Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

100 jaar Koninkrijksregering: Wat betekent dat voor je?

100 jaar Koninkrijksregering: Wat betekent dat voor je?

„Groot en wonderbaar zijn uw werken, Jehovah God, (...) Koning der eeuwigheid.” — OPENB. 15:3.

1, 2. Wat zal Gods Koninkrijk doen, en waarom kunnen we ervan overtuigd zijn dat het Koninkrijk komt?

IN DE lente van het jaar 31 leerde Jezus Christus op een berg bij Kapernaüm zijn volgelingen bidden: „Uw koninkrijk kome” (Matth. 6:10). In deze tijd twijfelen veel mensen eraan of het Koninkrijk ooit zal komen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat onze oprechte gebeden om de komst van Gods Koninkrijk verhoord zullen worden.

2 Jehovah zal het Koninkrijk gebruiken om zijn gezin in de hemel en op aarde te verenigen. Dat voornemen zal uitkomen (Jes. 55:10, 11). Hij is in deze tijd al Koning geworden. De opwindende gebeurtenissen in de afgelopen honderd jaar zijn daar het bewijs van. God doet grote en wonderbare werken voor miljoenen trouwe onderdanen (Zach. 14:9; Openb. 15:3). Maar dat Jehovah Koning is geworden, is niet hetzelfde als de komst van Gods Koninkrijk waar Jezus ons om leerde bidden. Wat is het verschil tussen deze gebeurtenissen, en welke betekenis hebben ze voor ons?

JEHOVAH’S AANGESTELDE KONING KOMT IN ACTIE

3. (a) Wanneer en waar werd Jezus als Koning geïnstalleerd? (b) Hoe zou je bewijzen dat het Koninkrijk in 1914 opgericht is? (Zie voetnoot.)

3 Tegen het eind van de negentiende eeuw kwam er meer duidelijkheid over een profetie die Daniël ruim 2500 jaar geleden opschreef: „In de dagen van die koningen zal de God  des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht” (Dan. 2:44). De Bijbelonderzoekers hebben er tientallen jaren op gewezen dat 1914 een belangrijk jaar zou zijn. Veel mensen in die tijd waren optimistisch. Een schrijver zegt: „De wereld van 1914 was vol hoop en belofte.” Maar toen later dat jaar de Eerste Wereldoorlog uitbrak, kwam de Bijbelse profetie uit. De hongersnoden, aardbevingen en epidemieën die daarop volgden, en ook de vervulling van andere profetieën, bewezen duidelijk dat Jezus Christus in 1914 als Koning van Gods Koninkrijk in de hemel was gaan regeren. * Door zijn Zoon als Messiaanse Koning op de troon te zetten, was Jehovah in een nieuw opzicht Koning geworden.

4. Wat deed de Koning als eerste toen hij geïnstalleerd was, en wat deed hij daarna?

4 Het eerste dat Gods pasgeïnstalleerde Koning deed, was oorlog voeren tegen zijn Vaders grootste vijand, Satan. Jezus en zijn engelen wierpen de Duivel en zijn demonen de hemel uit. Dit leidde tot grote vreugde in de hemel maar ongekende ellende op aarde. (Lees Openbaring 12:7-9, 12.) Daarna begon de Koning zijn onderdanen op aarde te louteren, op te leiden en te organiseren om Gods wil te doen. Laten we eens kijken wat we kunnen leren van hun positieve reactie op deze drie facetten van de Koninkrijksregering.

DE MESSIAANSE KONING LOUTERT ZIJN TROUWE ONDERDANEN

5. Welke reiniging vond plaats tussen 1914 en begin 1919?

5 Nadat Jezus de hemel gereinigd had van de slechte invloed van Satan en zijn demonen, liet Jehovah hem de geestelijke toestand van zijn volgelingen op aarde inspecteren en louteren. De profeet Maleachi beschreef dit als een geestelijke reiniging (Mal. 3:1-3). De geschiedenis laat zien dat dat tussen 1914 en het begin van 1919 gebeurde. * Om een deel van Jehovah’s universele gezin te zijn, moeten we rein of heilig zijn (1 Petr. 1:15, 16). We moeten vrij blijven van besmetting door valse religie of de politiek van deze wereld.

6. Hoe wordt er in geestelijk voedsel voorzien, en waarom is dat voedsel belangrijk?

6 Jezus gebruikte vervolgens zijn gezag als Koning om een „getrouwe en beleidvolle slaaf” aan te stellen. Deze slaaf zou ervoor zorgen dat iedereen in de ’ene kudde’ waar Jezus voor zorgt, regelmatig gezond geestelijk voedsel krijgt (Matth. 24:45-47; Joh. 10:16). Sinds 1919 heeft een kleine groep gezalfde broeders trouw de belangrijke taak uitgevoerd om de „huisknechten” te voeden. Het geestelijke voedsel waarin ze zo ruim voorzien, zorgt ervoor dat ons geloof kan groeien. Het versterkt ons besluit om ons denken, onze daden en onze aanbidding rein te houden en ook fysiek rein te blijven. Het leidt ons ook op en rust ons toe om ons helemaal in te zetten voor het belangrijkste werk dat nu op aarde gedaan wordt. Benut je deze voorzieningen optimaal?

DE KONING ZORGT VOOR OPLEIDING

7. Welk belangrijke werk begon Jezus toen hij op aarde was, en tot wanneer zou het doorgaan?

7 Toen Jezus zijn bediening op aarde begon, zei hij: „Ik moet ook aan andere steden het goede nieuws van het koninkrijk Gods bekendmaken, want hiertoe werd ik uitgezonden” (Luk. 4:43). Drieënhalf jaar lang was dat werk het belangrijkste in zijn leven. Hij leerde zijn discipelen: „Predikt op uw tocht en zegt:  ’Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’” (Matth. 10:7). Na zijn opstanding voorzei Jezus dat zijn volgelingen die boodschap „tot de verst verwijderde streek der aarde” zouden verspreiden (Hand. 1:8). Hij beloofde dat hij tot in onze tijd persoonlijk betrokken zou zijn bij dat belangrijke werk (Matth. 28:19, 20).

8. Hoe spoorde de Koning zijn aardse onderdanen tot actie aan?

8 Tegen 1919 had het „goede nieuws van het koninkrijk” extra betekenis gekregen (Matth. 24:14). De Koning regeerde in de hemel en hij had een kleine groep gereinigde onderdanen verzameld op aarde. Ze reageerden bereidwillig op Jezus’ gebod om op de hele aarde het goede nieuws te prediken dat Gods Koninkrijk opgericht is (Hand. 10:42). Zo waren er in september 1922 bijna 20.000 ondersteuners van het Koninkrijk op een internationaal congres in Cedar Point (Ohio). Stel je eens voor hoe bijzonder het moet zijn geweest toen broeder Rutherford in een lezing over het Koninkrijk zei: „Ziet, de Koning regeert! Gij zijt zijn openbare aankondigers. Daarom: Verkondigt, verkondigt, verkondigt de Koning en zijn Koninkrijk.” De dag daarop gingen tweeduizend afgevaardigden in de velddienst, waarbij sommige vanaf de congreslocatie zo’n 70 kilometer reisden om te prediken. Een van de afgevaardigden zei enthousiast: „Nooit zal ik de oproep vergeten om het Koninkrijk te verkondigen en de geest van ijver waarvan de bijeengekomen menigte was bezield!” Velen dachten er net zo over.

9, 10. (a) Welke regelingen zijn er om Koninkrijksverkondigers op te leiden? (b) Wat heb jij gehad aan die opleiding?

9 Tegen 1922 waren er meer dan 17.000 Koninkrijksverkondigers actief in 58 landen. Maar ze hadden opleiding nodig. In de eerste eeuw gaf de toekomstige Koning zijn discipelen duidelijke instructies over wat, waar en hoe ze moesten prediken (Matth. 10:5-7; Luk. 9:1-6; 10:1-11). Ook in deze tijd zorgt Jezus ervoor dat alle predikers instructies en hulpmiddelen krijgen om effectieve onderwijzers te zijn (2 Tim. 3:17). Jezus leidt zijn onderdanen voor de dienst op via de christelijke gemeente. Dat doet hij bijvoorbeeld door de theocratische bedieningsschool, die in alle ruim 111.000 gemeenten wereldwijd gehouden wordt. Dankzij deze school zijn meer dan zeven miljoen predikers toegerust om te prediken en te onderwijzen op een manier die „alle soorten van mensen” aantrekt. (Lees 1 Korinthiërs 9:20-23.)

10 Er zijn ook Bijbelscholen opgericht voor ouderlingen, pioniers, ongehuwde broeders, echtparen, bijkantoorcomitéleden  en hun vrouwen, reizende opzieners en hun vrouwen, en zendelingen. * De leerlingen van één klas van de Bijbelschool voor Echtparen brachten hun dankbaarheid zo onder woorden: „Dankzij de specifieke opleiding die we hebben gekregen is onze liefde voor Jehovah gegroeid en kunnen we anderen beter helpen.”

11. Waardoor kunnen Koninkrijksverkondigers ondanks tegenstand doorgaan?

11 Al die inspanningen om het Koninkrijk te prediken en te onderwijzen gaan niet onopgemerkt aan Satan voorbij. Hij probeert het werk te stoppen door directe en subtiele aanvallen op de boodschap en de boodschappers van het Koninkrijk. Maar daar zal hij niet in slagen. Jehovah heeft zijn Zoon „hoog boven elke regering en autoriteit en kracht en heerschappij” geplaatst (Ef. 1:20-22). Jezus gebruikt zijn gezag als Koning om zijn discipelen te beschermen en te leiden, zodat de wil van zijn Vader gedaan wordt. * Het goede nieuws wordt gepredikt, en miljoenen oprechte mensen leren over Jehovah. Het is een groot voorrecht dat we een aandeel hebben aan dit bijzondere werk!

DE KONING ORGANISEERT ZIJN ONDERDANEN VOOR MEER ACTIVITEIT

12. Noem een aantal organisatorische verbeteringen die doorgevoerd zijn sinds de oprichting van het Koninkrijk.

12 Sinds de oprichting van het Koninkrijk in 1914 heeft de Koning Gods volk steeds beter georganiseerd om zijn Vaders wil te doen. (Lees Jesaja 60:17.) In 1919 werd er in elke gemeente een dienstleider aangesteld om de leiding te nemen in de prediking. In 1927 werden er regelingen getroffen dat gemeenten op zondag van huis tot huis gingen prediken. In 1931 namen ondersteuners van het Koninkrijk de Bijbelse naam Jehovah’s Getuigen aan, wat een stimulans was om meer te doen (Jes. 43:10-12). In 1938 werden democratische verkiezingen van verantwoordelijke mannen in de gemeente vervangen door theocratische aanstellingen. In 1972 werd het opzicht over de gemeente aan een lichaam van ouderlingen toevertrouwd in plaats van aan één gemeenteopziener. Alle mannen die ervoor in aanmerking kwamen, kregen de aanmoediging ernaar te streven de gemeente te helpen weiden (1 Petr. 5:2). In 1976 werd het Besturende Lichaam georganiseerd in zes comités om toezicht te houden op het werk wereldwijd. Jehovah’s aangestelde Koning heeft de onderdanen van het Koninkrijk steeds beter georganiseerd om de dingen op Gods manier te doen.

13. Wat betekent honderd jaar Koninkrijksregering voor jou?

 13 Sta er eens bij stil wat de Messiaanse Koning de eerste honderd jaar van zijn regering allemaal heeft gedaan. Hij heeft een volk voor Gods naam gereinigd. Hij heeft leiding gegeven aan de prediking van het goede nieuws in 239 landen en miljoenen mensen Jehovah’s wegen onderwezen. Hij heeft meer dan zeven miljoen loyale onderdanen verenigd, die allemaal bereidwillig zijn Vaders wil doen (Ps. 110:3). Wat Jehovah via het Messiaanse Koninkrijk tot stand heeft gebracht, is echt bijzonder. En wat in de toekomst zal gebeuren, is nog indrukwekkender!

TOEKOMSTIGE ZEGENINGEN VAN HET MESSIAANSE KONINKRIJK

14. (a) Wat vragen we aan God als we bidden: „Uw koninkrijk kome”? (b) Wat is onze jaartekst voor 2014, en waarom is die passend?

14 Hoewel Jehovah zijn Zoon in 1914 als Messiaanse Koning heeft aangesteld, was dat niet het volledige antwoord op ons gebed „uw koninkrijk kome” (Matth. 6:10). In de Bijbel was voorzegd dat Jezus ’zou gaan onderwerpen te midden van zijn vijanden’ (Ps. 110:2). Menselijke regeringen, waar Satan de macht over heeft, staan het Koninkrijk tegen. Als we bidden om Gods Koninkrijk, vragen we God of de Messiaanse Koning en zijn mederegeerders komen om een eind te maken aan menselijk bestuur en om de aardse tegenstanders van het Koninkrijk te verwijderen. Dat zal de vervulling zijn van Daniël 2:44, waar staat dat Gods Koninkrijk ’al deze koninkrijken zal verbrijzelen en er een eind aan zal maken’. Het zal alle politieke vijanden van het Koninkrijk verwijderen (Openb. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21). Dat zal binnenkort gebeuren. Het is passend dat onze jaartekst voor 2014, het jaar waarin Gods Koninkrijk in de hemel honderd jaar bestaat, uit Mattheüs 6:10 genomen is en luidt: Uw Koninkrijk kome.

Onze jaartekst voor 2014: Uw Koninkrijk kome — Mattheüs 6:10

15, 16. (a) Welke bijzondere dingen zullen gebeuren tijdens de duizendjarige regering? (b) Wat zal de Messiaanse Koning als laatste doen, en wat zal dat betekenen voor Jehovah’s voornemen met de schepping?

15 Nadat de Messiaanse Koning Gods vijanden vernietigd heeft, zal hij Satan en zijn demonen voor duizend jaar in de afgrond werpen (Openb. 20:1-3). Als hun slechte invloed er niet meer is, zal het Koninkrijk de voordelen van Jezus’ offer aanwenden en alle gevolgen van Adams zonde ongedaan maken. De Koning zal vele miljoenen mensen die in de dood slapen een opstanding geven en een uitgebreid onderwijsprogramma op touw zetten om ze over Jehovah te leren (Openb. 20:12, 13). De hele aarde zal net zo paradijselijk zijn als de tuin van Eden. Alle trouwe mensen zullen tot volmaaktheid groeien.

16 Na het eind van Christus’ duizendjarige regering, zal het Messiaanse Koninkrijk zijn doel bereikt hebben. Dan zal Jezus het Koninkrijk aan zijn Vader teruggeven. (Lees 1 Korinthiërs 15:24-28.) Er zal geen tussenpersoon meer nodig zijn tussen Jehovah en zijn aardse kinderen. Gods zonen in de hemel en zijn kinderen op aarde zullen verenigd zijn met hun hemelse Vader als deel van zijn universele gezin.

17. Wat ben je vastbesloten te doen als het om het Koninkrijk gaat?

17 De indrukwekkende gebeurtenissen tijdens honderd jaar Koninkrijksregering verzekeren ons dat Jehovah alles onder controle heeft en dat zijn voornemen met de aarde vervuld zal worden. Laten we zijn trouwe onderdanen blijven en de Koning en zijn Koninkrijk verkondigen. We zijn ervan overtuigd dat Jehovah binnenkort ons oprechte gebed zal verhoren: Uw Koninkrijk kome!

^ ¶11 Zie voor voorbeelden van juridische overwinningen in verschillende landen De Wachttoren van 1 december 1998, blz. 19-22.