Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Gebruik je ongehuwde staat zo goed mogelijk

Gebruik je ongehuwde staat zo goed mogelijk

 Gebruik je ongehuwde staat zo goed mogelijk

„Wie er plaats voor kan maken, make er plaats voor.” — MATTHEÜS 19:12.

1, 2. (a) Hoe bezagen Jezus, Paulus en anderen de ongehuwde staat? (b) Waarom zullen sommigen de ongehuwde staat misschien niet als een gave bezien?

HET huwelijk is zonder twijfel een van Gods kostbaarste geschenken aan de mensheid (Spr. 19:14). Toch hebben ook veel ongehuwde christenen een rijk en voldoening schenkend leven. Harold, een 95-jarige broeder die nooit is getrouwd, zegt: „Hoewel ik graag in het gezelschap van anderen verkeer en het leuk vind mensen gastvrij te onthalen, voel ik me nooit eenzaam als ik alleen ben. Ik denk wel dat je echt kan zeggen dat ik de gave van de ongehuwde staat heb.”

2 Zowel Jezus Christus als de apostel Paulus noemde de ongehuwde staat — net als het huwelijk — inderdaad een gave van God. (Lees Mattheüs 19:11, 12; 1 Korinthiërs 7:7.) Nu is het wel zo dat niet iedereen die ongehuwd is daar bewust voor gekozen heeft. Soms maken de omstandigheden het moeilijk een geschikte partner te vinden. En sommigen die jarenlang getrouwd zijn geweest, zijn onverwacht weer alleen door een echtscheiding of de dood van hun partner. In welke zin kan de ongehuwde staat dan een gave of geschenk zijn? En hoe kunnen alleenstaande christenen hun ongehuwde staat zo goed mogelijk gebruiken?

 Een unieke gave

3. Welke voordelen genieten alleenstaande christenen vaak?

3 Een alleenstaande heeft vaak meer tijd en grotere persoonlijke vrijheid dan iemand die getrouwd is (1 Kor. 7:32-35). Dat zijn unieke voordelen waardoor hij misschien in staat is zijn bediening uit te breiden, zijn liefde voor anderen te verruimen en een hechtere band met Jehovah op te bouwen. Er zijn dan ook christenen die de voordelen van de ongehuwde staat zijn gaan inzien en hebben besloten ’er plaats voor te maken’, op z’n minst voor enige tijd. Anderen hebben misschien in eerste instantie niet voor de ongehuwde staat gekozen, maar hebben toen hun omstandigheden veranderden onder gebed nagedacht over hun situatie en zich gerealiseerd dat ook zij met Jehovah’s hulp konden ’vaststaan in hun hart’. Ze hebben hun veranderde omstandigheden daarom aanvaard en plaatsgemaakt voor de ongehuwde staat (1 Kor. 7:37, 38).

4. Waarom kunnen alleenstaande christenen zich compleet voelen in Gods dienst?

4 Alleenstaande christenen weten dat ze niet hoeven te trouwen om door Jehovah en zijn organisatie erkend of gewaardeerd te worden. Gods liefde strekt zich tot elk van ons persoonlijk uit (Matth. 10:29-31). Niets of niemand kan ons scheiden van Gods liefde (Rom. 8:38, 39). Of we nu getrouwd zijn of alleenstaand, we hebben alle reden om ons in Gods dienst compleet te voelen.

5. Wat is er nodig wil de ongehuwde staat echt lonend zijn?

5 Maar net als dat voor bijvoorbeeld talenten op het gebied van muziek of sport geldt, moet de gave van de ongehuwde staat ontwikkeld worden om de mogelijkheden ervan ten volle te benutten. Dus hoe kunnen alleenstaande christenen in deze tijd — of het nu broeders of zusters betreft, of ze jong zijn of al wat ouder, alleenstaand omdat ze ervoor gekozen hebben of door omstandigheden — een zo goed mogelijk gebruik maken van hun situatie? Laten we enkele aanmoedigende voorbeelden uit de vroegchristelijke gemeente bekijken en zien wat we ervan kunnen leren.

De ongehuwde staat als je jong bent

6, 7. (a) Welk voorrecht kregen de ongehuwde dochters van Filippus in Gods dienst? (b) Hoe heeft Timotheüs een goed gebruik gemaakt van de jaren dat hij ongehuwd was, en hoe werd hij gezegend voor zijn bereidheid om in zijn jeugd te dienen?

6 De evangelieprediker Filippus had vier ongehuwde dochters die net als hun vader ijverig predikten (Hand. 21:8, 9). Profeteren was een van de wonderbare gaven van de heilige geest, en deze jonge vrouwen gebruikten die gave als een vervulling van Joël 2:28, 29.

7 Timotheüs was een jonge man die zijn ongehuwde staat goed gebruikte. Van kindsbeen  af was hij door zijn moeder, Eunice, en zijn grootmoeder Loïs in „de heilige geschriften” onderwezen (2 Tim. 1:5; 3:14, 15). Maar vermoedelijk zijn ze pas omstreeks 47 G.T., tijdens Paulus’ eerste bezoek aan Lystra, de stad waarin ze woonden, christenen geworden. Toen Paulus de stad twee jaar later voor de tweede keer bezocht, was Timotheüs misschien een jaar of twintig. Ondanks het feit dat hij zowel qua leeftijd als in de waarheid nog betrekkelijk jong was, werd er door de ouderlingen in Lystra en het naburige Ikonium „een goed bericht over hem uitgebracht” (Hand. 16:1, 2). Daarom nodigde Paulus Timotheüs uit hem op zijn reizen te vergezellen (1 Tim. 1:18; 4:14). We kunnen niet met zekerheid zeggen dat Timotheüs nooit is getrouwd. Maar we weten wel dat hij als jonge man blij was met Paulus’ uitnodiging, en hij heeft heel wat jaren als een alleenstaande zendeling en opziener gediend (Fil. 2:20-22).

8. Wat stelde Johannes Markus in staat geestelijke doelen na te streven, en welke zegeningen vielen hem te beurt?

8 Ook de jonge Johannes Markus heeft de jaren dat hij ongehuwd was goed gebruikt. Hij en zijn moeder, Maria, en ook zijn neef Barnabas behoorden tot de eerste leden van de gemeente in Jeruzalem. Het is mogelijk dat Markus’ familie welgesteld was, want ze bezaten een huis in de stad en hadden een dienstmeisje (Hand. 12:12, 13). Maar ondanks die gunstige omstandigheden was Markus als jonge man al niet genotzuchtig of egocentrisch. Ook koos hij er niet voor zich te settelen en een comfortabel gezinsleven te leiden. Waarschijnlijk had hij door zijn vroege omgang met de apostelen het verlangen gekregen in de zendingsdienst te gaan. En dus sloot hij zich enthousiast bij Paulus en Barnabas aan op hun eerste zendingsreis om hen van dienst te zijn (Hand. 13:5). Later reisde hij met Barnabas mee en nog weer later blijkt hij samen met Petrus in Babylon te dienen (Hand. 15:39; 1 Petr. 5:13). Hoe lang Markus ongehuwd is gebleven weten we niet. Maar hij verwierf een uitstekende reputatie als iemand die bereid was anderen bij te staan en meer in Gods dienst te doen.

9, 10. Welke mogelijkheden hebben jonge ongehuwde christenen in deze tijd om hun bediening uit te breiden? Geef een voorbeeld.

9 Ook nu gebruiken veel jongeren in de gemeente hun jaren als vrijgezel met plezier om meer in Gods dienst te doen. Net als Markus en Timotheüs beseffen ze dat de ongehuwde staat „voortdurende dienst voor de Heer” mogelijk maakt „zonder te worden afgeleid” (1 Kor. 7:35). Dat heeft z’n voordelen. Er zijn heel wat mogelijkheden: pionieren, dienen waar de behoefte aan Koninkrijkspredikers groter is, een vreemde taal leren, helpen bij de bouw van Koninkrijkszalen of bijkantoren, de Bedienarenopleidingsschool doorlopen en op Bethel dienen. Benut jij nu je nog jong en ongehuwd bent je mogelijkheden?

10 Een zekere Mark begon te pionieren toen hij tegen de twintig was; hij doorliep de Bedienarenopleidingsschool en heeft in alle delen van de wereld in diverse toewijzingen gediend. Hij kan nu terugzien op 25 jaar volletijddienst en zegt: „Ik heb geprobeerd aan iedereen in de gemeente aandacht te besteden door met hen in de dienst te gaan, hun herderlijke bezoeken te brengen, hen te eten te vragen en zelfs feestjes met een geestelijk tintje te organiseren. Uit al die dingen heb ik heel wat vreugde geput.” Zoals uit Marks opmerkingen blijkt, worden we het gelukkigst door te geven, en een vol leven in dienst voor God biedt veel gelegenheden om te geven (Hand. 20:35). Er is voor jonge mensen in deze tijd volop te doen in het werk van de Heer, ongeacht je persoonlijke interesses, capaciteiten of levenservaring (1 Kor. 15:58).

11. Wat zijn enkele voordelen als je je niet overhaast in een huwelijk stort?

11 Hoewel de meeste jonge mensen uiteindelijk graag zouden trouwen, zijn er goede redenen om je niet overhaast in een huwelijk te storten. Paulus moedigt jongeren aan minstens te wachten totdat ze „de bloem der jeugd”, de tijd  waarin de seksuele verlangens het sterkst zijn, gepasseerd zijn (1 Kor. 7:36). Het kost tijd om jezelf te leren begrijpen en de levenservaring op te doen die nodig is om een geschikte partner te kiezen. De huwelijksgelofte afleggen is een ernstige beslissing, een beslissing voor het leven (Pred. 5:2-5).

De ongehuwde staat in het latere leven

12. (a) Hoe ging de weduwe Anna met haar veranderde omstandigheden om? (b) Welk voorrecht kreeg ze?

12 Anna, die in het evangelie van Lukas wordt genoemd, was waarschijnlijk intens bedroefd toen haar man na een huwelijk van slechts zeven jaar onverwacht stierf. We weten niet of ze kinderen hadden en of ze ooit overwogen heeft te hertrouwen. Maar de Bijbel bericht dat ze op 84-jarige leeftijd nog steeds weduwe was. Uit wat de Bijbel zegt kunnen we concluderen dat Anna haar veranderde omstandigheden gebruikte om een hechtere band met Jehovah op te bouwen. „Nimmer ontbrak [zij] in de tempel, terwijl zij nacht en dag heilige dienst verrichtte met vasten en smekingen” (Luk. 2:36, 37). Geestelijke zaken kwamen dus op de eerste plaats in haar leven. Dat vergde echte vastberadenheid en moeite, maar ze werd rijk beloond. Ze kreeg het voorrecht de kleine Jezus te zien en getuigde tot anderen over de bevrijding die deze komende Messias zou bewerkstelligen (Luk. 2:38).

13. (a) Waaruit blijkt dat Dorkas actief betrokken was bij de gemeente? (b) Hoe werden de goedheid en vriendelijkheid van Dorkas beloond?

13 In Joppe, een oude zeehaven ten noordwesten van Jeruzalem, woonde een vrouw die Dorkas of Tabitha heette. Omdat er in de Bijbel niet over een echtgenoot wordt gesproken, was ze destijds waarschijnlijk ongehuwd. Dorkas „was overvloedig in goede daden en gaven van barmhartigheid”. Ze maakte kennelijk veel kleding voor behoeftige weduwen en anderen, waardoor ze zeer geliefd bij hen was. Toen ze plotseling ziek werd en overleed, liet de hele gemeente dus Petrus halen en deed hem het dringende verzoek hun lieve zuster uit de dood op te wekken. Het nieuws van haar opstanding verspreidde zich over heel Joppe en veel mensen werden gelovigen (Hand. 9:36-42). Dorkas zelf kan er door haar buitengewone goedheid een aandeel aan hebben gehad sommigen van hen te helpen.

14. Wat beweegt alleenstaande christenen ertoe dichter tot Jehovah te naderen?

14 Net als Anna en Dorkas zijn velen in de hedendaagse gemeenten in hun latere leven alleenstaand. Sommigen hebben misschien geen geschikte huwelijkspartner gevonden. Anderen zijn gescheiden of hebben hun partner in de dood verloren. Alleenstaande christenen leren vaak zich sterker op Jehovah te verlaten omdat ze geen huwelijkspartner hebben die ze in vertrouwen kunnen nemen (Spr. 16:3). Silvia, een alleenstaande zuster die al ruim 38 jaar op Bethel dient, ziet dat als een zegen. „Soms ben ik het moe sterk te moeten zijn”, bekent ze. „Dan vraag ik me af: ’Wie moedigt mij nu eens aan?’” Maar dan voegt ze eraan toe: „Het vertrouwen dat Jehovah beter weet wat ik nodig heb dan ikzelf, helpt me dichter tot hem te naderen. En de aanmoediging komt altijd, soms uit een volkomen onverwachte hoek.” Telkens als we dichter tot Jehovah naderen, reageert hij daar heel teder en geruststellend op.

15. Hoe kunnen ongehuwde christenen zich ’verruimen’ in hun liefde?

15 De ongehuwde staat biedt speciale mogelijkheden om zich te ’verruimen’ in liefde. (Lees 2 Korinthiërs 6:11-13.) Jolene, een alleenstaande zuster die de afgelopen 34 jaar in de volletijddienst heeft gestaan, zegt: „Ik heb echt moeite gedaan om hechte vriendschappen op te bouwen, niet alleen met mensen van mijn eigen leeftijd, maar met allerlei mensen. De ongehuwde staat biedt je echt de gelegenheid om te geven, aan Jehovah, je familie, je broeders en zusters en je medemensen. Hoe ouder ik word, hoe blijer ik ben dat ik niet getrouwd ben.” Ouderen, zieken, alleenstaande ouders, jongeren en anderen in de gemeente hebben beslist waardering voor de onzelfzuchtige hulp die ze van alleenstaanden krijgen. En iedere keer dat we anderen liefde betonen, geeft dat ons een  goed gevoel. Kun jij je ook ’verruimen’ in je liefde voor anderen?

Bewust ongehuwd

16. (a) Waarom is Jezus zijn hele leven ongehuwd gebleven? (b) Hoe heeft Paulus een verstandig gebruik gemaakt van zijn ongehuwde staat?

16 Jezus trouwde niet; hij moest zich voorbereiden op de bediening die hem toegewezen was en zich daarvan kwijten. Hij reisde veel en ver, werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en stierf ten slotte een offerandelijke dood. De ongehuwde staat had in zijn geval voordelen. De apostel Paulus legde tijdens zijn bediening duizenden kilometers af en leed grote ontberingen (2 Kor. 11:23-27). Hoewel Paulus misschien getrouwd was geweest, koos hij er na zijn aanstelling als apostel voor ongehuwd te blijven (1 Kor. 7:7; 9:5). Met het oog op de bediening moedigden Jezus en Paulus anderen aan hun voorbeeld zo mogelijk te volgen. Toch heeft geen van beiden het celibaat ingesteld als een vereiste voor Gods dienaren (1 Tim. 4:1-3).

17. Hoe zijn sommigen in deze tijd in de voetstappen van Jezus en Paulus getreden, en waarom kunnen we er zeker van zijn dat Jehovah waardering heeft voor degenen die zulke offers brengen?

17 Ook in deze tijd hebben sommigen er bewust voor gekozen ongehuwd te blijven om hun bediening beter te kunnen volbrengen. De eerder genoemde Harold werkt al meer dan 56 jaar op Bethel. „Toen ik er tien jaar Betheldienst op had zitten,” zegt hij, „had ik al veel echtparen Bethel zien verlaten wegens ziekte of omdat ze voor een bejaarde ouder moesten zorgen. Mijn ouders waren allebei overleden. Maar ik hield zo veel van Bethel dat ik dat voorrecht niet in de waagschaal wilde stellen door te trouwen.” In dezelfde geest zei jaren geleden een zekere Margaret die al jaren pionierde: „Er hebben zich in mijn leven wel kansen op een huwelijk voorgedaan, maar ik ben er gewoon nooit aan toegekomen. In plaats daarvan heb ik de extra vrijheid die de ongehuwde staat biedt, kunnen gebruiken om druk bezig te blijven in de dienst, en dat heeft me heel gelukkig gemaakt.” Jehovah zal iemand die zulke onzelfzuchtige offers voor de ware aanbidding brengt beslist nooit vergeten. (Lees Jesaja 56:4, 5.)

Benut je situatie

18. Hoe kunnen anderen alleenstaande christenen aanmoedigen en steunen?

18 Alle ongehuwde christenen die hun best doen om Jehovah te dienen, hebben recht op onze oprechte complimenten en aanmoediging. We houden van hen om wie ze zijn en om alles wat ze voor de gemeente betekenen. Ze zullen zich nooit eenzaam hoeven te voelen als wij werkelijk hun geestelijke „broers en zusters en moeders en kinderen” worden. (Lees Markus 10:28-30.)

19. Wat kun je doen om je ongehuwde staat zo goed mogelijk te gebruiken?

19 Of je nu weloverwogen alleenstaand bent of gewoon door omstandigheden, laat je er door deze Bijbelse en hedendaagse voorbeelden van verzekeren dat je een gelukkig en productief leven kunt hebben. Naar sommige geschenken wordt verlangend uitgekeken, terwijl andere volkomen onverwacht komen. Sommige worden onmiddellijk op prijs gesteld, terwijl andere pas na verloop van tijd gewaardeerd worden. Veel hangt van onze instelling af. Wat kun je doen om je ongehuwde staat zo goed mogelijk te gebruiken? Werk aan een hechtere band met Jehovah, heb volop te doen in Gods dienst en verruim je in je liefde voor anderen. Net als het huwelijk kan de ongehuwde staat lonend zijn als we die vanuit Gods perspectief bezien en er een verstandig gebruik van maken.

Wat heb je onthouden?

• In welke opzichten kan de ongehuwde staat een geschenk zijn?

• Hoe kan de ongehuwde staat een zegen zijn in je jeugd?

• Welke mogelijkheden hebben alleenstaande christenen om een hechtere band met Jehovah op te bouwen en zich te verruimen in liefde?

[Studievragen]

[Illustraties op blz. 18]

Benut je je mogelijkheden in Gods dienst?