Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vertrouw op Jehovah: De God van „tijden en tijdperken”

Vertrouw op Jehovah: De God van „tijden en tijdperken”

 Vertrouw op Jehovah: De God van „tijden en tijdperken”

„Hij verandert tijden en tijdperken, zet koningen af en stelt koningen aan.” — DANIËL 2:21.

WAT ZOU JE ANTWOORDEN?

Hoe blijkt uit de schepping en uit vervulde profetieën dat Jehovah de Grote Tijdsbepaler is?

Waartoe worden we gemotiveerd als we bedenken dat Jehovah de God van „tijden en tijdperken” is?

Waarom is Jehovah’s tijdschema niet afhankelijk van wereldgebeurtenissen en menselijke plannen?

1, 2. Waaruit blijkt dat Jehovah volledig begrijpt wat tijd is?

LANG voordat Jehovah God de mens schiep, voorzag hij in mogelijkheden om de tijd te meten. Op de vierde scheppingsdag zei hij: „Dat er hemellichten komen aan het uitspansel van de hemel om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en ze moeten dienen tot tekenen en voor het vaststellen van tijdperken en dagen en jaren” (Gen. 1:14, 19, 26). Dat was Jehovah’s wil, en zo gebeurde het.

2 Wetenschappers kunnen nog altijd niet uitleggen wat tijd precies is. „Tijd is een van de grootste mysteries ter wereld”, zegt een encyclopedie. „Niemand kan exact zeggen wat het is.” Maar Jehovah begrijpt volledig wat tijd is. Hij is tenslotte „de Schepper van de hemelen, (...) de Formeerder van de aarde en de Maker ervan”. De Bijbel zegt ook dat hij „van het begin af de afloop vertelt, en van oudsher de dingen die niet gedaan zijn” (Jes. 45:18; 46:10). Laten we eens zien hoe uit de schepping en uit vervulde profetieën blijkt dat Jehovah de Grote Tijdsbepaler is. Dat zal ons geloof in hem en in zijn Woord versterken.

DE SCHEPPING VERSTERKT ONS GELOOF IN DE GROTE TIJDSBEPALER

3. Welke voorbeelden van precieze timing vinden we in de natuur?

3 In de natuur is er zowel op kleine als op grote schaal een precieze timing. De trillingen van atomen bijvoorbeeld hebben een constante frequentie. Speciale klokken die de tijd meten met behulp van de trillingen van atomen, wijken in 80 miljoen jaar nog geen seconde af. Ook planeten en sterren bewegen zich volgens een precies tijdschema. Hun voorspelbare positie aan de hemel wordt gebruikt om de seizoenen te bepalen en om te navigeren. Jehovah, de  Maker van deze betrouwbare ’uurwerken’, is ’sterk in kracht’ en verdient onze lof. (Lees Jesaja 40:26.)

4. Hoe blijkt Gods wijsheid uit de timing bij levende organismen?

4 Ook bij levende organismen is er nauwkeurige timing te zien. De levenscyclus van veel planten en dieren wordt gereguleerd door een inwendige klok. Veel vogels weten instinctief wanneer hun trekseizoen begint (Jer. 8:7). Mensen hebben ook een inwendige klok, die meestal afgestemd is op de 24 uurscyclus van dag en nacht. Als we na een vliegreis meerdere tijdzones gepasseerd zijn, kan het dagen duren voordat ons lichaam de klok weer heeft gelijkgezet. De vele voorbeelden van timing in de schepping laten de macht en wijsheid zien van de God van „tijden en tijdperken”. (Lees Psalm 104:24.) De Grote Tijdsbepaler is alwijs en almachtig. Daarom kunnen we erop vertrouwen dat hij in staat is te volbrengen wat hij zich voorneemt.

OP TIJD VERVULDE PROFETIEËN VERSTERKEN ONS GELOOF

5. (a) Wat is de enige manier waarop we iets te weten kunnen komen over de toekomst van de mensheid? (b) Waarom kan Jehovah voorzeggen wat er gaat gebeuren en wanneer?

5 De schepping leert ons veel over Jehovah’s „onzichtbare hoedanigheden”, maar geeft geen antwoord op belangrijke vragen over bijvoorbeeld de toekomst van de mensheid (Rom. 1:20). Het antwoord daarop moeten we in Gods Woord, de Bijbel, zoeken. Daarin vinden we heel wat voorbeelden van profetieën die precies op tijd in vervulling zijn gegaan. Jehovah kan vertellen wat er gaat gebeuren omdat hij de toekomst kent. En wat de Bijbel voorzegt, gebeurt precies op tijd omdat Jehovah God ervoor kan zorgen dat alles volgens zijn voornemen en tijdschema verloopt.

6. Hoe weten we dat Jehovah wil dat we de vervulling van Bijbelse profetieën begrijpen?

6 Jehovah wil dat zijn aanbidders Bijbelse profetieën begrijpen en er voordeel van trekken. Als hij voorzegt dat iets op een specifieke tijd gaat gebeuren, doet hij dat in termen die we kunnen bevatten, ook al beziet hij de tijd niet zoals wij. (Lees Psalm 90:4.) Het boek Openbaring bijvoorbeeld spreekt over „de vier engelen” die „zijn gereedgehouden voor het uur en de dag en de maand en het jaar” — tijdseenheden die we kennen (Openb. 9:14, 15). Als we zien hoe profetieën op een specifieke tijd in vervulling zijn gegaan, moet dat ons geloof in de God van „tijden en tijdperken” en in zijn Woord versterken. Daar gaan we nu een paar voorbeelden van bekijken.

7. Hoe laat de vervulling van Jeremia’s profetie over Jeruzalem en Juda zien dat Jehovah de Grote Tijdsbepaler is?

7 Laten we eerst eens naar de zevende eeuw voor onze jaartelling gaan. „In het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda,” kwam het woord van de Grote Tijdsbepaler „tot Jeremia (...) betreffende het gehele volk van Juda” (Jer. 25:1). Jehovah voorzei dat Jeruzalem verwoest zou worden en dat de Joden uit het land Juda naar Babylon gedeporteerd zouden worden. Daar zouden ze „de koning van Babylon zeventig jaar moeten dienen”. De Babylonische legers verwoestten Jeruzalem in 607, en de Joden uit Juda werden inderdaad naar Babylon gedeporteerd. Maar wat zou er na de zeventig jaar gebeuren? Jeremia profeteerde: „Want dit heeft Jehovah gezegd: ’In overeenstemming met de vervulling van zeventig jaar te Babylon zal ik mijn aandacht op ulieden richten, en ik wil jegens u mijn goede woord bevestigen, door u naar deze plaats terug te brengen’” (Jer. 25:11, 12; 29:10). Deze profetie ging precies op tijd in vervulling: in 537, nadat  de Meden en de Perzen de Joden uit Babylon hadden bevrijd.

8, 9. Hoe laten Daniëls profetieën zien dat Jehovah de God van „tijden en tijdperken” is?

8 Ongeveer twee jaar voordat de Joden uit Babylon wegtrokken, schreef Daniël een andere profetie die op hen van invloed was. Daarin voorzei God dat 483 jaar nadat er bevel was gegeven om Jeruzalem te herbouwen, de Messias zou verschijnen. De koning van Medië-Perzië gaf dat bevel in 455 v.Chr. Precies 483 jaar later, in het jaar 29, werd Jezus van Nazareth bij zijn doop met heilige geest gezalfd, waardoor hij de Messias werd (Neh. 2:1, 5-8; Dan. 9:24, 25; Luk. 3:1, 2, 21, 22). *

9 Denk nu eens aan wat de Bijbel over het Koninkrijk heeft voorzegd. Uit profetieën bleek dat het Messiaanse Koninkrijk in 1914 in de hemel opgericht zou worden. De Bijbel gaf bijvoorbeeld „het teken” van Jezus’ tegenwoordigheid en zei dat er in die tijd grote problemen op aarde zouden zijn omdat Satan uit de hemel geworpen zou worden (Matth. 24:3-14; Openb. 12:9, 12). Andere profetieën gaven precies aan wanneer „de bestemde tijden der natiën” vervuld zouden zijn en Christus Koning zou worden in de hemel. Dat gebeurde in 1914 (Luk. 21:24; Dan. 4:10-17). *

10. Welke toekomstige gebeurtenissen zullen precies op tijd plaatsvinden?

10 Binnenkort komt de „grote verdrukking” die door Jezus is voorzegd. Daarna zal hij duizend jaar regeren. Er kan geen twijfel over zijn dat die dingen precies volgens schema zullen gebeuren. Toen Jezus op aarde was, had Jehovah daar al een dag en een uur voor vastgesteld (Matth. 24:21, 36; Openb. 20:6).

GEBRUIK JE TIJD VERSTANDIG

11. Wat moeten we doen nu we weten dat we in de tijd van het einde leven?

11 Wat moeten we doen nu we weten dat het Koninkrijk is gaan regeren en dat we in „de tijd van het einde” leven? (Dan. 12:4) Velen zien dat de toestanden in de wereld achteruitgaan maar beseffen niet dat dat een vervulling is van Bijbelprofetieën over de laatste dagen. Sommigen verwachten dat de problemen ooit volledig uit de hand zullen lopen. Anderen denken dat de mensen op een of andere manier „vrede en zekerheid” zullen bereiken (1 Thess. 5:3). Maar hoe zit het met ons? Geloven we dat we heel dicht bij het einde van Satans wereld zijn? Dan moeten we de resterende tijd gebruiken om de God van „tijden en tijdperken” te dienen en anderen te helpen hem te leren kennen (2 Tim. 3:1). We moeten onze tijd ’uitkopen’, er een verstandig gebruik van maken. (Lees Efeziërs 5:15-17.)

12. Wat kunnen we leren van Jezus’ woorden over Noachs tijd?

 12 In een wereld vol afleidingen is het niet makkelijk onze tijd uit te kopen. Jezus waarschuwde: „Net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn.” Hoe was het in de dagen van Noach? Er was voorzegd dat er een eind zou komen aan de wereld van die tijd. Slechte mensen zouden omkomen in een wereldomvattende vloed. Als „prediker van rechtvaardigheid” maakte Noach trouw Gods boodschap bekend aan de mensen in zijn tijd (Matth. 24:37; 2 Petr. 2:5). Maar zij „aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, (...) en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde”. Jezus waarschuwde zijn volgelingen: „Toont ook gij u daarom gereed, want de Zoon des mensen komt op een uur waarvan gij het niet hebt gedacht” (Matth. 24:38, 39, 44). We moeten net als Noach zijn, en niet als de mensen in zijn tijd. Wat zal ons helpen ’ons gereed te tonen’?

13, 14. Welk besef zal ons helpen Jehovah trouw te blijven dienen terwijl we op de komst van de Zoon des mensen wachten?

13 Hoewel de Zoon des mensen komt op een uur waarvan we het niet hebben gedacht, moeten we beseffen dat Jehovah de Grote Tijdsbepaler is. Zijn tijdschema is niet afhankelijk van wereldgebeurtenissen en menselijke plannen. Jehovah bepaalt wanneer dingen gebeuren en wat de gevolgen zijn. (Lees Daniël 2:21.) Spreuken 21:1 zegt: „Het hart van een koning is als waterstromen in de hand van Jehovah. Overal waarheen het hem behaagt, wendt hij het.”

14 Jehovah kan de gebeurtenissen zo beïnvloeden dat zijn voornemen op tijd gerealiseerd wordt. Veel grote veranderingen in de wereld hebben tot gevolg gehad dat profetieën vervuld werden, vooral profetieën over de wereldwijde prediking van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Denk maar aan wat er na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is gebeurd. Weinig mensen hadden gedacht dat zulke enorme politieke veranderingen zo snel konden plaatsvinden. Maar dankzij die veranderingen wordt het goede nieuws nu in heel wat landen gepredikt waar ons werk vroeger verboden was. Laten we dus onze tijd verstandig gebruiken, zodat we de God van „tijden en tijdperken” trouw kunnen blijven dienen.

TOON GELOOF IN JEHOVAH’S TIMING

15. Hoe kunnen we geloof tonen als er veranderingen zijn in Jehovah’s organisatie?

15 We hebben geloof in Jehovah’s timing nodig om in deze laatste dagen met de prediking door te gaan. De veranderende wereldsituatie vraagt misschien om veranderingen in onze manier van prediken. De organisatie kan soms wijzigingen doorvoeren om ons te helpen op de meest effectieve manier te prediken. We tonen geloof in de God van „tijden en tijdperken” door daar volledig aan mee te werken terwijl we loyaal dienen onder zijn Zoon, „het hoofd van de gemeente” (Ef. 5:23).

16. Waarom kunnen we erop vertrouwen dat Jehovah ons op de juiste tijd zal helpen?

16 Jehovah wil dat we ons altijd vrij voelen om tot hem te bidden, vol vertrouwen dat hij zal voorzien in „hulp op de juiste tijd” (Hebr. 4:16). Daaruit blijkt zijn liefdevolle zorg voor ieder van ons (Matth. 6:8; 10:29-31). We tonen geloof in Jehovah God door hem geregeld in gebed om hulp te vragen en dan zijn leiding te volgen. Ook moeten we niet vergeten voor onze broeders en zusters te bidden.

17, 18. (a) Wat gaat Jehovah binnenkort met zijn vijanden doen? (b) Voor welk gevaar moeten we oppassen?

 17 Het is nu niet de tijd om te ’wankelen in ongeloof’, maar om ’krachtig te worden door geloof’ (Rom. 4:20). Gods vijanden, Satan en degenen die onder zijn invloed staan, proberen een eind te maken aan het werk dat Jezus ons heeft opgedragen (Matth. 28:19, 20). Ook al valt de Duivel ons aan, we kennen Jehovah als „een levende God, die een Redder is van alle soorten van mensen, in het bijzonder van getrouwen”. Hij weet „mensen van godvruchtige toewijding uit beproeving te bevrijden” (1 Tim. 4:10; 2 Petr. 2:9).

18 Binnenkort zal Jehovah een eind maken aan dit slechte samenstel. Hoewel we niet alle details kennen en niet weten wanneer dit precies zal gebeuren, weten we wel dat Christus exact op de juiste tijd Gods vijanden zal vernietigen. Dan zal Jehovah’s soevereiniteit gerechtvaardigd zijn. Wat zou het daarom gevaarlijk zijn „de tijden en de tijdperken” waarin we nu leven niet te herkennen! We moeten dus oppassen dat we nooit gaan denken dat ’alle dingen precies zo blijven als sedert het begin der schepping’ (1 Thess. 5:1; 2 Petr. 3:3, 4).

’GEEF BLIJK VAN EEN WACHTENDE HOUDING’

19, 20. Waarom moeten we van een wachtende houding jegens Jehovah blijk geven?

19 Toen Jehovah de mensen schiep, wilde hij dat ze eeuwig de tijd zouden hebben om meer over hem en zijn prachtige schepping te leren. Prediker 3:11 zegt over Jehovah: „Alles heeft hij fraai gemaakt op zijn tijd. Zelfs onbepaalde tijd heeft hij in hun hart gelegd, opdat de mensheid het werk dat de ware God heeft gemaakt, nooit van het begin tot het eind kan doorgronden.”

20 Wat kunnen we blij zijn dat Jehovah zijn voornemen voor de mens nooit veranderd heeft! (Mal. 3:6) „Bij hem is geen verandering van het keren van de schaduw” (Jak. 1:17). De schaduw verandert voortdurend door de rotatie van de aarde, maar Jehovah’s tijdschema wordt daar niet door bepaald. Hij is „de eeuwige Koning” (1 Tim. 1:17, vtn.). Laten we daarom „van een wachtende houding jegens de God van [onze] redding blijk geven” (Micha 7:7). Dus, „weest moedig, en moge uw hart sterk zijn, gij allen die op Jehovah wacht” (Ps. 31:24).

[Voetnoten]

^ ¶8 Zie Schenk aandacht aan Daniëls profetie!, blz. 186-195.

^ ¶9 Zie Schenk aandacht aan Daniëls profetie!, blz. 94-97.

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 19]

Daniël geloofde in de vervulling van Gods profetieën

[Illustratie op blz. 21]

Maak je een goed gebruik van je tijd om Jehovah’s wil te doen?