Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zing voor Jehovah!

Zing voor Jehovah!

 Zing voor Jehovah!

„Ik wil melodieën spelen voor mijn God zolang ik er ben.” — PSALM 146:2.

1. Wat bewoog de jonge David tot het componeren van enkele van zijn psalmen?

DAVID heeft in zijn jeugd heel wat uren op de velden bij Bethlehem doorgebracht om de kudden van zijn vader te weiden. Terwijl hij op de schapen paste, kon hij Jehovah’s prachtige scheppingswerken bekijken: de sterrenhemel, „de dieren van het open veld” en „de vogels van de hemel”. Wat hij zag, raakte hem diep, zozeer zelfs dat het hem ertoe bewoog hartverwarmende lofliederen te componeren voor de Maker van die schitterende dingen. Veel van Davids composities zijn te vinden in het boek Psalmen. (Lees Psalm 8:3, 4, 7-9.) *

2. (a) Welke uitwerking kan muziek op iemand hebben? Geef een voorbeeld. (b) Wat kunnen we uit Psalm 34:7, 8 en Psalm 139:2-8 over Davids band met Jehovah leren?

 2 Kennelijk heeft David in die periode van zijn leven zijn muzikale vaardigheden geperfectioneerd. Hij werd zelfs zo’n bekwaam musicus dat hij de uitnodiging kreeg om voor koning Saul op de harp te spelen (Spr. 22:29). Davids muziek had een kalmerende uitwerking op de gekwelde monarch, net zoals goede muziek in deze tijd vaak kalmerend werkt. Steeds wanneer David zijn instrument bespeelde, ’gaf dat Saul verlichting en ging het goed met hem’ (1 Sam. 16:23). De liederen die deze godvrezende musicus en tekstdichter componeerde, hebben de tand des tijds doorstaan. Stel je voor: ruim drieduizend jaar na Davids geboorte lezen miljoenen mensen van alle rangen en standen en in alle delen van de wereld nog altijd geregeld de psalmen van David om troost en hoop te krijgen (2 Kron. 7:6; lees Psalm 34:7, 8; 139:2-8; Amos 6:5).

De eervolle plaats van muziek in de ware aanbidding

3, 4. Welke regelingen voor het spelen en zingen van geestelijke liederen werden in Davids tijd getroffen?

3 David had talent, en hij gebruikte dat op de best mogelijke manier: om Jehovah te verheerlijken. Nadat hij koning van Israël geworden was, zorgde hij ervoor dat de dienst in de tabernakel ook prachtige muziek en liederen omvatte. Aan meer dan een tiende van alle actieve levieten — maar liefst vierduizend man — werd de taak gegeven ’Jehovah te loven’, en van hen waren er 288 ’geoefend in de zang voor Jehovah, allen deskundigen’ (1 Kron. 23:3, 5; 25:7).

4 Veel van de liederen die de levieten speelden en zongen, had David zelf gecomponeerd. Alle Israëlieten die het voorrecht hadden aanwezig te zijn wanneer Davids psalmen gezongen werden, moeten diep geroerd geweest zijn door wat ze hoorden. Later, toen de ark van het verbond naar Jeruzalem werd gebracht, „beval David de oversten van de levieten hun broeders, de zangers, op te stellen met de instrumenten voor de zang, snaarinstrumenten en harpen en cimbalen, luid spelend om vreugdeklanken te laten opstijgen” (1 Kron. 15:16).

5, 6. (a) Waarom werd er tijdens Davids regering zo veel aandacht aan muziek besteed? (b) Hoe weten we dat muziek in het oude Israël een belangrijke plaats in de aanbidding moest innemen?

5 Waarom werd er in Davids tijd zo veel aandacht aan muziek besteed? Was het alleen omdat de koning een musicus was? Nee, er was nog een reden, die eeuwen later duidelijk werd toen de rechtvaardige koning Hizkia de diensten in de tempel opnieuw instelde. In 2 Kronieken 29:25 lezen we: „Intussen had [Hizkia] de levieten opgesteld bij het huis van Jehovah, met cimbalen, met snaarinstrumenten en met harpen, volgens het gebod van David en van Gad, de visionair van de koning, en van de profeet Nathan, want het gebod was door de hand van Jehovah door bemiddeling van zijn profeten.”

6 Via zijn profeten gebood Jehovah zijn aanbidders dus hem met liederen te loven. Zangers uit de priesterlijke stam waren zelfs vrijgesteld van taken die andere levieten wel moesten verrichten, zodat ze voldoende tijd hadden om nieuwe liederen te componeren en, hoogstwaarschijnlijk, te repeteren (1 Kron. 9:33).

7, 8. Wat is belangrijker dan bekwaamheid als het om het zingen van onze Koninkrijksliederen gaat?

7 Misschien zeg je: „Als het op zingen aankomt, zou ik absoluut nooit bij die deskundigen gehoord hebben die in de tabernakel zongen!” Maar niet alle levitische musici waren deskundigen. Volgens 1 Kronieken 25:8 waren er ook ’leerlingen’. En nog iets: ook in de andere stammen van Israël waren er waarschijnlijk heel bekwame musici en zangers, maar Jehovah had de levieten de taak gegeven om voor de muziek te zorgen. We kunnen er zeker van zijn dat alle getrouwe levieten, of ze  nu deskundigen of leerlingen waren, zich met hart en ziel van hun taak kweten.

8 David hield van muziek en hij was er goed in. Maar is het alleen talent dat bij God telt? In Psalm 33:3 schreef David: „Doet uw best bij het spelen op de snaren onder gejuich.” De boodschap is duidelijk: wat telt, is dat we ’ons best doen’ in het loven van Jehovah.

De rol van muziek na Davids tijd

9. Beschrijf wat je gehoord en gezien zou hebben als je tijdens Salomo’s regering de inwijding van de tempel had bijgewoond.

9 Tijdens Salomo’s regering speelde muziek eveneens een belangrijke rol in de zuivere aanbidding. Bij de inwijding van de tempel was er een groot orkest met een kopersectie van 120 trompetten. (Lees 2 Kronieken 5:12.) De Bijbel zegt dat „de trompetters [allemaal priesters] en de zangers als één man één geluid lieten horen om Jehovah te loven en te danken, (...) ’want hij is goed, want tot onbepaalde tijd duurt zijn liefderijke goedheid’”. Zodra dat vreugdevolle geluid weerklonk, ’werd het huis zelf vervuld met een wolk’, wat op Jehovah’s goedkeuring duidde. Het geluid van al die trompetten en duizenden zangers, die samen als één harmonieus geheel klonken, moet adembenemend en ontzagwekkend geweest zijn! — 2 Kron. 5:13.

10, 11. Waaruit blijkt dat de vroege christenen muziek gebruikten bij hun aanbidding?

10 Ook de vroege christenen gebruikten muziek bij hun aanbidding. Natuurlijk kwamen de eerste-eeuwse gelovigen niet in een tabernakel of tempel bijeen, maar in particuliere huizen. Door vervolging en andere factoren waren de omstandigheden waaronder ze bijeenkwamen, vaak niet bepaald gunstig. Toch loofden die christenen God met liederen.

11 De apostel Paulus gaf zijn broeders in Kolosse de aanmoediging: „Blijft elkaar (...) ernstig vermanen met psalmen, lofzangen voor God, geestelijke liederen met minzaamheid” (Kol. 3:16). Toen Paulus en Silas in de gevangenis waren geworpen, begonnen ze te ’bidden en God te loven met een lied’, ook al hadden ze geen liederenbundel (Hand. 16:25). Als jij in de gevangenis terecht zou komen, hoeveel Koninkrijksliederen kun jij dan uit je hoofd zingen?

12. Hoe kunnen we waardering voor onze Koninkrijksliederen tonen?

12 Omdat muziek een eervolle plaats in onze aanbidding inneemt, zouden we ons moeten afvragen: Toon ik er wel genoeg waardering voor? Doe ik mijn best om op tijd op gemeentevergaderingen en grotere bijeenkomsten te zijn om het openingslied met mijn broeders en zusters te kunnen meezingen, en zing ik dan uit volle borst? Vertel ik mijn kinderen dat ze het lied tussen de theocratische bedieningsschool en de dienstvergadering of tussen de openbare lezing en de Wachttoren-studie niet als een soort pauze mogen zien, als een gelegenheid om onnodig hun zitplaats te verlaten, misschien alleen om even te kunnen lopen? Zingen is een onderdeel van onze aanbidding. Of we nu deskundigen zijn of leerlingen, wij allemaal kunnen — en moeten — samen zingen tot lof van Jehovah. (Vergelijk 2 Korinthiërs 8:12.)

Andere tijd, andere behoeften

13, 14. Hoe belangrijk is het om tijdens de gemeentevergaderingen van harte mee te zingen? Illustreer dat.

13 Meer dan honderd jaar geleden werd in de Engelse Wachttoren een van de redenen genoemd waarom onze Koninkrijksliederen zo belangrijk zijn: „Het bezingen van de waarheid is een goede manier om deze in het hoofd en het hart van Gods volk te laten doordringen.” Veel teksten van onze liederen houden verband met Bijbelpassages, en daarom kan het uit het hoofd leren van op zijn minst enkele liederen een uitstekende manier zijn om de waarheid in ons hart te laten doorklinken. Mensen die voor het eerst een vergadering van ons bezoeken, zijn vaak diep bewogen door het enthousiaste zingen van de gemeente.

 14 Op een avond in 1869 was C.T. Russell van zijn werk op weg naar huis toen hij uit een zaaltje in een souterrain gezang hoorde komen. Op dat moment in zijn leven was hij ervan overtuigd geraakt dat hij nooit de waarheid over God zou vinden. Hij had daarom besloten zich aan zakelijke belangen te wijden, met de gedachte dat hij door wat geld te verdienen, op zijn minst iets aan de fysieke behoeften van mensen kon doen als hij ze niet in geestelijk opzicht kon helpen. Broeder Russell stapte het stoffige, vuile zaaltje binnen en ontdekte dat daar religieuze diensten werden gehouden. Hij ging zitten en luisterde. Later schreef hij dat wat hij die avond hoorde, ’voldoende was om onder Gods leiding zijn wankelende geloof in de goddelijke inspiratie van de Bijbel te herstellen’. Maar het zingen had in eerste instantie zijn aandacht getrokken.

15. Welke verfijningen van ons begrip hebben een herziening van de liederenbundel wenselijk gemaakt?

15 Met het verstrijken van de tijd wordt ons begrip van de Bijbel voortdurend verfijnd. Spreuken 4:18 zegt: „Het pad van de rechtvaardigen is als het glanzende licht, dat steeds helderder wordt tot de dag stevig bevestigd is.” Toegenomen licht leidt onvermijdelijk ook tot aanpassingen in de manier waarop we ’de waarheid bezingen’. De afgelopen 25 jaar hebben Jehovah’s Getuigen in een groot aantal landen met veel plezier gebruikgemaakt van de liederenbundel Zing lofzangen voor Jehovah. * In de jaren na de publicatie van die bundel is het licht op een aantal onderwerpen helderder geworden, en enkele uitdrukkingen erin zijn inmiddels achterhaald. We spreken bijvoorbeeld niet meer over „de nieuwe ordening” maar over „de nieuwe wereld”. En we zeggen nu dat Jehovah’s naam „geheiligd” zal worden, niet „gerechtvaardigd”. Leerstellig gezien was het beslist nodig onze liederenbundel up-to-date te maken.

16. Hoe helpt de nieuwe liederenbundel ons Paulus’ raad in Efeziërs 5:19 op te volgen?

16 Om die en andere redenen heeft het Besturende Lichaam de publicatie goedgekeurd van een nieuwe liederenbundel, getiteld Zing voor Jehovah. Het aantal liederen in onze nieuwe bundel is teruggebracht tot 135. Omdat we minder liederen hoeven te leren, moet het mogelijk zijn de tekst van op zijn minst enkele nieuwe liederen uit ons hoofd te leren. Dat is in overeenstemming met Paulus’ raad in Efeziërs 5:19. (Lees.)

Je kunt je waardering tonen

17. Welke gedachtegang kan ons helpen verlegenheid te overwinnen als het om zingen in gemeenteverband gaat?

17 Moeten we ons uit angst om een gek figuur te slaan ervan laten weerhouden de liederen uit volle borst mee te zingen? Bekijk het eens van deze kant: is het, als het op spreken aankomt, niet zo dat ’wij allen vele malen struikelen’? (Jak. 3:2) Toch laten we ons er  door onze allesbehalve volmaakte spraak niet van weerhouden Jehovah van huis tot huis te loven. Waarom zou ons onvolmaakte zingen ons dan moeten beletten hem met een lied te loven? Jehovah, die ’voor de mens een mond bestemd heeft’, luistert graag als we onze stem gebruiken in een loflied voor hem (Ex. 4:11).

18. Geef suggesties om de tekst van de liederen te leren.

18 De cd’s met koor- en orkestuitvoeringen van de nieuwe liederen zijn in een aantal talen beschikbaar. Er staan prachtige arrangementen op die een genot zijn om naar te luisteren. Luister er vaak naar, dan zul je snel vertrouwd raken met de melodie van op zijn minst enkele van onze nieuwe liederen. De tekst van veel liederen is zo geschreven dat als je één regel zingt, je bijna al weet wat er volgt. Als je thuis naar de cd’s met de pianobegeleiding luistert en de liederen aan de hand van je zangbundel meezingt, raak je vertrouwd met de tekst en de melodie, zodat je ze in de Koninkrijkszaal met meer zelfvertrouwen zult kunnen zingen.

19. Wat komt er allemaal kijken bij het voorbereiden van de orkestbewerkingen van onze Koninkrijksliederen?

19 De muzikale begeleiding op onze speciale dagvergaderingen, kringvergaderingen en districtscongressen zou je makkelijk als vanzelfsprekend kunnen beschouwen. Maar de voorbereiding ervan brengt heel veel werk met zich mee. Nadat de muziek is geselecteerd, moeten er voor de 64 leden van het Wachttorenorkest zorgvuldig orkestbewerkingen worden geschreven. Daarna besteden de musici heel wat tijd aan het doornemen van de muziek, die gerepeteerd en uiteindelijk opgenomen zal worden in onze studio in Patterson. Tien van die broeders en zusters wonen buiten de Verenigde Staten. Ze vinden het allemaal een voorrecht een aandeel te hebben aan het verzorgen van de muziek voor onze theocratische hoogtepunten. Wij kunnen laten zien dat we hun liefdevolle inspanningen waarderen. Als de voorzitter op onze grote bijeenkomsten ons uitnodigt om naar onze plaats te gaan, laten we dat dan meteen doen en rustig gaan zitten luisteren naar de muziek die met zo veel liefde gemaakt is.

20. Wat ben je vastbesloten te doen?

20 Jehovah luistert naar onze lofliederen. Ze zijn belangrijk voor hem. We kunnen zijn hart verheugen door telkens wanneer we voor aanbidding bijeenkomen, enthousiast mee te zingen. Dus of je nu een deskundige bent of een leerling, ’zing voor Jehovah’! — Ps. 104:33.

[Voetnoten]

^ ¶1 Interessant is dat tien eeuwen na Davids dood een menigte engelen de geboorte van de Messias aankondigde aan herders die op de velden bij Bethlehem de wacht hielden over hun kudden (Luk. 2:4, 8, 13, 14).

^ ¶15 De complete verzameling van 225 liederen was in meer dan honderd talen verkrijgbaar.

Wat denk je?

• Uit welke Bijbelse voorbeelden blijkt dat muziek een belangrijke rol speelt in onze aanbidding?

• Welk verband zie je tussen het gehoorzamen van Jezus’ gebod in Mattheüs 22:37 en het met hart en ziel zingen van de Koninkrijksliederen?

• Wat zijn enkele manieren waarop we gepaste waardering voor onze Koninkrijksliederen kunnen tonen?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 23]

Vertel je je kinderen dat ze tijdens het lied niet onnodig hun zitplaats mogen verlaten?

[Illustratie op blz. 24]

Leer je thuis de tekst van onze nieuwe liederen?