Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Volg Jezus’ moed en onderscheidingsvermogen na

Volg Jezus’ moed en onderscheidingsvermogen na

‘Ofschoon gij hem nimmer hebt gezien, hebt gij hem lief. Ofschoon gij hem op het ogenblik niet aanschouwt, oefent gij toch geloof in hem.’ — 1 PETR. 1:8.

1, 2. (a) Hoe komen we in aanmerking voor redding? (b) Wat kan ons helpen op de goede weg te blijven?

ZODRA we volgelingen van Christus worden, beginnen we als het ware aan een reis. Die reis kan leiden tot eeuwig leven, in de hemel of op aarde. Jezus zei: ‘Maar wie tot het einde heeft volhard [tot het einde van zijn huidige leven of tot het einde van deze slechte wereld], die zal gered worden’ (Matth. 24:13). We komen in aanmerking voor redding als we ons hele leven getrouw op de juiste weg blijven. Maar we moeten oppassen dat we onderweg niet afgeleid worden of verdwalen (1 Joh. 2:15-17). Hoe kunnen we tijdens onze reis op de goede weg blijven?

2 Ons Voorbeeld, Jezus, heeft de weg gewezen. Zijn reisverslag staat in de Bijbel. Door dat verslag te lezen, ontdekken we wat voor iemand Jezus is. Dan kunnen we van hem gaan houden en geloof in hem ontwikkelen. (Lees 1 Petrus 1:8, 9.) Petrus zei dat Jezus ons een model heeft nagelaten, zodat we nauwkeurig zijn voetstappen kunnen volgen (1 Petr. 2:21). Als we dat doen, zullen we ‘het einddoel’ of de bestemming van ons geloof bereiken:  onze redding. * In het vorige artikel hebben we besproken hoe we Jezus’ nederigheid en tederheid kunnen navolgen. Laten we nu eens kijken hoe we zijn voorbeeld van moed en onderscheidingsvermogen kunnen volgen.

JEZUS’ MOED

3. Wat is moed, en hoe kun je die ontwikkelen?

3 Moed is een vorm van vertrouwen die ons kracht en steun kan geven. Moed is wel beschreven als ‘doorzetten ondanks tegenslag’, ‘opkomen voor het goede’ en ‘lijden onder ogen zien met waardigheid of vertrouwen’. Moed heeft veel te maken met vrees, hoop en liefde. Hoe? Vrees voor God geeft ons de moed om boven vrees voor mensen te staan (1 Sam. 11:7; Spr. 29:25). Echte hoop helpt ons om verder te kijken dan de beproevingen van dit moment en met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien (Ps. 27:14). Zelfopofferende liefde motiveert ons om zelfs moed te tonen als dat betekent dat we daardoor zelf ernstig in gevaar komen (Joh. 15:13). We kunnen moed ontwikkelen door op God te vertrouwen en de voetstappen van zijn Zoon te volgen (Ps. 28:7).

4. Hoe toonde Jezus moed ‘te midden van de leraren’ in de tempel? (Zie beginplaatje.)

4 Zelfs toen hij nog maar twaalf was, kwam Jezus moedig op voor het goede. Bedenk wat er gebeurde toen hij ‘te midden van de leraren’ in de tempel zat. (Lees Lukas 2:41-47.) Die leraren waren goed onderlegd in de Wet van Mozes, maar ook in de door mensen bedachte tradities die de Wet ondermijnden. Toch liet Jezus zich niet intimideren; hij hield zich niet stil maar stelde vragen. Vast niet de gebruikelijke vragen zoals nieuwsgierige kinderen die vaak stellen. Stel je eens voor hoe Jezus deze geleerde mannen juist vragen stelde waar ze echt over na moesten denken en hoe ze met verbazing naar hem luisterden. En mochten zij hem met controversiële vragen op zijn woorden hebben willen vangen, dan lukte dat niet. Iedereen die luisterde, ook de leraren, stond ‘verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden’ — antwoorden die ongetwijfeld de waarheid uit Gods Woord hooghielden!

5. Op welke manieren toonde Jezus moed tijdens zijn bediening?

5 Ook tijdens zijn bediening toonde Jezus op verschillende manieren moed. Moedig ontmaskerde hij de religieuze leiders, die het volk met onjuiste leerstellingen misleidden (Matth. 23:13-36). Hij weerstond de slechte invloed van de wereld (Joh. 16:33). Ondanks druk van tegenstanders bleef hij prediken (Joh. 5:15-18; 7:14). Twee keer reinigde hij moedig de tempel door degenen eruit te jagen die de aanbidding daar verontreinigden (Matth. 21:12, 13; Joh. 2:14-17).

6. Hoe toonde Jezus moed tijdens de laatste dag van zijn leven op aarde?

6 Ons geloof wordt versterkt als we nagaan hoe moedig Jezus zijn lijden tegemoet ging. Sta eens stil bij de moed die hij toonde op de laatste dag van zijn leven op aarde. Hij wist wat er allemaal in gang gezet zou worden door zijn verrader. Toch zei hij tijdens het Pascha tegen Judas: ‘Wat gij doet, doe dat met nog meer spoed’ (Joh. 13:21-27). Zonder angst maakte hij zich in de hof van Gethsemané bekend aan de soldaten die hem kwamen arresteren. Hoewel zijn eigen leven in gevaar was, nam hij het op voor zijn discipelen (Joh. 18:1-8). Toen hij door het Sanhedrin werd ondervraagd, bevestigde hij zonder aarzelen dat hij de Christus en de Zoon van God was, hoewel hij wist dat de hogepriester naar een aanleiding zocht om hem te laten doden (Mark. 14:60-65). Standvastig behield  Jezus zijn integriteit tot de dood aan een martelpaal. In zijn doodsstrijd riep hij ten slotte: ‘Het is volbracht!’ — Joh. 19:28-30.

VOLG JEZUS’ MOED NA

7. (a) Jongeren, wat vinden jullie ervan dat jullie Jehovah’s naam mogen dragen? (b) Hoe kun je laten zien dat je moedig bent?

7 Hoe kunnen we Jezus’ moed navolgen? Op school. Jongeren, jullie kunnen laten zien dat je moedig bent door meteen te vertellen dat je een Getuige van Jehovah bent, ook al zouden je klasgenoten of anderen je daarom gaan pesten. Daardoor laat je zien dat je er trots op bent dat je Jehovah’s naam mag dragen. (Lees Psalm 86:12.) Misschien voel je je onder druk gezet om evolutie te accepteren als een feit. Maar je hebt goede redenen om te geloven wat je uit de Bijbel hebt geleerd: dat er een Schepper is. Je kunt de brochure Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven gebruiken om een overtuigend antwoord te geven aan mensen die ‘een reden verlangen voor de hoop die in je is’ (1 Petr. 3:15). Dat zal je een goed gevoel geven, omdat je de waarheid uit Gods Woord hebt verdedigd.

8. Welke redenen hebben we om vrijmoedig te prediken?

8 In de dienst. Als ware christenen moeten we blijven ‘spreken met vrijmoedigheid krachtens de autoriteit van Jehovah’ (Hand. 14:3). Welke redenen hebben we om met vrijmoedigheid, of moed, te prediken? We weten dat we de waarheid prediken, want onze boodschap is gebaseerd op de Bijbel (Joh. 17:17). We beseffen dat we ‘Gods medewerkers’ zijn en dat hij ons steunt met zijn heilige geest (1 Kor. 3:9; Hand. 4:31). We begrijpen dat we door ijverig te prediken, onze toewijding aan Jehovah en onze liefde voor onze naaste tonen (Matth. 22:37-39). Daarom zijn we moedig en laten we ons niet het zwijgen opleggen. We zijn juist vastbesloten om de religieuze leugens die mensen blind maken voor de waarheid, aan de kaak te stellen (2 Kor. 4:4). Onverschilligheid, spot of tegenstand zullen ons er niet van weerhouden het goede nieuws te prediken (1 Thess. 2:1, 2).

9. Hoe kunnen we moed tonen als we het moeilijk hebben?

9 Als we het moeilijk hebben. Vertrouwen in Jehovah geeft ons het geloof en de moed om tegenslagen te verduren. Natuurlijk rouwen we als iemand van wie we houden overlijdt, maar we verliezen niet onze hoop. Vol vertrouwen kijken we voor kracht op naar ‘de God van alle vertroosting’ (2 Kor. 1:3, 4; 1 Thess. 4:13). Door ernstige ziekte of zwaar letsel lijden we misschien pijn, maar we schipperen niet. We weigeren elke behandeling die in strijd is met Bijbelse principes (Hand. 15:28, 29). Als we depressief zijn, kan het gebeuren dat ‘ons hart ons veroordeelt’, maar we geven de moed niet op, omdat we vertrouwen op de God die ‘nabij de gebrokenen van hart’ is (1 Joh. 3:19, 20; Ps. 34:18). *

JEZUS’ ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

10. Wat is onderscheidingsvermogen, en hoe beïnvloedt het onze woorden en daden?

10 Onderscheidingsvermogen heeft te maken met de kunst zich een helder oordeel te vormen. Het is het vermogen om het verschil te zien tussen goed en kwaad en dan de juiste keus te maken (Hebr. 5:14). Het is wel omschreven als ‘het vermogen om in geestelijke zaken oordeelkundig te werk te gaan’. Iemand met onderscheidingsvermogen praat en handelt op een manier die God goedkeurt. Zo iemand kiest woorden die anderen goeddoen in plaats van pijn doen (Spr. 11:12, 13). Hij is ‘langzaam tot toorn’ (Spr. 14:29). Hij ‘gaat recht  vooruit’, door in zijn leven nooit van het juiste pad af te wijken (Spr. 15:21). Hoe kunnen we onderscheidingsvermogen ontwikkelen? Door Gods Woord te bestuderen en toe te passen wat we leren (Spr. 2:1-5, 10, 11). We zullen vooral veel hebben aan het voorbeeld van Jezus, want er is nooit iemand op aarde geweest met meer onderscheidingsvermogen dan hij.

11. Hoe toonde Jezus onderscheidingsvermogen in wat hij zei?

11 Jezus toonde onderscheidingsvermogen in alles wat hij zei en deed. In zijn woorden. Hij gebruikte onderscheidingsvermogen in zijn prediking door ‘innemende woorden’ te kiezen die de mensen aangenaam verrasten (Luk. 4:22; Matth. 7:28). In plaats van zelf alles te vertellen, liet hij vaak Gods Woord voor hem spreken. Dan maakte hij zijn punt door precies de juiste Schriftplaats voor te lezen, te citeren of ernaar te verwijzen (Matth. 4:4, 7, 10; 12:1-5; Luk. 4:16-21). Hij legde de Schriften ook uit, en dat op een manier die het hart van zijn toehoorders raakte. Toen hij na zijn opstanding onderweg naar Emmaüs met twee van zijn volgelingen sprak, ‘legde hij hun uit wat in al de Schriften op hem betrekking had’. Later zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet (...), toen hij de Schriften volledig voor ons opende?’ — Luk. 24:27, 32.

12, 13. Welke voorbeelden laten zien dat Jezus niet snel boos werd en dat hij redelijk was?

12 Door zijn instelling en houding. Onderscheidingsvermogen hielp Jezus om zijn geest in bedwang te houden. Hij was ‘langzaam tot toorn’ en ‘zachtaardig’ (Spr. 16:32; Matth. 11:29). Hij was altijd geduldig met zijn leerlingen, ondanks hun tekortkomingen (Mark. 14:34-38; Luk. 22:24-27). Hij bleef kalm, zelfs wanneer hij onrechtvaardig behandeld werd (1 Petr. 2:23).

13 Onderscheidingsvermogen hielp Jezus ook om redelijk te zijn. Hij keek verder dan de letter van de mozaïsche Wet; hij begreep de geest van die Wet en handelde ernaar. Kijk bijvoorbeeld eens wat er staat in Markus 5:25-34. (Lees.) Een vrouw die aan een bloedvloeiing leed, baande zich een weg door de menigte, raakte Jezus’ bovenkleed aan en werd genezen. Volgens de Wet van Mozes was ze onrein; ze mocht dus niemand aanraken (Lev. 15:25-27). Maar Jezus onderscheidde dat eigenschappen als ‘barmhartigheid en getrouwheid’ in de Wet belangrijker waren (Matth. 23:23). Daarom bestrafte hij haar niet, maar zei: ‘Dochter, uw geloof heeft u beter gemaakt. Ga in vrede en wees genezen van uw ernstige ziekte.’ Is het niet ontroerend te zien dat onderscheidingsvermogen Jezus ertoe bracht zo vriendelijk te zijn?

14. Welke keuzes maakte Jezus en waarom?

14 Door zijn manier van leven. Jezus toonde onderscheidingsvermogen door de juiste levensweg te kiezen en daaraan vast te houden. Hij legde zich helemaal toe op de prediking van het goede nieuws — hij maakte er zijn levenswerk van (Luk. 4:43). Hij bleef ook op de juiste weg door keuzes te maken waardoor hij op het werk gefocust kon blijven en het tot een succes kon maken. Hij was zo verstandig zijn leven eenvoudig te houden, zodat hij zijn tijd en energie volledig aan de bediening kon besteden (Luk. 9:58). Hij onderscheidde dat het belangrijk was anderen op te leiden, zodat het werk na zijn dood door zou gaan (Luk. 10:1-12; Joh. 14:12). Hij beloofde zijn volgelingen dat hij ‘tot het besluit van het samenstel van dingen’ bij dit werk betrokken zou blijven (Matth. 28:19, 20).

VOLG JEZUS’ ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN NA

Gebruik onderscheidingsvermogen om de interesses van mensen vast te stellen en je woorden aan hun behoeften aan te passen (Zie alinea 15)

15. Hoe kunnen we onderscheidingsvermogen tonen in wat we zeggen?

15 Sta eens stil bij nog een manier om Jezus na te volgen. In onze woorden. In onze  gesprekken met broeders en zusters kiezen we woorden die opbouwen in plaats van afbreken (Ef. 4:29). Als we anderen over Gods Koninkrijk vertellen, kruiden we onze woorden ‘met zout’ (Kol. 4:6). We proberen vast te stellen wat de behoeften en interesses zijn van mensen aan de deur en passen onze woorden vervolgens aan. We houden in gedachte dat innemende woorden ‘deuren openen’ en het hart van mensen kunnen raken. Ook proberen we de Bijbel voor ons te laten spreken. We bezien de Bijbel als autoriteit en daarom lezen we eruit voor wanneer dat maar mogelijk is. We erkennen dat de Bijbelse boodschap veel krachtiger is dan alles wat we zelf zouden kunnen zeggen (Hebr. 4:12).

16, 17. (a) Hoe zal onderscheidingsvermogen ons helpen niet snel boos te worden en redelijk te zijn? (b) Hoe kunnen we gefocust blijven op onze dienst?

16 Door onze instelling en houding. Onderscheidingsvermogen stelt ons in staat ons te beheersen; het maakt ons ‘traag (...) in het kwaad worden’ (Jak. 1:19, De Nieuwe Bijbelvertaling). Als anderen ons kwetsen, proberen we te onderscheiden wat er achter hun woorden of daden zit. Zulk inzicht kan onze boosheid verminderen en ons helpen ‘de overtreding voorbij te gaan’ (Spr. 19:11). Onderscheidingsvermogen helpt ons ook om redelijk te zijn. We proberen realistisch te zijn in wat we van onze broeders en zusters verwachten, omdat we beseffen dat ze misschien voor uitdagingen staan die wij niet volledig begrijpen. We zijn bereid om naar hun mening te luisteren en we zijn meegaand waar het kan (Fil. 4:5).

17 Door onze manier van leven. Als volgelingen van Jezus onderscheiden we dat er geen groter voorrecht is dan een aandeel te hebben aan de prediking van het goede nieuws. We blijven op de juiste weg door beslissingen te nemen die ons helpen op de dienst gefocust te blijven. Omdat dit werk zo belangrijk is, willen we ons er volledig voor kunnen inzetten voordat het einde komt. Daarom kiezen we ervoor geestelijke zaken op de eerste plaats te houden en een eenvoudig leven te blijven leiden (Matth. 6:33; 24:14).

18. Hoe kunnen we op de weg naar redding blijven, en wat is jouw besluit?

18 Vond je deze bespreking ook zo interessant? We hebben nu een paar van Jezus’ aantrekkelijke eigenschappen besproken, maar er is nog veel meer over zijn persoonlijkheid te vertellen. Je zult er veel aan hebben als je ook zijn andere eigenschappen bestudeert; je zult dan ontdekken hoe je steeds meer op hem kunt gaan lijken. Laten we vastbesloten zijn om Jezus’ voetstappen nauwkeurig te volgen. Dat zal ons op de weg naar redding houden en onze band sterker maken met Jehovah, van wie Jezus de perfecte navolger is.

^ ¶2 1 Petrus 1:8, 9 was gericht aan christenen met een hemelse hoop. Maar in essentie zijn deze woorden ook van toepassing op degenen met een aardse hoop.

^ ¶9 Zie voor voorbeelden van moed onder zware beproevingen De Wachttoren van 1 december 2000, blz. 24-27; Ontwaakt! van 22 april 2003, blz. 18-21; Ontwaakt! 22 januari 1995, blz. 11-15.