Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Waardeer je het huwelijk als een geschenk van God?

Waardeer je het huwelijk als een geschenk van God?

 Waardeer je het huwelijk als een geschenk van God?

„Moge Jehovah u een schenking doen, en vindt een rustplaats, ieder in het huis van haar man.” — RUTH 1:9.

ZOEK DE ANTWOORDEN

Hoe toonden vroegere aanbidders van God waardering voor het huwelijk als een geschenk van hem?

Hoe weten we dat Jehovah het belangrijk vindt wie we als huwelijkspartner kiezen?

Welke Bijbelse raad over het huwelijk wil je in je leven gaan toepassen?

1. Beschrijf Adams reactie toen hij een vrouw kreeg.

„DIT is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal Mannin worden genoemd, omdat deze uit de man werd genomen” (Gen. 2:23). Wat was Adam, de eerste man, blij toen hij een vrouw kreeg! Geen wonder dat hij poëtisch werd! Jehovah had hem in een diepe slaap laten vallen en daarna uit een van zijn ribben deze mooie vrouw geschapen. Adam noemde haar later Eva. Jehovah bracht de twee samen in een huwelijk. Omdat Eva van een van Adams ribben gemaakt was, stonden ze dichter bij elkaar dan enig echtpaar in deze tijd.

2. Hoe komt het dat mannen en vrouwen romantische liefde kunnen voelen?

2 In zijn onvergelijkelijke wijsheid gaf Jehovah mensen het vermogen romantische liefde te voelen, een liefde die een man en een vrouw bij elkaar brengt. Mensen die trouwen, hopen dat hun liefde altijd blijft.

ZE HADDEN RESPECT VOOR HET HUWELIJK

3. Hoe kwam Isaäk aan een vrouw?

3 De getrouwe Abraham had diep respect voor het huwelijk. Daarom stuurde hij zijn oudste knecht naar Mesopotamië om een vrouw voor Isaäk te zoeken. Het gebed van die knecht had goede resultaten. De godvrezende Rebekka werd Isaäks geliefde vrouw en speelde een rol in Jehovah’s regeling om Abrahams geslachtslijn in stand te houden (Gen. 22:18; 24:12-14, 67). Dit betekent niet dat iemand ongevraagd een koppelaar mag worden, hoe goed het misschien ook bedoeld is. In de moderne samenleving  kiezen de meesten zelf een huwelijkspartner. Natuurlijk worden huwelijken niet in de hemel gesloten. Maar God zal christenen op dit terrein, en ook op andere terreinen, wel helpen als ze om leiding bidden en zich door zijn geest laten leiden (Gal. 5:18, 25).

4, 5. Wat overtuigt je ervan dat de Sulammitische en de herder van elkaar hielden?

4 Een knap Sulammitisch meisje in het oude Israël wilde niet dat anderen haar onder druk zetten om een van de vele vrouwen van koning Salomo te worden. Ze zei: „Ik heb u onder een eed gesteld, o dochters van Jeruzalem, dat gij niet tracht liefde in mij op te wekken of wakker te roepen totdat ze zich daartoe geneigd voelt” (Hoogl. 8:4). De Sulammitische had wel speciale gevoelens voor een zekere herder. Nederig zei ze: „Niets dan een saffraan van de kustvlakte ben ik, een lelie van de laagvlakten.” Maar de herder reageerde: „Als een lelie tussen doornig onkruid, zo is mijn metgezellin onder de dochters”! (Hoogl. 2:1, 2) Ze hielden echt van elkaar.

5 Omdat de Sulammitische en de herder in de eerste plaats van God hielden, zou hun huwelijksband zeker sterk worden. De Sulammitische zei tegen haar geliefde herder: „Plaats mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm; want liefde is even sterk als de dood, het staan op exclusieve toewijding is even onverzettelijk als Sjeool. Haar gloed is de gloed van een vuur, de vlam van Jah. Zelfs vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen, ook rivieren kunnen haar niet wegspoelen” (Hoogl. 8:6, 7). Zouden aanbidders van Jehovah niet hetzelfde mogen verwachten van een toekomstige huwelijkspartner?

GOD VINDT JOUW KEUZE BELANGRIJK

6, 7. Hoe weten we dat God het belangrijk vindt wie je als huwelijkspartner kiest?

6 Jehovah vindt het belangrijk wie je als huwelijkspartner kiest. Over de inwoners van Kanaän zei hij tegen de Israëlieten: „Gij moogt geen echtverbintenis met hen aangaan. Uw dochter moogt gij niet aan zijn zoon geven, en zijn dochter moogt gij niet voor uw zoon nemen. Want hij zal uw zoon van het volgen van mij afkeren, en zij zullen stellig andere goden dienen; en Jehovah’s toorn zal inderdaad tegen u ontbranden, en hij zal u stellig weldra verdelgen” (Deut. 7:3, 4). Eeuwen later verklaarde de priester Ezra: „Gijzelf hebt ontrouw gehandeld doordat gij een woning hebt gegeven aan buitenlandse vrouwen, om de schuld van Israël nog te vermeerderen” (Ezra 10:10). En Paulus zei tegen christenen: „Een vrouw is gebonden gedurende al de tijd dat haar man leeft. Zou haar man echter ontslapen, dan is zij vrij te trouwen met wie zij wil, alleen in de Heer” (1 Kor. 7:39).

7 Als een opgedragen aanbidder van Jehovah trouwt met iemand die geen Getuige is, is hij ongehoorzaam. De Israëlieten in Ezra’s tijd waren ontrouw doordat ze ’een woning gaven aan buitenlandse vrouwen’, en het zou verkeerd zijn te proberen de duidelijke woorden uit de Bijbel af te zwakken (Ezra 10:10; 2 Kor. 6:14, 15). Een gedoopte christen die trouwt met iemand die niet in de waarheid is, is niet voorbeeldig en heeft geen echte waardering voor het huwelijk als een geschenk van God. Zoiets kan hem bepaalde voorrechten in de gemeente kosten. En het zou onlogisch zijn zegeningen te verwachten en tegelijkertijd in gebed toe te geven: ’Jehovah,  ik ben u expres ongehoorzaam geweest. Maar wilt u me alstublieft toch zegenen?’

JEHOVAH WEET HET HET BESTE

8. Waarom moeten we Gods instructies over het huwelijk opvolgen?

8 De ontwerper van een machine weet precies hoe die werkt. Hij kan de noodzakelijke instructies geven over het gebruik ervan. Wat zou er gebeuren als we die instructies negeren? Dat wordt waarschijnlijk een ramp. Als we dus een gelukkig huwelijk willen hebben, moeten we de instructies opvolgen van Jehovah, de Ontwerper van het huwelijk.

9. Waarom heeft Jehovah mensen het huwelijk gegeven?

9 Jehovah weet alles over de mens en het huwelijk. Hij heeft mensen een seksuele behoefte gegeven zodat ze „vruchtbaar” zouden zijn en „tot velen” zouden worden (Gen. 1:28). Hij begrijpt dat mensen zich eenzaam kunnen voelen, want voordat hij de eerste vrouw schiep, zei hij: „Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past” (Gen. 2:18, Willibrordvertaling). Hij weet ook dat de huwelijksband vreugde kan geven. (Lees Spreuken 5:15-18.)

10. Hoe kunnen echtparen zelfs in hun seksleven Jehovah behagen?

10 Ieder mens heeft zonde en onvolmaaktheid geërfd, en daarom is geen enkel huwelijk volmaakt. Toch kan het huwelijk aanbidders van Jehovah echt gelukkig maken als ze zich aan zijn Woord houden. Paulus gaf bijvoorbeeld duidelijke raad over seksualiteit in het huwelijk. (Lees 1 Korinthiërs 7:1-5.) De Bijbel zegt niet dat je alleen maar seks mag hebben om kinderen te krijgen. Seks kan in emotionele en fysieke behoeften voorzien. Maar God keurt perverse handelingen niet goed. Christelijke mannen en vrouwen moeten in dit belangrijke aspect van hun leven elkaar met tederheid behandelen en liefde voor elkaar tonen. En natuurlijk moeten ze alles vermijden wat Jehovah niet zou goedkeuren.

11. Hoe werd Ruth gezegend omdat ze de dingen op Jehovah’s manier deed?

11 Het huwelijk moet vreugde en geluk geven. In een christelijk gezin hoort rust en vrede te heersen. Denk eens aan wat er zo’n drieduizend jaar geleden gebeurde toen de bejaarde weduwe Naomi en haar schoondochters, Orpa en Ruth, die ook weduwen waren, vanuit Moab op weg waren naar Juda. Naomi drong er bij de jongere vrouwen op aan naar  hun volk terug te gaan. De Moabitische Ruth bleef bij Naomi, was trouw aan de ware God en kreeg de verzekering dat ze ’een volmaakt loon zou krijgen van Jehovah, onder wiens vleugels ze toevlucht had gezocht’ (Ruth 1:9; 2:12). Ruth waardeerde het huwelijk als een geschenk van God en werd de vrouw van de bejaarde Boaz, een aanbidder van Jehovah. Als ze in Gods nieuwe wereld een opstanding krijgt, zal ze heel blij zijn te horen dat ze een voorouder van Jezus Christus was (Matth. 1:1, 5, 6; Luk. 3:23, 32). Wat werd ze gezegend omdat ze de dingen op Jehovah’s manier deed!

GOEDE RAAD VOOR EEN GELUKKIG HUWELIJK

12. Waar kun je goede raad over het huwelijk vinden?

12 De Ontwerper van het huwelijk vertelt ons wat we moeten weten om een gelukkig huwelijk te hebben. Geen mens weet zo veel als hij. De Bijbel heeft altijd gelijk, dus iemand kan alleen goede raad geven over het huwelijk als hij die op Bijbelse maatstaven baseert. Paulus schreef bijvoorbeeld onder inspiratie: „Laat (...) een ieder van u afzonderlijk zijn vrouw zo liefhebben als zichzelf; de vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben” (Ef. 5:33). Rijpe christenen begrijpen die duidelijke Bijbelse raad. Maar passen ze die raad ook toe? Dat doen ze als ze het huwelijk echt waarderen als een geschenk van God. *

13. Wat kan het resultaat zijn als de raad uit 1 Petrus 3:7 niet wordt opgevolgd?

13 Een christelijke man moet liefdevol met zijn vrouw omgaan. Petrus schreef: „Gij mannen, blijft insgelijks bij haar wonen overeenkomstig kennis, door haar eer toe te kennen als aan een zwakker vat, het vrouwelijke, daar ook gij met hen erfgenamen zijt van de onverdiende gunst des levens, opdat uw gebeden niet worden verhinderd” (1 Petr. 3:7). De gebeden van een man kunnen verhinderd worden als hij Jehovah’s raad niet toepast. Dat zou een negatieve invloed kunnen hebben op de geestelijke gezindheid van beide partners en zou tot spanningen, ruzie en wreedheden kunnen leiden.

14. Welke invloed kan een liefdevolle vrouw op het gezinsleven hebben?

14 Een vrouw die zich door Jehovah’s Woord en zijn heilige geest laat leiden, kan veel doen om haar huis vredig en gelukkig te maken. Een godvrezende man houdt natuurlijk van zijn vrouw en wil haar fysiek en geestelijk beschermen. Zij wil dat haar man van haar houdt, en daarom toont ze eigenschappen waardoor hij haar nog meer gaat liefhebben. „De waarlijk wijze vrouw heeft haar huis opgebouwd,” zegt Spreuken 14:1, „maar de dwaze haalt het met haar eigen handen omver.” Een wijze en liefdevolle vrouw draagt in grote mate bij aan het geluk van haar gezin. Ze laat ook zien dat ze het huwelijk echt waardeert als een geschenk van God.

15. Welke raad lezen we in Efeziërs 5:22-25?

15 Man en vrouw tonen respect voor het huwelijk als ze de manier waarop  Jezus met zijn gemeente omging, navolgen. (Lees Efeziërs 5:22-25.) Wat een zegeningen zullen echtparen ervaren als ze echt van elkaar houden en hun huwelijk nooit laten ontsieren door trots, het kinderachtige stommetje spelen of andere onchristelijke eigenschappen!

LAAT NIEMAND HEN SCHEIDEN

16. Waarom blijven sommige christenen vrijgezel?

16 Hoewel de meeste mensen op een bepaald moment in hun leven willen trouwen, blijven sommige aanbidders van Jehovah vrijgezel omdat ze geen partner kunnen vinden die door Jehovah goedgekeurd zou worden en met wie ze zouden willen trouwen. Anderen hebben de gave van de ongehuwde staat, zodat ze zich zonder de afleidingen van het huwelijk aan Jehovah’s dienst kunnen wijden. Natuurlijk moeten ze wel binnen de grenzen blijven die Jehovah heeft gesteld (Matth. 19:10-12; 1 Kor. 7:1, 6, 7, 17).

17. (a) Welke woorden van Jezus over het huwelijk moeten we in gedachte houden? (b) Wat moet een christen direct doen als hij de partner van een ander begint te begeren?

17 Of we nu getrouwd zijn of niet, we moeten allemaal Jezus’ woorden in gedachte houden: „Hebt gij niet gelezen dat hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en als vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft: ’Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en de twee zullen één vlees zijn’? Dus zijn zij niet langer twee, maar één vlees. Wat God derhalve onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen” (Matth. 19:4-6). De partner van een ander begeren is een zonde (Deut. 5:21). Als een christen zo’n onrein verlangen begint te krijgen, moet hij dat direct de kop indrukken, ook als het veel emotionele pijn veroorzaakt omdat hij die zelfzuchtige verlangens heeft laten groeien (Matth. 5:27-30). Het is van levensbelang onszelf te corrigeren en het zondige verlangen van een verraderlijk hart te onderdrukken (Jer. 17:9).

18. Hoe moeten we het huwelijk bezien?

18 Zelfs velen die weinig of niets weten over Jehovah God en zijn schitterende geschenk, het huwelijk, tonen op zijn minst een mate van waardering voor de huwelijksband. Hoeveel te meer moeten wij die opgedragen zijn aan Jehovah, „de gelukkige God”, ons dan verheugen in al zijn voorzieningen en er blijk van geven dat we het huwelijk echt waarderen als een geschenk van hem! — 1 Tim. 1:11.

[Voetnoot]

^ ¶12 Zie voor een uitgebreide bespreking over het huwelijk hfst. 10 en 11 van het boek Blijf in Gods liefde.

[Studievragen]

[Inzet op blz. 6]

Een goed huwelijk strekt Jehovah tot eer en kan het hele gezin gelukkig maken

[Illustratie op blz. 5]

Ruth toonde waardering voor het huwelijk als een geschenk van God

[Illustratie op blz. 7]

Laat je zien dat je het huwelijk echt waardeert als een geschenk van Jehovah?