Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen van lezers

Vragen van lezers

 Vragen van lezers

Jezus zei tegen zijn toehoorders: „Gij moet (...) volmaakt zijn, evenals uw hemelse Vader volmaakt is.” Hoe kunnen mensen in deze tijd „volmaakt zijn”? — Matth. 5:48.

Voor het antwoord op die vraag moeten we begrijpen hoe de woorden „volmaakt” en „volmaaktheid” in de Bijbel worden gebruikt. Niet alles wat in de Bijbel als „volmaakt” wordt aangeduid, hoeft in absolute zin volmaakt te zijn. Uiteraard bezit Jehovah zo’n absolute volmaaktheid, maar mensen of dingen kunnen alleen in relatieve zin volmaakt zijn. De Hebreeuwse en Griekse Bijbelwoorden die met „volmaakt” vertaald zijn, betekenen vaak „volkomen”, „rijp” of „onberispelijk” volgens de maatstaven die een autoriteit heeft vastgesteld. In de spreektaal wordt het woord over het algemeen in relatieve zin gebruikt. De uitdrukking „volmaakt gelukkig” is daar een voorbeeld van.

Adam en Eva werden in moreel, geestelijk en fysiek opzicht volmaakt geschapen. Ze waren volmaakt naar de door hun Schepper vastgestelde maatstaf. Door ongehoorzaamheid voldeden ze niet aan die norm en verloren ze hun volmaaktheid, voor zichzelf en hun nakomelingen. Via Adam werden dus zonde, onvolmaaktheid en de dood op de mensheid overgedragen (Rom. 5:12).

Maar zoals Jezus in de Bergrede duidelijk maakte, kunnen zelfs onvolmaakte mensen in relatieve zin volmaakt zijn. In die toespraak vermeldde hij aan welke maatstaven volmaakte of volkomen liefde moet voldoen. Het is liefde zoals God die voor de mensheid heeft getoond. Jezus zei: „Blijft uw vijanden liefhebben en blijft bidden voor hen die u vervolgen, opdat gij er blijk van moogt geven zonen te zijn van uw Vader, die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Matth. 5:44, 45). Door in die mate liefde te betonen, zouden Jezus’ discipelen Gods volmaakte voorbeeld volgen.

In deze tijd streven Jehovah’s Getuigen er wereldwijd naar, zo’n hoge maatstaf van liefde voor anderen te handhaven. Ze willen mensen van allerlei achtergronden, rassen en godsdiensten helpen een nauwkeurige kennis van de Bijbelse waarheid te krijgen. In 236 landen leiden de Getuigen momenteel ruim zeven miljoen Bijbelstudies bij belangstellenden.

„Als gij liefhebt die u liefhebben, wat voor beloning hebt gij dan?”, vroeg Jezus. „Doen ook de belastinginners niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen ook de mensen der natiën niet hetzelfde?” (Matth. 5:46, 47) Ware christenen tonen geen partijdigheid ten gunste van mensen met een bepaald opleidingsniveau of een bepaalde etnische achtergrond; evenmin tonen ze alleen liefde voor mensen die iets terug kunnen doen. In plaats daarvan helpen ze de armen en de zieken, jongeren en ouderen. Op zulke manieren kunnen christenen Jehovah’s liefde navolgen en in relatieve zin volmaakt zijn.

Zullen we ooit de volmaaktheid kunnen bezitten die Adam verloren heeft? Ja, door geloof in Jezus’ loskoopoffer zal de gehoorzame mensheid tijdens Christus’ duizendjarige regering, wanneer ’de Zoon van God de werken van de Duivel verbreekt’, algehele volmaaktheid bereiken (1 Joh. 3:8).