat je diep vanbinnen nog steeds vindt dat jouw streek of land eigenlijk beter is dan de rest? Christenen mogen hun kijk op anderen niet door zulke gevoelens laten beïnvloeden. Wat moet je doen als je beseft dat je toch negatieve ideeën hebt over mensen uit andere landen en culturen of mensen die een andere taal spreken? Dan is het heel belangrijk dat je mediteert over Jehovah’s kijk op nationalisme en vooroordelen. Doe tijdens je persoonlijke studie of je gezinsaanbidding nazoekwerk over dit soort onderwerpen. En vraag Jehovah om je te helpen te denken zoals hij denkt. (Lees Romeinen 12:2.)

Loyaliteit aan Jehovah vereist dat we standvastig blijven als we onder druk worden gezet (Zie alinea 15, 16)

15, 16. (a) Hoe zullen mensen misschien reageren als we loyaal blijven aan Jehovah? (b) Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om hun christelijke standpunt in te nemen?

15 Al Jehovah’s aanbidders kunnen in situaties terechtkomen waarbij hun geweten hen ertoe beweegt om anders te zijn: anders dan hun collega’s, klasgenoten, buren, familie en anderen (1 Petr. 2:19). We hoeven niet verbaasd te zijn als de wereld ons standpunt niet begrijpt of ons er zelfs om haat; Jezus heeft hiervoor gewaarschuwd. De meeste tegenstanders begrijpen gewoon niet wat er betrokken is bij christelijke neutraliteit. Maar wij weten dat het om uiterst belangrijke kwesties gaat.

16 Loyaliteit aan Jehovah vereist dat we standvastig blijven als we onder druk gezet worden (Dan. 3:16-18). Iedereen kan gevoelig zijn voor mensenvrees, maar vooral voor jongeren kan het moeilijk zijn om tegen de stroom in te gaan. Als jouw kinderen te maken krijgen met situaties zoals het groeten van de vlag of nationalistische vieringen, wees er dan snel bij om ze te helpen. Gebruik de gezinsaanbidding om je kinderen te helpen begrijpen wat erbij betrokken is, zodat ze moedig hun standpunt durven in te nemen. Help ze om hun persoonlijke overtuiging duidelijk en respectvol uit te leggen (Rom. 1:16). Wees een steun voor ze door deze kwesties met de leraren te bespreken als dat nodig is.

WAARDEER DE VARIATIE IN JEHOVAH’S SCHEPPING

17. Welke houding moeten we vermijden, en waarom?

17 Vaak houden we van het voedsel, de taal, het landschap en de gewoonten van de plek waar we zijn opgegroeid. Maar we moeten een ‘bij ons is alles beter’-houding vermijden. Jehovah heeft gezorgd voor een enorme variatie in zijn schepping en hij wil dat we daarvan genieten (Ps. 104:24; Openb. 4:11). Waarom zouden wij dan denken dat er maar één goede manier is om dingen te doen?

18. Wat voor voordelen heeft het als we mensen bezien zoals Jehovah ze beziet?

18 Jehovah wil dat alle soorten van mensen tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen en kunnen genieten van eeuwig leven (Joh. 3:16; 1 Tim. 2:3, 4). Het verrijkt ons als we openstaan voor andere ideeën en benaderingen, die vaak net zo goed zijn. Ook versterkt zo’n houding onze christelijke eenheid. Als we loyaal aan Jehovah willen blijven, moeten we het vermijden om betrokken te raken bij de geschillen van deze wereld. Bij ons is geen plaats voor partijdigheid. We kunnen Jehovah dankbaar zijn dat hij ons heeft bevrijd van de verdeeldheid, trots en wedijver die in Satans wereld overal aanwezig zijn. Laten we juist een houding ontwikkelen die de vrede bevordert en waar de psalmdichter over schreef: ‘Zie! Hoe goed en hoe aangenaam is het als broeders in eenheid te zamen wonen!’ — Ps. 133:1.

^ ¶10 Filippi was een Romeinse kolonie. Daarom hadden sommige leden van de gemeente misschien een vorm van Romeins burgerschap, waardoor ze bepaalde privileges hadden die andere broeders en zusters niet hadden.

^ ¶12 Sommige namen zijn veranderd.