Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Gebruik je verbeeldingskracht om Jehovah na te volgen

Gebruik je verbeeldingskracht om Jehovah na te volgen

‘Wordt navolgers van God, als geliefde kinderen.’ — EF. 5:1.

1. Welk vermogen kan ons helpen om Jehovah’s eigenschappen na te volgen?

JEHOVAH heeft ons het vermogen gegeven om ons in anderen te verplaatsen. Tot op zekere hoogte kunnen we ons een beeld vormen van situaties die we niet hebben meegemaakt. (Lees Efeziërs 5:1, 2.) Hoe kunnen we onze verbeeldingskracht gebruiken om Jehovah na te volgen? Waarom moeten we oppassen dat we dit vermogen niet verkeerd gebruiken?

2. Wat doet het met Jehovah als wij het moeilijk hebben?

2 Jehovah belooft ons een prachtige toekomst. Zowel de gezalfden als de ‘andere schapen’ hebben het vooruitzicht om voor altijd te leven (Joh. 10:16; 17:3; 1 Kor. 15:53). Of we nu onsterfelijk leven in de hemel krijgen of eeuwig leven op aarde, het zal vrij zijn van het lijden dat de mensheid nu meemaakt. Intussen is Jehovah zich bewust van de pijn die we in deze tijd doormaken, net zoals hij oog had voor het lijden van de Israëlieten toen ze slaven waren in Egypte. ‘In al hun benauwdheid was het benauwend voor hem’ (Jes. 63:9). En toen de Joden eeuwen later bang waren voor vijanden die de herbouw van de tempel  probeerden tegen te houden, zei Jehovah: ‘Wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan’ (Zach. 2:8). Net zoals een moeder tedere gevoelens voor haar baby heeft, wil Jehovah zijn aanbidders graag helpen omdat hij van ze houdt (Jes. 49:15). Jehovah kan zich in anderen verplaatsen, en dat vermogen heeft hij ook aan ons gegeven (Ps. 103:13, 14).

HOE JEZUS GODS LIEFDE WEERSPIEGELDE

3. Waaruit blijkt dat Jezus met mensen meeleefde?

3 Jezus voelde de pijn van anderen, zelfs als hij niet hetzelfde had meegemaakt als zij. Het gewone volk leefde bijvoorbeeld in angst voor de religieuze leiders, die hen bedrogen en hun de zware last oplegden van allerlei door mensen bedachte regels (Matth. 23:4; Mark. 7:1-5; Joh. 7:13). Jezus had die angst zelf nooit gevoeld en werd ook niet bedrogen, maar hij kon situaties begrijpen die hij niet persoonlijk had meegemaakt. Daarom ‘had hij bij het zien van de scharen medelijden met hen, omdat zij gestroopt en heen en weer gedreven waren als schapen zonder herder’ (Matth. 9:36). Net als zijn Vader hield Jezus van mensen en leefde hij met ze mee (Ps. 103:8).

4. Hoe reageerde Jezus als hij anderen zag lijden?

4 Als Jezus mensen zag lijden, wilde hij ze graag helpen. Zo weerspiegelde hij volmaakt de liefde van zijn Vader. Denk bijvoorbeeld eens aan wat er gebeurde na een uitgebreide predikingscampagne. Jezus en zijn apostelen zochten een rustige plek om wat uit te rusten. Maar toen hij de mensenmenigte zag die hem stond op te wachten, kreeg hij medelijden met ze en nam hij de tijd om ‘hun vele dingen te leren’ (Mark. 6:30, 31, 34).

HOE KUNNEN WIJ JEHOVAH’S LIEFDE NAVOLGEN?

5, 6. Illustreer hoe we Gods liefde kunnen navolgen in onze omgang met anderen. (Zie beginplaatje.)

5 We kunnen Gods liefde navolgen in de manier waarop we met anderen omgaan. Ter illustratie: Stel dat een jonge broeder, die we Alex zullen noemen, aan een bejaarde broeder denkt die moeite heeft met lezen omdat zijn ogen achteruitgaan. De broeder is ook slecht ter been, waardoor het prediken van huis tot huis lastig is. Alex herinnert zich Jezus’ woorden: ‘Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet hun evenzo’ (Luk. 6:31). Daarom denkt Alex: ‘Wat wil ik dat een ander voor me doet? Ik zou wel willen dat iemand met me ging voetballen.’ Maar de bejaarde broeder kan natuurlijk niet meer voetballen. Wat Jezus bedoelde, is dat we ons moeten afvragen: wat zou ik willen dat een ander voor me deed als ik me in zijn situatie bevond?

6 Alex is zelf nog jong, maar hij kan wel proberen zich voor te stellen hoe het is om bejaard te zijn. Hij observeert de oudere broeder en luistert met belangstelling naar hem. Geleidelijk gaat hij begrijpen hoe het moet zijn als je door ouderdom moeite hebt met Bijbellezen of met prediken van huis tot huis. Als Alex gaat aanvoelen hoe moeilijk de broeder het heeft, gaat hij inzien wat voor hulp er nodig is en wil hij hem graag helpen. Wij kunnen hetzelfde doen. Om Gods liefde na te volgen, moeten we ons in onze broeders en zusters proberen te verplaatsen (1 Kor. 12:26).

Volg Jehovah’s liefde na (Zie alinea 7)

7. Hoe kunnen we anderen goed genoeg leren kennen om hun verdriet te voelen?

7 Het is niet altijd makkelijk om andermans verdriet te begrijpen. Veel broeders en zusters maken problemen mee waar wij geen ervaring mee hebben. Misschien  hebben ze lichamelijke klachten door ziekte, ouderdom of een ongeluk. Anderen hebben te maken met depressie, paniekaanvallen of de gevolgen van misbruik of mishandeling. Sommigen maken deel uit van een religieus verdeeld gezin of een eenoudergezin. Iedereen heeft wel te maken met problemen, maar we maken niet allemaal hetzelfde mee. Hoe kunnen we elkaar dan toch helpen? Door aandachtig te luisteren en te blijven proberen de gevoelens van de ander te begrijpen. Dat zal ons helpen Jehovah’s liefde na te volgen door de juiste hulp te geven. De behoeften verschillen van persoon tot persoon, maar misschien kunnen we geestelijke aanmoediging en wat andere praktische hulp geven. (Lees Romeinen 12:15; 1 Petrus 3:8.)

VOLG JEHOVAH’S VRIENDELIJKHEID NA

8. Wat hielp Jezus om vriendelijk te zijn?

8 Jezus zei over Jehovah: ‘De Allerhoogste (...) is goed jegens de ondankbaren en goddelozen’ (Luk. 6:35). Jezus volgde zijn Vader hierin na. Wat hielp hem daarbij? Hij behandelde mensen vriendelijk door er van tevoren over na te denken welk effect zijn woorden en daden op de gevoelens van anderen zouden hebben. Kijk bijvoorbeeld eens wat er gebeurde toen een vrouw met een slechte reputatie naar hem toe kwam, begon te huilen en zijn voeten met haar tranen natmaakte. Jezus begreep dat ze echt berouw had, en hij wist hoe verschrikkelijk ze zich zou voelen als hij haar onvriendelijk zou wegsturen. Daarom wees hij haar niet af. Hij gaf haar juist een compliment en vergaf haar. Toen een farizeeër het niet eens was met wat er gebeurde, sprak Jezus ook vriendelijk met hem (Luk. 7:36-48).

9. Wat kan ons helpen Gods vriendelijkheid na te volgen? Geef een voorbeeld.

9 Hoe kunnen we Gods vriendelijkheid navolgen? Paulus schreef: ‘Een slaaf van de Heer behoeft niet te strijden, maar moet vriendelijk [of ‘tactvol’; vtn.] zijn jegens allen’ (2 Tim. 2:24). Mensen met tact begrijpen hoe ze gevoelige kwesties op zo’n manier moeten aanpakken dat ze de gevoelens van anderen niet kwetsen. Sta er eens bij stil hoe je in de volgende situaties vriendelijk kunt zijn: Je baas doet zijn werk niet goed. Hoe ga je reageren? Een broeder komt voor het eerst in maanden op de vergadering. Wat ga je tegen hem zeggen? Iemand die je in de velddienst ontmoet, zegt: ‘Ik heb nu echt geen tijd.’ Zul je rekening met hem houden? Je huwelijkspartner vraagt: ‘Waarom heb je me niet verteld wat je voor zaterdag hebt afgesproken?’ Zul je vriendelijk reageren? Het is goed ons in anderen te verplaatsen en er van tevoren over na te denken hoe onze woorden op hen zullen overkomen. Dat zal ons helpen om in onze woorden en daden Jehovah’s vriendelijkheid na te volgen. (Lees Spreuken 15:28.)

VOLG JEHOVAH’S WIJSHEID NA

10, 11. Wat zal ons helpen om Jehovah’s wijsheid na te volgen? Geef een voorbeeld.

10 Verbeeldingskracht kan ons ook helpen om Jehovah’s wijsheid na te volgen door de mogelijke gevolgen van onze daden te overzien. Wijsheid is een van Jehovah’s belangrijkste eigenschappen. Als hij wil, kan hij de gevolgen van bepaalde daden tot in detail voorzien. Wij hebben dat vermogen niet, maar we kunnen wel nadenken over de mogelijke gevolgen van iets wat we van plan zijn te doen. De Israëlieten deden dit niet. Ze dachten niet na over de mogelijke gevolgen van hun ongehoorzaamheid aan God en ook niet over alles wat hij voor ze had gedaan. Daarom wist Mozes dat ze het slechte zouden gaan doen. Hij zei: ‘Het is een volk zonder begrip en alle inzicht ontbreekt hun. Waren zij wijs, zij zouden het vatten en acht slaan  op wat nog komen gaat’ (Deut. 31:29, 30; 32:28, 29, Willibrordvertaling).

11 We kunnen Gods wijsheid navolgen door ons van tevoren een beeld te vormen van de mogelijke gevolgen van onze daden. Als we bijvoorbeeld verkering hebben, moeten we erkennen dat seksuele aantrekkingskracht erg sterk kan zijn. Nooit zouden we iets willen plannen of doen wat onze kostbare band met Jehovah zou kunnen schaden! Laten we in plaats daarvan deze geïnspireerde raad opvolgen: ‘Een verstandig man ziet het gevaar en brengt zich in veiligheid; een onnadenkend mens gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten’ (Spr. 22:3, Groot Nieuws Bijbel).

EEN VERKEERD GEBRUIK VAN ONZE VERBEELDINGSKRACHT

12. Waarom moeten we oppassen hoe we onze verbeeldingskracht gebruiken?

12 Een verstandig persoon beseft dat verbeeldingskracht als een vuur kan zijn. Vuur kan nuttig zijn als het goed wordt gebruikt, bijvoorbeeld om voedsel te bereiden. Maar als vuur niet onder controle wordt gehouden, kan het een huis afbranden en zelfs dodelijk zijn. Zo is het ook met verbeeldingskracht. Als we dit vermogen goed gebruiken, kan het ons helpen Jehovah na te volgen. Maar als we het gebruiken om verkeerde verlangens te voeden, is het schadelijk. Als we er bijvoorbeeld een gewoonte van maken te fantaseren hoe het zou zijn om toe te geven aan immoraliteit, kan dit ertoe leiden dat we dat uiteindelijk ook echt gaan doen. Stilstaan bij immorele gedachten kan dus je geestelijke dood betekenen! (Lees Jakobus 1:14, 15.)

13. Waar fantaseerde Eva misschien over?

13 Sta er eens bij stil hoe Eva het verlangen ontwikkelde om de verboden vrucht van ‘de boom der kennis van goed en kwaad’ te eten (Gen. 2:16, 17). De slang zei tegen haar: ‘Gij zult volstrekt niet sterven. Want God weet dat nog op de dag dat gij ervan eet, uw ogen stellig geopend zullen worden en gij stellig als God zult zijn, kennend goed en kwaad.’ Vervolgens ‘zag de vrouw dat de boom goed was tot voedsel en dat hij iets was waarnaar het verlangen der ogen uitging’. Wat was het resultaat? ‘Zij nam dan van zijn vrucht en ging ervan eten. Daarna gaf zij er ook van aan haar man, toen deze bij haar was, en hij ging ervan eten’ (Gen. 3:1-6). Blijkbaar vond Eva het idee dat Satan opperde wel aantrekkelijk: zelf bepalen wat goed of fout is in plaats dat een ander dat voor je beslist. Wat bleken die gedachten schadelijk te zijn! Het gevolg was dat via Adam ‘de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood’ (Rom. 5:12).

14. Hoe helpt de Bijbel ons om verkeerd gedrag te vermijden?

 14 In het geval van Eva ging het niet om seksuele immoraliteit, maar ook daar geeft de Bijbel waarschuwingen over. Jezus waarschuwde bijvoorbeeld tegen seksueel immorele fantasieën: ‘Een ieder die naar een vrouw blijft kijken ten einde hartstocht voor haar te hebben, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd’ (Matth. 5:28). En Paulus waarschuwde: ‘Maakt niet van tevoren plannen voor de begeerten van het vlees’ (Rom. 13:14).

15. Wat voor schatten moeten we verzamelen, en waarom?

15 Het is ook gevaarlijk om erover te fantaseren rijk te worden. In plaats daarvan moeten we ons concentreren op het doen van Jehovah’s wil. Rijkdom lijkt misschien aantrekkelijk, maar biedt geen echte bescherming. De Bijbel zegt over iemand die rijk is dat zijn bezittingen ‘in zijn verbeelding als een beschermende muur zijn’ (Spr. 18:11). In een illustratie maakte Jezus duidelijk hoe triest iemand eraan toe is als hij ‘schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is met betrekking tot God’ (Luk. 12:16-21). We kunnen beter ‘schatten in de hemel’ opbouwen door te doen wat Jehovah graag ziet. Als we zo Jehovah’s hart verheugen, worden we zelf ook gelukkig (Matth. 6:20; Spr. 27:11). Een goede band met hem is de kostbaarste schat die er bestaat!

WEES NIET OVERBEZORGD

16. Wat kun je doen om minder bezorgd te zijn?

16 Stel je eens voor wat een stress het oplevert als je alleen maar druk bezig bent met het verzamelen van ‘schatten op de aarde’ (Matth. 6:19). Jezus maakte met een illustratie duidelijk dat ‘de zorg van dit samenstel van dingen en de bedrieglijke kracht van de rijkdom’ de Koninkrijksboodschap kunnen verdringen (Matth. 13:18, 19, 22). Sommige mensen maken zich constant zorgen over wat hun allemaal zou kunnen overkomen, of het nu om geld gaat of iets anders. Maar als we zulke gevoelens niet onder controle houden, kan dat ons fysiek en geestelijk schaden. Vertrouw daarom op Jehovah. Verder zegt de Bijbel: ‘Angstige bezorgdheid in het hart van een man zal het neerbuigen, maar het goede woord verheugt het’ (Spr. 12:25). Dus als je ergens mee zit, neem dan iemand in vertrouwen die Jehovah dient en jou goed kent. Je ouders, je huwelijkspartner of een goede vriend kunnen je helpen op Jehovah te vertrouwen en minder bezorgd te zijn.

17. Hoe helpt Jehovah ons met bezorgdheid om te gaan?

17 Niemand begrijpt onze bezorgdheid beter dan Jehovah. ‘Weest over niets bezorgd,’ schreef Paulus, ‘maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus’ (Fil. 4:6, 7). Vergeet nooit wie jou allemaal tegen geestelijk gevaar willen beschermen: je broeders en zusters, de ouderlingen, de getrouwe slaaf, de engelen, Jezus en natuurlijk Jehovah zelf.

18. Hoe kan verbeeldingskracht ons helpen?

18 Zoals we hebben gezien, kan verbeeldingskracht ons helpen om Jehovah’s liefde en andere eigenschappen na te volgen (1 Tim. 1:11; 1 Joh. 4:8). We zullen gelukkig zijn als we liefde en vriendelijkheid tonen, nadenken over de gevolgen van onze daden en ons niet te veel zorgen maken. Gebruik je verbeeldingskracht dus om je voor te stellen hoe mooi het leven in de nieuwe wereld zal zijn en om Jehovah’s prachtige eigenschappen na te volgen (Rom. 12:12).