Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Het Avondmaal des Heren: Waarom belangrijk?

Het Avondmaal des Heren: Waarom belangrijk?

‘Blijft dit tot mijn gedachtenis doen.’ — 1 KOR. 11:24.

1, 2. Wat deed Jezus op de avond van 14 Nisan 33? (Zie beginplaatje.)

DE AVOND is gevallen. Jeruzalem wordt verlicht door het zachte schijnsel van de volle maan. Het is 14 Nisan 33. Jezus en zijn apostelen hebben net het Pascha gevierd om te herdenken dat Israël vijftien eeuwen daarvoor uit slavernij in Egypte was bevrijd. Nu stelt Jezus met zijn elf trouwe apostelen een speciaal avondmaal in om zijn dood te herdenken — hij weet namelijk dat hij zal sterven nog voordat deze dag eindigt (Matth. 26:1, 2). *

2 Jezus spreekt de zegen uit en geeft ongezuurd brood aan zijn apostelen door, terwijl hij zegt: ‘Neemt, eet’. Daarna neemt hij een beker wijn, spreekt opnieuw een dankgebed uit en zegt dan: ‘Drinkt allen hieruit’ (Matth. 26:26, 27). Jezus deelt op die historische avond verder geen voedsel meer rond. Wel geeft hij zijn trouwe volgelingen nog veel belangrijk onderwijs.

3. Welke vragen gaan we in dit artikel bespreken?

3 Zo stelde Jezus de herdenking van zijn dood in, ook wel de Gedachtenisviering of het Avondmaal des Heren genoemd (1 Kor. 11:20). Over deze viering zou je je het volgende kunnen  afvragen: Waarom moeten we Jezus’ dood herdenken? Wat is de betekenis van het brood en de wijn? Hoe kunnen we ons op de Gedachtenisviering voorbereiden? Wie moeten er van de symbolen gebruiken? En hoe reageren christenen op de hoop die ze hebben?

WAAROM WE JEZUS’ DOOD HERDENKEN

4. Wat heeft Jezus’ dood voor ons mogelijk gemaakt?

4 Als nakomelingen van Adam hebben we zonde en dood geërfd (Rom. 5:12). Geen enkel onvolmaakt mens kan God de losprijs betalen voor zijn eigen leven of dat van anderen (Ps. 49:6-9). Maar toen Jezus stierf, betaalde hij de enige acceptabele loskoopprijs: zijn volmaakte lichaam en bloed. Door God de waarde van dat loskoopoffer aan te bieden, maakte Jezus het mogelijk dat wij van zonde en dood worden bevrijd en het geschenk van eeuwig leven krijgen (Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22).

5. (a) Hoe weten we dat Jehovah en Jezus van de mensheid houden? (b) Waarom moeten we bij de herdenking van Jezus’ dood aanwezig zijn?

5 De regeling van het loskoopoffer bewijst dat God van de mensen houdt (Joh. 3:16). Ook Jezus houdt van ons; dat bewees hij door zijn leven te geven. Zelfs al voordat hij naar de aarde kwam, had hij als Gods ‘meesterwerker’ veel liefde voor de mensen (Spr. 8:30, 31). Dankbaarheid tegenover God en zijn Zoon zouden ons moeten motiveren om bij de herdenking van Jezus’ dood aanwezig te zijn en zo het gebod te gehoorzamen: ‘Blijft dit tot mijn gedachtenis doen’ (1 Kor. 11:23-25).

WAT DE SYMBOLEN BETEKENEN

6. Hoe moeten we het brood en de wijn bezien?

6 Toen Jezus het Avondmaal instelde, veranderde hij het brood en de wijn niet in zijn letterlijke vlees en bloed. Hij zei over het brood: ‘Dit betekent mijn lichaam’, en over de wijn: ‘Dit betekent mijn “bloed van het verbond”, dat ten behoeve van velen vergoten zal worden’ (Mark. 14:22-24). Het is dus duidelijk dat het brood en de wijn als symbolen bezien moesten worden.

7. Wat wordt voorgesteld door het brood dat bij het Avondmaal wordt gebruikt?

7 Bij die zeer belangrijke gelegenheid in het jaar 33 gebruikte Jezus ongezuurd brood dat over was van het Paschamaal (Ex. 12:8). Zuurdeeg wordt in de Bijbel soms gebruikt als symbool voor slechtheid of zonde (Matth. 16:6, 11, 12; Luk. 12:1). Daarom is het veelbetekenend dat Jezus ongezuurd brood gebruikte — een passend symbool voor zijn zondeloze lichaam (Hebr. 7:26). Daarom gebruiken ook wij ongezuurd brood bij de herdenking van Jezus’ dood.

8. Wat wordt voorgesteld door de wijn die bij het Avondmaal wordt gebruikt?

8 De wijn die Jezus op 14 Nisan 33 gebruikte, stond symbool voor Jezus’ bloed, en dat geldt ook voor de wijn die tegenwoordig op het Avondmaal wordt gebruikt. Op Golgotha, een plaats buiten Jeruzalem, werd zijn bloed vergoten ‘tot vergeving van zonden’ (Matth. 26:28; 27:33). Het brood en de wijn beelden dus het kostbare offer af dat Jezus voor de gehoorzame mensheid bracht. Omdat we waardering hebben voor die liefdevolle voorziening, is het passend dat we ons persoonlijk op het Avondmaal voorbereiden.

ENKELE MANIEREN OM JE VOOR TE BEREIDEN

9. (a) Waarom is het belangrijk om het Bijbelleesschema voor het Avondmaal te volgen? (b) Wat betekent het loskoopoffer voor jou?

9 Hoe kunnen we ons op het Avondmaal voorbereiden? We bereiden ons hart  voor door het Bijbelleesschema voor het Avondmaal te volgen, dat in het dagtekstboekje staat. Op die manier staan we stil bij wat Jezus vlak voor zijn dood allemaal heeft gedaan. * ‘We zien uit naar de Gedachtenisviering’, schreef een zuster. ‘Die krijgt elk jaar meer betekenis voor me. Ik herinner me dat ik (...) in de rouwkamer naar mijn lieve vader stond te kijken en echt diepe waardering voor de losprijs ging voelen. (...) O, ik kende alle Bijbelteksten en ik wist hoe ik ze moest uitleggen! Maar pas toen ik de koude realiteit van de dood voelde, drong tot me door hoeveel er dankzij die kostbare losprijs voor ons mogelijk is gemaakt. Dat gaf me echt veel vreugde.’ Het is dus heel goed om ter voorbereiding op het Avondmaal na te denken over hoe Jezus’ offer ons zal bevrijden van zonde en dood.

Gebruik de beschikbare hulpmiddelen om je persoonlijk op het Avondmaal voor te bereiden (Zie alinea 9)

10. Wat kunnen we nog meer doen om ons op het Avondmaal voor te bereiden?

10 Wat kunnen we nog meer doen om ons op het Avondmaal voor te bereiden? Misschien kunnen we plannen maken om op de een of andere manier onze dienst uit te breiden, bijvoorbeeld door in de periode rond de Gedachtenisviering in de hulppioniersdienst te gaan. Door Bijbelstudenten en anderen voor de herdenking van Jezus’ dood uit te nodigen, krijgen we de gelegenheid om te vertellen over Jehovah, zijn Zoon en over de zegeningen die Jehovah belooft. En dat zal ons veel voldoening geven (Ps. 148:12, 13).

11. Hoe namen sommige christenen in Korinthe ‘op onwaardige wijze’ deel aan het Avondmaal?

11 Denk tijdens je voorbereiding op het Avondmaal na over wat Paulus aan de christelijke gemeente in Korinthe schreef. (Lees 1 Korinthiërs 11:27-34.) Paulus maakte duidelijk dat iedereen die ‘op onwaardige wijze’ van het brood eet of van de wijn drinkt, ‘schuldig zal zijn met betrekking tot het lichaam en het bloed’ van Jezus. Daarom moet een gezalfde eerst ‘zichzelf goedkeuren na zich nauwkeurig te hebben onderzocht’, en pas daarna van de symbolen gebruiken. Anders ‘eet en drinkt’ hij ‘zichzelf een oordeel’. Vanwege hun onjuiste gedrag zei Paulus over de Korinthiërs: ‘Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk, en vrij velen slapen [in geestelijk opzicht] in de dood.’ Misschien  aten en dronken sommigen voor of tijdens het Avondmaal zo veel dat ze mentaal en geestelijk niet meer alert waren. Wie op zo’n onwaardige manier van de symbolen gebruikte, kreeg niet Jehovah’s goedkeuring.

12. (a) Waarmee vergeleek Paulus de Gedachtenisviering, en welke waarschuwing gaf hij aan de deelnemers? (b) Wat moet een deelnemer doen als hij ernstig heeft gezondigd?

12 Paulus vergeleek de Gedachtenisviering met een maaltijd die samen met anderen wordt gebruikt, en waarschuwde: ‘Gij kunt niet de beker van Jehovah en de beker van de demonen drinken; gij kunt niet aan “de tafel van Jehovah” en aan de tafel van de demonen deel hebben’ (1 Kor. 10:16-21). Als iemand die van de symbolen gebruikt een ernstige zonde heeft begaan, moet hij hulp zoeken bij de ouderlingen. (Lees Jakobus 5:14-16.) Als zo iemand ‘vruchten voortbrengt die bij berouw passen’, dan toont hij geen minachting voor Jezus’ offer als hij tijdens het Avondmaal van de symbolen gebruikt (Luk. 3:8).

13. Waarom is het goed te bidden over de hoop die God ons heeft gegeven?

13 Het is goed om tijdens je voorbereiding op het Avondmaal gebedsvol na te denken over de hoop die God jou heeft gegeven. Geen enkele opgedragen aanbidder van Jehovah zou van de symbolen willen gebruiken zonder duidelijke bewijzen te hebben dat hij of zij gezalfd is. Dat zou getuigen van gebrek aan respect voor Jezus’ offer. Maar hoe kun je bepalen of je van de symbolen moet gebruiken of niet?

WIE MOETEN ER VAN DE SYMBOLEN GEBRUIKEN?

14. Wie moeten er van de symbolen gebruiken?

14 Degenen die terecht van de symbolen gebruiken, zijn er absoluut zeker van dat ze in het nieuwe verbond zijn opgenomen. Jezus zei over de wijn: ‘Deze beker betekent het nieuwe verbond krachtens mijn bloed’ (1 Kor. 11:25). Via Jeremia voorzei God dat hij een nieuw verbond zou sluiten dat anders zou zijn dan het Wetsverbond met de Israëlieten. (Lees Jeremia 31:31-34.) Dat nieuwe verbond sloot God met de geestelijke Israëlieten (Gal. 6:15, 16). Het werd bekrachtigd door Christus’ offer en trad in werking door zijn vergoten bloed (Luk. 22:20). Jezus is de Middelaar van het nieuwe verbond, en de trouwe gezalfden die erin zijn opgenomen, ontvangen een erfenis in de hemel (Hebr. 8:6; 9:15).

15. Wie zijn opgenomen in het Koninkrijksverbond, en welke beloning krijgen ze als ze trouw blijven?

15 De gezalfden weten dat ze ook zijn opgenomen in het Koninkrijksverbond. (Lees Lukas 12:32.) Door dat verbond zouden de trouwe gezalfde volgelingen van Jezus, die deelden in zijn lijden, ook delen in zijn regeringsmacht (Fil. 3:10). Hetzelfde geldt voor trouwe gezalfden in deze tijd: omdat ze in het Koninkrijksverbond zijn opgenomen, zullen ze voor altijd als koningen met Christus regeren (Openb. 22:5). Deze personen gebruiken tijdens het Avondmaal terecht van de symbolen.

16. Leg kort de betekenis uit van Romeinen 8:15-17.

16 Alleen personen die het getuigenis van de geest hebben dat ze Gods kinderen zijn, mogen van de symbolen gebruiken. (Lees Romeinen 8:15-17.) Merk op dat Paulus het Aramese woord Abba gebruikte, een liefkozend woord waarmee kinderen hun vader aanspreken; het heeft iets van het familiaire van ‘papa’, maar ook iets van het respectvolle van ‘vader’. Degenen die ‘een geest van aanneming als zonen’ hebben ontvangen, zijn Gods  geestelijke kinderen. Zijn geest legt getuigenis af met hun geest, zodat ze absoluut zeker weten dat ze Jehovah’s gezalfde zonen zijn. Dat betekent niet dat hun leven op aarde ze gewoon niet meer interesseert. Maar ze weten dat ze — als ze trouw blijven tot hun dood — samen met Jezus in de hemel zullen regeren. Ze hebben ‘een zalving van de heilige’, Jehovah (1 Joh. 2:20). Van deze 144.000 volgelingen van Jezus is tegenwoordig nog maar een klein deel op aarde (Openb. 14:1). Door zijn geest roepen ze uit: ‘Abba, Vader!’ Wat hebben zij een unieke band met God!

WAARDEER JE BIJBELSE HOOP

17. Welke hoop hebben gezalfden, en hoe ervaren ze die?

17 Als je een gezalfde christen bent, is de hoop op leven in de hemel een belangrijk onderwerp van je persoonlijke gebeden. Als je in de Bijbel iets leest over ‘ten huwelijk beloofd’ zijn aan de hemelse Bruidegom, Jezus Christus, dan pas je dat op jezelf toe. Je ziet ernaar uit om deel te gaan uitmaken van Christus’ ‘bruid’ (2 Kor. 11:2; Joh. 3:27-29; Openb. 21:2, 9-14). Als Jehovah in zijn Woord zijn liefde voor zijn geestelijke kinderen tot uitdrukking brengt, denk je: dat gaat over mij. En als je in de Bijbel zijn instructies aan zijn gezalfde zonen leest, beweegt heilige geest je ertoe die te gehoorzamen en in je hart te zeggen: dat geldt voor mij. Zo leggen Gods geest en jouw geest er samen getuigenis over af dat je de hoop op leven in de hemel hebt.

18. Welke hoop hebben de ‘andere schapen’, en hoe ervaar je die hoop?

18 Maar als je deel uitmaakt van de ‘grote schare’ ‘andere schapen’, dan heb je van God de hoop gekregen om voor altijd op aarde te leven (Openb. 7:9; Joh. 10:16). Je wilt voor altijd in het paradijs wonen, en je vindt het fijn om te mediteren over wat de Bijbel over het toekomstige leven op aarde zegt. Je ziet uit naar de overvloed van vrede die er dan zal zijn, terwijl je in alle rust zult kunnen genieten van de omgang met je familie en andere rechtvaardigen. Je verlangt enorm naar de tijd dat er geen voedseltekorten, armoede, lijden, ziekte en dood meer zullen zijn (Ps. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Jes. 33:24). Je kunt niet wachten om degenen te verwelkomen die een opstanding zullen krijgen (Joh. 5:28, 29). Wat kun je Jehovah dankbaar zijn dat hij je de hoop heeft gegeven om voor altijd op aarde te leven! Hoewel je niet van de symbolen gebruikt, bezoek je het Avondmaal om waardering te tonen voor het loskoopoffer dat Jezus heeft gebracht.

KOM JIJ OOK?

19, 20. (a) Wat moet je doen om je hoop werkelijkheid te laten worden? (b) Waarom wil jij aanwezig zijn bij de herdenking van Jezus’ dood?

19 Of je nu de hoop hebt om op aarde te leven of in de hemel, die hoop kan alleen werkelijkheid worden als je gelooft in Jehovah, Jezus Christus en het loskoopoffer. De Gedachtenisviering zal je de gelegenheid geven om na te denken over jouw persoonlijke hoop en over de vraag waarom Jezus’ dood zo belangrijk is. Stel je dus ten doel om een van de miljoenen aanwezigen op het Avondmaal te zijn. Het zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 3 april, na zonsondergang, in Koninkrijkszalen en op andere locaties over de hele wereld.

20 De herdenking van Jezus’ dood kan je dankbaarheid voor zijn offer vergroten. Luister goed naar de lezing. Dat kan je motiveren om je liefde voor je naasten te tonen door ze te vertellen hoeveel Jehovah van de mensheid houdt en welke mooie zegeningen hij belooft (Matth. 22:34-40). Zul jij op het Avondmaal zijn?

^ ¶1 Hebreeuwse dagen liepen van zonsondergang tot zonsondergang.

^ ¶9 Zie Achtergrondinformatie bij Gods Woord, onderwerp 16.