Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Laat „de wet der liefderijke goedheid” je tong beveiligen

Laat „de wet der liefderijke goedheid” je tong beveiligen

 Laat „de wet der liefderijke goedheid” je tong beveiligen

„Haar mond heeft zij geopend in wijsheid, en de wet der liefderijke goedheid is op haar tong.” — SPREUKEN 31:26.

1, 2. (a) Welke eigenschap moeten Jehovah’s aanbidders aankweken? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

DE GEWICHTIGE boodschap die koning Lemuël uit de oudheid van zijn moeder ontving, vermeldde een belangrijk kenmerk van een goede echtgenote. „Haar mond heeft zij geopend in wijsheid,” werd hem verteld, „en de wet der liefderijke goedheid is op haar tong” (Spr. 31:1, 10, 26). Liefderijke goedheid is iets begeerlijks, niet alleen op de tong van een verstandige vrouw maar van iedereen die Jehovah God wil behagen. (Lees Spreuken 19:22.) Alle ware aanbidders moeten in hun spraak van liefderijke goedheid blijk geven.

2 Wat is liefderijke goedheid? Tegenover wie moeten we er blijk van geven? Wat zal ons helpen „de wet der liefderijke goedheid” op onze tong te laten zijn? Welke invloed zal dat op onze communicatie met gezinsleden en medechristenen hebben?

Wanneer goedheid gemotiveerd wordt door loyale liefde

3, 4. (a) Wat is liefderijke goedheid? (b) Hoe verschilt liefderijke goedheid van goedheid in het algemeen, of menslievendheid?

3 Zoals de uitdrukking zelf al te kennen geeft, omvat liefderijke goedheid de eigenschappen liefde en goedheid. Goedheid houdt in dat we persoonlijke belangstelling voor anderen hebben en dat tonen door behulpzame daden en goed doordachte woorden. Omdat er ook liefde bij komt kijken, houdt liefderijke goedheid in dat we uit liefde belangstelling voor het welzijn van anderen tonen. Maar het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor liefderijke goedheid betekent meer dan goedheid die uit liefde voortspruit. Liefderijke goedheid is een goedheid die zich bereidwillig en loyaal aan iemand hecht totdat het doel in verband met die persoon is verwezenlijkt.

4 Liefderijke goedheid verschilt in nog een opzicht van goedheid. Goedheid in het algemeen, of menslievendheid, kan zelfs aan vreemden betoond worden. Paulus en 275 anderen die samen met hem schipbreuk leden, ondervonden deze goedheid van de bewoners van het eiland Malta — mensen die ze nooit eerder hadden ontmoet (Hand. 27:37–28:2). Liefderijke goedheid daarentegen heeft te maken met de loyale gehechtheid tussen personen die al een band met elkaar hebben opgebouwd. * Dat was de goedheid die bijvoorbeeld de Kenieten betoonden „jegens alle zonen van Israël toen zij uit Egypte optrokken” (1 Sam. 15:6).

Meditatie en gebed essentieel

5. Wat zal ons helpen onze tong onder controle te krijgen?

5 Het is beslist niet makkelijk om in onze spraak van liefderijke goedheid blijk te geven. De discipel Jakobus schreef: „De tong (...) kan geen mens temmen. Ze is een weerspannig,  schadelijk ding, vol dodelijk gif” (Jak. 3:8). Wat kan ons helpen dat weerspannige lichaamsdeel onder controle te krijgen? Jezus’ woorden tot de religieuze leiders in zijn tijd geven ons een aanwijzing. Hij zei: „Uit de overvloed des harten spreekt de mond” (Matth. 12:34). Wil liefderijke goedheid onze tong beveiligen, dan moeten we die eigenschap in ons hart, ons innerlijk, planten. Laten we eens zien hoe meditatie en gebed ons daarbij helpen.

6. Waarom moeten we vol waardering over Jehovah’s daden van liefderijke goedheid mediteren?

6 Jehovah God is „overvloedig in liefderijke goedheid”, zegt de Bijbel (Ex. 34:6). „Uw liefderijke goedheid, o Jehovah,” zong de psalmist, „heeft de aarde vervuld” (Ps. 119:64). In de Bijbel staan talloze verslagen over de manier waarop Jehovah zijn aanbidders liefderijke goedheid heeft betoond. Als we er de tijd voor nemen om vol waardering over ’Jehovah’s handelingen’ te mediteren, kan dat ons vervullen met het verlangen die eigenschap van hem ook bij onszelf aan te kweken. (Lees Psalm 77:12.)

7, 8. (a) Welke liefderijke goedheid betoonde Jehovah aan Lot en zijn gezin? (b) Hoe voelde David zich omdat Jehovah hem liefderijke goedheid betoonde?

7 Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop Jehovah Abrahams neef Lot en zijn gezin bevrijdde toen Hij verwoesting ging brengen over Sodom, de stad waar ze woonden. Toen dat moment naderde, drongen de engelen die naar Lot waren gekomen er bij hem op aan om samen met zijn gezin snel de stad te verlaten. „Toen hij bleef talmen,” zegt de Bijbel, „grepen de [engelen], omdat Jehovah mededogen met hem had, zijn hand en de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters vast, waarop zij hem naar buiten brachten en buiten de stad stelden.” Wordt ons hart niet geraakt als we over die redding nadenken, en worden we er niet toe bewogen er een uiting van Gods liefderijke goedheid in te zien? — Gen. 19:16, 19.

8 Denk ook eens aan het voorbeeld van koning David van het oude Israël, die over Jehovah zong: „Hij die al uw dwaling vergeeft, die al uw kwalen geneest.” Wat moet David dankbaar geweest zijn toen zijn zonde met Bathseba hem vergeven werd! Hij verheerlijkte Jehovah met de woorden: „Zoals de hemel hoger is dan de aarde, is zijn liefderijke goedheid superieur jegens hen die hem vrezen” (Ps. 103:3, 11). Als we over deze en andere Bijbelverslagen mediteren, wordt ons hart met dankbaarheid voor Jehovah’s liefderijke goedheid vervuld en worden we ertoe bewogen hem te loven en te danken. Hoe groter onze dankbaarheid is, hoe meer we geneigd zijn navolgers te worden van de ware God (Ef. 5:1).

9. Welke krachtige reden hebben Jehovah’s aanbidders om in hun dagelijks leven van liefderijke goedheid blijk te geven?

9 Bijbelse voorbeelden maken duidelijk dat Jehovah zijn liefderijke goedheid — zijn loyale liefde — betoont aan mensen die al in een goedgekeurde verhouding tot hem staan. Wat valt er te zeggen over mensen die niet zo’n band met de levende God hebben? Behandelt Jehovah hen ruw of slecht? Absoluut niet. „Hij is goed jegens de ondankbaren en goddelozen”, zegt Lukas 6:35. „Hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Matth. 5:45). Voordat we de waarheid leerden kennen en in ons leven toepasten, ondervonden we de goedheid die God de hele mensheid betoont. Maar als zijn aanbidders ondervinden we zijn loyale liefde — zijn onwankelbare liefderijke goedheid. (Lees Jesaja 54:10.) Wat kunnen we daar dankbaar voor zijn! En wat is het een krachtige reden om ook zelf van liefderijke goedheid blijk te geven, zowel in onze spraak als in andere aspecten van ons dagelijks leven!

10. Waarom is het gebed een onschatbare hulp om liefderijke goedheid tot een deel van onze persoonlijkheid te maken?

10 Een onschatbare hulp bij het aankweken van liefderijke goedheid is het voorrecht van het gebed. Dat komt doordat liefde en goedheid — onderdelen van liefderijke goedheid — aspecten zijn van de vrucht van Jehovah’s heilige  geest (Gal. 5:22). We kunnen liefderijke goedheid in ons hart planten door ons open te stellen voor de invloed van die geest. De meest rechtstreekse manier om Jehovah’s heilige geest te ontvangen is er in gebed om te vragen (Luk. 11:13). Het is goed herhaaldelijk te bidden om Gods geest en de leiding ervan te aanvaarden. Meditatie en gebed zijn inderdaad essentieel om de wet der liefderijke goedheid op onze tong te hebben.

In het huwelijk

11. (a) Hoe weten we dat Jehovah van gehuwde mannen verwacht dat ze hun vrouw liefderijke goedheid betonen? (b) Hoe kan de wet der liefderijke goedheid een man helpen zijn tong te beveiligen?

11 Paulus geeft gehuwde mannen de aansporing: „Blijft uw vrouw liefhebben, evenals ook de Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd” (Ef. 5:25). Hij herinnert hen ook aan wat Jehovah tegen Adam en Eva zei: „Een man [zal] zijn vader en zijn moeder verlaten en hij zal zich hechten aan zijn vrouw, en de twee zullen één vlees worden” (Ef. 5:31). Het is duidelijk dat Jehovah van echtgenoten verwacht dat ze zich loyaal aan hun vrouw hechten en haar altijd liefderijke goedheid betonen. Een man die zich in zijn spraak door loyale liefde laat leiden, praat niet in het openbaar over de tekortkomingen van zijn vrouw en spreekt niet minachtend over haar. Hij prijst haar graag (Spr. 31:28). Als er om de een of andere reden onenigheid tussen hen ontstaat, zet liefderijke goedheid de man ertoe aan zijn vrouw niet te vernederen door de manier waarop hij over haar spreekt.

12. Hoe kan een gehuwde vrouw tonen dat ze zich in haar spraak door de wet der liefderijke goedheid laat leiden?

12 Ook de gehuwde vrouw moet zich in haar spraak door de wet der liefderijke goedheid laten leiden, en niet door de geest van de wereld. Omdat ze „diepe achting voor haar man” heeft, praat ze positief over hem en vergroot ze het respect dat anderen misschien al voor hem hebben (Ef. 5:33). Ze wil het respect van de kinderen voor hun vader niet ondermijnen, en daarom vermijdt ze het zijn mening in hun bijzijn te bestrijden of in twijfel te trekken. Zulke dingen lost ze op als ze met hem samen is. „De waarlijk wijze vrouw heeft haar huis opgebouwd”, zegt de Bijbel (Spr. 14:1). Haar huis is een aangename, behaaglijke plek voor het hele gezin.

13. Waar vooral moet de wet der liefderijke goedheid nageleefd worden, en hoe kan dat worden gedaan?

13 Zelfs in de beslotenheid van hun huis moeten man en vrouw er in hun spraak blijk van geven dat ze respect voor elkaar hebben. „Doet ze (...) alle van u weg”, schreef Paulus, „gramschap, toorn, slechtheid, schimpend gepraat en ontuchtige taal uit uw mond.” Hij voegde eraan toe: „Bekleedt u (...) met de tedere genegenheden van mededogen, goedheid, ootmoedigheid des geestes, zachtaardigheid en lankmoedigheid. (...) Bekleedt u bij al deze dingen echter met liefde, want ze is een volmaakte band van eenheid” (Kol. 3:8, 12-14). Als kinderen gewend zijn dat de ouders thuis van liefderijke goedheid blijk geven in hun spraak, zullen ze daar niet alleen baat bij hebben maar ook geneigd zijn dat voorbeeld te volgen.

14. Hoe kunnen gezinshoofden hun gezin door hun spraak vertroosten?

 14 De psalmist schreef over Jehovah: „Moge uw liefderijke goedheid er alstublieft toe dienen mij te vertroosten” (Ps. 119:76). Een bijzondere manier waarop Jehovah zijn aanbidders vertroost, is door hen aan te sporen en hun de weg te wijzen (Ps. 119:105). Hoe kunnen gezinshoofden voordeel trekken van het voorbeeld van onze hemelse Vader en hun gezin door hun spraak vertroosten? Door de nodige leiding en aanmoediging te geven. De avond voor gezinsaanbidding is een heel goede gelegenheid om geestelijke schatten te ontdekken! — Spr. 24:4.

Toon loyale liefde voor geloofsgenoten

15. Hoe kunnen ouderlingen en anderen die geestelijk rijp zijn anderen in de gemeente door hun spraak beveiligen?

15 „Laten uw liefderijke goedheid en uw waarachtigheid mij voortdurend beveiligen”, bad koning David (Ps. 40:11). Hoe kunnen ouderlingen en andere geestelijk rijpe personen in de gemeente Jehovah in dit opzicht navolgen? We geven beslist blijk van liefderijke goedheid als we onze tong gebruiken om de aandacht op Bijbelse inlichtingen te vestigen (Spr. 17:17).

16, 17. Wat zijn enkele manieren waarop we kunnen tonen dat we ons in onze spraak door liefderijke goedheid laten leiden?

16 Wat moeten we doen als we een christen een weg zien inslaan die in strijd is met Bijbelse principes? Zal liefderijke goedheid ons er niet toe brengen met hem te gaan praten om te proberen hem weer op het rechte pad te brengen? (Ps. 141:5) Als we te weten komen dat een geloofsgenoot een ernstige zonde heeft begaan, worden we er door loyale liefde toe bewogen hem aan te moedigen „de oudere mannen van de gemeente bij zich [te] roepen”, zodat ze „over hem [kunnen] bidden en hem in de naam van Jehovah met olie [kunnen] inwrijven” (Jak. 5:14). Mocht hij niet naar de ouderlingen gaan, dan zou het van onze kant niet van liefderijke goedheid getuigen als we de zaak niet zouden melden. Sommigen van ons zijn misschien ontmoedigd of eenzaam, voelen zich onwaardig of krijgen de ene teleurstelling na de andere te verwerken. ’Bemoedigend tot de terneergeslagen zielen spreken’ is dan een heel goede manier om te tonen dat de wet der liefderijke goedheid op onze tong is (1 Thess. 5:14).

17 Hoe moeten we reageren als er door Gods vijanden geruchten over geloofsgenoten worden verspreid? In plaats dat we aan de integriteit van onze broeders en zusters twijfelen, moeten we zulke praatjes negeren of, als de persoon  voor rede vatbaar is, vragen of hij echt zeker weet dat er een basis bestaat voor zijn beschuldigingen. En wanneer vijanden van Gods volk naar de verblijfplaats van onze geloofsgenoten vragen om hun schade te berokkenen, zullen we uit loyale liefde voor onze broeders en zusters die informatie niet geven (Spr. 18:24).

’Hij die liefderijke goedheid najaagt, zal leven vinden’

18, 19. Waarom moet in onze contacten met geloofsgenoten altijd de wet der liefderijke goedheid op onze tong zijn?

18 Loyale liefde moet tot uiting komen in al onze contacten met geloofsgenoten. Zelfs in moeilijke omstandigheden moet de wet der liefderijke goedheid op onze tong zijn. Toen de liefderijke goedheid van de zonen van Israël „als de dauw [was] die vroeg heengaat”, was Jehovah diep verontwaardigd (Hos. 6:4, 6). Hij ziet juist graag dat iemand er een gewoonte van maakt liefderijke goedheid te tonen. Sta er eens bij stil hoe hij zo iemand zegent.

19 Spreuken 21:21 zegt: „Hij die rechtvaardigheid en liefderijke goedheid najaagt, zal leven, rechtvaardigheid en heerlijkheid vinden.” Een van de zegeningen die zo iemand zal ervaren, is dat hij leven zal vinden — niet een kortstondig bestaan maar leven zonder einde. Jehovah helpt hem ’het werkelijke leven stevig vast te grijpen’ (1 Tim. 6:12, 19). Laten we dus altijd ’liefderijke goedheid jegens elkaar betrachten’ (Zach. 7:9).

[Voetnoot]

^ ¶4 Zie voor een verdere bespreking van de manier waarop liefderijke goedheid verschilt van loyaliteit, liefde en goedheid De Wachttoren van 15 mei 2002, blz. 12, 13, 18, 19.

Kun je dit uitleggen?

• Hoe zou je liefderijke goedheid definiëren?

• Wat helpt ons de wet der liefderijke goedheid op onze tong te hebben?

• Hoe kunnen huwelijkspartners in hun spraak loyale liefde tonen?

• Hoe tonen we in onze contacten met geloofsgenoten dat de wet der liefderijke goedheid op onze tong is?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 23]

David verheerlijkte Jehovah’s liefderijke goedheid

[Illustratie op blz. 24]

Heb jij een vaste avond voor gezinsaanbidding?