Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

’De Zoon wil de Vader openbaren’

’De Zoon wil de Vader openbaren’

 De Zoon wil de Vader openbaren’

„Niemand weet wie de Vader is, dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren.” — LUKAS 10:22.

WAT ZOU JE ANTWOORDEN?

Waarom was Jezus bij uitstek geschikt om zijn Vader te openbaren?

Hoe openbaarde Jezus zijn Vader aan anderen?

Op welke manieren kun jij de Vader openbaren?

1, 2. Wat vinden velen een moeilijke vraag, en waarom?

WIE is God? Velen vinden dat een moeilijke vraag. Zo geloven de meeste mensen die zich christenen noemen dat God een drie-eenheid is. Maar velen geven ook toe dat die leerstelling niet te begrijpen is. Een predikant en schrijver erkende: „Dit is een dogma dat het beperkte verstand van de mens te boven gaat. Het ligt buiten het rijk van de natuurlijke rede en de menselijke logica.” Anderen geloven in de evolutietheorie en zeggen dat er geen God is. Ze schrijven alle scheppingswonderen toe aan blind toeval. Charles Darwin ontkende niet dat er een God is. Hij zei: „Het lijkt me het veiligst om te concluderen dat het hele onderwerp buiten het bereik van het menselijk intellect ligt.”

2 Wat mensen ook geloven, meestal hebben ze wel vragen over God. Maar als ze geen bevredigende antwoorden krijgen, geven ze het op. Satan heeft inderdaad ’de geest van de ongelovigen verblind’ (2 Kor. 4:4). Geen wonder dat de meeste mensen in verwarring zijn en niet weten wat de waarheid is over de Vader, de Schepper van het universum! — Jes. 45:18.

3. (a) Wie heeft de Vader geopenbaard? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

3 Toch is het belangrijk dat mensen de waarheid over God leren kennen, want alleen zij die „de naam van Jehovah” aanroepen, zullen gered worden (Rom. 10:13). Gods naam aanroepen houdt onder andere in dat je hem als persoon leert kennen. Die belangrijke kennis onderwees Jezus aan zijn discipelen. Hij openbaarde de Vader aan ze. (Lees Lukas 10:22.) Waarom kon Jezus de Vader openbaren zoals  niemand anders dat kon? Hoe deed hij dat? En hoe kunnen wij de Vader aan anderen openbaren? Laten we die vragen eens bespreken.

JEZUS’ UNIEKE POSITIE

4, 5. Waarom was Jezus bij uitstek geschikt om zijn Vader te openbaren?

4 Jezus was bij uitstek geschikt om zijn Vader te openbaren. Voordat alle andere levensvormen geschapen waren, was hij al een geestelijk schepsel in de hemel. Hij was „de eniggeboren Zoon van God” (Joh. 1:14; 3:18). Wat een unieke positie! Jezus was helemaal alleen met zijn Vader. Hij koesterde zich in de warme aandacht van zijn Vader en leerde zijn eigenschappen kennen. Ze moeten in die miljarden jaren uitgebreid met elkaar gepraat hebben en diepe liefde voor elkaar hebben ontwikkeld (Joh. 5:20; 14:31). Stel je eens voor hoe goed Jezus de persoonlijkheid van zijn Vader heeft leren kennen! (Lees Kolossenzen 1:15-17.)

5 De Vader stelde zijn Zoon als woordvoerder aan, „Het Woord van God” (Openb. 19:13). Jezus was dus in een unieke positie om de Vader aan anderen te openbaren. Terecht schreef Johannes dat Jezus, „het Woord”, „in de boezempositie bij de Vader is” (Joh. 1:1, 18). Met die uitdrukking doelde hij op de gewoonte dat bij een maaltijd de ene gast dicht bij de andere op dezelfde rustbank aanlag. Zo konden ze makkelijk met elkaar praten. Doordat de Zoon „in de boezempositie” bij zijn Vader was, kon hij vertrouwelijke gesprekken met hem hebben.

6, 7. Hoe werd de band tussen de Vader en de Zoon sterker?

6 De Zoon „werd degene op wie [God] dag aan dag bijzonder gesteld was”. (Lees Spreuken 8:22, 23, 30, 31.) Het is dus logisch dat hun band sterker werd terwijl ze samenwerkten en de Zoon de eigenschappen van zijn Vader leerde navolgen. Bij de schepping van andere intelligente schepselen zag hij hoe Jehovah met elk van hen omging, en zijn waardering voor Gods persoonlijkheid nam toe.

7 Zelfs de opstand van Satan, die Jehovah’s recht om te regeren in twijfel trok, was voor de Zoon een gelegenheid om van Jehovah te leren. Hij zag hoe Jehovah in een moeilijke situatie liefde, gerechtigheid, wijsheid en macht toonde. Dat heeft hem er ongetwijfeld op voorbereid met de moeilijkheden om te gaan die hij later tijdens zijn bediening op aarde meemaakte (Joh. 5:19).

8. Waarom helpen de evangelieverslagen ons meer over de Vader te leren?

8 Door zijn nauwe band met zijn Vader kon Jezus gedetailleerder dan ieder ander uitleggen wie Jehovah was. De beste manier om de Vader te leren kennen, is te onderzoeken wat zijn eniggeboren Zoon onderwees en deed. Zo zou het bijvoorbeeld lastig zijn om volledig te begrijpen wat het woord liefde betekent als we alleen de definitie in het woordenboek lezen. Maar door na te denken over de levendige verhalen van de evangelieschrijvers over Jezus’ bediening en de manier waarop hij voor anderen zorgde, kunnen we begrijpen wat „God is liefde” betekent (1 Joh. 4:8, 16). Hetzelfde geldt voor de andere eigenschappen van God die Jezus op aarde aan zijn discipelen openbaarde.

HOE JEZUS ZIJN VADER OPENBAARDE

9. (a) Op welke twee manieren openbaarde Jezus zijn Vader? (b) Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat Jezus zijn Vader openbaarde door zijn onderwijs.

9 Hoe openbaarde Jezus zijn Vader  aan zijn discipelen, en bij uitbreiding aan zijn toekomstige volgelingen? Op twee manieren: door wat hij onderwees en wat hij deed. Laten we eerst eens stilstaan bij zijn onderwijs. Wat Jezus zijn volgelingen leerde, zegt veel over de gedachten, gevoelens en manier van handelen van zijn Vader. Hij vergeleek zijn Vader bijvoorbeeld met de zorgzame eigenaar van een kudde die op zoek gaat naar een verdwaald schaap. Jezus zei dat als de eigenaar het schaap vindt, „hij zich meer over dat ene verheugt dan over de negenennegentig die niet zijn verdwaald”. Waarom vertelde Jezus die illustratie? „Evenzo vindt mijn Vader, die in de hemel is, het niet wenselijk dat een van deze kleinen vergaat” (Matth. 18:12-14). Wat leert die illustratie je over Jehovah? Soms voel je je misschien waardeloos en in de steek gelaten. Maar bedenk dan dat je hemelse Vader in je geïnteresseerd is en om je geeft. Voor hem ben je „een van deze kleinen”.

10. Geef voorbeelden waaruit blijkt dat Jezus zijn Vader openbaarde door wat hij deed.

10 De tweede manier waarop Jezus zijn Vader aan zijn discipelen openbaarde, was door wat hij deed. Dus toen Filippus hem vroeg: „Toon ons de Vader”, kon hij terecht zeggen: „Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien” (Joh. 14:8, 9). Kijk eens naar een paar voorbeelden van de manier waarop Jezus de eigenschappen van zijn Vader liet zien. Toen een man die „overdekt was met melaatsheid” Jezus smeekte hem te genezen, raakte hij hem aan en zei: „Ik wil het. Word rein.” Na zijn genezing besefte de man ongetwijfeld dat het Jehovah was die Jezus de kracht daarvoor had gegeven (Luk. 5:12, 13). De discipelen moeten Jehovah’s medeleven ook hebben gevoeld toen Jezus na Lazarus’ dood ’zuchtte in de geest en verontrust werd’ en ’zijn tranen de vrije loop liet’. Jezus wist dat hij Lazarus zou opwekken, en toch voelde hij het verdriet van Lazarus’ familie en vrienden (Joh. 11:32-35, 40-43). Waarschijnlijk heb je zelf ook je favoriete Bijbelverhalen over Jezus die het medegevoel van de Vader laten zien.

11. (a) Wat openbaarde Jezus over zijn Vader toen hij de tempel reinigde? (b) Waarom is het verslag van de tempelreiniging geruststellend voor ons?

11 Maar wat valt er van de tempelreiniging te leren? Stel je voor: Jezus maakte een zweep van touwen en joeg de verkopers van runderen en schapen de tempel uit. Hij smeet het geld van de geldwisselaars op de grond en keerde hun tafels om (Joh. 2:13-17). Dat krachtige optreden deed de discipelen denken aan de profetische woorden van koning David: „Louter ijver voor uw huis heeft mij verteerd” (Ps. 69:9). Door  resoluut in actie te komen liet Jezus zien hoe graag hij de ware aanbidding wilde verdedigen. Zie je in dat verslag de persoonlijkheid van de Vader terug? Het herinnert ons eraan dat God niet alleen de onbeperkte macht heeft om slechtheid van de aarde weg te vagen, maar dat hij dat ook heel graag wil. Jezus’ sterke reactie op het kwaad laat zien hoe de Vader zich moet voelen als hij overal op aarde goddeloosheid ziet. Wat een geruststellende gedachte voor ons als we met onrecht te maken krijgen!

12, 13. Wat kun je over Jehovah leren van de manier waarop Jezus met zijn discipelen omging?

12 Laten we nog een voorbeeld bekijken: de manier waarop Jezus met zijn discipelen omging. Ze maakten constant ruzie over wie de grootste was (Mark. 9:33-35; 10:43; Luk. 9:46). Omdat Jezus zo veel tijd met zijn Vader had doorgebracht, wist hij hoe Jehovah over trotse neigingen denkt (2 Sam. 22:28; Ps. 138:6). Ook had hij zulke neigingen bij Satan de Duivel gezien, die zich alleen maar druk maakte om zijn eigen status en positie. Wat zal het Jezus dus pijn gedaan hebben dat ook de discipelen die hij had opgeleid, een ambitieuze houding hadden! Zelfs degenen die hij als apostelen had uitgekozen, hadden er last van! Tot op de laatste dag van zijn leven op aarde vertoonden ze die neiging (Luk. 22:24-27). Toch bleef Jezus ze vriendelijk corrigeren. Hij verloor nooit de hoop dat ze uiteindelijk zouden leren zijn nederige instelling na te volgen (Fil. 2:5-8).

13 Herken je de Vader in de manier waarop Jezus geduldig de verkeerde neigingen van zijn discipelen corrigeerde? Zie je in Jezus’ woorden en daden de Vader terug, die zijn aanbidders ondanks hun herhaalde fouten niet in de steek laat? Dat motiveert ons berouw te hebben en Jehovah om vergeving te vragen als we iets verkeerds hebben gedaan.

DE ZOON WILDE ZIJN VADER GRAAG OPENBAREN

14. Hoe liet Jezus zien dat hij zijn Vader graag wilde openbaren?

14 Veel dictators houden informatie achter om mensen in hun macht te houden. Maar Jezus wilde anderen heel graag vertellen wat hij over de Vader wist. (Lees Mattheüs 11:27.) Ook heeft hij zijn discipelen „het verstandelijke vermogen gegeven om de kennis van de waarachtige [Jehovah God] te verwerven” (1 Joh. 5:20). Wat wil dat zeggen? Jezus hielp zijn volgelingen te begrijpen wat hij over de Vader onderwees. Hij hulde zijn Vader niet in een wolk van mysteries door dingen over hem te leren die niemand kan begrijpen, zoals de Drie-eenheidsleer.

15. Waarom vertelde Jezus niet alles over zijn Vader?

15 Openbaarde Jezus zijn discipelen alles wat hij over de Vader wist? Nee, hij was zo verstandig veel dingen niet te vertellen. (Lees Johannes 16:12.) Waarom? Omdat ze dat niet konden „dragen”. Maar zoals Jezus uitlegde, zou er nog veel meer onthuld worden als „de helper” kwam. Die helper was de heilige geest, die ze „in alle waarheid” zou leiden (Joh. 16:7, 13). Net zoals verstandige ouders hun kinderen sommige dingen pas vertellen als ze daar oud genoeg voor zijn, zo wachtte Jezus tot zijn discipelen in staat waren bepaalde dingen over zijn Vader te begrijpen. Hij hield  vriendelijk rekening met hun beperkingen.

VOLG JEZUS’ VOORBEELD NA

16, 17. Waarom kun jij de Vader aan anderen openbaren?

16 Als je iemand goed leert kennen en zijn prettige persoonlijkheid gaat waarderen, ga je anderen over hem vertellen. Toen Jezus op aarde was, sprak hij over zijn Vader (Joh. 17:25, 26). Kun jij hem navolgen door anderen over Jehovah te vertellen?

17 Zoals we besproken hebben, wist Jezus veel meer over zijn Vader dan anderen. Maar hij was bereid iets daarvan met anderen te delen en gaf zijn volgelingen zelfs het verstandelijke vermogen om de diepere facetten van Gods persoonlijkheid te begrijpen. Dankzij Jezus kennen we onze Vader beter dan de meeste mensen. We zijn heel dankbaar dat hij zijn Vader aan ons wilde openbaren door wat hij onderwees en wat hij deed. We kunnen ons zelfs vereerd voelen dat we de Vader kennen (Jer. 9:24; 1 Kor. 1:31). Terwijl we ons best hebben gedaan om een hechte band met hem te ontwikkelen, is hij dichter tot ons genaderd (Jak. 4:8). Daarom zijn we nu in staat met anderen te delen wat we weten. Hoe?

18, 19. Op welke manieren kun je de Vader aan anderen openbaren?

18 We moeten Jezus navolgen door de Vader te openbaren in onze woorden en daden. Bedenk dat veel mensen die we in de dienst treffen, niet weten wie God is. Hun ideeën over God zijn misschien beïnvloed door valse leringen. We kunnen ze aan de hand van de Bijbel laten zien wat Gods naam is, wat zijn voornemen met de mensen is en wat voor persoon hij is. Daarnaast kunnen we met broeders en zusters praten over Bijbelverslagen waardoor we iets over Jehovah hebben geleerd dat we nog niet wisten. Zo kunnen zij er ook voordeel van trekken.

19 Hoe kunnen we de Vader door ons gedrag openbaren? Als mensen in onze daden de liefde van Christus zien, zullen ze zowel tot hem als tot de Vader getrokken worden (Ef. 5:1, 2). Paulus moedigde ons aan: „Wordt navolgers van mij, zoals ik het ben van Christus” (1 Kor. 11:1). Wat een prachtig voorrecht om anderen door ons gedrag te laten zien hoe Jehovah is! Laten we allemaal Jezus blijven navolgen door de Vader te openbaren.

[Studievragen]