Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De heilige geest geeft kracht bij elke beproeving

De heilige geest geeft kracht bij elke beproeving

 De heilige geest geeft kracht bij elke beproeving

„Voor alle dingen bezit ik de sterkte door hem die mij kracht verleent.” — FILIPPENZEN 4:13.

1. Hoe komt het dat Jehovah’s aanbidders met veel tegenslagen geconfronteerd worden?

JEHOVAH’S aanbidders zijn niet onbekend met tegenslagen. Sommige beproevingen zijn te wijten aan onze eigen onvolmaaktheid of zijn een consequentie van het samenstel waarin we leven. Andere zijn te wijten aan de vijandschap die er bestaat tussen hen die God dienen en hen die dat niet doen (Gen. 3:15). Van oudsher heeft God zijn trouwe aanbidders geholpen religieuze vervolging te verduren, schadelijke groepsdruk te weerstaan en met allerlei andere tegenslagen om te gaan. Zijn heilige geest kan ook ons de kracht daarvoor geven.

Hulp om religieuze vervolging te verduren

2. Wat is het doel van religieuze vervolging, en welke vormen kan ze aannemen?

2 Religieuze vervolging is het opzettelijk lastigvallen van of schade toebrengen aan personen wegens hun religieuze overtuiging of geloofsopvattingen. Het doel is die geloofsopvattingen uit te roeien, de verbreiding ervan te voorkomen, of de integriteit van de gelovigen te breken. Vervolging kan verschillende vormen aannemen — sommige zijn openlijk, andere subtiel. De Bijbel vergelijkt Satans aanvallen zowel met die van een jonge leeuw als met die van een cobra. (Lees Psalm 91:13.)

3. Hoe vertoont vervolging kenmerken als van een leeuw en van een cobra?

 3 Als een woeste leeuw heeft Satan vaak openlijke, frontale aanvallen gedaan door middel van geweld, gevangenzetting of een officieel verbod (Ps. 94:20). In Jaarboek-verslagen over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen in deze tijd staan vaak heel wat ervaringen over deze tactieken. In veel landen zijn Jehovah’s aanbidders mishandeld door gepeupel, soms onder aanvoering van geestelijken of politieke fanatici. Door deze felle aanvallen als van een leeuw zijn enkelen gestruikeld. Ook doet de Duivel, net als een cobra, vanuit verborgen plaatsen verraderlijke aanvallen om de geest van mensen te vergiftigen en hen door bedrog zover te krijgen dat ze zijn wil gaan doen. Dit soort aanvallen is bedoeld om ons geloof te verzwakken. Maar door middel van Gods heilige geest kunnen we beide vormen van vervolging weerstaan.

4, 5. Wat is de beste manier om je op vervolging voor te bereiden, en waarom? Geef een voorbeeld.

4 Allerlei scenario’s bedenken van een mogelijke toekomstige vervolging is niet de beste manier om je erop voor te bereiden. We kunnen wat dat betreft nu eenmaal niet in de toekomst kijken, dus het heeft weinig zin om ons zorgen te maken over dingen die misschien nooit zullen gebeuren. Maar er is iets wat we wel kunnen doen. De meesten van ons die onder vervolging hebben volhard, waren daartoe in staat door over de getrouwheid van rechtschapen mensen in Bijbelse tijden en ook over Jezus’ leer en voorbeeld te mediteren. Daardoor hebben ze hun liefde voor Jehovah kunnen verdiepen. Die liefde heeft hen geholpen elke beproeving die op hun pad kwam, te doorstaan.

5 Neem bijvoorbeeld twee zusters van ons in Malawi. Ze werden door een gewelddadige menigte geslagen, uitgekleed en met verkrachting bedreigd om hen ertoe te brengen een politieke-partijkaart te kopen. De menigte zei leugenachtig dat zelfs de leden van de Bethelfamilie een partijkaart hadden gekocht. Wat antwoordden de zusters? „We dienen alleen Jehovah God. Dus als de broeders op het bijkantoor een kaart hebben gekocht, maakt dat voor ons geen enkel verschil. We schipperen niet, ook al zouden jullie ons doden!” Toen de zusters dat moedige standpunt innamen, lieten de vervolgers hen gaan.

6, 7. Hoe geeft Jehovah zijn aanbidders kracht om vervolging te doorstaan?

6 Paulus zei dat de christenen in Thessalonika de waarheidsboodschap „onder veel verdrukking” maar toch „met vreugde van heilige geest” hadden aanvaard (1 Thess. 1:6). Veel christenen van vroeger en nu die onder vervolging staande zijn gebleven, zeiden dat ze op de moeilijkste momenten innerlijke vrede voelden, een aspect van de vrucht van Gods heilige geest (Gal. 5:22). Die vrede behoedde hun hart en hun geestelijke vermogens. Jehovah gebruikt dus zijn werkzame kracht om zijn aanbidders in staat te stellen beproevingen te doorstaan en verstandig te reageren op tegenslagen. *

7 Buitenstaanders hebben zich verbaasd over de vastberadenheid van Gods aanbidders om zelfs onder hevige vervolging hun integriteit te bewaren. De Getuigen leken vervuld van bovenmenselijke kracht, en dat was ook zo. Petrus verzekert ons: „Indien gij om de naam van Christus wordt gesmaad, zijt gij gelukkig, want de geest der heerlijkheid, ja, de geest van God, rust op u” (1 Petr. 4:14). Het feit dat we vervolgd worden wegens het hooghouden van rechtvaardige maatstaven geeft te kennen dat we Gods goedkeuring hebben (Matth. 5:10-12; Joh. 15:20). Wat geeft dat bewijs van Jehovah’s zegen ons een vreugde!

Hulp om groepsdruk te weerstaan

8. (a) Wat stelde Jozua en Kaleb in staat groepsdruk te weerstaan? (b) Wat kunnen we van het voorbeeld van Jozua en Kaleb leren?

8 Een subtielere vorm van tegenstand die  christenen moeten verduren is negatieve groepsdruk. Maar omdat Jehovah’s geest veel sterker is dan de geest van de wereld, kunnen we weerstand bieden aan mensen die ons bespotten, die onwaarheden over ons verbreiden of die proberen ons te dwingen naar hun maatstaven te leven. Wat gaf Jozua en Kaleb bijvoorbeeld de kracht om in te gaan tegen de mening van de tien andere verspieders die het land Kanaän in waren gestuurd? Heilige geest bracht in hen een andere „geest” of gezindheid voort. (Lees Numeri 13:30; 14:6-10, 24.)

9. Waarom moeten christenen bereid zijn om anders te zijn dan de meeste mensen?

9 Zo gaf de heilige geest ook Jezus’ apostelen de kracht om God meer te gehoorzamen dan degenen die door velen als leraren van de ware religie werden beschouwd (Hand. 4:21, 31; 5:29, 32). De meeste mensen volgen liever de grote massa om een confrontatie of conflicten te vermijden. Maar ware christenen moeten vaak hun standpunt innemen voor datgene waarvan ze weten dat het juist is. Toch zijn ze, dankzij de kracht die Gods geest hun geeft, niet bang om anders te zijn (2 Tim. 1:7). Laten we eens één terrein bekijken waarop we niet mogen toegeven aan een dergelijke druk.

10. Voor welk dilemma kunnen sommige christenen komen te staan?

10 Sommige jongeren kunnen voor een dilemma komen te staan als ze ontdekken dat een vriend zich met onbijbels gedrag heeft beziggehouden. Misschien hebben ze het gevoel dat als ze geestelijke hulp zoeken voor hun vriend, ze een ongeschreven code van geheimhouding schenden. Uit een misplaatst gevoel van loyaliteit houden ze daarom hun mond. Een kwaaddoener zet zijn vrienden misschien zelfs onder druk om zijn zonde geheim te houden. Dit soort problemen komt natuurlijk niet alleen bij jongeren voor. Ook sommige volwassenen kunnen het moeilijk vinden de gemeenteouderlingen te benaderen in verband met het kwaaddoen van een vriend of een gezinslid. Maar hoe moeten ware christenen op die druk reageren?

11, 12. Wat is de beste reactie als een lid van de gemeente er bij je op aandringt zijn of haar kwaaddoen niet aan te geven, en waarom?

11 Stel je de volgende situatie eens voor: Alex, een jonge broeder, heeft ontdekt dat Tim, zijn vriend in de gemeente, de gewoonte heeft naar porno te kijken. Alex zegt tegen Tim dat hij zich zorgen maakt over wat Tim aan het doen is. Maar Tim doet het met een schouderophalen af. Als Alex er bij hem op aandringt met de ouderlingen te praten, zegt Tim dat als ze echt vrienden zijn, Alex hem niet zal verraden. Moet Alex bang zijn dat hij zijn vriend kwijtraakt? Misschien vraagt hij zich af wie de ouderlingen zullen geloven als Tim alles ontkent. Maar de situatie zal er niet beter op worden als Alex zijn mond houdt. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat Tim zijn goede band met Jehovah verliest. Alex zou er verstandig aan doen te bedenken dat ’het beven voor mensen een strik spant, maar dat hij die op Jehovah  vertrouwt, beschermd zal worden’ (Spr. 29:25). Wat kan Alex nog meer doen? Hij zou uit liefde nog een keer naar Tim toe kunnen gaan en hem ronduit over zijn probleem kunnen aanspreken. Daar is moed voor nodig. Maar het is heel goed mogelijk dat Tim deze keer wel gunstig reageert op het voorstel over zijn probleem te praten. Alex moet Tim opnieuw aanmoedigen naar de ouderlingen toe te gaan, en hij moet tegen hem zeggen dat als Tim dat binnen een redelijke termijn niet doet, Alex hen zelf zal inlichten (Lev. 5:1).

12 Als je ooit met zo’n situatie te maken krijgt, zal je vriend misschien eerst niet blij zijn met je pogingen hem te helpen. Maar later kan hij gaan beseffen dat je het om zijn bestwil doet. Als hij dan hulp krijgt en aanvaardt, zal hij je waarschijnlijk eeuwig dankbaar zijn voor je moed en loyaliteit. Maar als hij zich verhardt en het je kwalijk neemt, kun je je afvragen of je zo iemand eigenlijk wel als vriend wilt. De goedkeuring van onze grootste Vriend, Jehovah, zoeken, is altijd het beste wat je kunt doen. Als we hem op de eerste plaats stellen, zullen anderen die hem liefhebben onze loyaliteit respecteren en echte vrienden van ons worden. We mogen de Duivel geen kans geven in de christelijke gemeente. Als we dat doen, zouden we beslist Jehovah’s heilige geest bedroeven. Maar als we ons best doen om de gemeente rein te houden, werken we met die geest samen (Ef. 4:27, 30).

Kracht om met allerlei tegenslagen om te gaan

13. Met welke vormen van tegenslag hebben Jehovah’s aanbidders te maken, en waarom gebeuren die dingen zo vaak?

13 Tegenslag kan allerlei vormen aannemen: financiële problemen, het verlies van een baan, natuurrampen, de dood van een dierbare, gezondheidsproblemen, enzovoorts. Omdat we in „kritieke tijden” leven, is het te verwachten dat wij allemaal vroeg of laat met een bepaalde beproeving te maken zullen krijgen (2 Tim. 3:1). Als dat gebeurt, is het belangrijk niet in paniek te raken. De heilige geest kan ons kracht geven om elke vorm van tegenslag te verduren.

14. Wat gaf Job de kracht om zijn tegenslagen te verduren?

14 Job kreeg de ene tegenslag na de andere te verwerken. Hij werd ziek, verloor zijn middelen van bestaan, zijn kinderen en zijn vrienden, en zijn vrouw raakte haar vertrouwen in Jehovah kwijt (Job 1:13-19; 2:7-9). Maar Job ontving echte troost van Elihu. Zijn boodschap, en ook de essentie van Jehovah’s boodschap aan Job, was: „Sta stil en betoon u opmerkzaam ten opzichte van de wonderwerken van God” (Job 37:14). Wat hielp Job zijn beproevingen te verduren? En wat kan ons helpen onze beproevingen te verduren? Serieus nadenken over de verschillende manifestaties van Jehovah’s heilige geest en kracht (Job 38:1-41; 42:1, 2). Misschien herinneren we ons momenten in ons leven waarin we bewijzen zagen van Gods belangstelling voor ons persoonlijk. En hij heeft nog steeds belangstelling voor ons.

15. Wat sterkte Paulus om beproevingen te verduren?

15 Paulus heeft ter wille van zijn geloof veel levensbedreigende tegenslagen verduurd (2 Kor. 11:23-28). Hoe bewaarde hij onder die  moeilijke omstandigheden zijn evenwicht en emotionele stabiliteit? Door gebedsvol op Jehovah te vertrouwen. Tijdens de moeilijke periode die kennelijk uitliep op zijn dood als martelaar, schreef hij: „De Heer stond bij mij en gaf mij kracht, opdat door bemiddeling van mij de prediking ten volle volbracht zou worden en alle natiën haar zouden horen; en ik werd uit de muil van de leeuw bevrijd” (2 Tim. 4:17). Paulus kon zijn geloofsgenoten dan ook uit eigen ervaring verzekeren dat ze „over niets bezorgd” hoefden te zijn. (Lees Filippenzen 4:6, 7, 13.)

16, 17. Geef een voorbeeld van de manier waarop Jehovah zijn aanbidders in deze tijd kracht geeft bij tegenslagen.

16 Een pionierster die Roxana heet, heeft ervaren hoe Jehovah voor zijn volk zorgt. Toen ze haar werkgever vroeg of ze een paar dagen vrij mocht nemen om een van onze congressen bij te wonen, antwoordde hij boos dat hij haar zou ontslaan als ze erheen ging. Roxana ging toch, en ze bad vurig of ze haar baan mocht houden. Daarna voelde ze zich kalm. Maar op de maandag na het congres werd ze ontslagen, precies zoals haar baas had gezegd. Roxana was verontrust. Ze had haar baan, hoe slecht die ook werd betaald, nodig om haar gezin te onderhouden. Opnieuw bad ze, en ze bedacht dat God in geestelijk opzicht voor haar had gezorgd op het congres, en dat hij dus beslist ook in materieel opzicht voor haar kon zorgen. Terwijl ze naar huis liep, zag ze een bord met „Personeel gevraagd”. Er waren naaisters nodig die ervaring hadden met industriële naaimachines, en ze solliciteerde. De bedrijfsleider besefte dat ze geen ervaring had maar nam haar toch aan, en ze ging bijna tweemaal zo veel verdienen als bij haar vorige baas. Roxana voelde dat haar gebeden waren verhoord. Maar de grootste zegen was dat ze met verschillende collega’s over het goede nieuws kon praten. Vijf van hen, de bedrijfsleider inbegrepen, hebben de waarheid aanvaard en zijn gedoopt.

17 Soms lijkt het misschien of onze gebeden niet verhoord worden, tenminste niet meteen of niet op de manier die we verwachten. Als dat zo is, dan is er ongetwijfeld een goede reden voor. Jehovah kent die reden, maar wij komen er misschien pas later achter. Van één ding kunnen we zeker zijn: God laat zijn loyalen niet in de steek (Hebr. 6:10).

Hulp bij beproevingen en verleidingen

18, 19. (a) Waarom kunnen we beproevingen en verleidingen verwachten? (b) Hoe kun je beproevingen doorstaan?

18 Jehovah’s aanbidders zijn niet verbaasd dat ze met verleidingen, ontmoediging, vervolging en groepsdruk te maken krijgen. De wereld staat in wezen vijandig tegenover ons (Joh. 15:17-19). Maar de heilige geest kan ons helpen opgewassen te zijn tegen elk probleem dat we in onze dienst voor God tegenkomen. Jehovah zal niet toelaten dat we verzocht worden boven hetgeen we kunnen dragen (1 Kor. 10:13). Nooit zal hij ons in de steek laten of ons verlaten (Hebr. 13:5). Gehoorzaamheid aan zijn geïnspireerde Woord beschermt en sterkt ons. Bovendien kan zijn geest geloofsgenoten ertoe aanzetten ons op het juiste moment de hulp te geven die we nodig hebben.

19 Laten wij allemaal door gebed en Bijbelstudie ons best blijven doen om Gods heilige geest te ontvangen. Laten we ermee voortgaan ’sterk gemaakt te worden met alle kracht naar de mate van Gods glorierijke macht, opdat we volkomen kunnen volharden en met vreugde lankmoedig kunnen zijn’ (Kol. 1:11).

[Voetnoot]

^ ¶6 Voorbeelden zijn te vinden in De Wachttoren van 1 mei 2001, blz. 16, en de Ontwaakt! van 8 februari 1993, blz. 21, 22.

Wat zou je antwoorden?

• Hoe kun je je op vervolging voorbereiden?

• Wat moet je doen als iemand je dringend vraagt kwaaddoen niet aan te geven?

• Welk vertrouwen kun je bij elke vorm van tegenslag hebben?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 28]

Wat kunnen we van Jozua en Kaleb leren?

[Illustratie op blz. 29]

Hoe kun je een vriend helpen die verkeerd handelt?