Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Luister naar Jehovah’s stem waar je ook bent

Luister naar Jehovah’s stem waar je ook bent

„Uw eigen oren zullen een woord achter u horen, dat luidt: ’Dit is de weg.’” — JES. 30:21.

1, 2. Hoe communiceert Jehovah met zijn aanbidders?

DOOR de hele Bijbelse geschiedenis heen heeft Jehovah op verschillende manieren leiding gegeven aan zijn volk. Soms sprak hij via engelen of door middel van visioenen of dromen om aan zijn aanbidders te onthullen wat er in de toekomst zou gebeuren of om ze specifieke taken te geven (Num. 7:89; Ezech. 1:1; Dan. 2:19). In andere gevallen gaf Jehovah leiding via zijn menselijke vertegenwoordigers die in het aardse deel van zijn organisatie dienden. Op welke manier hij ook tot zijn volk sprak, degenen die zijn instructies opvolgden, werden gezegend.

2 In deze tijd leidt Jehovah zijn volk door middel van de Bijbel, zijn heilige geest en de gemeente (Hand. 9:31; 15:28; 2 Tim. 3:16, 17). Die leiding is zo duidelijk dat het is alsof we een stem achter ons horen die zegt: „Dit is de weg. Wandelt daarop” (Jes. 30:21). Ook Jezus brengt Jehovah’s stem aan ons over. Hij leidt de gemeente door middel van „de getrouwe en beleidvolle slaaf” (Matth. 24:45). We moeten die leiding serieus nemen, want alleen dan kunnen we eeuwig leven krijgen (Hebr. 5:9).

3. Wat kan van invloed zijn op onze reactie op Jehovah’s leiding? (Zie beginplaatje.)

3 Satan probeert ons ertoe te brengen de levensreddende leiding die we van Jehovah krijgen te negeren. Daarnaast kan ons hart, dat „verraderlijker dan iets anders” wordt genoemd, van  invloed zijn op onze reactie op Jehovah’s richtlijnen (Jer. 17:9). Laten we daarom eens bekijken hoe we hindernissen die het moeilijk maken naar Gods stem te luisteren, kunnen overwinnen. We gaan ook bespreken hoe een goede communicatie met Jehovah onze band met hem in elke situatie zal beschermen.

SATANS LISTEN

4. Hoe probeert Satan het denken van mensen te beïnvloeden?

4 Satan is eropuit het denken van mensen te beïnvloeden door verkeerde en misleidende informatie te verschaffen. (Lees 1 Johannes 5:19.) Over de hele aarde wordt informatie verspreid via kranten, boeken, tijdschriften, radio, tv en internet. Hoewel zulke media misschien interessante onderwerpen brengen, promoten ze vaak gedrag en normen die in strijd zijn met Jehovah’s normen (Jer. 2:13). Het homohuwelijk bijvoorbeeld wordt in de amusementswereld en in het nieuws als iets aanvaardbaars gepresenteerd, en veel mensen vinden de Bijbelse kijk op homoseksualiteit extreem (1 Kor. 6:9, 10).

5. Hoe kunnen we voorkomen dat we meegesleurd worden door satanische propaganda?

5 Hoe kan iemand die Gods rechtvaardigheid liefheeft, voorkomen dat hij meegesleurd wordt door de vloedgolf van satanische propaganda? Hoe kan iemand goed van kwaad onderscheiden? „Door op zijn hoede te blijven overeenkomstig uw [Gods] woord” (Ps. 119:9). Gods Woord stelt ons in staat om juiste informatie van misleidende propaganda te onderscheiden (Spr. 23:23). Jezus zei dat we „elke uitspraak die uit Jehovah’s mond voortkomt” nodig hebben (Matth. 4:4). We moeten leren Bijbelse principes in ons leven toe te passen. Neem het voorbeeld van Jozef. Lang voordat Mozes Jehovah’s wet tegen overspel had opgeschreven, begreep Jozef dat zulk gedrag een zonde tegen God was. Toen de vrouw van Potifar hem tot het slechte probeerde te verleiden, kwam het niet eens bij hem op om ongehoorzaam te zijn aan Jehovah. (Lees Genesis 39:7-9.) Hoewel hij een tijdlang door haar onder druk gezet werd, liet hij zich niet overhalen Gods stem te negeren. Als we goed van kwaad willen onderscheiden, is het essentieel dat we naar Jehovah’s stem luisteren en ons afsluiten voor het aanhoudende lawaai van satanische propaganda.

6, 7. Wat moeten we doen om Satans slechte adviezen te vermijden?

6 De wereld is zo doortrokken van tegenstrijdige religieuze ideeën en leerstellingen dat veel mensen denken dat het geen zin heeft om op zoek te gaan naar de ware religie. Maar Jehovah heeft ervoor gezorgd dat iedereen die dat wil de waarheid makkelijk kan vinden. We moeten zelf kiezen naar wie we willen luisteren. Omdat het bijna onmogelijk is naar twee stemmen tegelijk te luisteren, moeten we de stem van Jezus kennen en naar hem luisteren. Hij is door Jehovah over Zijn schapen aangesteld. (Lees Johannes 10:3-5.)

 7 Jezus zei: „Schenkt aandacht aan hetgeen gij hoort” (Mark. 4:24). Jehovah’s raad is duidelijk en goed, maar we moeten ons hart ervoor openstellen en ernaar luisteren. Als we niet oppassen, kan het zijn dat we naar Satans slechte adviezen luisteren in plaats van naar Gods liefdevolle raad. Laat nooit toe dat wereldse muziek, films, tv-programma’s, boeken, collega’s, klasgenoten, leraren of zogenaamde deskundigen gaan bepalen hoe je moet leven (Kol. 2:8).

8. (a) Hoe kan ons hart ons kwetsbaar maken voor Satans listen? (b) Wat kan ons overkomen als we waarschuwingssignalen negeren?

8 Satan weet dat we zondige neigingen hebben, en hij probeert ons te verleiden daaraan toe te geven. Zulke aanvallen maken het een enorme uitdaging om Jehovah trouw te blijven (Joh. 8:44-47). Hoe kunnen we daar toch in slagen? Stel dat iemand zo opgaat in pleziertjes dat hij uiteindelijk iets doet waarvan hij nooit had gedacht dat hij het zou doen (Rom. 7:15). Hoe heeft het zover kunnen komen? Waarschijnlijk is de persoon geleidelijk aan minder gevoelig geworden voor Jehovah’s stem. Zag hij de waarschuwingssignalen over het hoofd die aangaven dat het niet goed ging met zijn hart? Of koos hij ervoor ze te negeren? Misschien was hij ermee opgehouden te bidden, was hij het rustiger aan gaan doen in de dienst of begon hij vergaderingen over te slaan. Uiteindelijk gaf hij toe aan zijn verlangen en deed hij iets waarvan hij wist dat het verkeerd was. We kunnen zo’n rampzalige fout vermijden als we alert blijven op waarschuwingssignalen en direct in actie komen om dingen te corrigeren. En als we naar Jehovah’s stem luisteren, zullen we ons niet bezighouden met afvallige ideeën (Spr. 11:9).

9. Waarom is het heel belangrijk om zondige neigingen in een vroeg stadium te ontdekken?

9 Als een ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt, redt dat misschien iemands leven. Op dezelfde manier kunnen we een ramp voorkomen als we neigingen die ons in verleiding kunnen brengen snel herkennen. Het is dan verstandig meteen in actie te komen, voordat we „levend gevangen” worden door Satan om zijn wil te doen (2 Tim. 2:26). Wat moeten we doen als we merken dat we hebben toegelaten dat onze denkwijze en verlangens niet meer overeenkomen met Jehovah’s wil? We moeten direct nederig tot hem terugkeren, ons volledig openstellen voor zijn raad en ernaar luisteren (Jes. 44:22). We moeten beseffen dat een slechte beslissing grote littekens kan achterlaten waar we in  dit stelsel nog veel last van kunnen hebben. Het is veel beter om niet af te drijven door direct in actie te komen om zo’n grote fout te voorkomen!

Hoe kan een goede geestelijke routine je beschermen tegen Satans listen? (Zie alinea 4-9)

TROTS EN HEBZUCHT

10, 11. (a) Hoe kan trots de kop opsteken? (b) Welke les kunnen we leren van de opstand van Korach, Dathan en Abiram?

10 We moeten erkennen dat ons hart ons kan misleiden. Onze zondige neigingen kunnen heel veel kracht op ons uitoefenen. Neem bijvoorbeeld trots en hebzucht. Die eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat we niet meer naar Jehovah’s stem luisteren en rampzalige keuzes maken. Een trots persoon overschat zichzelf. Misschien vindt hij dat hij het recht heeft om te doen wat hij wil en dat niemand hem mag vertellen wat hij moet doen. Daarom neemt hij misschien geen raad aan van geloofsgenoten, ouderlingen of zelfs van Gods organisatie. Voor zo iemand is het geluid van Jehovah’s stem nauwelijks nog te horen.

11 Tijdens Israëls tocht door de wildernis kwamen Korach, Dathan en Abiram in opstand tegen het gezag van Mozes en Aäron. Omdat ze trots waren, troffen de opstandelingen hun eigen regelingen om Jehovah te aanbidden. Hoe reageerde Jehovah? Hij stelde ze allemaal terecht (Num. 26:8-10). We leren een belangrijke les uit dit verslag: opstand tegen Jehovah heeft rampzalige gevolgen. De Bijbel zegt: „Trots komt vóór een ineenstorting” (Spr. 16:18; Jes. 13:11).

12, 13. (a) Geef een voorbeeld dat laat zien dat hebzucht rampzalige gevolgen kan hebben. (b) Leg uit hoe hebzucht snel kan toenemen als er niet direct iets tegen gedaan wordt.

12 Sta ook eens stil bij hebzucht. Iemand die hebzuchtig is veroorlooft zich vaak bepaalde vrijheden en overschrijdt de grenzen van gepast gedrag. Toen de Syrische legeroverste Naäman genezen was van zijn melaatsheid, bood hij de profeet Elisa geschenken aan. Elisa weigerde die. Maar zijn bediende, Gehazi, werd hebberig en zei tegen zichzelf: „Zo waar Jehovah leeft, ik wil hem achterna rennen en iets van hem nemen.” Achter Elisa’s rug om ging Gehazi achter Naäman aan. Hij vertelde hem regelrechte leugens en vroeg hem om „een talent zilver en twee wisselklederen”. Wat gebeurde er met Gehazi? Vanwege zijn hebzucht en leugens kreeg hij zelf melaatsheid! — 2 Kon. 5:20-27.

13 Hebzucht kan klein beginnen, maar als er niets tegen gedaan wordt, kan het snel toenemen en iemand gaan beheersen. Dat blijkt duidelijk uit het Bijbelse verslag over Achan. Merk op hoe snel zijn hebzucht groeide. Hij zei: „Toen ik bij de buit een mooi ambtskleed uit Sinear te zien kreeg en tweehonderd zilveren sikkelen en een gouden staaf, waarvan het gewicht vijftig sikkelen was, wilde ik die graag hebben, en ik heb ze genomen.” Achan wees het verkeerde verlangen niet af, maar stal hebzuchtig de spullen en verstopte ze in zijn tent. Toen zijn kwaaddoen aan het licht kwam, vertelde Jozua hem dat Jehovah hem zou straffen. Achan en zijn gezin werden diezelfde dag nog gestenigd (Joz. 7:11, 21, 24, 25). Hebzucht is een gevaar dat altijd op de loer ligt. Laten we daarom op onze hoede zijn „voor elke soort van hebzucht” (Luk. 12:15). Als we misschien een keer een ongepaste gedachte hebben of over immorele dingen fantaseren, is het heel belangrijk dat we grip krijgen op onze gedachten en niet toelaten dat onze verlangens zo sterk worden dat we een zonde begaan. (Lees Jakobus 1:14, 15.)

14. Wat moeten we doen als we bij onszelf trotse of hebzuchtige neigingen bespeuren?

14 Trots en hebzucht kunnen rampzalige gevolgen hebben. Als we daarover nadenken, voorkomen we dat die neigingen  de stem van Jehovah verdringen (Deut. 32:29). God vertelt in de Bijbel hoe we het goede kunnen doen en welke voordelen dat heeft. Maar hij legt ook uit wat de gevolgen zijn van verkeerd gedrag. Als we in de verleiding komen iets te doen uit trots of hebzucht, is het daarom verstandig goed na te denken over de gevolgen. We moeten ons afvragen: welke uitwerking zou het hebben op ons, onze dierbaren en vooral op onze band met Jehovah?

WERK AAN EEN GOEDE COMMUNICATIE MET JEHOVAH

15. Wat leert het voorbeeld van Jezus ons over communicatie met God?

15 Jehovah heeft het beste met ons voor (Ps. 1:1-3). Hij geeft ons leiding op momenten waarop we het nodig hebben. (Lees Hebreeën 4:16.) Hoewel Jezus volmaakt was, was hij afhankelijk van geregelde communicatie met Jehovah, en hij bad zonder ophouden. Jehovah leidde en ondersteunde hem op wonderbaarlijke manieren. Hij stuurde engelen om hem te dienen, gaf hem zijn heilige geest om hem te helpen en leidde hem toen hij de twaalf apostelen uitkoos. Hij sprak zelfs vanuit de hemel om duidelijk te maken dat hij Jezus steunde en goedkeurde (Matth. 3:17; 17:5; Mark. 1:12, 13; Luk. 6:12, 13; Joh. 12:28). We moeten net als Jezus in gebed ons hart bij God uitstorten (Ps. 62:7, 8; Hebr. 5:7). Dankzij het gebed kunnen we een goede communicatie met Jehovah hebben en op een manier leven die hem eert.

16. Hoe helpt Jehovah ons zijn stem te horen?

16 Hoewel Jehovah’s raad voor iedereen beschikbaar is, dwingt hij niemand om ernaar te leven. We moeten om zijn heilige geest vragen, en dan zal hij die ons in ruime mate geven. (Lees Lukas 11:10-13.) Maar het is essentieel dat we aandacht schenken aan de manier waarop we luisteren (Luk. 8:18). Het zou bijvoorbeeld hypocriet zijn als we Jehovah zouden vragen om ons te helpen een neiging tot immoraliteit te overwinnen terwijl we ondertussen naar porno of immorele films blijven kijken. We moeten plaatsen of omstandigheden opzoeken waar Jehovah’s geest is. We weten dat zijn geest aanwezig is op onze vergaderingen. Heel wat aanbidders van Jehovah hebben problemen voorkomen door naar Jehovah te luisteren tijdens de vergaderingen. Daardoor gingen ze inzien dat er verkeerde verlangens in hun hart groeiden en hebben ze zichzelf gecorrigeerd (Ps. 73:12-17; 143:10).

BLIJF GOED LUISTEREN NAAR JEHOVAH’S STEM

17. Waarom is het gevaarlijk om op onszelf te vertrouwen?

17 Neem het voorbeeld van koning David van het oude Israël. Als jongen overwon hij de Filistijnse reus Goliath. David werd een soldaat, een koning, een beschermer en iemand die beslissingen nam voor een volk. Maar toen hij op zichzelf vertrouwde, misleidde zijn hart hem en beging hij een ernstige zonde met Bathseba. Hij zorgde er zelfs voor dat haar man, Uria, gedood werd. Toen David terechtgewezen werd, gaf hij nederig zijn fout toe en herstelde hij zijn band met Jehovah (Ps. 51:4, 6, 10, 11).

18. Wat kan ons helpen naar Jehovah’s stem te blijven luisteren?

18 Laten we de raad in 1 Korinthiërs 10:12 toepassen en niet te veel op onszelf vertrouwen. Niemand is in staat „zijn schrede te richten” (Jer. 10:23). Uiteindelijk zullen we dus óf naar de stem van Jehovah luisteren óf naar die van zijn Tegenstander. Houd daarom aan in gebed, volg de leiding van de heilige geest en luister altijd aandachtig naar Jehovah’s stem!