Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe de losprijs ons redt

Hoe de losprijs ons redt

 Hoe de losprijs ons redt

„Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven; hij die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de gramschap Gods blijft op hem.” — JOHANNES 3:36.

1, 2. Wat was één reden waarom Zion’s Watch Tower oorspronkelijk werd uitgegeven?

„ELKE zorgvuldige onderzoeker van de Bijbel moet wel onder de indruk komen van de nadruk die op de dood van Christus wordt gelegd”, stond in de vierde uitgave van dit tijdschrift in oktober 1879 te lezen. Dat artikel besloot met deze ernstig stemmende gedachte: „Laten we op onze hoede zijn voor alles wat de dood van Christus als offer en verzoening voor zonde bagatelliseert of terzijde schuift.” (Lees 1 Johannes 2:1, 2.)

2 Een van de redenen waarom in juli 1879 met het uitgeven van het tijdschrift Zion’s Watch Tower werd begonnen, was de verdediging van de Bijbelse leer van de losprijs. De inhoud was ’voedsel te rechter tijd’, omdat tegen het einde van de negentiende eeuw een groeiend aantal kerkgangers eraan begon te twijfelen of Jezus’ dood wel een losprijs voor onze zonden kon zijn (Matth. 24:45). In die tijd vielen velen ten prooi aan de evolutietheorie, die in strijd is met het feit dat de mens eens volmaakt was. Evolutionisten leren dat de mens zich van nature ontwikkelt en geen behoefte heeft aan een losprijs. De raad van de apostel Paulus aan Timotheüs is dan ook bijzonder op zijn plaats: „Behoed wat u is toevertrouwd en keer u af van de holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrijdigheden der valselijk zo genoemde ’kennis’. Door met zulk een kennis te geuren, zijn sommigen van het geloof afgeweken” (1 Tim. 6:20, 21).

3. Bij welke vragen zullen we nu stilstaan?

3 Je bent ongetwijfeld vastbesloten niet ’van  het geloof af te wijken’. Met het oog daarop zou het goed zijn stil te staan bij de volgende vragen: Waarom heb ik de losprijs nodig? Wat heeft de losprijs gekost? Hoe kan ik voordeel trekken van die kostbare voorziening die me voor Gods gramschap kan behoeden?

Behoed voor Gods gramschap

4, 5. Waaruit blijkt dat het huidige goddeloze samenstel onder Gods gramschap is gebleven?

4 De Bijbel en de geschiedenis laten zien dat de mensheid sinds Adams zondeval onder Gods gramschap ’is gebleven’ (Joh. 3:36). Dat blijkt duidelijk uit het feit dat geen mens uiteindelijk aan de dood heeft kunnen ontkomen. Satans rivaliserende heerschappij is volkomen onmachtig geweest de mensheid te beschermen tegen voortdurende rampen, en geen enkele menselijke regering heeft in de basisbehoeften van al haar burgers kunnen voorzien (1 Joh. 5:19). De mensheid wordt dus nog steeds geteisterd door oorlog, misdaad en armoede.

5 Het is dan ook duidelijk dat Jehovah’s zegen niet op het huidige goddeloze samenstel van dingen rust. Paulus zei dat ’Gods gramschap van de hemel uit wordt geopenbaard tegen alle goddeloosheid’ (Rom. 1:18-20). Daarom zullen degenen die zonder berouw een goddeloos leven leiden, niet aan de gevolgen van hun gedrag ontkomen. In deze tijd wordt Gods gramschap bekendgemaakt in de oordeelsboodschappen die als plagen op Satans wereld worden uitgestort, en die informatie verschijnt in veel van onze Bijbelse publicaties (Openb. 16:1).

6, 7. In welk werk nemen gezalfde christenen de leiding, en welke gelegenheid is er nog voor personen die deel uitmaken van Satans wereld?

6 Wil dit zeggen dat het voor individuele personen te laat is om zich vrij te maken van Satans heerschappij en in Gods gunst te komen? Nee, want de deur die naar verzoening met Jehovah leidt, staat nog steeds wijd open. Gezalfde christenen, „gezanten die optreden in de plaats van Christus”, nemen de leiding in een openbare bediening waardoor mensen uit alle naties dringend wordt verzocht: „Wordt met God verzoend” (2 Kor. 5:20, 21).

7 Paulus zei dat Jezus „ons van de komende gramschap bevrijdt” (1 Thess. 1:10). Die onherroepelijke uiting van Jehovah’s woede zal op de eeuwige vernietiging van berouwloze zondaars uitlopen (2 Thess. 1:6-9). Wie zal eraan ontkomen? De Bijbel zegt: „Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven; hij die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de gramschap Gods blijft op hem” (Joh. 3:36). Ja, allen die in leven zijn en geloof oefenen in Jezus en de losprijs wanneer dit samenstel ten einde komt, zullen aan de gevolgen van Gods beslissende dag van gramschap ontkomen.

Hoe de losprijs werkt

8. (a) Welk grootse vooruitzicht hadden Adam en Eva? (b) Hoe betoonde Jehovah zich een God van volmaakte gerechtigheid?

8 Adam en Eva werden volmaakt geschapen. Als ze gehoorzaam waren gebleven aan God, zou de aarde nu wemelen van hun gelukkige nakomelingen, die samen met hen in het Paradijs zouden leven. Helaas hebben onze eerste ouders willens en wetens Gods gebod overtreden.  Als gevolg daarvan zijn ze tot de eeuwige dood veroordeeld en uit het oorspronkelijke paradijs verdreven. Tegen de tijd dat Adam en Eva kinderen kregen, was de mensheid in de greep van de zonde, en uiteindelijk werden de eerste man en vrouw oud en stierven. Dat bewijst dat Jehovah zich aan zijn woord houdt. Bovendien is hij een God van volmaakte gerechtigheid. Jehovah had Adam gewaarschuwd dat het eten van de verboden vrucht tot de dood zou leiden, en dat gebeurde ook.

9, 10. (a) Waarom sterven Adams nakomelingen? (b) Hoe kunnen we aan de eeuwige dood ontkomen?

9 Als nakomelingen van Adam hebben we een onvolmaakt lichaam geërfd dat onderhevig is aan zonde en uiteindelijk de dood. Toen Adam zondigde, bevonden wij ons bij wijze van spreken in zijn lendenen. Het doodvonnis gold dus ook voor ons. Zou Jehovah het stervensproces keren zonder betaling van een losprijs, dan zou hij zich niet aan zijn woord houden. Paulus sprak in feite uit naam van ons allemaal toen hij zei: „Wij weten dat de Wet geestelijk is; maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Ellendig mens die ik ben! Wie zal mij verlossen van het lichaam dat deze dood ondergaat?” — Rom. 7:14, 24.

10 Alleen Jehovah God kon de wettelijke basis verschaffen om ons rechtmatig onze zonden te vergeven en ons te bevrijden van de straf van de eeuwige dood. Dat deed hij door zijn geliefde Zoon vanuit de hemel te zenden om geboren te worden als een volmaakt mens, die zijn leven als een losprijs voor ons kon geven. In tegenstelling tot Adam bleef Jezus volmaakt. „Hij heeft geen zonde begaan” (1 Petr. 2:22). Daardoor had Jezus het potentieel om een volmaakt mensengeslacht te verwekken. Maar in plaats daarvan liet hij toe dat Gods vijanden hem ter dood brachten zodat hij Adams zondige nakomelingen kon adopteren en het voor degenen die geloof in hem oefenen mogelijk kon maken eeuwig leven te ontvangen. De Bijbel legt uit: „Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor allen” (1 Tim. 2:5, 6).

11. (a) Hoe kunnen de voordelen van de losprijs geïllustreerd worden? (b) Hoe verstrekkend zijn de voordelen van de losprijs?

11 Hoe de losprijs werkt, kan geïllustreerd worden door de situatie van mensen die door een corrupte bank van al hun spaargeld beroofd zijn en daardoor in de schulden zijn geraakt. De eigenaars van de bank worden terecht tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. Maar hoe staat het met de onschuldige slachtoffers? Nu ze tot armoede vervallen zijn, is de enige uitweg uit hun omstandigheden dat een welwillende en rijke man de bank overneemt, de slachtoffers al hun spaargeld teruggeeft en hen daarmee van hun schulden afhelpt. Op soortgelijke wijze hebben Jehovah God en zijn geliefde Zoon Adams nageslacht gekocht en hun zondeschuld uitgewist op basis van Jezus’ vergoten bloed. Daarom kon Johannes de Doper over Jezus zeggen: „Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt!” (Joh. 1:29) De mensenwereld waarvan de zonden worden weggenomen, omvat niet alleen de levenden maar ook de doden.

Wat de losprijs heeft gekost

12, 13. Wat kunnen we leren van Abrahams bereidheid om Isaäk te offeren?

12 Het is voor ons onmogelijk om te begrijpen wat de losprijs onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon precies gekost heeft. Maar de Bijbel bevat ervaringen die ons kunnen helpen daarover te mediteren. Denk je bijvoorbeeld eens in hoe Abraham zich gevoeld moet hebben toen hij een reis van drie dagen naar Moria maakte in gehoorzaamheid aan Gods gebod: „Neem alstublieft uw zoon, uw enige zoon, die gij zo liefhebt, Isaäk, en maak een tocht naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u zal aanwijzen” (Gen. 22:2-4).

13 Ten slotte arriveerde Abraham op de aangewezen plek. Sta er eens bij stil hoe hartverscheurend het voor hem geweest moet zijn Isaäks  handen en voeten te binden en hem op het altaar te leggen dat Abraham zelf gebouwd had. Wat moet het pijnlijk voor Abraham geweest zijn het mes op te heffen waarmee hij zijn zoon moest doden! Denk je Isaäks gevoelens eens in toen hij op het altaar lag, in afwachting van de scherpe, stekende pijn die tot zijn dood zou leiden. Jehovah’s engel hield Abraham precies op tijd tegen. Wat Abraham en Isaäk bij die gelegenheid deden, helpt ons te begrijpen wat het Jehovah gekost moet hebben om toe te laten dat Satans werktuigen zijn Zoon ombrachten. Dat Isaäk Abraham alle medewerking verleende, illustreert mooi Jezus’ bereidheid om voor ons te lijden en te sterven (Hebr. 11:17-19).

14. Welke gebeurtenis uit het leven van Jakob helpt ons te begrijpen wat de losprijs heeft gekost?

14 Wat de losprijs heeft gekost, kan ook geïllustreerd worden met een gebeurtenis uit het leven van Jakob. Van al zijn zoons hield Jakob het meest van Jozef. Helaas waren Jozefs broers jaloers op hem; ze haatten hem. Toch was Jozef bereid zich door zijn vader naar zijn broers te laten sturen om te kijken hoe het met hen ging. Ze hoedden Jakobs kudde toen zo’n honderd kilometer ten noorden van Hebron, waar ze woonden. Denk je eens in hoe Jakob zich voelde toen hem Jozefs bebloede kleed gebracht werd! „Het is het lange kleed van mijn zoon!”, riep hij uit. „Een kwaadaardig wild beest moet hem verslonden hebben! Jozef is vast en zeker in stukken gescheurd!” Jakob was diepgeschokt en rouwde dagenlang om Jozef (Gen. 37:33, 34). Jehovah reageert niet net als onvolmaakte mensen op situaties. Maar door over deze gebeurtenis in het leven van Jakob te mediteren, worden we geholpen enigszins te begrijpen hoe God zich gevoeld moet hebben toen zijn geliefde Zoon als mens op aarde mishandeld en wreed ter dood gebracht werd.

Hoe we voordeel trekken van de losprijs

15, 16. (a) Hoe maakte Jehovah duidelijk dat hij de losprijs aanvaardde? (b) Hoe heb jij voordeel getrokken van de losprijs?

15 Jehovah God wekte zijn getrouwe Zoon op met een glorierijk geestelijk lichaam (1 Petr.  3:18). Veertig dagen lang verscheen de opgestane Jezus aan zijn discipelen; hij sterkte hun geloof en bereidde hen voor op een groot toekomstig evangelisatiewerk. Daarna steeg hij op naar de hemel. Daar bood hij de waarde van zijn vergoten bloed aan God aan zodat het gebruikt kon worden ten behoeve van zijn ware volgelingen, die geloof oefenen in de waarde van zijn loskoopoffer. Jehovah God maakte duidelijk dat hij Christus’ losprijs aanvaardde door hem de taak toe te bedelen heilige geest uit te storten op zijn discipelen die op de pinksterdag van het jaar 33 in Jeruzalem bijeenwaren (Hand. 2:33).

16 Die gezalfde volgelingen van Christus begonnen er onmiddellijk bij hun medemensen op aan te dringen zich in de naam van Jezus Christus te laten dopen tot vergeving van hun zonden om zo aan Gods gramschap te ontkomen. (Lees Handelingen 2:38-40.) Vanaf die historische dag tot nu toe zijn miljoenen mensen uit alle naties op basis van geloof in Jezus’ loskoopoffer gezegend met een nauwe band met God (Joh. 6:44). Op dit punt van onze bespreking aangeland, resten ons nog twee vragen die we moeten beschouwen: Heeft ook maar iemand van ons de hoop op eeuwig leven gekregen wegens zijn eigen goede werken? Zouden we die schitterende hoop als we die eenmaal ontvangen hebben, kunnen verliezen?

17. Hoe moet je de schitterende zegen een vriend van God te zijn, bezien?

17 De losprijs is volkomen onverdiend. Maar door er geloof in te oefenen, zijn miljoenen mensen nu vrienden van God geworden en hebben ze de hoop eeuwig in een aards paradijs te leven. Dat we Jehovah’s vrienden zijn geworden, is echter geen garantie dat die band met hem stand zal houden. Om aan Gods toekomstige dag van gramschap te ontkomen, moeten we onze diepe waardering voor „de losprijs die door Christus Jezus is betaald” blijven tonen (Rom. 3:24; lees Filippenzen 2:12).

Blijf geloof oefenen in de losprijs

18. Wat houdt geloof oefenen in de losprijs ook in?

18 De thematekst van dit artikel, Johannes 3:36, maakt duidelijk dat geloof oefenen in de Heer Jezus Christus ook inhoudt dat we hem gehoorzamen. Waardering voor de losprijs moet ons ertoe bewegen in harmonie met Jezus’ leringen te leven, ook met wat hij onderwees over de moraal (Mark. 7:21-23). „De gramschap van God” komt over allen die zich berouwloos bezighouden met praktijken als hoererij, ontuchtig gescherts en „allerlei onreinheid”, waaronder ook het aanhoudend kijken naar pornografie valt (Ef. 5:3-6).

19. Op welke positieve manieren kunnen we ons geloof in de losprijs tonen?

19 Onze waardering voor de losprijs moet maken dat we druk bezig blijven met „daden van godvruchtige toewijding” (2 Petr. 3:11). Laten we ruimschoots tijd vrijmaken voor geregelde en innige gebeden, persoonlijke Bijbelstudie, vergaderingsbezoek, gezinsaanbidding en enthousiaste Koninkrijksprediking. En laten we ’niet vergeten goed te doen en anderen met ons te laten delen, want zulke slachtoffers zijn God welgevallig’ (Hebr. 13:15, 16).

20. Welke toekomstige zegen kunnen allen verwachten die geloof in de losprijs blijven oefenen?

20 Als Jehovah’s gramschap losbarst over dit goddeloze samenstel van dingen, zullen we ontzettend blij zijn dat we geloof hebben geoefend in de losprijs en er voortdurend waardering voor hebben getoond! En in Gods beloofde nieuwe wereld zullen we eeuwig dankbaar zijn voor die schitterende voorziening, die ons behoed heeft voor Gods gramschap. (Lees Johannes 3:16; Openbaring 7:9, 10, 13, 14.)

Wat zou je antwoorden?

• Waarom hebben we de losprijs nodig?

• Wat heeft de losprijs gekost?

• Welke voordelen vloeien uit de losprijs voort?

• Hoe oefenen we geloof in Jezus’ loskoopoffer?

[Studievragen]

[Illustratie op blz. 13]

De deur naar verzoening met Jehovah staat wijd open

[Illustraties op blz. 15]

Door te mediteren over deze gebeurtenissen waarbij Abraham, Isaäk en Jakob betrokken waren, worden we geholpen te beseffen wat de losprijs wel heeft gekost!