Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bedenk wat voor mens je hoort te zijn

Bedenk wat voor mens je hoort te zijn

„Wat voor mensen behoort gij dan wel te zijn in heilige gedragingen en daden van godvruchtige toewijding!” — 2 PETRUS 3:11.

1, 2. ’Wat voor mensen behoren we te zijn’ om Gods goedkeuring te krijgen?

HET is normaal dat we het belangrijk vinden wat anderen van ons denken. Maar als christenen zouden we meer aandacht moeten hebben voor wat Jehovah van ons denkt. Hij is de belangrijkste van het universum en bij hem is „de bron van het leven” (Ps. 36:9).

2 Petrus spoort ons aan tot „heilige gedragingen en daden van godvruchtige toewijding” en benadrukt zo ’wat voor mensen we behoren te zijn’ vanuit Jehovah’s standpunt. (Lees 2 Petrus 3:11.) Als we Gods goedkeuring willen, moeten onze „gedragingen” in moreel, mentaal en geestelijk opzicht heilig of rein zijn. Bovendien moeten we „daden van godvruchtige toewijding” verrichten met diep respect voor God en loyale gehechtheid aan hem. Jehovah’s goedkeuring hangt dus niet alleen af van ons gedrag maar ook van ons innerlijk. Omdat Jehovah de „onderzoeker van het hart” is, weet hij of we heilig zijn in ons gedrag en of we hem exclusief toegewijd zijn (1 Kron. 29:17).

3. Wat moeten we ons afvragen over onze band met God?

3 Satan de Duivel wil niet dat we Gods goedkeuring hebben. Hij doet er alles aan om ons zover te krijgen dat we onze band met Jehovah opgeven. Hij deinst er niet voor terug leugens en bedrog te gebruiken om ons te misleiden en ons van het aanbidden van onze God af te brengen (Joh. 8:44; 2 Kor. 11:13-15). Het is daarom goed ons af te vragen: Hoe misleidt Satan mensen? Wat kan ik doen om mijn band met Jehovah te beschermen?

HOE MISLEIDT SATAN MENSEN?

4. Waar heeft Satan het op gemunt in een poging onze band met God kapot te maken, en waarom?

4 Jakobus schrijft: „Een ieder wordt beproefd doordat hij door zijn eigen begeerte meegetrokken en  verlokt wordt. Vervolgens baart de begeerte, als ze vruchtbaar is geworden, zonde; de zonde op haar beurt, wanneer volbracht, brengt de dood voort” (Jak. 1:14, 15). In een poging onze band met Jehovah kapot te maken, heeft Satan het gemunt op de bron van onze verlangens: ons hart.

5, 6. (a) Wat gebruikt Satan om ons te beïnvloeden? (b) Welke verleidingen gebruikt Satan om verkeerde verlangens in ons hart te creëren, en hoeveel ervaring heeft hij hierin?

5 Wat gebruikt Satan om ons hart te beïnvloeden? De Bijbel zegt: „De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze” (1 Joh. 5:19). Zijn wapens omvatten „de dingen in de wereld”. (Lees 1 Johannes 2:15, 16.) In de loop van duizenden jaren heeft hij een wereld gecreëerd die bedoeld is om mensen te misleiden. Omdat we in die wereld leven, moeten we onszelf beschermen tegen zijn subtiele tactieken (Joh. 17:15).

6 Satan hanteert methoden die bedoeld zijn om verkeerde verlangens in ons hart op te wekken. Johannes noemt drie verleidingen die Satan gebruikt: (1) „de begeerte van het vlees”, (2) „de begeerte der ogen” en (3) „het opzichtige geuren met de middelen voor levensonderhoud die men heeft”. Met die dingen probeerde hij Jezus in de wildernis te verleiden. Omdat Satan die verleidingen al jarenlang gebruikt, is hij er een expert in geworden. Hij weet voor iedereen precies welke aanpak het beste werkt. Voordat we bespreken wat we kunnen doen om ons te beschermen, gaan we bekijken hoe de Duivel met succes bepaalde verleidingen bij Eva gebruikte, maar waarom hij geen succes had bij de Zoon van God.

„DE BEGEERTE VAN HET VLEES”

„De begeerte van het vlees” werd Eva’s ondergang (Zie paragraaf 7)

7. Hoe gebruikte Satan „de begeerte van het vlees” om Eva te verleiden?

7 Mensen hebben voedsel nodig om in leven te blijven. De Schepper heeft de aarde gemaakt om voedsel in overvloed voort te brengen. Satan kan misbruik maken van ons natuurlijke verlangen naar eten om ons van het doen van Gods wil af te brengen. Kijk eens hoe hij dat bij Eva aanpakte. (Lees Genesis 3:1-6.) Satan zei tegen Eva dat ze van „de boom der kennis van goed en kwaad” kon eten zonder te sterven, en dat ze op de dag dat ze ervan zou eten als God zou zijn (Gen. 2:9). Zo insinueerde hij dat Eva niet gehoorzaam aan God hoefde te zijn om te blijven leven. Wat een gemene leugen! Toen die gedachte in Eva’s geest geplant was, had ze twee opties: ze kon die verwerpen of er juist bij stil blijven staan en toelaten dat het verlangen naar de vrucht sterker werd. Ook al mocht ze van alle andere bomen in de tuin eten, ze koos ervoor stil te blijven staan bij wat Satan over de boom in het midden van de tuin had gezegd, en ze nam „van zijn vrucht  en ging ervan eten”. Satan had een verlangen in haar gecreëerd naar iets wat door haar Schepper verboden was.

Jezus liet zich nergens door afleiden (Zie paragraaf 8)

8. Hoe probeerde Satan Jezus te verleiden met „de begeerte van het vlees”, en waarom had hij geen succes?

8 Satan gebruikte dezelfde tactiek toen hij Jezus in de wildernis probeerde te verleiden. Nadat Jezus veertig dagen en veertig nachten had gevast, probeerde Satan een beroep te doen op zijn verlangen naar voedsel. Hij zei: „Indien gij een zoon van God zijt, zeg dan tot deze steen dat hij een brood wordt” (Luk. 4:1-3). Jezus kon twee dingen doen: hij kon ervoor kiezen zijn bovenmenselijke kracht te gebruiken om zijn honger te stillen of juist niet. Hij wist dat hij die kracht niet moest gebruiken voor zelfzuchtige verlangens. Hoewel hij honger had, was voedsel niet belangrijker dan zijn band met Jehovah. Jezus zei: „Er staat geschreven: ’De mens moet niet van brood alleen leven maar van alles wat uit Jehovah’s mond uitgaat’” (Luk. 4:4, vtn.).

„DE BEGEERTE DER OGEN”

9. Wat impliceert de uitdrukking „de begeerte der ogen”, en hoe deed Satan bij Eva een beroep op dit verlangen?

9 Een andere verleiding die Johannes noemde, was „de begeerte der ogen”. De uitdrukking impliceert dat iemand iets kan gaan begeren door er alleen maar naar te kijken. Satan deed bij Eva een beroep op dit verlangen toen hij zei: ’Uw ogen zullen stellig geopend worden.’ Hoe langer ze ernaar keek, hoe aantrekkelijker de verboden vrucht voor haar werd. Ze zag dat de boom „iets was waarnaar het verlangen der ogen uitging”.

10. Op welke manier gebruikte Satan „de begeerte der ogen” om Jezus te verleiden, en hoe reageerde Jezus?

10 Hoe ging het in Jezus’ geval? Satan „toonde hem in een ogenblik tijds alle koninkrijken van de bewoonde aarde; en de Duivel zei tot hem: ’Ik zal u al deze autoriteit en de heerlijkheid ervan geven’” (Luk. 4:5, 6). Jezus zag niet letterlijk alle koninkrijken van de aarde, maar Satan moet gedacht hebben dat een visioen van de heerlijkheid van die koninkrijken een bepaalde aantrekkingskracht op Jezus zou hebben. Schaamteloos zei Satan: „Indien gij daarom een daad van aanbidding jegens mij verricht, zal het alles van u zijn” (Luk. 4:7). Jezus wilde absoluut niet de persoon zijn die Satan wilde dat hij was. Hij reageerde meteen door te zeggen: „Er staat geschreven: ’Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten’” (Luk. 4:8).

„HET OPZICHTIGE GEUREN MET DE MIDDELEN VOOR LEVENSONDERHOUD”

11. Hoe werd Eva door Satan misleid?

11 Als laatste noemde Johannes „het opzichtige geuren met de middelen voor  levensonderhoud die men heeft”. Toen Adam en Eva de enige mensen op aarde waren, konden ze natuurlijk niet ’opzichtig geuren met hun middelen voor levensonderhoud’ tegenover andere mensen. Toch gaven ze blijk van trots. Toen Satan Eva verleidde, insinueerde hij dat God haar iets moois onthield. Hij maakte haar wijs dat ze op de dag dat ze van „de boom der kennis van goed en kwaad” zou eten ’stellig als God zou zijn, kennend goed en kwaad’ (Gen. 2:17; 3:5). Op die manier suggereerde Satan dat Eva onafhankelijk van Jehovah kon worden. Trots kan een reden geweest zijn waarom ze die leugen geloofde. Ze nam van de verboden vrucht omdat ze dacht dat ze niet zou sterven. Ze had het helemaal mis!

12. Op welke andere manier probeerde Satan Jezus te verleiden, en hoe reageerde Jezus?

12 In tegenstelling tot Eva gaf Jezus een mooi voorbeeld van nederigheid. Satan probeerde hem te verleiden om iets spectaculairs te doen dat God op de proef zou stellen. Maar Jezus verwierp alleen al de gedachte eraan, omdat dat een daad van trots zou zijn. Zijn antwoord was duidelijk en direct: „Er is gezegd: ’Gij moogt Jehovah, uw God, niet op de proef stellen.’” (Lees Lukas 4:9-12.)

HOE KUNNEN WE ONZE BAND MET JEHOVAH BESCHERMEN?

13, 14. Leg uit hoe Satan in deze tijd verleidingen gebruikt.

13 In deze tijd gebruikt Satan net zulke verleidingen als hij bij Eva en Jezus gebruikte. Hij doet een beroep op „de begeerte van het vlees” door zijn wereld te gebruiken om immoraliteit en overmatig eten en drinken te promoten. Met porno, vooral op internet, kan hij de aandacht trekken van onoplettende personen en een beroep doen op „de begeerte der ogen”. En materialisme, macht en roem zijn een grote verleiding voor trotse mensen en personen die geneigd zijn ’opzichtig te geuren met hun middelen voor levensonderhoud’.

Aan welke Bijbelse principes moet je in deze situaties denken? (Zie paragraaf 13, 14)

14 „De dingen in de wereld” zijn als het aas van een visser. Het ziet er aanlokkelijk uit, maar er zit wel een haak aan. Satan gebruikt dingen die mensen misschien als normale dagelijkse behoeften zien om ze iets te laten doen wat tegen Gods wetten ingaat. Zulke subtiele verleidingen zijn bedoeld om onze verlangens  en ons hart te beïnvloeden. Hij wil ons laten geloven dat ons comfort en onze eigen behoeften belangrijker zijn dan Gods wil. Laten wij ons hierdoor verleiden?

15. Hoe kunnen we net als Jezus Satans verleidingen weerstaan?

15 Hoewel Eva toegaf aan Satans verleidingen, weerstond Jezus ze met succes. Elke keer gaf hij een antwoord uit de Schriften door te zeggen „er staat geschreven” of „er is gezegd”. Als we ijverige Bijbelstudenten zijn, zullen we Gods Woord goed kennen en ons verzen kunnen herinneren die ons helpen helder te denken als we voor verleidingen staan (Ps. 1:1, 2). Denken aan Bijbelse voorbeelden van personen die God trouw waren, zal ons helpen ze na te volgen (Rom. 15:4). Diep respect voor Jehovah, dat wil zeggen liefhebben wat hij liefheeft en haten wat hij haat, zal ons beschermen (Ps. 97:10).

16, 17. Welke invloed kan ons „denkvermogen” hebben op wat voor mensen we zijn?

16 Paulus moedigt ons aan ons „denkvermogen” te gebruiken om mensen te worden die net zo denken als Jehovah en niet als de wereld (Rom. 12:1, 2). Hij herinnert ons eraan dat we onder controle moeten houden over welke dingen we nadenken. Hij zei: „Wij werpen redeneringen omver en elke hoogte die wordt opgericht tegen de kennis van God; en wij brengen elke gedachte in gevangenschap ten einde ze gehoorzaam te maken aan de Christus” (2 Kor. 10:5). Onze gedachten hebben een grote invloed op wat voor mensen we zijn, dus moeten we opbouwende dingen ’blijven bedenken’ (Fil. 4:8).

17 We kunnen niet verwachten heilig te zijn als we ons voeden met ongepaste gedachten en verlangens. We moeten Jehovah liefhebben met „een rein hart” (1 Tim. 1:5). Maar het hart is verraderlijk, en we beseffen misschien niet hoeveel invloed „de dingen in de wereld” op ons hebben (Jer. 17:9). Het is daarom heel belangrijk om door eerlijk zelfonderzoek aan de hand van de Bijbel ’te blijven beproeven of we in het geloof zijn, te blijven bewijzen dat we goedgekeurd zijn’ (2 Kor. 13:5).

18, 19. Waarom moeten we ons best doen mensen te zijn die we vanuit Jehovah’s standpunt horen te zijn?

18 Nog iets wat ons helpt „de dingen in de wereld” te weerstaan, is Johannes’ woorden in gedachte houden: „De wereld gaat bovendien voorbij en ook haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid” (1 Joh. 2:17). Satans wereld lijkt blijvend. Toch zal er een eind aan komen. Niets uit Satans wereld heeft blijvende waarde. Als we dat bedenken, zal dat ons helpen niet toe te geven aan zijn verleidingen.

19 Petrus geeft ons de aansporing mensen te zijn die Gods goedkeuring krijgen, „verwachtend en goed in gedachte houdend de tegenwoordigheid van de dag van Jehovah, waardoor de hemelen brandend ontbonden zullen worden en de elementen, intens heet, zullen smelten!” (2 Petr. 3:12) Die dag breekt heel binnenkort aan, en Jehovah zal dan alle onderdelen van Satans wereld vernietigen. Tot die tijd zal Satan ermee doorgaan „de dingen in de wereld” te gebruiken om ons te verleiden, zoals hij bij Eva en Jezus deed. Wees niet als Eva door je eigen verlangens na te streven. Als we dat wel doen, maken we in feite Satan tot onze god. We moeten als Jezus zijn en zulke verleidingen weerstaan, hoe aantrekkelijk ze ook mogen lijken. Laten we ons best doen mensen te zijn die we vanuit Jehovah’s standpunt horen te zijn.