Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Volg Christus, de perfecte Leider

Volg Christus, de perfecte Leider

 Volg Christus, de perfecte Leider

ALS je menselijke leiders volgt, raak je vaak teleurgesteld. Maar niet als je Christus volgt. Hij zei: „Komt tot mij, allen die zwoegt en zwaar beladen zijt, en ik zal u verkwikken. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtaardig en ootmoedig van hart, en gij zult verkwikking vinden voor uw ziel” (Matth. 11:28, 29). De manier waarop Jezus mensen leidt, is prettig en doet goed. Hij heeft veel aandacht voor eenvoudige en onderdrukte mensen en nodigt ze uit om onder zijn zachte juk te komen. Maar wat houdt het in om Jezus’ leiding te volgen?

„Christus heeft voor u geleden,” schreef Petrus, „u een model nalatend opdat gij nauwkeurig in zijn voetstappen zoudt treden” (1 Petr. 2:21). Waarom is het zo belangrijk Jezus’ voetspoor te volgen? Stel dat je met een groep een mijnenveld moet oversteken en maar één van jullie weet hoe je daar veilig doorheen komt. Dan zou je zijn voetspoor toch heel precies volgen? Misschien zet je je voeten zelfs op dezelfde plek neer. Zo is je toekomst ervan afhankelijk of je in je leven Jezus’ voorbeeld nauwkeurig navolgt. Dat houdt in dat je naar hem luistert, hem gehoorzaamt en samenwerkt met zijn vertegenwoordigers.

Luister en gehoorzaam

Aan het eind van zijn Bergrede zei Jezus: „Een ieder daarom die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een beleidvol man, die zijn huis op de rots bouwde. En de regen stroomde neer en de stortvloeden kwamen en de winden waaiden en beukten tegen dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest” (Matth. 7:24, 25).

Jezus zei dus dat je „beleidvol” bent als je naar hem luistert en hem gehoorzaamt. Laat jij zien dat je zijn voorbeeld respecteert en waardeert door van harte te gehoorzamen? Of ben je geneigd alleen de geboden te gehoorzamen die makkelijk zijn en je goed uitkomen? Jezus zei: ’Ik doe altijd de dingen die hem [God] behagen’ (Joh. 8:29). Doe je best om dat voorbeeld na te volgen.

Ook de apostelen in de eerste eeuw onderwierpen zich aan Christus’ leiding. Petrus zei op een bepaald ogenblik tegen Jezus: „Zie! Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd” (Mark. 10:28). De apostelen hadden zo veel waardering voor Jezus’ leiding dat ze andere dingen graag opgaven om hem te volgen (Matth. 4:18-22).

Werk samen met Christus’ vertegenwoordigers

Kort voor zijn dood had Jezus het over nog een manier om zijn leiding te volgen: „Wie iemand ontvangt die ik zend, ontvangt ook mij” (Joh. 13:20). Hij noemde zijn vertegenwoordigers, de gezalfden, zelfs zijn „broeders” (Matth. 25:40). Toen Jezus weer in de hemel was, werden zijn broeders aangesteld om als gezanten „in de plaats van Christus” mensen uit te nodigen met God verzoend te worden (2 Kor. 5:18-20). Christus’ leiding  erkennen betekent dat je je aan zijn broeders onderwerpt.

Het is goed om bij jezelf na te gaan hoe je reageert op actuele Bijbelse raad in onze publicaties. Door de Bijbel te bestuderen en vergaderingen bij te wonen, word je herinnerd aan Christus’ woorden (2 Petr. 3:1, 2). Je laat zien dat je dat geestelijke voedsel echt waardeert door het geregeld in je op te nemen. Maar hoe reageer je als bepaalde raad regelmatig wordt herhaald? Zo wordt de Bijbelse raad om „alleen in de Heer” te trouwen al ruim een eeuw regelmatig in De Wachttoren behandeld (1 Kor. 7:39). Door artikelen over zulke onderwerpen te publiceren laten Christus’ broeders duidelijk zien dat ze bezorgd zijn om onze band met Jehovah. Als je de raad daarin toepast, toon je dat je onze perfecte Leider, Jezus Christus, volgt.

„Het pad van de rechtvaardigen is als het glanzende licht, dat steeds helderder wordt tot de dag stevig bevestigd is”, zegt Spreuken 4:18. Jezus is echt een actieve leider die constant zorgt voor verbeteringen. Nog een manier om met zijn broeders samen te werken, is positief te reageren als „de getrouwe en beleidvolle slaaf” ons begrip van Bijbelse waarheden verduidelijkt (Matth. 24:45).

Je laat ook je onderworpenheid aan Christus’ broeders zien door samen te werken met de ouderlingen die ze in de gemeente hebben aangesteld. Paulus zei: „Weest gehoorzaam aan hen die onder u de leiding nemen en weest onderdanig, want zij waken over uw ziel” (Hebr. 13:17). Het kan zijn dat een ouderling je aanmoedigt een geregelde avond voor gezinsaanbidding te hebben of je suggesties geeft over een bepaald aspect van de dienst. Of dat een reizend opziener je wat nuttige Bijbelse raad geeft over een specifiek aspect van de christelijke levenswijze. Door die raad bereidwillig toe te passen, laat je zien dat je Jezus als Leider volgt.

Jammer genoeg is goed leiderschap in de wereld ver te zoeken. Het is dan ook heel aangenaam om Jezus’ liefdevolle leiding te volgen! Wees dus gehoorzaam aan onze Leider en werk samen met degenen die hij in deze tijd gebruikt.

[Illustraties op blz. 27]

Aanvaard je de Bijbelse raad om alleen in de Heer te trouwen?