Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Respecteer het huwelijk als een geschenk van God

Respecteer het huwelijk als een geschenk van God

 Respecteer het huwelijk als een geschenk van God

„Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en hij moet zich hechten aan zijn vrouw en zij moeten één vlees worden.” — GENESIS 2:24.

1. Waarom verdient Jehovah ons respect?

JEHOVAH GOD, de Insteller van het huwelijk, verdient beslist ons respect. Als onze Schepper, Soeverein en hemelse Vader wordt hij met recht aangeduid als de Gever van „elke goede gave en elk volmaakt geschenk” (Jak. 1:17; Openb. 4:11). Dat is een uiting van zijn grote liefde (1 Joh. 4:8). Hij heeft met alles wat hij ons leert, alles wat hij van ons vraagt en alles wat hij ons geeft, slechts ons welzijn en onze belangen op het oog (Jes. 48:17).

2. Welke instructies gaf Jehovah aan het eerste echtpaar?

2 Volgens de Bijbel is het huwelijk een van die ’goede gaven’ van God (Ruth 1:9; 2:12). Toen Jehovah het eerste huwelijk voltrok, gaf hij Adam en Eva specifieke instructies om er een succes van te maken. (Lees Mattheüs 19:4-6.) Als ze Gods voorschriften hadden opgevolgd, zouden ze voor altijd gelukkig zijn geweest. Maar ze waren zo dwaas zich niet aan Gods gebod te houden, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien (Gen. 3:6-13, 16-19, 23).

3, 4. (a) Hoe laten velen in deze tijd zien dat ze geen respect voor het huwelijk noch voor Jehovah God hebben? (b) Welke voorbeelden gaan we in dit artikel bespreken?

3 Net als dat eerste echtpaar nemen veel mensen in deze tijd beslissingen in verband met het huwelijk zonder zich iets van Jehovah’s instructies aan te trekken. Sommigen willen helemaal niets van een huwelijk weten, terwijl anderen er een invulling aan proberen te geven die strookt met hun eigen verlangens (Rom. 1:24-32; 2 Tim. 3:1-5). Ze negeren het feit dat het huwelijk een geschenk van God is, en door geen respect te tonen voor dat geschenk, laten ze ook zien dat ze geen respect hebben voor de Gever ervan, Jehovah God.

4 Soms verliezen zelfs leden van Gods volk Jehovah’s kijk op het huwelijk uit het oog. Sommige christelijke echtparen besluiten uit elkaar te gaan, of ze scheiden zonder daar Bijbelse gronden voor te hebben. Hoe is dat te vermijden? Hoe kan Gods voorschrift in Genesis 2:24 getrouwde christenen helpen hun huwelijksband te verstevigen? En hoe kunnen personen die een huwelijk overwegen zich erop voorbereiden? Laten we drie gelukkige huwelijken uit Bijbelse tijden onder de loep nemen die illustreren dat respect voor Jehovah onmisbaar is voor een duurzaam huwelijk.

Ontwikkel loyaliteit

5, 6. Welke situatie kan een beproeving zijn geweest voor Zacharias en Elisabeth, en hoe werd hun loyaliteit beloond?

5 Zacharias en Elisabeth waren in alles voorbeeldig. Ze hadden allebei een geestelijk gezinde huwelijkspartner gekozen. Zacharias kweet zich trouw van zijn priesterlijke taken en beiden hielden zich naar hun beste vermogen aan Gods Wet. Ze hadden beslist veel om dankbaar voor te zijn. Maar als je een bezoek had kunnen brengen aan hun huis in Juda, had je al snel beseft dat er iets ontbrak. Ze hadden geen kinderen. Elisabeth was onvruchtbaar en ze waren allebei al aardig op leeftijd (Luk. 1:5-7).

6 In het oude Israël werd veel waarde gehecht aan het krijgen van kinderen, en de gezinnen waren vaak behoorlijk groot (1 Sam. 1:2, 6, 10;  Ps. 128:3, 4). Het kwam destijds voor dat een Israëlitische man zich trouweloos van zijn vrouw liet scheiden als ze hem geen kinderen schonk. Maar Zacharias bleef Elisabeth trouw. Hij zocht niet naar een makkelijke manier om een eind te maken aan hun huwelijk, en zijn vrouw ook niet. Hoewel ze er veel verdriet van hadden dat hun huwelijk kinderloos was, bleven ze trouw samen Jehovah dienen. Op hoge leeftijd nog werden ze door Jehovah beloond met de wonderbare geboorte van een zoon (Luk. 1:8-14).

7. Op welke andere manier toonde Elisabeth dat ze loyaal aan haar man was?

7 Elisabeth toonde op nog een andere manier dat ze bijzonder loyaal was. Toen haar zoon, Johannes, werd geboren, kon Zacharias niet praten. Hij moest namelijk een tijdlang zijn spraakvermogen missen omdat hij aan de woorden van Gods engel had getwijfeld. Toch moet Zacharias zijn vrouw op de een of andere manier hebben laten weten dat Jehovah’s engel hem had gezegd de jongen „Johannes” te noemen. De buren en familieleden wilden de jongen naar zijn vader noemen. Maar Elisabeth hield zich loyaal aan wat haar man haar had gezegd. Ze zei: „Volstrekt niet, maar hij moet Johannes worden genoemd” (Luk. 1:59-63).

8, 9. (a) Hoe versterkt loyaliteit een huwelijk? (b) Wat zijn enkele specifieke manieren waarop man en vrouw loyaliteit kunnen tonen?

8 Net als Zacharias en Elisabeth krijgen echtparen in onze tijd met teleurstellingen en andere uitdagingen te maken. Een huwelijk zonder loyaliteit zal niet gelukkig zijn. Flirten, pornografie, overspel en andere bedreigingen voor een goed huwelijk kunnen het onderling vertrouwen onherstelbaar verwoesten. En als het vertrouwen binnen een huwelijk weg is, begint de liefde te verflauwen. Loyaliteit is in sommige opzichten als een beschermende schutting rond een woning die ongewenste bezoekers en gevaren buiten houdt en de bewoners een mate van veiligheid geeft. Als man en vrouw loyaal aan elkaar zijn, kunnen ze veilig samenwonen en elkaar alles vertellen wat er in hen omgaat, zodat hun liefde groeit. Loyaliteit is echt onmisbaar.

9 Jehovah zei tegen Adam: „Een man [zal] zijn vader en zijn moeder verlaten en hij moet zich hechten aan zijn vrouw” (Gen. 2:24). Wat wil dat zeggen? De al bestaande banden met vrienden en familieleden moeten aangepast worden. Beide partners moeten in de eerste plaats tijd en aandacht aan elkaar besteden. Vrienden en familieleden mogen niet langer prioriteit krijgen, want dat zou ten koste van het prille huwelijk gaan. Ook mag het echtpaar niet toelaten dat hun ouders zich met gezinsbeslissingen of meningsverschillen bemoeien. De partners moeten nu een hechte eenheid vormen. Dat is Gods richtlijn.

10. Wat zal huwelijkspartners helpen loyaliteit te ontwikkelen?

10 Zelfs in religieus verdeelde gezinnen loont het om loyaal te zijn. Een zuster met een ongelovige man vertelt: „Ik ben Jehovah zo dankbaar dat hij me heeft geleerd aan mijn man onderworpen te zijn en diep respect voor hem te hebben. Door loyaal te blijven hebben we nu al 47 jaar een hechte band van liefde en respect” (1 Kor. 7:10, 11; 1 Petr. 3:1, 2). Doe dus bewust moeite om je huwelijkspartner een gevoel van zekerheid te geven. Zoek naar manieren om je partner er met woorden en daden van te verzekeren dat hij of zij voor jou de belangrijkste persoon op aarde is. Laat voor zover het van jou afhangt, niets of niemand tussen jou en je partner komen. (Lees Spreuken 5:15-20.) Ron en Jeannette, die al meer dan 35 jaar gelukkig getrouwd zijn, zeggen: „Omdat we loyaal doen wat God van ons verlangt, hebben we een gelukkig, geslaagd huwelijk.”

Eensgezindheid maakt een huwelijk sterk

11, 12. Hoe werkten Aquila en Priskilla samen: (a) thuis, (b) in hun beroep en (c) in de christelijke bediening?

11 Als de apostel Paulus het over zijn goede vrienden Aquila en Priskilla had, noemde hij de een niet zonder de ander. Dat eensgezinde echtpaar is een goed voorbeeld van wat  God bedoelde toen hij zei dat man en vrouw „één vlees” moeten worden (Gen. 2:24). Ze werkten voortdurend samen: thuis, in hun beroep en in de christelijke bediening. Toen Paulus voor de eerste keer in Korinthe kwam, waren Aquila en Priskilla bijvoorbeeld zo vriendelijk hem uit te nodigen bij hen te komen wonen, waarna hij hun huis blijkbaar een tijdlang gebruikte als basis voor zijn activiteiten. Later, in Efeze, gebruikten ze hun woning voor gemeentevergaderingen en hielpen ze samen nieuwelingen, zoals Apollos, om geestelijk te groeien (Hand. 18:2, 18-26). Vervolgens ging dit ijverige echtpaar naar Rome, waar ze opnieuw hun huis voor vergaderingen openstelden. Later keerden ze naar Efeze terug en sterkten daar de broeders en zusters (Rom. 16:3-5).

12 Een tijdlang werkten Aquila en Priskilla met Paulus samen in hun gemeenschappelijke beroep, het maken van tenten. Weer worden ze in één adem genoemd, samenwerkend zonder rivaliteit of ruzie (Hand. 18:3). Maar het was ongetwijfeld de tijd die ze samen aan christelijke activiteiten besteedden die hun huwelijk op een hoog geestelijk peil hield. Of ze nu in Korinthe, Efeze of Rome waren, ze kwamen wijd en zijd bekend te staan als „medewerkers in Christus Jezus” (Rom. 16:3). Waar ze ook dienden, ze werkten zij aan zij om de Koninkrijksprediking te bevorderen.

13, 14. (a) Welke situaties kunnen een belemmering zijn voor de eensgezindheid in een huwelijk? (b) Wat zijn enkele dingen die huwelijkspartners kunnen doen om hun band te verstevigen?

13 Het is beslist een feit dat gezamenlijke doelen en activiteiten een huwelijk sterk maken (Pred. 4:9, 10). Helaas brengen veel echtparen tegenwoordig weinig tijd samen door. Ze maken lange dagen op hun verschillende werkplekken. Anderen moeten veel reizen voor hun werk of verhuizen in hun eentje naar het buitenland om er te werken en geld naar huis te kunnen sturen. Zelfs thuis leven sommige huwelijkspartners langs elkaar heen doordat ze zo veel tijd besteden aan tv-kijken, hobby’s, sport, games of internet. Is dat bij jullie thuis ook het geval? Zo ja, kun je dan iets aan je omstandigheden veranderen zodat jullie meer tijd samen doorbrengen? Zou het een goed idee zijn om vaste karweitjes zoals koken, afwassen of in de tuin werken samen te doen? Zouden jullie samen de kinderen of jullie bejaarde ouders kunnen verzorgen?

14 Het belangrijkste is nog dat jullie geregeld samen tijd besteden aan dingen die verband houden met de aanbidding van Jehovah. De gezamenlijke dagtekstbespreking en gezinsaanbidding vormen schitterende gelegenheden om de denkwijze en de doelen van je gezin op één lijn te houden. Ga ook samen in de velddienst. Probeer zo mogelijk samen te pionieren, zelfs als je omstandigheden dat slechts één maand of één jaar toelaten. (Lees 1 Korinthiërs 15:58.) Een zuster die samen met haar man heeft gepionierd, vertelt: „De velddienst was één manier waarop we tijd samen konden doorbrengen en echt konden praten. Omdat we ons allebei ten doel hadden gesteld anderen geestelijke hulp te bieden, had ik het gevoel dat we echt een team waren. We kregen een hechtere band, niet  alleen als man en vrouw maar ook als goede vrienden.” Terwijl jullie samen met zinvolle activiteiten bezig zijn, zullen je interesses, prioriteiten en gewoonten steeds meer gaan overeenstemmen met die van je huwelijkspartner totdat jullie, net als Aquila en Priskilla, steeds meer als „één vlees” gaan denken en handelen.

Wees geestelijk gezind

15. Wat is de sleutel tot een geslaagd huwelijk? Leg dat uit.

15 Jezus wist hoe belangrijk het is God op de eerste plaats in het huwelijk te laten komen. Hij had Jehovah het eerste huwelijk zien voltrekken. Hij had gezien hoe gelukkig Adam en Eva waren zolang ze Gods leiding volgden, en hij had persoonlijk gezien in welke narigheid ze verzeild raakten toen ze dat niet meer deden. Bij zijn onderwijs citeerde Jezus dan ook het voorschrift van zijn Vader dat in Genesis 2:24 staat. Hij voegde er de gedachte aan toe: „Wat God derhalve onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen” (Matth. 19:6). Diep respect voor Jehovah is daarom nog steeds de sleutel tot een gelukkig, geslaagd huwelijk. Jezus’ aardse ouders, Jozef en Maria, hebben op dat punt een uitstekend voorbeeld gegeven.

16. Hoe gaven Jozef en Maria er in hun gezinsleven blijk van geestelijk gezind te zijn?

16 Jozef was vriendelijk en respectvol tegenover Maria. Toen hij hoorde dat ze in verwachting was, wilde hij haar barmhartig behandelen, nog voordat Gods engel hem had uitgelegd wat Maria was overkomen (Matth. 1:18-20). Als echtpaar gehoorzaamden ze Caesars verordening en hielden ze zich ook strikt aan de mozaïsche wet (Luk. 2:1-5, 21, 22). En hoewel alleen van mannen werd verlangd dat ze de grote religieuze feesten in Jeruzalem bijwoonden, waren Jozef en Maria er samen met familieleden elk jaar bij aanwezig (Deut. 16:16; Luk. 2:41). Op deze en andere manieren deed dit godvrezende echtpaar moeite om Jehovah te behagen en toonden ze diep respect voor geestelijke zaken. Het is geen wonder dat Jehovah hen had uitgekozen om het eerste deel van het aardse leven van zijn Zoon voor hem te zorgen.

17, 18. (a) Op welke manieren kan een echtpaar ervoor zorgen dat hun gezin geestelijk ingesteld is? (b) Wat voor voordeel zullen ze daarvan hebben?

17 Wordt jullie gezinsleven ook gekenmerkt door een geestelijke instelling? Als jullie bijvoorbeeld belangrijke beslissingen nemen, gaan jullie dan eerst na welke Bijbelse beginselen erbij betrokken zijn, leggen jullie de kwestie in gebed voor en vragen jullie dan een rijpe christen om raad? Of zijn jullie geneigd problemen op te lossen door op je eigen gevoel of de mening van familie en vrienden af te gaan? Streven jullie ernaar de vele praktische suggesties toe te passen die de getrouwe slaaf over het huwelijk en het gezinsleven heeft gepubliceerd? Of zijn jullie gewend je eenvoudig aan de plaatselijke gewoonten te houden of populaire wereldse raad op te volgen? Bidden en studeren jullie geregeld samen, stellen jullie je geestelijke doelen en praten jullie over de prioriteiten van het gezin?

18 Ray, die al vijftig jaar gelukkig getrouwd is, vertelt: „We hebben nooit een probleem gehad dat we niet konden oplossen, omdat Jehovah steeds deel uitmaakte van ons ’drievoudige snoer’.” (Lees Prediker 4:12.) Danny en Trina denken er net zo over: „Doordat we God samen dienen, is ons huwelijk sterker geworden.” Ze zijn ruim 34 jaar gelukkig getrouwd. Als jullie Jehovah altijd op de eerste plaats laten komen in je huwelijk, zal hij jullie helpen er een succes  van te maken en jullie overvloedig zegenen (Ps. 127:1).

Blijf Gods geschenk respecteren

19. Waarom heeft God ons het huwelijk gegeven?

19 Voor velen in deze tijd is hun eigen geluk het enige wat telt. Maar een aanbidder van Jehovah ziet de dingen anders. Hij weet dat God het huwelijk heeft gegeven als een geschenk ter bevordering van Zijn voornemen (Gen. 1:26-28). Als Adam en Eva dat geschenk gerespecteerd hadden, zou de hele aarde een paradijs vol gelukkige, rechtvaardige aanbidders van God geworden zijn.

20, 21. (a) Waarom moet het huwelijk voor ons iets heiligs zijn? (b) Welk geschenk gaan we volgende week bestuderen?

20 Gods aanbidders zien het huwelijk bovenal als een gelegenheid om Jehovah te verheerlijken. (Lees 1 Korinthiërs 10:31.) Zoals we hebben gezien, zijn loyaliteit, eensgezindheid en een geestelijke instelling hoedanigheden die God behagen en een huwelijk sterk maken. Dus of we ons nu voorbereiden op het huwelijk, het sterker maken of proberen het te redden, we moeten in de eerste plaats beseffen dat het huwelijk een goddelijk en heilig instituut is. Als we dat feit in gedachte houden, zullen we ertoe bewogen worden ons best te doen om beslissingen in verband met het huwelijk op basis van Gods Woord te nemen. Op die manier tonen we niet alleen respect voor de gave van het huwelijk maar ook voor de Gever ervan, Jehovah God.

21 Uiteraard is het huwelijk niet het enige geschenk dat Jehovah ons heeft gegeven. Het is ook niet het enige wat ons gelukkig maakt. In het volgende artikel zullen we nog een ander kostbaar geschenk van God onder de loep nemen, namelijk de ongehuwde staat.

Wat zou je antwoorden?

• Welke invloed moet loyaliteit op gehuwde christenen hebben?

• Waarom zal een huwelijk sterker worden als we eensgezind samenwerken?

• Wat zijn enkele manieren waarop gehuwden zich door een geestelijke instelling kunnen laten leiden?

• Hoe kunnen we respect tonen voor Jehovah, de Insteller van het huwelijk?

[Studievragen]

[Illustraties op blz. 15]

Dingen samen doen helpt echtparen eensgezind te blijven