Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De heilige geest geeft kracht bij verleidingen en ontmoediging

De heilige geest geeft kracht bij verleidingen en ontmoediging

 De heilige geest geeft kracht bij verleidingen en ontmoediging

„Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op u gekomen is.” — HANDELINGEN 1:8.

1, 2. Welke hulp beloofde Jezus zijn discipelen, en waarom zouden ze die nodig hebben?

JEZUS wist dat zijn discipelen niet in eigen kracht alles konden doen wat hij geboden had. Gezien de omvang van hun predikingsopdracht, de sterkte van hun vijanden en hun eigen menselijke zwakheden was het duidelijk dat ze bovenmenselijke kracht nodig hadden. Daarom gaf hij hun vlak voor zijn hemelvaart de verzekering: „Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op u gekomen is, en gij zult getuigen van mij zijn zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot de verst verwijderde streek der aarde” (Hand. 1:8).

2 Die belofte begon in vervulling te gaan met Pinksteren 33 G.T., toen de volgelingen van Jezus Christus door heilige geest kracht kregen om Jeruzalem met hun predikingswerk te vervullen. Geen tegenstander kon er een halt aan toeroepen (Hand. 4:20). En „alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen” zouden Jezus’ trouwe volgelingen, dus ook wij, die kracht van God dringend nodig hebben (Matth. 28:20).

3. (a) Leg uit wat het verschil is tussen heilige geest en kracht. (b) Waarbij kan kracht van Jehovah ons helpen?

3 Jezus beloofde zijn discipelen dat ze ’kracht zouden ontvangen wanneer de heilige geest op hen gekomen was’. Er is verschil tussen „kracht” en „geest”. Gods geest is de energie die op mensen of dingen geprojecteerd en uitgeoefend wordt om ervoor te zorgen dat ze Gods wil volbrengen. Kracht kan echter gedefinieerd worden als het vermogen om te handelen of een bepaald effect te veroorzaken. Die kan in iemand of iets latent aanwezig zijn, totdat er gebruik van gemaakt moet worden om een bepaald resultaat te bereiken. De heilige geest kan dan ook vergeleken worden met de elektrische stroom waarmee een batterij wordt opgeladen, terwijl kracht meer overeenkomt met de latente energie die dan in de batterij opgeslagen zit. De kracht die Jehovah zijn aanbidders door middel van heilige geest verleent, geeft ieder van ons het vermogen onze christelijke opdracht na te komen en, zo nodig, negatieve invloeden die op ons worden uitgeoefend te weerstaan. (Lees Micha 3:8; Kolossenzen 1:29.)

4. Wat gaan we in dit artikel bespreken, en waarom?

4 Hoe komt de kracht die we door heilige geest ontvangen, tot uiting? Tot wat voor daden of reacties stelt de heilige geest ons in staat? Terwijl we ons best doen om God trouw te dienen, komen we voor talloze obstakels te staan — veroorzaakt door Satan, zijn samenstel van dingen, of onze eigen onvolmaaktheid. Om als christen te volharden, geregeld aan de velddienst deel te nemen en een goede band met Jehovah te houden, is het belangrijk die obstakels te overwinnen. Laten we eens zien hoe de heilige geest ons helpt verleidingen te weerstaan en met vermoeidheid en ontmoediging om te gaan.

Kracht om verleidingen te weerstaan

5. Hoe kan gebed ons kracht geven?

5 Jezus leerde zijn volgelingen te bidden:  „Breng ons niet in verzoeking, maar bevrijd ons van de goddeloze” (Matth. 6:13). Jehovah zal zijn trouwe aanbidders die dit vragen, niet in de steek laten. Bij een andere gelegenheid zei Jezus dat „de Vader in de hemel heilige geest [zal] geven aan wie hem erom vragen” (Luk. 11:13). Wat een geruststelling dat Jehovah ons deze kracht om het juiste te doen, belooft te geven! Dit wil natuurlijk niet zeggen dat Jehovah zal verhinderen dat er verzoekingen op ons pad komen (1 Kor. 10:13). Maar als we voor een verzoeking komen te staan, is dat een moment om nog intenser te bidden (Matth. 26:42).

6. Waarop baseerde Jezus zijn antwoorden op Satans verzoekingen?

6 Als antwoord op de verzoekingen van de Duivel haalde Jezus Gods Woord aan. Hij had dat Woord duidelijk voor ogen toen hij zei: „Er staat geschreven (...) Wederom staat er geschreven (...) Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: ’Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten.’” Liefde voor Jehovah en zijn Woord zette Jezus ertoe aan de verleidingen die de Verzoeker hem voorhield, af te wijzen (Matth. 4:1-10). Nadat Jezus daar telkens weerstand aan had geboden, verliet Satan hem.

7. Hoe helpt de Bijbel ons verleidingen te weerstaan?

7 Als Jezus zich op de Schriften verliet om de verzoekingen van de Duivel te weerstaan, moeten wij dat zeker doen! Ons vermogen om weerstand te bieden aan de Duivel en zijn handlangers begint dan ook met het vaste besluit goed vertrouwd te zijn met Gods maatstaven en ons er volledig aan te houden. Veel mensen zijn ertoe bewogen naar Bijbelse maatstaven te gaan leven toen ze de Bijbel bestudeerden en gingen beseffen hoe wijs en rechtvaardig God is. „Het woord van God” oefent inderdaad een kracht uit die „gedachten en bedoelingen van het hart [kan] onderscheiden” (Hebr. 4:12). Hoe meer we in de Bijbel lezen en erover nadenken, hoe meer ons ’inzicht in Jehovah’s waarachtigheid’ kan toenemen (Dan. 9:13). We doen er daarom verstandig aan te mediteren over Bijbelteksten die over onze specifieke zwakheden gaan.

8. Op welke manieren kunnen we heilige geest ontvangen?

8 Jezus kon verleidingen niet alleen weerstaan omdat hij de Schriften kende maar ook omdat hij ’vervuld was van heilige geest’ (Luk. 4:1). Als wij in dat opzicht net als Jezus willen zijn, moeten we dicht tot Jehovah naderen door volledig profijt te trekken van alle voorzieningen die hij heeft getroffen om ons met zijn geest te vervullen (Jak. 4:7, 8). Dat zijn onder andere Bijbelstudie, gebed en omgang met geloofsgenoten. Velen hebben ook ondervonden dat het goed is druk bezig te blijven met christelijke activiteiten, omdat het daardoor makkelijker is zich op opbouwende gedachten te concentreren.

9, 10. (a) Voor welke verleidingen kun jij komen te staan? (b) Hoe kunnen meditatie en gebed je de kracht geven om verleidingen te weerstaan, ook als je moe bent?

9 Aan welke verlokkingen moet jij weerstand bieden? Ben je weleens in de verleiding gebracht te flirten met iemand die niet je huwelijkspartner is? Als je niet getrouwd bent, heb je dan weleens de neiging gevoeld de uitnodiging van een ongelovige aan te nemen om met hem of haar uit te gaan? Als een christen aan het tv-kijken of internetten is, kan hij plotseling in de verleiding komen naar iets smerigs te kijken. Is dat jou weleens overkomen, en zo ja, wat heb je toen gedaan? Het zou verstandig zijn erover te mediteren hoe één verkeerde stap tot een volgende en uiteindelijk tot ernstig kwaaddoen kan leiden (Jak. 1:14, 15). Denk na over het verdriet dat je Jehovah, de gemeente en je familie zou aandoen als je ontrouw wordt. Anderzijds zul je een rein geweten hebben als je loyaal blijft aan Gods beginselen. (Lees Psalm 119:37; Spreuken 22:3.) Wees vastbesloten om telkens wanneer je voor zulke beproevingen komt te staan, om kracht  te bidden zodat je er weerstand aan kunt bieden.

10 Er is nog iets wat we in gedachte moeten houden in verband met Satans verzoekingen. Jezus had veertig dagen in de wildernis gevast toen de Duivel hem benaderde. Ongetwijfeld dacht de Duivel dat dit een bijzonder „geschikte tijd” was om Jezus’ integriteit op de proef te stellen (Luk. 4:13). Hij zoekt naar geschikte momenten om ook onze integriteit op de proef te stellen. Het is daarom van levensbelang dat we geestelijk sterk blijven. Satan valt vaak aan als hij bespeurt dat zijn doelwit op zijn zwakst is. Dus als we ons moe of ontmoedigd voelen, moeten we nog vastbeslotener zijn Jehovah om zijn beschermende hulp en heilige geest te smeken (2 Kor. 12:8-10).

Kracht om met vermoeidheid en ontmoediging om te gaan

11, 12. (a) Waarom voelen velen zich in deze tijd ontmoedigd? (b) Wat kan ons de kracht geven om weerstand te bieden aan ontmoediging?

11 Als onvolmaakte mensen voelen we ons af en toe ontmoedigd. Dat is misschien vooral nu zo omdat we in een bijzonder stressvolle tijd leven. We maken waarschijnlijk de moeilijkste tijd mee die de mensheid ooit heeft gekend (2 Tim. 3:1-5). Terwijl Armageddon dichterbij komt, neemt de druk op economisch en emotioneel gebied en ook op andere terreinen toe. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat sommigen het steeds moeilijker vinden zich te kwijten van de verantwoordelijkheid voor hun gezinsleden te zorgen en in hun onderhoud te voorzien. Ze zijn moe, zwaar belast, uitgeput en zelfs opgebrand. Als dat ook voor jou geldt, hoe kun je dan met deze druk omgaan?

12 Bedenk dat Jezus zijn discipelen verzekerde dat hij hun een helper zou geven: Gods heilige geest. (Lees Johannes 14:16, 17.) Dat is de sterkste kracht in het universum. Daarmee kan Jehovah ons in echt overvloedige mate de kracht geven om elke beproeving te doorstaan (Ef. 3:20). Wanneer we daarop vertrouwen, ontvangen we, aldus Paulus, „kracht die datgene wat normaal is te boven gaat”, ook al worden we „in elk opzicht bestookt” (2 Kor. 4:7, 8). Jehovah belooft niet dat hij de stress zal wegnemen maar hij verzekert ons wel dat hij ons door middel van zijn geest de kracht zal geven om ermee om te gaan (Fil. 4:13).

13. (a) Hoe heeft een jonge zuster kracht gekregen om met een moeilijke situatie om te gaan? (b) Ken je meer van zulke voorbeelden?

13 Neem bijvoorbeeld Stephanie, een pionierster van negentien. Toen ze twaalf was,  kreeg ze een beroerte en bleek ze een hersentumor te hebben. Sindsdien is ze twee keer geopereerd, is ze bestraald en kreeg ze nog twee beroerten, waardoor ze haar linkerlichaamshelft minder goed kan bewegen en een beperkt gezichtsvermogen heeft. Stephanie moet haar energie sparen voor de dingen die ze het belangrijkst vindt, zoals de vergaderingen en de velddienst. Toch merkt ze dat Jehovah’s geest haar op allerlei manieren helpt te volharden. Bijbelse publicaties met ervaringen van medechristenen moedigen haar aan als ze neerslachtig is. Broeders en zusters steunen haar door een briefje te sturen of voor en na de vergaderingen een bemoedigend gesprekje met haar te hebben. Geïnteresseerden tonen waardering voor wat Stephanie hun leert, door naar haar huis te komen voor Bijbelstudie. Ze is Jehovah heel dankbaar voor dit alles. Haar favoriete Bijbeltekst is Psalm 41:3, en ze is ervan overtuigd dat die in haar geval in vervulling is gegaan.

14. Wat moeten we vermijden als we ontmoedigd zijn, en waarom?

14 Als we moe of gestrest zijn, mogen we nooit denken dat we dan maar op onze geestelijke bezigheden moeten bezuinigen. Dat is het slechtste wat we zouden kunnen doen. Waarom? Omdat bezigheden zoals persoonlijke en gezinsbijbelstudie, velddienst en vergaderingsbezoek manieren zijn om vervuld te raken met heilige geest, die ons nieuwe kracht geeft. Christelijke activiteiten zijn altijd verkwikkend. (Lees Mattheüs 11:28, 29.) Heel vaak komen broeders en zusters moe op de vergadering, maar als het tijd is om naar huis te gaan, is het alsof ze nieuwe energie hebben, alsof hun geestelijke batterij weer opgeladen is!

15. (a) Belooft Jehovah dat hij het leven makkelijk zal maken voor een christen? Leg dat aan de hand van de Bijbel uit. (b) Wat belooft Jehovah ons, en tot welke vraag leidt dat?

15 Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de vracht van een discipel van Christus helemaal niets weegt. Het kost inspanning om een trouwe christen te zijn (Matth. 16:24-26; Luk. 13:24). Maar Jehovah kan iemand die moe is, kracht geven door middel van heilige geest. „Wie op Jehovah hopen, zullen nieuwe kracht verkrijgen”, schreef Jesaja. „Zij zullen opvaren met vleugels als arenden. Zij zullen rennen en niet mat worden; zij zullen wandelen en niet moe worden” (Jes. 40:29-31). Daarom is het goed ons af te vragen: wat is de echte oorzaak van geestelijke vermoeidheid?

16. Wat kunnen we doen om mogelijke oorzaken van vermoeidheid of ontmoediging weg te nemen?

16 Jehovah’s Woord spoort ons aan ’ons van de belangrijker dingen te vergewissen’ (Fil. 1:10). Paulus vergeleek het leven van een christen met een langeafstandsloop en gaf onder inspiratie de raad: „Laten ook wij elk gewicht (...) afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt” (Hebr. 12:1). Hij bedoelde dat we onnodige bezigheden, onnodige lasten die ons uitputten, moeten vermijden. Misschien willen sommigen van ons gewoon te veel in hun toch al drukke leven proppen. Dus als je vaak moe en gestrest bent, is het misschien verstandig eens te kijken hoeveel energie je aan je wereldse werk besteedt, hoe vaak je voor je plezier reist en hoe intensief je je met sport of andere vrijetijdsbesteding bezighoudt. Redelijkheid en bescheidenheid moeten ons allemaal ertoe aanzetten onze beperkingen te erkennen en onnodige activiteiten tot een minimum te beperken.

17. Waarom zijn sommigen misschien ontmoedigd, maar welke verzekering geeft Jehovah in dit verband?

17 Sommigen onder ons zijn misschien wat  ontmoedigd omdat het einde van dit stelsel niet zo snel gekomen is als ze verwacht hadden (Spr. 13:12). Ze kunnen aanmoediging putten uit de woorden in Habakuk 2:3: „Het visioen is nog voor de bestemde tijd, en het blijft voorthijgen naar het einde, en het zal geen leugen vertellen. Zelfs al zou het op zich laten wachten, blijf er vol verwachting naar uitzien; want het zal zonder mankeren uitkomen. Het zal niet te laat komen.” Jehovah verzekert ons dat het einde van dit stelsel precies op de door hem vastgestelde tijd zal komen!

18. (a) Welke beloften geven jou kracht? (b) Hoe zal het volgende artikel ons tot voordeel strekken?

18 Al Jehovah’s getrouwe aanbidders verlangen beslist naar de dag dat er geen vermoeidheid en ontmoediging meer zal zijn en iedereen zich in „jeugdige kracht” zal verheugen (Job 33:25). Maar ook nu al kunnen we door de werking van de heilige geest innerlijk sterk gemaakt worden als we aan verkwikkende geestelijke activiteiten deelnemen (2 Kor. 4:16; Ef. 3:16). Laat vermoeidheid je niet beroven van eeuwige zegeningen. Elke beproeving, of ze nu veroorzaakt wordt door verleidingen, vermoeidheid of ontmoediging, gaat voorbij — zo niet onmiddellijk, dan wel in Gods nieuwe wereld. In het volgende artikel gaan we bekijken hoe de heilige geest christenen kracht geeft om vervolging te verduren, schadelijke groepsdruk te weerstaan en met allerlei andere tegenslagen om te gaan.

Wat zou je antwoorden?

• Hoe geeft Bijbellezen ons kracht?

• Hoe geven gebed en meditatie ons kracht?

• Hoe kun je mogelijke oorzaken van ontmoediging wegnemen?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 24]

De vergaderingen kunnen ons geestelijk sterken