Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

„Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben”

„Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben”

„Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.” — MATTH. 22:37.

1. Waardoor groeide de onderlinge liefde tussen God en zijn Zoon?

JEHOVAH’S Zoon, Jezus Christus, zei dat hij zijn Vader liefhad (Joh. 14:31). Hij zei ook: „De Vader heeft genegenheid voor de Zoon” (Joh. 5:20). Dat zal ons niet verbazen. Jezus was in zijn voormenselijke bestaan namelijk miljoenen jaren Gods „meesterwerker” (Spr. 8:30). Tijdens die samenwerking leerde de Zoon veel over de eigenschappen van zijn Vader en had hij ontelbare redenen om van hem te houden. Doordat ze nauw met elkaar omgingen, groeide hun onderlinge liefde.

2. (a) Wat wil het zeggen van iemand te houden? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

2 Als je van iemand houdt, heb je een gevoel van diepe genegenheid voor hem of haar. David zong: „Ik zal genegenheid voor u hebben, o Jehovah, mijn sterkte” (Ps. 18:1). Die gevoelens moeten wij ook voor God hebben, want hij heeft genegenheid voor ons. Als we Jehovah gehoorzamen, zal hij laten zien dat hij van ons houdt. (Lees Deuteronomium 7:12, 13.) Maar kunnen we echt van God houden als we hem niet kunnen zien? Wat wil het zeggen Jehovah lief te hebben? Waarom moeten we hem liefhebben? En hoe kunnen we laten zien dat we van hem houden?

 WAAROM WE GOD KUNNEN LIEFHEBBEN

3, 4. Waarom is het mogelijk God lief te hebben?

3 „God is een Geest” en daarom kunnen we hem niet zien (Joh. 4:24). Toch is het mogelijk Jehovah lief te hebben, en in de Bijbel krijgen we de opdracht om die liefde te tonen. Mozes zei bijvoorbeeld tegen de Israëlieten: „Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw levenskracht” (Deut. 6:5).

4 Waarom is het mogelijk God lief te hebben? Omdat hij ons geschapen heeft met een geestelijke behoefte en het vermogen om liefde te tonen. Als onze geestelijke behoefte wordt vervuld, groeit onze liefde voor Jehovah en hebben we een goede basis voor geluk. Jezus zei: „Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood, want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe” (Matth. 5:3). Over het aangeboren verlangen van de mens om iets hogers te aanbidden is wel gezegd: „Wij zouden met ontzag, verbazing en eerbiedige verwondering vervuld moeten zijn wegens de algemeenheid van ’s mensen zoeken naar en geloof in een opperwezen” (Man Does Not Stand Alone, door A.C. Morrison).

5. Hoe weten we dat het zin heeft om God te zoeken?

5 Heeft het zin om God te zoeken? Ja, want hij wil dat we hem vinden. De apostel Paulus maakte dat duidelijk toen hij getuigenis gaf aan een groep die bijeengekomen was op de Areopagus. Dat deed hij in het zicht van het Parthenon, een tempel die gewijd was aan Athena, de beschermgodin van het oude Athene. Stel je voor dat je erbij was. Paulus heeft het over „de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is” en legt vervolgens uit dat Hij „niet in door handen gemaakte tempels” woont. De apostel voegt eraan toe: „Hij [God] heeft uit één mens elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de bestemde tijden en de vastgestelde grenzen van de woonplaats der mensen verordend, opdat zij God zouden zoeken, of zij wellicht naar hem tasten en hem werkelijk vinden zouden, ofschoon hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons” (Hand. 17:24-27). Mensen kunnen God inderdaad vinden. De ruim zevenenhalf miljoen Getuigen van Jehovah is dat gelukt, en ze houden echt van hem.

WAT HET WIL ZEGGEN GOD LIEF TE HEBBEN

6. Wat was volgens Jezus „het grootste en eerste gebod”?

6 Onze liefde voor Jehovah moet uit het hart komen. Jezus maakte dat duidelijk toen een farizeeër vroeg: „Leraar, wat is het grootste gebod in de Wet?” Jezus antwoordde: „’Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.’ Dit is het grootste en eerste gebod” (Matth. 22:34-38).

7. Wat wil het zeggen God lief te hebben met (a) heel ons hart? (b) heel onze ziel? (c) heel ons verstand?

7 Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat we God moeten liefhebben met heel ons hart? Hij bedoelde dat we Jehovah met heel ons figuurlijke hart moeten liefhebben, wat invloed heeft op onze verlangens, emoties en gevoelens. We moeten hem ook liefhebben met heel onze ziel of heel ons leven en wezen. Bovendien moeten we God liefhebben met heel ons verstand of ons volledige denkvermogen. Het komt erop neer dat we Jehovah volledig, zonder terughoudendheid, moeten liefhebben.

8. Waartoe zal liefde voor God ons motiveren?

8 Als we God liefhebben met heel ons hart, onze ziel en ons verstand, zullen we zijn Woord ijverig bestuderen, zijn voornemen van harte ondersteunen en enthousiast het goede nieuws van het Koninkrijk bekendmaken (Matth. 24:14; Rom. 12:1, 2). Door ware liefde voor Jehovah zullen we  steeds dichter tot hem naderen (Jak. 4:8). Natuurlijk kunnen we onmogelijk alle redenen opnoemen waarom we God moeten liefhebben. Maar laten we er eens een paar bespreken.

WAAROM WE JEHOVAH MOETEN LIEFHEBBEN

9. Waarom hou je van Jehovah als je Schepper en Verzorger?

9 Jehovah is onze Schepper en Verzorger. „Door hem hebben wij leven en bewegen wij ons en zijn wij”, zei Paulus (Hand. 17:28). Jehovah heeft ons de schitterende aarde gegeven om op te wonen (Ps. 115:16). Hij geeft ons ook voedsel en andere dingen die we nodig hebben om te leven. Paulus kon daarom tegen de heidense inwoners van Lystra zeggen dat „de levende God” goedheid toonde door „regens vanuit de hemel en vruchtbare tijden te geven” en door hun „hart overvloedig met voedsel en vrolijkheid te vervullen” (Hand. 14:15-17). Is dat geen reden om van onze Grootse Schepper en liefdevolle Verzorger te houden? — Pred. 12:1.

10. Hoe moeten we reageren op Gods voorziening om een eind te maken aan zonde en dood?

10 God heeft het mogelijk gemaakt dat er een eind komt aan de zonde en de dood die we van Adam geërfd hebben (Rom. 5:12). „God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren” (Rom. 5:8). We houden beslist heel veel van Jehovah. Dankzij hem kunnen we vergeving van onze zonden krijgen als we berouw hebben en geloof stellen in Jezus’ offer (Joh. 3:16).

11, 12. Welke hoop heeft Jehovah ons gegeven?

11 Jehovah geeft ons een hoop die ons vervult met „vreugde en vrede” (Rom. 15:13). De hoop die we hebben, stelt ons in staat geloofsbeproevingen te doorstaan. Gezalfden die „zelfs tot de dood” trouw blijven, zullen „de kroon des levens” krijgen in de hemel (Openb. 2:10). Trouwe aanbidders met een aardse hoop zullen eeuwige zegeningen ervaren in het beloofde paradijs (Luk. 23:43). Wat doen die vooruitzichten met ons? Worden we niet vervuld met vreugde en vrede, en met liefde voor de Gever van „elke goede gave en elk volmaakt geschenk”? — Jak. 1:17.

12 God heeft ons de prachtige hoop op de opstanding gegeven (Hand. 24:15). We zijn natuurlijk heel verdrietig als een dierbare overlijdt, maar omdat we de hoop op de opstanding hebben, zijn we niet bedroefd „gelijk de overigen, die geen hoop hebben” (1 Thess. 4:13). Jehovah verlangt er vurig naar de doden op te wekken, vooral trouwe aanbidders zoals Job (Job 14:15). Stel je voor hoe vreugdevol het zal zijn om herenigd te worden met personen die een opstanding zullen krijgen op aarde. Wat houden we toch veel van onze hemelse Vader, die ons die geweldige hoop heeft gegeven!

13. Waaruit blijkt dat God echt voor ons zorgt?

13 Jehovah zorgt echt voor ons. (Lees Psalm 34:6, 18, 19; 1 Petrus 5:6, 7.) Omdat we weten dat onze liefdevolle God altijd bereid is degenen die hem trouw zijn te helpen, voelen we ons veilig in zijn kudde (Ps. 79:13). Bovendien zal Gods liefde voor ons blijken uit wat hij zal doen door middel van het Messiaanse Koninkrijk. Nadat zijn uitverkoren Koning, Jezus Christus, de aarde heeft ontdaan van geweld, onderdrukking en slechtheid, zal de gehoorzame mensheid gezegend worden met blijvende vrede en voorspoed (Ps. 72:7, 12-14, 16). Vind je ook niet dat die vooruitzichten ons reden geven om onze zorgzame God lief te hebben met heel ons hart, onze ziel, onze kracht en ons verstand? — Luk. 10:27.

14. Welk kostbare voorrecht heeft God ons gegeven?

14 Jehovah heeft ons het kostbare voorrecht gegeven om als zijn Getuigen te dienen (Jes. 43:10-12). We hebben God lief omdat hij ons de mogelijkheid heeft  gegeven om zijn soevereiniteit te ondersteunen en mensen echte hoop te bieden in deze wereld vol problemen. Bovendien kunnen we met geloof en overtuiging spreken omdat we goed nieuws bekendmaken uit het Woord van de ware God, en zijn beloften komen altijd uit. (Lees Jozua 21:45; 23:14.) Natuurlijk is onze lijst met zegeningen en met redenen om Jehovah lief te hebben oneindig veel langer. Maar hoe kunnen we laten zien dat we van hem houden?

HOE WE KUNNEN LATEN ZIEN DAT WE VAN GOD HOUDEN

15. Hoe kan het bestuderen en toepassen van Gods Woord ons helpen?

15 Bestudeer ijverig Gods Woord en pas het toe. Door dat te doen, laten we zien dat we van Jehovah houden en echt willen dat zijn Woord een licht is op ons pad (Ps. 119:105). Als we het moeilijk hebben, kunnen we troost halen uit liefdevolle uitspraken uit de Bijbel zoals: „Een gebroken en verbrijzeld hart, o God, zult gij niet verachten.” „Uw liefderijke goedheid, o Jehovah, (...) bleef [mij] schragen. Wanneer mijn verontrustende gedachten vele werden binnen in mij, waren het uw vertroostingen die mijn ziel gingen strelen” (Ps. 51:17; 94:18, 19). Jehovah toont medelijden met mensen die het zwaar hebben, en dat doet Jezus ook (Jes. 49:13; Matth. 15:32). Bijbelstudie maakt ons bewust van Jehovah’s liefdevolle zorg voor ons en daardoor gaan we nog meer van hem houden.

16. Hoe kan geregeld bidden onze liefde voor God verdiepen?

16 Bid geregeld tot God. Door onze gebeden naderen we steeds dichter tot de „Hoorder van het gebed” (Ps. 65:2). Als we merken dat God onze gebeden verhoort, groeit onze liefde voor hem. Zo hebben we misschien ervaren dat hij niet toelaat dat we boven onze krachten worden beproefd (1 Kor. 10:13). Als we zorgen hebben en een oprechte smeekbede tot Jehovah richten, zullen we waarschijnlijk de onvergelijkelijke „vrede van God” ervaren (Fil. 4:6, 7). Soms bidden we misschien net als Nehemia in stilte en merken we dat ons gebed verhoord wordt (Neh. 2:1-6). Als we aanhouden in het gebed en zien dat Jehovah onze smeekbeden verhoort, groeit niet alleen onze liefde voor hem maar ook het vertrouwen dat hij ons zal helpen een volgende geloofsbeproeving te doorstaan (Rom. 12:12).

17. Hoe bezien we vergaderingsbezoek als we van God houden?

 17 Maak er een gewoonte van onze vergaderingen en grote bijeenkomsten bij te wonen (Hebr. 10:24, 25). De Israëlieten kwamen bij elkaar om naar Jehovah te luisteren en over hem te leren zodat ze eerbied voor hem konden hebben en zich aan zijn Wet konden houden (Deut. 31:12). Als we echt van God houden, is het geen last om zijn wil te doen. (Lees 1 Johannes 5:3.) Laten we vergaderingsbezoek daarom nooit als iets onbelangrijks bezien. We zullen beslist niets willen doen waardoor we onze eerste liefde voor Jehovah verliezen (Openb. 2:4).

18. Waartoe motiveert liefde voor God ons?

18 Predik ijverig „de waarheid van het goede nieuws” (Gal. 2:5). Onze liefde voor God motiveert ons om anderen te vertellen over het Messiaanse Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die in Armageddon „voor de zaak van waarheid” zal rijden (Ps. 45:4; Openb. 16:14, 16). Wat is het geweldig dat we mensen mogen helpen meer te weten te komen over Gods liefde en zijn beloofde nieuwe wereld! — Matth. 28:19, 20.

19. Waarom moeten we waardering hebben voor Jehovah’s regeling om zijn kudde te weiden?

19 Toon waardering voor Gods regeling om de kudde te weiden (Hand. 20:28). Ouderlingen zijn een voorziening van Jehovah, die altijd onze belangen op het oog heeft. Ze zijn „als een wijkplaats voor de wind (...) en een schuilplaats voor de slagregen, als waterstromen in een waterloos land, als de schaduw van een zware, steile rots in een uitgeput land” (Jes. 32:1, 2). Wat zijn we blij als we ergens kunnen schuilen voor een storm of een hevige regenbui! En als we in de brandende zon lopen, zijn we dankbaar voor de schaduw van een steile rots. Die beeldspraak helpt ons in te zien dat ouderlingen ons de nodige geestelijke hulp en aanmoediging geven. Door degenen die onder ons de leiding nemen te gehoorzamen, laten we zien hoeveel waardering we hebben voor deze „gaven in mensen” en tonen we onze liefde voor God en voor Christus, het Hoofd van de gemeente (Ef. 4:8; 5:23; Hebr. 13:17).

Jehovah heeft voorzien in herders die oprechte belangstelling voor de kudde tonen (Zie alinea 19)

BLIJF GROEIEN IN JE LIEFDE VOOR GOD

20. Wat zul je doen als je van God houdt?

20 Als je een hechte band met Jehovah hebt, zul je een dader van het woord zijn, niet alleen een hoorder. (Lees Jakobus 1:22-25.) Een dader van het woord heeft het geloof dat werken voortbrengt zoals een ijverige deelname aan de prediking en de vergaderingen. Omdat je echt van God houdt, zul je gehoorzaam zijn aan zijn „volmaakte wet”, die alles omvat wat hij van je vraagt (Ps. 19:7-11).

21. Waarmee kunnen onze oprechte gebeden vergeleken worden?

21 Liefde voor Jehovah zal je ertoe aanzetten vaak en innig tot hem te bidden. David doelde kennelijk op het dagelijks branden van reukwerk onder het Wetsverbond toen hij zong: „Moge mijn gebed als reukwerk voor uw [Jehovah’s] aangezicht worden bereid, het opheffen van mijn handpalmen als het avondgraanoffer” (Ps. 141:2; Ex. 30:7, 8). Als we onze nederige verzoeken, innige smeekbeden en oprechte woorden van lof en dank tot Jehovah richten, zullen die gebeden zijn als de zoete geur van reukwerk dat Jehovah’s goedkeuring had (Openb. 5:8).

22. Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

22 Jezus zei dat we niet alleen God moeten liefhebben maar ook onze naaste (Matth. 22:37-39). Zoals we in het vervolg van onze bespreking zullen zien, zal onze liefde voor Jehovah en zijn beginselen ons helpen goed om te gaan met de mensen om ons heen en liefde voor onze naaste te tonen.