Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Span je krachtig in om Jehovah’s zegen te ontvangen

Span je krachtig in om Jehovah’s zegen te ontvangen

 Span je krachtig in om Jehovah’s zegen te ontvangen

’God wordt de beloner van wie hem ernstig zoeken.’ — HEBREEËN 11:6.

1, 2. (a) Op welke manieren vragen veel mensen om een zegen van God? (b) Waarom moeten vooral wij er belangstelling voor hebben Jehovah’s zegen te krijgen?

„GOD zegene u!” Dat wordt wel gezegd als iemand niest, ook al is het een volslagen vreemde. Geestelijken van verschillende religies zegenen mensen, dieren of onbezielde voorwerpen. Mensen reizen naar ’heilige’ plaatsen in de hoop een zegen te ontvangen. Politici smeken geregeld Gods zegen af over hun land. Denk je dat zulke verzoeken om zegen gepast zijn? Zijn ze effectief? Wie ontvangt nu eigenlijk Gods zegen, en waarom?

2 Jehovah voorzei dat hij in de laatste dagen een rein en vredig volk uit alle naties zou hebben dat het goede nieuws van het Koninkrijk ondanks haat en tegenstand tot de einden der aarde zou prediken (Jes. 2:2-4; Matth. 24:14; Openb. 7:9, 14). Als wij de verantwoordelijkheid hebben aanvaard om aan die geïnspireerde beschrijving te voldoen, willen we graag Gods zegen ontvangen en hebben we die ook nodig, want zonder die zegen kunnen we niets tot stand brengen (Ps. 127:1). Maar hoe krijgen we Gods zegen?

Gehoorzame mensen worden gezegend

3. Wat zou het resultaat zijn als de Israëlieten gehoorzaam waren?

3 Lees Spreuken 10:6, 7. Vlak voordat het volk Israël het beloofde land binnenging, maakte Jehovah duidelijk dat ze buitengewone voorspoed en bescherming zouden genieten als ze zijn stem zouden gehoorzamen (Deut. 28:1, 2). Gehoorzame personen konden absoluut zeker zijn van zijn zegen.

4. Wat houdt echte gehoorzaamheid in?

 4 Met welke instelling moesten de Israëlieten gehoorzaam zijn? God verklaarde in zijn Wet dat het hem zou mishagen als zijn volk hem niet met „verheuging en vreugde des harten” zou dienen. (Lees Deuteronomium 28:45-47.) Jehovah verdient meer dan mechanische gehoorzaamheid aan specifieke bevelen. Zelfs dieren en demonen gehoorzamen soms op die manier (Mark. 1:27; Jak. 3:3). Oprechte gehoorzaamheid aan God is een uiting van liefde. Ze wordt gekenmerkt door de vreugde die voortkomt uit het geloof dat Jehovah’s geboden geen last zijn en dat „hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken” (Hebr. 11:6; 1 Joh. 5:3).

5. Hoe zou vertrouwen in Jehovah’s belofte iemand helpen de wet in Deuteronomium 15:7, 8 te gehoorzamen?

5 Sta er bijvoorbeeld eens bij stil hoe de Israëlieten zo’n op geloof gebaseerde gehoorzaamheid konden tonen in verband met de wet in Deuteronomium 15:7, 8. (Lees.) Als ze die wet met tegenzin zouden gehoorzamen, werd er misschien wel wat hulp aan de armen gegeven, maar zou het ook tot een goede band en een hartelijke sfeer onder Gods volk leiden? Wat nog belangrijker is, zou het een blijk zijn van geloof in Jehovah’s vermogen om voor zijn aanbidders te zorgen en van dankbaarheid voor de gelegenheid om zijn vrijgevigheid na te volgen? Beslist niet! God zag of iemand echt van harte vrijgevig was en beloofde die persoon te zegenen in al zijn werk en alles wat hij ondernam (Deut. 15:10). Geloof in die belofte zou tot actie aanzetten en tot veel rijke zegeningen leiden (Spr. 28:20).

6. Welke verzekering geeft Hebreeën 11:6 ons?

6 Behalve geloof in Jehovah als Beloner noemt Hebreeën 11:6 nog een eigenschap die nodig is om Jehovah’s zegen te ontvangen. Hij beloont degenen die hem „ernstig zoeken”. Het woord dat hier in de oorspronkelijke taal wordt gebruikt, duidt op intensiteit en geconcentreerde inspanning. Wat geeft dat vers ons een prachtige verzekering! Als we ons krachtig inspannen, zullen we de zegen ontvangen. Die zegen is afkomstig van de enige ware God, „die niet liegen kan” (Tit. 1:2). Hij heeft in de loop van duizenden jaren laten zien dat zijn beloften volkomen betrouwbaar zijn. Zijn woorden falen nooit; ze komen altijd uit (Jes. 55:11). We kunnen er dus absoluut van overtuigd zijn dat als we echt geloof tonen, hij ons zal belonen.

7. Hoe kunnen we ons door bemiddeling van Abrahams zaad van een zegen verzekeren?

7 Jezus Christus is het primaire deel van Abrahams „zaad”, via wie een zegen zou komen. Gezalfde christenen vormen het secundaire deel van dat voorzegde zaad. Ze hebben de opdracht ’alom de voortreffelijkheden bekend te maken van degene die hen uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht’ (Gal. 3:7-9, 14, 16, 26-29; 1 Petr. 2:9). We kunnen niet verwachten een goede band met Jehovah op te bouwen als we degenen negeren die door Jezus zijn aangesteld om zorg te dragen voor zijn bezittingen. Zonder de hulp van „de getrouwe en beleidvolle slaaf” zouden we de volledige draagwijdte van wat we in Gods Woord lezen niet kunnen begrijpen en zouden we ook niet weten hoe we het moeten toepassen (Matth. 24:45-47). Door de dingen die we uit de Bijbel leren in praktijk te brengen, kunnen we ons van Gods zegen verzekeren.

Blijf op Gods wil geconcentreerd

8, 9. Hoe spande de patriarch Jakob zich krachtig in, in overeenstemming met Gods belofte?

8 Het idee van krachtige inspanning om Gods zegen te krijgen, kan ons heel goed aan de patriarch Jakob doen denken. Hij wist niet hoe Gods belofte aan Abraham vervuld zou worden, maar hij geloofde dat God de nakomelingen van zijn grootvader heel talrijk zou maken en dat ze een groot volk zouden worden. In 1781 v.G.T. ging Jakob dan ook naar Haran om een vrouw te zoeken. Hij wilde niet alleen een aangename metgezellin hebben; nee, hij zocht een geestelijk gezinde vrouw die  een aanbidster van Jehovah was en een goede moeder voor zijn kinderen zou zijn.

9 We weten dat Jakob Rachel ontmoette, die aan hem verwant was. Hij kreeg haar lief en was bereid zeven jaar voor haar vader, Laban, te werken om haar tot vrouw te krijgen. Dit is niet zomaar een verhaal over een bijzondere liefde. Jakob was beslist bekend met de belofte die de almachtige God aan zijn grootvader Abraham en later aan zijn vader, Isaäk, had gedaan (Gen. 18:18; 22:17, 18; 26:3-5, 24, 25). Isaäk had op zijn beurt tegen zijn zoon Jakob gezegd: „God de Almachtige zal u zegenen en u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen, en gij zult stellig tot een verzameling van volken worden. En hij zal u de zegen van Abraham geven, aan u en aan uw zaad met u, opdat gij het land van uw inwonende vreemdelingschap, dat God aan Abraham heeft gegeven, in bezit moogt nemen” (Gen. 28:3, 4). De moeite die Jakob deed om de juiste vrouw te vinden en een gezin te stichten, was dan ook een blijk van zijn vertrouwen in wat Jehovah had gezegd.

10. Waarom zegende Jehovah Jakob graag, in overeenstemming met Jakobs verzoek?

10 Jakob was niet uit op rijkdom voor zijn gezin. Hij dacht aan zijn erfgoed. Hij concentreerde zich op de vervulling van Jehovah’s wil. Hij was vastbesloten alles te doen wat hij kon om Gods zegen te ontvangen, ondanks de obstakels die op zijn pad zouden komen. Die houding heeft hij tot op hoge leeftijd bewaard, en Jehovah zegende hem daarvoor. (Lees Genesis 32:24-29.)

11. Welke krachtsinspanningen moeten we doen, in overeenstemming met Gods geopenbaarde wil?

11 Net als Jakob weten ook wij niet alle details van de vervulling van Jehovah’s voornemen. Maar door de Bijbel te bestuderen, krijgen we een algemeen beeld van wat we in verband met „Jehovah’s dag” kunnen verwachten (2 Petr. 3:10, 17). We weten bijvoorbeeld niet precies wanneer die dag zal komen, maar we weten wel dat hij dichtbij is. We geloven Gods Woord als het zegt dat we door een grondig getuigenis te geven in de korte tijd die ons rest, zowel onszelf zullen redden als hen die naar ons luisteren (1 Tim. 4:16).

12. Waar kunnen we zeker van zijn?

12 We beseffen dat het einde op elk moment  kan komen; Jehovah hoeft niet te wachten totdat ieder mens op aarde persoonlijk getuigenis heeft gekregen (Matth. 10:23). We ontvangen ook goede instructies hoe we ons predikingswerk doeltreffend kunnen doen. In geloof nemen we naar ons beste vermogen deel aan dit werk, en we gebruiken alle middelen die ons ter beschikking staan. We weten niet van tevoren of we wel in het meest productieve gebied aan het werk zijn. (Lees Prediker 11:5, 6.) Het is onze taak te prediken, in het vertrouwen dat Jehovah ons zijn zegen zal geven (1 Kor. 3:6, 7). We kunnen er zeker van zijn dat hij onze krachtsinspanningen ziet, en door middel van zijn heilige geest zal hij ons alle specifieke instructies geven die we nodig hebben (Ps. 32:8).

Vraag om heilige geest

13, 14. Hoe is bewezen dat Gods heilige geest zijn aanbidders bekwaam kan maken?

13 En als we ons nu onbekwaam voelen om een bepaalde taak te vervullen of aan de prediking deel te nemen? Dan moeten we Jehovah vragen ons zijn heilige geest te geven om onze bekwaamheden in zijn dienst te vergroten. (Lees Lukas 11:13.) Gods geest kan mensen bekwaam maken voor een bepaald werk of dienstvoorrecht, ongeacht hun achtergrond. Vlak na de uittocht uit Egypte bijvoorbeeld stelde Gods geest herders en slaven in staat hun vijanden in de strijd te verslaan, ook al hadden ze geen ervaring in oorlogvoeren (Ex. 17:8-13). Niet lang daarna rustte diezelfde geest Bezaleël en Oholiab toe om de schitterende, door God geïnspireerde bouwplannen voor de tabernakel uit te voeren (Ex. 31:2-6; 35:30-35).

14 Die machtige geest stelde hedendaagse aanbidders van God in staat zorg te dragen voor de behoeften van de organisatie toen het nodig werd zelf te gaan drukken. De toenmalige drukkerijopziener, broeder R.J. Martin, legde in een brief uit wat er tegen 1927 bereikt was. „Op het juiste moment opende de Heer de deur, en wij kregen de grote rotatie[pers] in bezit, wij die niets van de constructie en de bediening wisten. Maar de Heer weet het verstand te stimuleren van hen die hem volledig toegewijd zijn. (...) Binnen enkele weken waren we in staat die pers te laten draaien; en hij draait nog altijd en doet werk waarvan zelfs zijn makers niet wisten dat hij het kon.” Jehovah zegent zulke oprechte krachtsinspanningen nog steeds.

15. Hoe kan Romeinen 8:11 een aanmoediging zijn voor degenen die met verleidingen te maken hebben?

15 Jehovah’s geest is op verschillende manieren werkzaam. Die geest staat al Gods aanbidders ter beschikking en helpt hen reusachtige  obstakels te overwinnen. Wat moeten we doen als we ons overweldigd voelen door verleidingen? We kunnen kracht putten uit Paulus’ woorden in Romeinen 7:21, 25 en 8:11. „De geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt” kan voor ons aan het werk gaan en ons kracht geven om de strijd tegen vleselijke verlangens te winnen. Deze passage werd aan gezalfde christenen geschreven maar is in principe op al Gods aanbidders van toepassing. Wij allemaal ontvangen leven door geloof te oefenen in Christus, door ons krachtig in te spannen om onjuiste verlangens te doden en door in overeenstemming met de leiding van de geest te leven.

16. Wat moeten we doen om Gods geest te ontvangen?

16 Kunnen we verwachten dat God ons zijn werkzame kracht geeft zonder dat we er ook maar iets voor doen? Nee. Behalve dat we erom bidden, moeten we ons ijverig voeden met Gods geïnspireerde Woord (Spr. 2:1-6). Bovendien rust Gods geest op de christelijke gemeente. Door geregeld de vergaderingen bij te wonen, tonen we dat we graag willen ’horen wat de geest tot de gemeenten zegt’ (Openb. 3:6). Verder moeten we nederig toepassen wat we leren. Spreuken 1:23 geeft ons de raad: „Keert u om op mijn terechtwijzing. Dan wil ik voor u mijn geest doen opwellen.” Ja, God geeft zijn heilige geest „aan hen die hem als regeerder gehoorzamen” (Hand. 5:32).

17. Waarmee kunnen we het effect van Gods zegen op onze inspanningen vergelijken?

17 Hoewel we ons krachtig moeten inspannen om Gods zegen te ontvangen, mogen we niet vergeten dat hard werk alleen onmogelijk een verklaring kan zijn voor de overvloed aan goede dingen die Jehovah over zijn volk uitstort. Het effect van zijn zegen op onze inspanningen kan vergeleken worden met de manier waarop ons lichaam baat heeft bij gezond voedsel. God heeft ons lichaam zo gemaakt dat we van voedsel genieten en er onmisbare voedingsstoffen uithalen. Hij is ook degene die in het voedsel voorziet. We weten niet precies hoe de voedingsstoffen in ons voedsel komen, en de meesten van ons kunnen niet uitleggen hoe ons lichaam het voedsel dat we eten in energie omzet. We weten alleen dat het proces werkt en dat wij ons deel doen door te eten. En als we voedzaam voedsel eten, zijn de resultaten nog beter. Op een vergelijkbare manier stelt Jehovah vast wat er nodig is voor eeuwig leven, en hij geeft ons de noodzakelijke hulp om daaraan te voldoen. Het is duidelijk dat hij een groot deel van het werk doet en dat hem de eer toekomt. Toch moeten ook wij ons deel doen en in overeenstemming met zijn wil te werk gaan om de zegen te ontvangen (Hag. 2:18, 19).

18. Wat is jouw vaste besluit, en waarom?

18 Kwijt je dus met hart en ziel van elke toewijzing. Vertrouw altijd op Jehovah voor succes (Mark. 11:23, 24). Wees ervan verzekerd dat je krachtsinspanningen beloond zullen worden (Matth. 7:8). Gezalfden zullen gezegend worden met „de kroon des levens” in de hemel (Jak. 1:12). Christus’ „andere schapen”, die zich inspannen om door bemiddeling van Abrahams zaad een zegen te ontvangen, zullen de vreugde ervaren Hem te horen zeggen: „Komt, gij op wie de zegen van mijn Vader rust, beërft het koninkrijk dat sedert de grondlegging der wereld voor u is bereid” (Joh. 10:16; Matth. 25:34). Ja, „de door [God] gezegenden, díé zullen de aarde bezitten, (...) en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Ps. 37:22, 29).

Kun je dit uitleggen?

• Wat houdt echte gehoorzaamheid in?

• Wat is vereist om Gods zegen te ontvangen?

• Hoe kunnen we Gods heilige geest ontvangen, en wat kan die geest voor ons doen?

[Studievragen]

[Illustraties op blz. 9]

Jakob worstelde met een engel om Jehovah’s zegen te krijgen.

Span jij je ook zo krachtig in?

[Illustratie op blz. 10]

Gods heilige geest stelde Bezaleël en Oholiab tot bijzondere dingen in staat