Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Verslag jaarvergadering

Eenheid en opzienbarende plannen

Eenheid en opzienbarende plannen

OP DE jaarvergaderingen van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania heerst altijd een sfeer van opwinding. Dat gold zeker voor de 127ste jaarvergadering, die gehouden werd op zaterdag 1 oktober 2011! Genodigden van over de hele wereld kwamen bijeen in de congreshal van Jehovah’s Getuigen in Jersey City (VS).

Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam verwelkomde de opgewekte menigte. Hij vertelde de aanwezigen, die uit zo’n 85 landen kwamen, dat ze zich in een unieke internationale eenheid verheugen. Die eenheid is een goed getuigenis en verheerlijkt Jehovah. Eenheid was een terugkerend thema op deze vergadering.

EEN GOED BERICHT UIT MEXICO

Het eerste programmaonderdeel illustreerde de eenheid van Jehovah’s volk. Baltasar Perla interviewde drie medeleden van de Mexicaanse Bethelfamilie over het samengaan van zes Midden-Amerikaanse bijkantoren met het bijkantoor van Mexico. Daardoor is de Bethelfamilie in Mexico multicultureler en internationaler geworden. De toestroom van geloofsgenoten uit verschillende landen heeft een uitwisseling van aanmoediging tot gevolg gehad. Het is alsof God een reusachtige wisser heeft gepakt en de landsgrenzen heeft uitgewist.

Eén probleem van het samengaan was dat de verkondigers zich misschien afgesneden zouden voelen van Jehovah’s organisatie omdat er in hun land geen bijkantoor meer was. Daarom heeft elke gemeente een beveiligde e-mailverbinding, zodat er zelfs vanuit geïsoleerde gebieden rechtstreeks contact mogelijk is met het bijkantoor.

DE SITUATIE IN JAPAN

James Linton van het bijkantoor in Japan vertelde welke gevolgen de aardbeving en de tsunami van maart 2011 voor de broeders en zusters daar hebben gehad. Veel Getuigen verloren hun dierbaren en ook hun bezittingen. Getuigen van buiten het rampgebied stelden meer dan 3100 huizen en honderden voertuigen beschikbaar. Vrijwilligers onder leiding van regionale bouwcomités werkten continu om de huizen van broeders en zusters te herstellen. Meer dan 1700 boden zich aan om overal te helpen waar het nodig was. Een team vrijwilligers uit de Verenigde Staten hielp bij het herstellen van Koninkrijkszalen. Aan dit project werkten in totaal 575 vrijwilligers.

Er werd veel aandacht geschonken aan het geestelijke en emotionele welzijn van de getroffenen. Meer dan vierhonderd ouderlingen gaven herderlijke zorg. De bezorgdheid van het Besturende Lichaam bleek duidelijk toen twee zoneopzieners van het internationale hoofdkantoor naar het rampgebied kwamen om aanmoediging te geven. Blijken van medeleven van Getuigen uit de hele wereld hebben veel troost gegeven.

JURIDISCHE OVERWINNINGEN

Het publiek luisterde met gespannen aandacht naar Stephen Hardy van het bijkantoor in Groot-Brittannië, die een bespreking leidde over recente juridische overwinningen. De Franse regering bijvoorbeeld  had onze organisatie in Frankrijk een belastingaanslag opgelegd van 58 miljoen euro. Uiteindelijk deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een uitspraak ten gunste van ons. Het Hof verklaarde dat de Franse regering artikel 9 (over godsdienstvrijheid) van het Europees Verdrag had geschonden. De bewoordingen van de uitspraak laten zien dat het in deze zaak niet om geld ging: „De weigering een kerkgenootschap te erkennen, de totstandbrenging van de ontbinding ervan, en het gebruik van beledigende taal tegenover een religieuze beweging zijn voorbeelden van inmenging in het recht dat gegarandeerd wordt door artikel 9 van het Verdrag.”

Het EHRM deed ook een uitspraak ten gunste van ons in een zaak waarbij Armenië betrokken is. Sinds 1965 was het standpunt van het EHRM dat het Europees Verdrag individuele personen niet beschermt tegen de dienstplicht. De Grote Kamer, de hoogste instantie van het Europees Hof, besliste dat „verzet tegen militaire dienst, waar dat ingegeven wordt door een ernstig en onoverkomelijk [gewetens]conflict”, door het Europees Verdrag moet worden gewaarborgd. Deze uitspraak verplicht Armenië en ook landen als Azerbeidzjan en Turkije dit recht te erkennen.

BOUWPROJECTEN

Guy Pierce van het Besturende Lichaam was de volgende spreker. Hij wist dat iedereen nieuwsgierig was naar onze bouwprojecten in de staat New York. Hij liet beelden zien van de ontwikkelingen in Wallkill en Patterson, en van recent gekochte terreinen in Warwick en Tuxedo. In 2014 moet er in Wallkill een nieuw woongebouw met meer dan driehonderd kamers klaar zijn.

Er zijn plannen om in Warwick een terrein van 100 hectare bouwrijp te maken. „Hoewel we nog niet zeker weten wat Jehovah’s wil is in verband met Warwick,” zei broeder Pierce, „gaan we het terrein bouwrijp maken met de bedoeling daar het internationale hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen te vestigen.” Er zijn ook plannen om een stuk land van 20 hectare, dat 10 kilometer ten noorden van Warwick ligt, voor het stallen van machines en het opslaan van bouwmateriaal te gebruiken. „Als er eenmaal toestemming is om te bouwen, hopen we het hele project binnen vier jaar klaar te hebben”, zei broeder Pierce. „Dan kunnen onze gebouwen in Brooklyn verkocht worden.”

„Is het Besturende Lichaam van mening veranderd over de nabijheid van de grote verdrukking?”, vroeg broeder Pierce. „Helemaal niet. Als de grote verdrukking onze plannen doorkruist, zou dat geweldig zijn, absoluut geweldig!”

PAS OP VOOR DE BRULLENDE LEEUW

Stephen Lett, ook een lid van het Besturende Lichaam, besprak 1 Petrus 5:8: „Houdt uw zinnen bij elkaar, weest waakzaam. Uw tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden.” Broeder Lett gaf aan dat als we erover nadenken wat voor eigenschappen een leeuw heeft, we beter kunnen begrijpen hoe toepasselijk Petrus’ illustratie is.

Leeuwen zijn sterker en sneller dan mensen, dus we moeten niet proberen in eigen kracht weerstand te bieden aan Satan of hem te ontvluchten. We hebben Jehovah’s hulp nodig (Jes. 40:31). Een leeuw jaagt onopvallend; daarom moeten we de geestelijke duisternis vermijden waar Satan zijn prooi zoekt. Net als een leeuw die een argeloze antilope of een slapend zebraveulen doodt, zo is ook Satan meedogenloos en wil hij ons het liefst doden. Nadat een leeuw zijn honger gestild heeft, is zijn prooi vaak  onherkenbaar. Zo zijn ook „de laatste toestanden” van Satans geestelijke slachtoffers „erger voor hen geworden dan de eerste” (2 Petr. 2:20). We moeten dus ons standpunt tegen Satan innemen en stevig vasthouden aan de Bijbelse principes die we geleerd hebben (1 Petr. 5:9).

WAARDEER JE PLAATS IN JEHOVAH’S HUIS

„We hebben allemaal een plaats in Jehovah’s huis”, zei de volgende spreker, Samuel Herd van het Besturende Lichaam. Alle christenen hebben een plaats in Gods „huis” of geestelijke tempel, de regeling om hem op basis van Jezus’ loskoopoffer te aanbidden. Het is een plaats die we als een kostbaar voorrecht moeten waarderen. We willen net als David graag ’al de dagen van ons leven in het huis van Jehovah wonen’ (Ps. 27:4).

Broeder Herd haalde Psalm 92:12-14 aan en vroeg: „Hoe laat Jehovah ons bloeien?” Hij antwoordde: „In het geestelijke paradijs verzorgt en beschermt hij ons en geeft hij ons verfrissend waarheidswater. We moeten daar dankbaar voor zijn.” Toen gaf hij de aanwezigen de raad: „Laten we er tevreden mee zijn in Jehovah’s huis te blijven — niet voor even maar voor altijd.”

CHRISTENEN RESPECTEREN GODS WOORD

David Splane, ook een lid van het Besturende Lichaam, legde in de volgende lezing uit dat ware christenen altijd respect hebben gehad voor de Bijbel. In de eerste eeuw verlieten ze zich op Gods Woord om de besnijdeniskwestie op te lossen (Hand. 15:16, 17). Maar in de tweede eeuw begonnen enkele naamchristenen die een opleiding in de Griekse filosofie hadden gehad, hun eigen intellectuele bevrediging de voorrang te geven boven de Bijbel. Later verving men Bijbelse leerstellingen door de opvattingen van Romeinse keizers en zogenoemde kerkvaders, zodat er veel valse leringen ontstonden.

Broeder Splane zei dat Jezus in een illustratie had aangegeven dat er altijd ware gezalfde christenen op aarde zouden zijn om de waarheid te verdedigen (Matth. 13:24-30). We kunnen niet met zekerheid zeggen wie dat waren. Maar door de eeuwen heen zijn er velen geweest die onbijbelse leringen en  praktijken aan de kaak stelden, zoals aartsbisschop Agobard van Lyon in de negende eeuw, Petrus van Bruys, Hendrik van Lausanne en Valdès (Waldus) in de twaalfde eeuw, John Wyclif in de veertiende eeuw, William Tyndale in de zestiende eeuw, en Henry Grew en George Storrs in de negentiende eeuw. In deze tijd houden Jehovah’s Getuigen nog steeds vast aan de Bijbelse maatstaven en erkennen ze de Bijbel als het fundament van waarheid. Daarom heeft het Besturende Lichaam als jaartekst voor 2012 Johannes 17:17 gekozen: „Uw woord is waarheid.”

OPZIENBARENDE VERANDERINGEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS EN DIENST

Anthony Morris van het Besturende Lichaam kondigde veranderingen aan in verband met zendelingen en speciale pioniers. Met ingang van september 2012 zullen er in enkele landen klassen van de Bijbelschool voor Echtparen worden gehouden. Het doel van de Gileadschool is veranderd. Vanaf afgelopen oktober worden er alleen personen opgeleid die al in een tak van speciale volletijddienst staan, zoals zendelingen die nog niet naar Gilead zijn geweest, speciale pioniers, reizende opzieners en Bethelieten. Afgestudeerden zullen op bijkantoren of in de reizende dienst worden gebruikt om Gods volk sterker en stabieler te maken, of in dichtbevolkte gebieden waar ze gemeenten in de prediking kunnen aanmoedigen.

Vanaf 1 januari 2012 zullen sommige afgestudeerden van de Bijbelschool voor Ongehuwde Broeders en de Bijbelschool voor Echtparen als tijdelijke speciale pioniers aangesteld worden. Ze zullen helpen het werk in afgelegen gebieden te starten en uit te breiden. Ze zullen een aanstelling als speciale pionier krijgen voor telkens een jaar tot maximaal drie jaar. Degenen die doeltreffend blijken te zijn, kunnen een vaste aanstelling ontvangen.

De jaarvergadering van 2011 was een vreugdevolle dag. We vertrouwen erop dat Jehovah zijn zegen zal geven aan de nieuwe regelingen om onze prediking te intensiveren en de broederschap nog hechter te maken, en dat alles tot zijn lof en heerlijkheid.

[Kader/Illustraties op blz. 18, 19]

EEN NADERE KENNISMAKING

Op het programma stond ook een interview met vijf van de negen weduwen van leden van het Besturende Lichaam. Marina Sydlik, Edith Suiter, Melita Jaracz, Melba Barry en Sydney Barber vertelden hoe ze in de waarheid waren gekomen en met de volletijddienst waren begonnen. Ze deelden hun kostbare herinneringen met het publiek — herinneringen aan hun man en aan de zegeningen die ze samen hadden gehad. Als ontroerend slot van dit interview werd lied 86 gezongen, „Getrouwe zusters in het geloof”.

[Illustraties]

(Boven) Daniel en Marina Sydlik; Grant en Edith Suiter; Theodore en Melita Jaracz

(Onder) Lloyd en Melba Barry; Carey en Sydney Barber

[Kaart op blz. 16]

(Zie publicatie voor volledig gezette tekst)

Zes bijkantoren zijn samengevoegd met het Mexicaanse bijkantoor

MEXICO

GUATEMALA

HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMA

[Illustratie op blz. 17]

Schets van het hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen in Warwick